19.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/3


Zoznam osôb vymenovaných Radou

November/december 2009 (sociálna oblasť)

2010/C 12/03

Výbor

Koniec funkčného obdobia

Uverejnenie v Ú. v. EÚ

Nahradená osoba

Odstúpenie/vymenovanie

Člen/náhradník

Kategória

Krajina

Vymenovaná osoba

Príslušnosť

Dátum rozhodnutia Rady

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Robert KANZ

odstúpenie

člen

zamestnávatelia

Luxembursko

Pierre BLAISE

Médecin-Directeur

Service de Santé au Travail de l'Industrie

22.12.2009

Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Mario ALVINO

odstúpenie

náhradník

vláda

Taliansko

Mauro FRANCIOSI

Ministero del Lavoro

22.12.2009

Poradný výbor pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Heinrich BRAUNER

odstúpenie

člen

zamestnávatelia

Rakúsko

Ruth LISTOVÁ

Industriellenvereinigung

22.12.2009