26.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 222/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 817/2014

af 25. juli 2014

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 blev åbnet for delperioden juli 2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 188,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 (2) blev der åbnet en række toldkontingenter for import af ris og brudris, opdelt efter oprindelsesland og fordelt på flere delperioder samt fastsat bestemmelser om forvaltningen heraf, jf. bilag I til nævnte gennemførelsesforordning.

(2)

Delperioden juli er den tredje delperiode for det kontingent, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 og anden delperiode for de kontingenter, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, litra b), c) og d), i samme gennemførelsesforordning.

(3)

Det fremgår af meddelelserne i henhold til artikel 8, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første 10 arbejdsdage i juli 2014, jf. nævnte gennemførelsesforordnings artikel 4, stk. 1, for kontingentet med løbenummer 09.4166, omfatter en mængde, der overstiger den disponible mængde. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der udstedes importlicenser, idet der fastsættes de tildelingskoefficienter, som skal anvendes på de ansøgte mængder for det pågældende kontingent, og som beregnes i henhold til artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3).

(4)

Det fremgår ligeledes af meddelelserne, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første 10 arbejdsdage i juli 2014, jf. artikel 4, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, for kontingenterne med løbenummer 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 og 09.4154, omfatter en mængde, der er mindre end den disponible mængde.

(5)

Derfor bør den samlede disponible mængde for den efterfølgende delperiode for kontingenterne med løbenummer 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 og 09.4166 også fastsættes, jf. artikel 5, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011.

(6)

For at sikre en effektiv forvaltning af proceduren for udstedelse af importlicenser bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i løbet af de første 10 arbejdsdage i juli 2014 for kontingentet med løbenummer 09.4166, der er omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, giver ret til udstedelse af importlicenser for de ansøgte mængder efter anvendelse af den tildelingskoefficient, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

2.   Den samlede disponible mængde for den følgende delperiode for kontingenterne med løbenummer 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 og 09.4166, der er omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2014.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 af 7. december 2011 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (EUT L 325 af 8.12.2011, s. 6).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).


BILAG

Mængder, der skal tildeles for delperioden juli 2014, og disponible mængder for den efterfølgende delperiode, jf. gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011

a)

Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2014

Samlet disponibel mængde for delperioden september 2014 (kg)

USA

09.4127

 (1)

23 456 153

Thailand

09.4128

 (1)

916 392

Australien

09.4129

 (1)

115 620

Andre oprindelser

09.4130

 (2)

0

b)

Kontingent for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20, jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2014

Samlet disponibel mængde for delperioden oktober 2014 (kg)

Alle lande

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Kontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2014

Thailand

09.4149

 (4)

Australien

09.4150

 (4)

Guyana

09.4152

 (4)

USA

09.4153

 (5)

Andre oprindelser

09.4154

 (5)

d)

Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, jf. artikel 1, stk. 1, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2014

Samlet disponibel mængde for delperioden september 2014 (kg)

Thailand

09.4112

 (6)

8 150

USA

09.4116

 (6)

2 095 495

Indien

09.4117

 (6)

232 127

Pakistan

09.4118

 (6)

27 202

Andre oprindelser

09.4119

 (6)

122 761

Alle lande

09.4166

0,676881 %

0


(1)  De mængder, der er ansøgt om, er mindre end eller svarer til de disponible mængder: alle ansøgningerne kan dermed godkendes.

(2)  Der er ingen disponibel mængde for denne delperiode.

(3)  Der er ikke anvendt nogen tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget meddelelser om licensansøgninger.

(4)  Der er ikke anvendt nogen tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget meddelelser om licensansøgninger.

(5)  De mængder, der er ansøgt om, er mindre end eller svarer til de disponible mængder: alle ansøgningerne kan dermed godkendes.

(6)  Der er ingen disponibel mængde for denne delperiode.