26.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 222/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 817/2014

(2014. gada 25. jūlijs)

par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2014. gada jūlija apakšperiodam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 (2) ir atvērtas vairākas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredzēta šo kvotu pārvaldība; kvotas ir sagrupētas pēc produkta izcelsmes valsts un iedalītas apakšperiodos saskaņā ar minētās īstenošanas regulas I pielikumu.

(2)

Jūlijs ir trešais apakšperiods Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītajai kvotai un otrais apakšperiods minētās īstenošanas regulas 1. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā norādītajām kvotām.

(3)

No paziņojumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 8. panta a) punktu, izriet, ka daudzumi, kuri norādīti pieteikumos, kas atbilstīgi minētās īstenošanas regulas 4. panta 1. punktam iesniegti 2014. gada jūlija pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz kvotu ar kārtas numuru 09.4166, pārsniedz pieejamo daudzumu. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, kuru piemēro attiecīgajā kvotā pieprasītajiem daudzumiem, kas aprēķināti saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 7. panta 2. punktu.

(4)

No paziņojumiem izriet arī, ka daudzumi, kuri norādīti pieteikumos, kas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1273/2011 4. panta 1. punktam iesniegti 2014. gada jūlija pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz kvotām ar kārtas numuru 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 un 09.4154, ir mazāki par pieejamo daudzumu.

(5)

Turklāt atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 5. panta pirmajai daļai būtu jānosaka nākamajā apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums kvotām, kuru kārtas numurs ir 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 un 09.4166.

(6)

Lai nodrošinātu importa licenču izdošanas procedūras efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par rīsu importa licenču pieteikumiem, kuri iesniegti 2014. gada jūlija pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 minēto kvotu ar kārtas numuru 09.4166, izdod licences, pieprasītajam daudzumam piemērojot šīs regulas pielikumā noteikto piešķīruma koeficientu.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikts kopējais daudzums, kas attiecībā uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 paredzētajām kvotām ar kārtas numuru 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 un 09.4166 ir pieejams nākamajā apakšperiodā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 25. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 7. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 325, 8.12.2011., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).


PIELIKUMS

2014. gada jūlija apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011

a)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2014. gada jūlija apakšperiodā

2014. gada septembra apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4127

 (1)

23 456 153

Taizeme

09.4128

 (1)

916 392

Austrālija

09.4129

 (1)

115 620

Citas valstis

09.4130

 (2)

0

b)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā kvota lobītiem rīsiem ar KN kodu 1006 20

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2014. gada jūlija apakšperiodā

2014. gada oktobra apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Visas valstis

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētā kvota šķeltiem rīsiem ar KN kodu 1006 40 00

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2014. gada jūlija apakšperiodā

Taizeme

09.4149

 (4)

Austrālija

09.4150

 (4)

Gajāna

09.4152

 (4)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4153

 (5)

Citas valstis

09.4154

 (5)

d)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2014. gada jūlija apakšperiodā

2014. gada septembra apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Taizeme

09.4112

 (6)

8 150

Amerikas Savienotās Valstis

09.4116

 (6)

2 095 495

Indija

09.4117

 (6)

232 127

Pakistāna

09.4118

 (6)

27 202

Citas valstis

09.4119

 (6)

122 761

Visas valstis

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad visi pieteikumi ir jāpieņem.

(2)  Šajā apakšperiodā nav pieejamo daudzumu.

(3)  Šajā apakšperiodā piešķīruma koeficientu nepiemēro, jo Komisija nav saņēmusi paziņojumus par licences pieteikumiem.

(4)  Šajā apakšperiodā piešķīruma koeficientu nepiemēro, jo Komisija nav saņēmusi paziņojumus par licences pieteikumiem.

(5)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad visi pieteikumi ir jāpieņem.

(6)  Šajā apakšperiodā nav pieejamo daudzumu.