6.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 2/3


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение представено на неговото събрание на 28 септември 2009 г. относно проекторешение по Дело COMP/39.416 — Класификация на кораби

Докладчик: Словакия

2010/C 2/03

1.

Консултативният комитет споделя опасенията на Комисията относно съвместимостта с член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП на решенията на IACS, изразени в проекторешението, съобщено на Консултативния комитет на 11 септември 2009 г.

2.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че ангажиментите, предложени от IACS, са подходящи, необходими и пропорционални за преодоляване на опасенията, изразени от Комисията в нейното проекторешение.

3.

Консултативният комитет е съгласен със становището на Комисията, че производството може да приключи с решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

4.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че в контекста на ангажиментите, предложени от IACS, вече не съществуват основания за действия от страна на Комисията, без да се засяга член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

5.

Консултативният комитет препоръчва публикуването на това становище в Официален вестник на Европейския съюз.