26.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 222/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 817/2014

2014 m. liepos 25 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2014 m. liepos mėn.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 (2) leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpio dalis remiantis to įgyvendinimo reglamento I priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka;

(2)

liepos mėn. yra trečioji kvotos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte, laikotarpio dalis ir antroji kvotų, nurodytų to įgyvendinimo reglamento 1 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, laikotarpio dalis;

(3)

pranešimų, pateiktų remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 8 straipsnio a punktu, duomenimis, pagal to įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2014 m. liepos mėn. darbo dienų pateiktose kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4166, paraiškose nurodytas kiekis viršija tam laikotarpiui nustatytą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal atitinkamą kvotą prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 7 straipsnio 2 dalimi;

(4)

be to, minėtų pranešimų duomenimis, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2014 m. liepos mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 ir 09.4154, paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už tam laikotarpiui nustatytą kiekį;

(5)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 5 straipsnio pirma pastraipa, taip pat reikėtų nustatyti kitos laikotarpio dalies bendrą kiekį pagal kvotas, kurių eilės numeris (-iai) yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 ir 09.4166;

(6)

kad importo licencijų išdavimo tvarka būtų sklandesnė, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal per dešimt pirmųjų 2014 m. sausio mėn. darbo dienų pateiktas ryžių importo licencijų paraiškas pagal Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nurodytą kvotą, kurių eilės numeriai yra 09.4166, licencijos išduodamos prašomą kiekį padauginus iš šio reglamento priede nurodyto paskirstymo koeficiento.

2.   Bendras kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis pagal Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nurodytas kvotas, kurių eilės numeriai) yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 ir 09.4166, pateiktas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, atidarantis tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 325, 2011 12 8, p. 6).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


PRIEDAS

Pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1273/2011 2014 m. liepos mėn. paskirstomas kiekis ir kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis

a)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų visiškai nulukštentų ryžių arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 30, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2014 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Bendras 2014 m. rugsėjo mėn. nustatytas kiekis (kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

 (1)

23 456 153

Tailandas

09.4128

 (1)

916 392

Australija

09.4129

 (1)

115 620

Kitos kilmės šalys

09.4130

 (2)

0

b)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta lukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 20, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2014 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Bendras 2014 m. spalio mėn. nustatytas kiekis (kg)

Visos šalys

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų skaldytų ryžių, kurių KN kodas 1006 40 00, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2014 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Tailandas

09.4149

 (4)

Australija

09.4150

 (4)

Gajana

09.4152

 (4)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4153

 (5)

Kitos kilmės šalys

09.4154

 (5)

d)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų visiškai nulukštentų ryžių arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 30, kvota

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2014 m. liepos mėn. nustatytas paskirstymo koeficientas

Bendras 2014 m. rugsėjo mėn. nustatytas kiekis (kg)

Tailandas

09.4112

 (6)

8 150

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4116

 (6)

2 095 495

Indija

09.4117

 (6)

232 127

Pakistanas

09.4118

 (6)

27 202

Kitos kilmės šalys

09.4119

 (6)

122 761

Visos šalys

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio, todėl priimtinos visos paraiškos.

(2)  Šiai laikotarpio daliai kiekis nenustatytas.

(3)  Šiai laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas: Komisijai pranešimų apie gautas licencijų paraiškas nepateikta.

(4)  Šiai laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas: Komisijai pranešimų apie gautas licencijų paraiškas nepateikta.

(5)  Paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio, todėl priimtinos visos paraiškos.

(6)  Šiai laikotarpio daliai kiekis nenustatytas.