15.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 365/1


EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO HAKEE HENKILÖKUNTAA (LONTOO)

(2011/C 365 A/01)

Virasto on vastuussa ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja eläinlääkkeiden arvioinnin ja valvonnan yhteensovittamisesta Euroopan unionissa (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1). Euroopan lääkevirasto perustettiin tammikuussa 1995. Virastolla on paljon tiivistä yhteydenpitoa Euroopan komissioon, EU:n 27 jäsenvaltioon, ETA–EFTA-maihin sekä moniin muihin ryhmiin hallitusten tasolla ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja virastosta ja sen toiminnasta on internetissä osoitteessa http://www.ema.europa.eu.

Euroopan lääkevirasto (EMA) järjestää valintamenettelyn laatiakseen varallaololuettelon seuraavaa tointa varten:

 

EMA/AD/331: Hallintovirkamies, SAP-asiantuntija, tieto- ja viestintätekninen käyttäjä- ja sovellustuki, tieto- ja viestintätekniikan yksikkö (AD8)

Valinnassa menestyneet hakijat otetaan varallaololuetteloon, ja heille voidaan tarjota talousarviotilanteen mukaan Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen (EYVL L 56, 4.3.1968) mukaisesti viisivuotinen sopimus, joka voidaan uusia.

Työpaikka on Lontoossa.

Hakijoiden on oltava Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Islannin, Norjan tai Liechtensteinin kansalaisia, ja heillä on oltava täydet kansalaisoikeudet.

Työehdot kokonaisuudessaan ja työnkuvaukset ovat viraston www-sivustolla osoitteessa

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm.

Hakemus täytyy tehdä sähköisesti viraston www-sivustolta saatavaa lomaketta käyttäen. Hakemukset on toimitettava 12. tammikuuta 2012 klo 24.00 mennessä.

Viraston saamien hakemusten huomattavan määrän takia on syytä ottaa huomioon, että suuren tietomäärän käsitteleminen voi olla ongelmallista järjestelmälle, jos hakemuksia yritetään saada perille juuri ennen määräajan umpeutumista. Siksi suositellaan, että hakemukset toimitetaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos haluat saada ilmoituksen avoimista työpaikoista sähköisesti, rekisteröidy RSS-palvelun käyttäjäksi osoitteessa http://www.ema.europa.eu/ kohdassa ”RSS news feeds”