26.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 222/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 817/2014

z 25. júla 2014

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie júl 2014 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1273/2011 (2) sa otvorila a stanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, ktoré sa rozdelili podľa krajiny pôvodu a podľa viacerých čiastkových období v súlade s prílohou I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

(2)

Júl je tretím čiastkovým obdobím pre kvótu stanovenú v článku 1 ods. 1 písmene a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 a druhým čiastkovým obdobím pre kvóty stanovené v článku 1 ods. 1 v písmenách b), c) a d) uvedeného vykonávacieho nariadenia.

(3)

Z oznámení zaslaných v súlade s článkom 8 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vyplýva, že v prípade kvóty s poradovým číslom 09.4166 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca júl 2014 podľa článku 4 ods. 1 uvedeného vykonávacieho nariadenia vzťahujú na množstvo, ktoré je väčšie ako dostupné množstvo. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, a to stanovením alokačného koeficientu, ktorý sa má uplatniť na požadované množstvo v prípade príslušnej kvóty, vypočítaného v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z týchto oznámení takisto vyplýva, že v prípade kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 a 09.4154 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca júl 2014 podľa článku 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(5)

V prípade kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 je potrebné určiť aj celkové dostupné množstvo v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia v súlade s článkom 5 prvým pododsekom vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011.

(6)

Aby sa zabezpečilo náležité riadenie postupu vydávania dovozných povolení, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V prípade žiadostí o dovozné povolenie na ryžu, na ktorú sa vzťahujú kvóty s poradovým číslom 09.4166 uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1273/2011, podaných počas prvých 10 pracovných dní mesiaca júl 2014, sa vydajú povolenia na požadované množstvo upravené alokačným koeficientom určeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové množstvo dostupné v nasledujúcom čiastkovom období v rámci kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1273/2011 je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2011 zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť na čiastkové obdobie júl 2014, a množstvá, ktoré sú dostupné v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia, podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011

a)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu spadajúcu pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie júl 2014

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia september 2014 (v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (1)

23 456 153

Thajsko

09.4128

 (1)

916 392

Austrália

09.4129

 (1)

115 620

Iný pôvod

09.4130

 (2)

0

b)

Kvóta na lúpanú ryžu spadajúcu pod číselný znak KN 1006 20 podľa článku 1 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie júl 2014

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia október 2014 (v kg)

Všetky krajiny

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Kvóta na zlomkovú ryžu spadajúcu pod číselný znak KN 1006 40 00 podľa článku 1 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie júl 2014

Thajsko

09.4149

 (4)

Austrália

09.4150

 (4)

Guayana

09.4152

 (4)

Spojené štáty americké

09.4153

 (5)

Iný pôvod

09.4154

 (5)

d)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu spadajúcu pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie júl 2014

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia september 2014 (v kg)

Thajsko

09.4112

 (6)

8 150

Spojené štáty americké

09.4116

 (6)

2 095 495

India

09.4117

 (6)

232 127

Pakistan

09.4118

 (6)

27 202

Iný pôvod

09.4119

 (6)

122 761

Všetky krajiny

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo alebo sa rovná dostupnému množstvu: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(2)  V rámci tohto čiastkového obdobia už nie je dostupné žiadne množstvo.

(3)  Počas tohto čiastkového obdobia sa neuplatňuje alokačný koeficient: Komisii nebola oznámená nijaká žiadosť o povolenie.

(4)  Počas tohto čiastkového obdobia sa neuplatňuje alokačný koeficient: Komisii nebola oznámená nijaká žiadosť o povolenie.

(5)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo alebo sa rovná dostupnému množstvu: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(6)  V rámci tohto čiastkového obdobia už nie je dostupné žiadne množstvo.