26.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 817/2014

av den 25 juli 2014

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden juli 2014 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av en gemensam organisation av marknaden för jordbruksprodukter och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, vilka delas upp efter ursprungsland och indelas i flera delperioder i enlighet med bilaga I till nämnda genomförandeförordning.

(2)

Juli är den tredje delperioden för den kvot som avses i artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och den andra delperioden för de kvoter som avses i artikel 1.1 b, c och d i samma genomförandeförordning.

(3)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2014, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4166 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför fastställas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas, genom att fastställa den tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på den begärda kvantiteten för den berörda kvoten.

(4)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2014, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 och 09.4154 avser en mängd som understiger den tillgängliga kvantiteten.

(5)

Den totala tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 bör också fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011.

(6)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av den kvot med löpnummer 09.4166 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2014 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med den tilldelningskoefficient som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   De totala tillgängliga kvantiteterna inom de kvoter med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 som avses i förordning (EG) nr 1273/2011 för nästa delperiod fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (EUT L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

Kvantiteter som ska fördelas för delperioden juli 2014 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

a)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2014

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden september 2014 (kg)

Förenta staterna

09.4127

 (1)

23 456 153

Thailand

09.4128

 (1)

916 392

Australien

09.4129

 (1)

115 620

Andra ursprung

09.4130

 (2)

0

b)

Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2014

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden oktober 2014 (kg)

Alla länder

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00 i enlighet med artikel 1.1 c i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2014

Thailand

09.4149

 (4)

Australien

09.4150

 (4)

Guyana

09.4152

 (4)

Förenta staterna

09.4153

 (5)

Andra ursprung

09.4154

 (5)

d)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2014

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden september 2014 (kg)

Thailand

09.4112

 (6)

8 150

Förenta staterna

09.4116

 (6)

2 095 495

Indien

09.4117

 (6)

232 127

Pakistan

09.4118

 (6)

27 202

Andra ursprung

09.4119

 (6)

122 761

Alla länder

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna.

(2)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.

(3)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.

(4)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.

(5)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna.

(6)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.