26.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 222/10


A BIZOTTSÁG 817/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 25.)

az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2014. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1273/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) a rizs és a törmelék rizs behozatalára az említett végrehajtási rendelet I. mellékletének megfelelően származási országonként elosztva és alidőszakokra bontva vámkontingenseket nyitott meg, és rendelkezett e vámkontingensek kezelésének módjáról.

(2)

Július hónap az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kontingens harmadik alidőszaka, és az ugyanezen végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott kontingensek második alidőszaka.

(3)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti értesítések alapján megállapítható, hogy a 09.4166 tételszámú vámkontingens esetében az említett végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2014 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az érintett kontingens tekintetében igényelt mennyiségre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett értesítések alapján megállapítható továbbá, hogy a 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 és 09.4154 tételszámú vámkontingensek esetében az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2014 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Ezenkívül az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkének első bekezdésével összhangban meg kell határozni a 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 és 09.4166 tételszámú kontingensek vonatkozásában a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket.

(6)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek indokolt a kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1273/2011/EU végrehajtási rendeletben említett, 09.4166 tételszámú vámkontingenshez kapcsolódó, 2014 júliusának első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek esetében az engedély az e rendelet mellékletében meghatározott elosztási együtthatónak az igényelt mennyiségre való alkalmazásával kapott mennyiségre bocsátható ki.

(2)   Az 1273/2011/EU végrehajtási rendeletben említett, 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 és 09.4166 tételszámú vámkontingensek keretében a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 25-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2011. december 7-i 1273/2011/EU végrehajtási rendelete a rizs és a törmelék rizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 325., 2011.12.8., 6. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).


MELLÉKLET

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet alkalmazásában a 2014. júliusi alidőszakra szétosztandó és a soron következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

a)

A 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2014. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

A 2014. szeptemberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség (kg)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

 (1)

23 456 153

Thaiföld

09.4128

 (1)

916 392

Ausztrália

09.4129

 (1)

115 620

Egyéb származás

09.4130

 (2)

0

b)

A 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált („hántolt”) rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2014. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

A 2014. októberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség (kg)

Minden ország

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

A 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelék rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2014. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

Thaiföld

09.4149

 (4)

Ausztrália

09.4150

 (4)

Guyana

09.4152

 (4)

Amerikai Egyesült Államok

09.4153

 (5)

Egyéb származás

09.4154

 (5)

d)

A 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2014. júliusi alidőszakra megállapított elosztási együttható

A 2014. szeptemberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség (kg)

Thaiföld

09.4112

 (6)

8 150

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

 (6)

2 095 495

India

09.4117

 (6)

232 127

Pakisztán

09.4118

 (6)

27 202

Egyéb származás

09.4119

 (6)

122 761

Minden ország

09.4166

0,676881 %

0


(1)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.

(2)  Erre az alidőszakra nincs rendelkezésre álló mennyiség.

(3)  Erre az alidőszakra nincs elosztási együttható: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelem sem érkezett.

(4)  Erre az alidőszakra nincs elosztási együttható: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelem sem érkezett.

(5)  A kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.

(6)  Erre az alidőszakra nincs rendelkezésre álló mennyiség.