15.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 365/1


AANWERVING VOOR HET EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (LONDEN)

(2011/C 365 A/01)

Het Geneesmiddelenbureau is belast met de coördinatie van de beoordeling van en het toezicht houden op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik in de Europese Unie (zie Verordening (EG) nr. 726/2004 — PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1). Het Bureau, dat in januari 1995 is opgericht, staat in nauw contact met de Europese Commissie, de 27 EU-lidstaten, de EER/EVA-landen en tal van groeperingen in de openbare en particuliere sector.

Nadere informatie over het bureau en zijn activiteiten is te vinden op internet; ons webadres is http://www.ema.europa.eu.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) organiseert een selectieprocedure met het oog op het vaststellen van een reservelijst voor:

 

EMA/AD/331: Administrateur, SAP-specialist, ICT-gebruikers- en applicatieondersteuning, eenheid Informatie- en communicatietechnologie (AD 8)

Geselecteerde kandidaten worden op een reservelijst geplaatst; afhankelijk van de begrotingsmiddelen kan hun een contract van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging, worden aangeboden, overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (PB L 56 van 4.3.1968).

De standplaats is Londen.

Sollicitanten moeten onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van al hun rechten als staatsburger.

De volledige voorwaarden en functiebeschrijvingen kunnen worden gedownload van de website van het Bureau:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Sollicitaties moeten elektronisch worden ingediend. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van het op de Bureau-website beschikbare formulier. De uiterste termijn voor indiening van sollicitaties is 12 januari 2012 (24.00 uur).

Wij wijzen u erop dat het systeem overbelast zou kunnen raken vanwege de grote aantallen sollicitaties juist vóór de uiterste datum voor inzending van sollicitaties. Daarom adviseren wij sollicitaties ruim voor de uiterste datum in te zenden.

Als u elektronisch op de hoogte wilt worden gehouden van vacatures, kunt u zich online op onze RSS-feeds inschrijven via http://www.ema.europa.eu/ onder „RSS news feeds”.