26.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 222/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 817/2014 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2014 година

относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец юли 2014 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) №1273/2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията (2) откри и определи начина на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз, разпределени по страни по произход и групирани в няколко подпериода в съответствие с приложение I към посочения регламент за изпълнение.

(2)

Юли е третият подпериод за квотата, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011, и вторият подпериод за квотите, предвидени в член 1, параграф 1, букви б), в) и г) от този регламент за изпълнение.

(3)

От изпратената информация съгласно член 8, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 следва, че за квотата с поредни номера 09.4166 заявленията, подадени през първите 10 работни дни на месец юли 2014 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент за изпълнение, се отнасят за количество, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен се издават лицензии за внос, като се определят коефициентите на разпределение, приложими към заявените количества за съответната квота, изчислена съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3).

(4)

От изпратената информация също следва, че за квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 и 09.4154 заявленията, подадени през първите 10 работни дни на месец юли 2014 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011., се отнасят за количество, по-малко на наличното.

(5)

Следва също да се определят за квотите с пореден номер 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 и 09.4166 общите налични количества за следващия подпериод в съответствие с член 5, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011.

(6)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1)   По отношение на подадените през първите 10 работни дни на месец юли 2014 г. заявления за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квота с поредeн номер 09.4166, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011, се издават лицензии за заявеното количество, към което се прилага коефициентът на разпределение, определен в приложението към настоящия регламент.

2)   Общото количество, налично за следващия подпериод в рамките на квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 и 09.4166, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011, е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2014 година.

За Комисията

от името на Председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията от 7 декември 2011 г. за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (ОВ L 325, 8.12.2011 г., стр. 6).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за разпределяне за подпериода на месец юли 2014 г. и налични количества за следващия подпериод съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

а)

Квота за бланширан или полубланширан ориз под код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределяне за подпериода на месец юли 2014 г.

Общо налично количество за подпериода на месец септември 2014 г. (в kg)

Съединени американски щати

09.4127

 (1)

23 456 153

Тайланд

09.4128

 (1)

916 392

Австралия

09.4129

 (1)

115 620

Друг произход

09.4130

 (2)

0

б)

Квота за олющен ориз под код по КН 1006 20, предвидена в член 1, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределяне за подпериода на месец юли 2014  г.

Общо налично количество за подпериода на месец октомври 2014 г. (в kg)

Всички държави

09.4148

 (3)

1 634 000

в)

Квота за натрошен ориз под код по КН 1006 40 00, предвидена в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределяне за подпериода на месец юли 2014 г.

Тайланд

09.4149

 (4)

Австралия

09.4150

 (4)

Гвиана

09.4152

 (4)

Съединени американски щати

09.4153

 (5)

Друг произход

09.4154

 (5)

г)

Квота за бланширан или полубланширан ориз под код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011:

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределяне за подпериода на месец юли 2014 г.

Общо налично количество за подпериода на месец септември 2014 г. (в kg)

Тайланд

09.4112

 (6)

8 150

Съединени американски щати

09.4116

 (6)

2 095 495

Индия

09.4117

 (6)

232 127

Пакистан

09.4118

 (6)

27 202

Друг произход

09.4119

 (6)

122 761

Всички държави

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Заявленията покриват количества, по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.

(2)  Няма налично количество за този подпериод.

(3)  За този подпериод не се прилага коефициент на разпределение: Комисията не е получила заявления за лицензии.

(4)  За този подпериод не се прилага коефициент на разпределение: Комисията не е получила заявления за лицензии.

(5)  Заявленията покриват количества, по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.

(6)  Няма налично количество за този подпериод.