15.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 365/1


ANSÆTTELSE VED DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR (LONDON)

(2011/C 365 A/01)

Agenturet har ansvaret for at koordinere vurderingen og overvågningen af human- og veterinærmedicinske lægemidler i Den Europæiske Union (jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 — L 136 af 30. april 2004, s.1). Det Europæiske Lægemiddelagentur (Agenturet) blev oprettet i januar 1995. Det har tæt kontakt til Europa-Kommissionen, de 27 EU-medlemsstater, EØS- og EFTA-landene og mange andre grupper inden for den offentlige og den private sektor.

Yderligere oplysninger om agenturets aktiviteter kan indhentes via internettet. Vores web-adresse er http://www.ema.europa.eu

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) agter gennem en udvælgelsesprøve at oprette en ansættelsesreserve for følgende stilling:

 

EMA/AD/331: Administrator, SAP-specialist, IKT-bruger– og applikationssupport, informations- og kommunikationsteknologienheden (AD8)

De udvalgte ansøgere opføres på en reserveliste og kan afhængigt af budgetsituationen blive tilbudt en femårig kontrakt, som kan forlænges, i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EFT L 56 af 4. marts 1968).

Tjenestestedet er London.

Ansøgeren skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i Island, Liechtenstein eller Norge og være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder.

De udførlige betingelser og stillingsbeskrivelsen kan downloades fra agenturets hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Ansøgningen skal indsendes elektronisk på det skema, som findes på agenturets hjemmeside. Fristen for indgivelse af ansøgninger er den 12. januar 2012 kl. 24.00.

Der gøres opmærksom på at systemet, på grund af det store antal ansøgninger agenturet modtager ved udløbet af fristen for indsendelse af ansøgninger, kan have problemer med at behandle den store mængde data. Det tilrådes derfor at indsende ansøgningen i god tid inden fristen.

Hvis De ønsker at modtage elektronisk meddelelse om nyopslåede stillinger, kan De registrere Dem online på http://www.ema.europa.eu/ under »News & Events«.