26.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 222/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 817/2014,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti heinäkuun 2014 osakaudella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 (2) avataan eräitä riisin ja rikotun riisin tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteen I mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Heinäkuu on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kiintiön kolmas osakausi ja kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädettyjen kiintiöiden toinen osakausi.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella mainitun täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun 2014 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4166, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisessä kiintiössä haettuun määrään komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettava jakokerroin.

(4)

Ilmoituksista käy myös ilmi, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun 2014 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 ja 09.4154, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Olisi myös vahvistettava seuraavalla osakaudella kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 ja 09.4166, käytettävissä oleva kokonaismäärä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 5 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(6)

Tuontitodistusten myöntämismenettelyn tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitettuun kiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4166, kuuluvaa riisiä varten heinäkuun 2014 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuun määrään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2.   Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitetuissa kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 ja 09.4166, seuraavalla osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


LIITE

Heinäkuun 2014 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 mukaisesti

a)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty, CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2014 osakauden jakokerroin

Syyskuun 2014 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Yhdysvallat

09.4127

 (1)

23 456 153

Thaimaa

09.4128

 (1)

916 392

Australia

09.4129

 (1)

115 620

Muut alkuperät

09.4130

 (2)

0

b)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty, CN-koodin 1006 20 esikuoritun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2014 osakauden jakokerroin

Lokakuun 2014 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Kaikki maat

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty, CN-koodin 1006 40 00 rikotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2014 osakauden jakokerroin

Thaimaa

09.4149

 (4)

Australia

09.4150

 (4)

Guyana

09.4152

 (4)

Yhdysvallat

09.4153

 (5)

Muut alkuperät

09.4154

 (5)

d)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty, CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2014 osakauden jakokerroin

Syyskuun 2014 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Thaimaa

09.4112

 (6)

8 150

Yhdysvallat

09.4116

 (6)

2 095 495

Intia

09.4117

 (6)

232 127

Pakistan

09.4118

 (6)

27 202

Muut alkuperät

09.4119

 (6)

122 761

Kaikki maat

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(2)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.

(3)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(4)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(5)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(6)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.