15.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 365/1


NÁBOR PRE EURÓPSKU AGENTÚRU PRE LIEKY (LONDÝN)

(2011/C 365 A/01)

Agentúra zodpovedá za koordináciu hodnotenia a dohľadu nad liekmi používanými v humánnej a veterinárnej medicíne v Európskej únii [pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 – Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1)]. Agentúra bola zriadená v januári 1995. Má mnoho úzkych kontaktov s Európskou komisiou, 27 členskými štátmi EÚ, krajinami EHS – EZVO a mnohými inými skupinami v štátnom a súkromnom sektore.

Ďalšie informácie o agentúre a jej činnostiach sú ľahko dostupné na internete, na našej internetovej stránke: http://www.ema.europa.eu.

Európska agentúra pre lieky (EMA) organizuje výberové konanie s cieľom zostaviť zoznam úspešných uchádzačov o pozíciu:

 

EMA/AD/331: administrátor, odborník na systém SAP, podpora užívateľom IKT a aplikácií, odbor informačných a komunikačných technológií (AD 8).

Vybraní kandidáti budú zaradení do zoznamu úspešných uchádzačov a v závislosti od rozpočtovej situácie im môže byť ponúknutá zmluva na obdobie piatich rokov s možnosťou predĺženia v súlade s Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968).

Miestom zamestnania je Londýn.

Kandidáti musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu Európskej únie alebo Islandu, Nórska alebo Lichtenštajnska s podmienkou, že majú plné občianske práva.

Všetky podmienky a opis pracovného miesta možno prevziať z internetovej stránky agentúry:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm.

Žiadosti sa musia podať elektronicky pomocou formulára, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke agentúry. Žiadosti je potrebné predložiť najneskôr do polnoci 12. januára 2012.

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu veľkého počtu žiadostí, ktoré agentúra dostáva pred uplynutím lehoty na ich predkladanie, sa v spojitosti so spracúvaním veľkého množstva údajov môžu v systéme vyskytnúť problémy. Uchádzačom preto odporúčame, aby svoje žiadosti posielali v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty.

Ak si želáte dostávať oznamy o uverejnení voľných pracovných miest elektronicky, zaregistrujte sa online na čítačke RSS na tejto adrese: http://www.ema.europa.eu/ v časti „News & Events“(Správy a udalosti).