15.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 365/1


NÁBOR PRO EVROPSKOU AGENTURU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY (LONDÝN)

(2011/C 365 A/01)

Agentura odpovídá za koordinaci hodnocení humánních a veterinárních léčivých přípravků a dohled nad těmito léčivými přípravky v Evropské unii (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 – Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1). Agentura byla založena v lednu 1995. Udržuje řadu těsných kontaktů s Evropskou komisí, 27 členskými státy EU, zeměmi EHP-ESVO a s mnoha dalšími subjekty ve státním i soukromém sektoru.

Další informace o agentuře a o její činnosti jsou snadno dostupné na internetu; adresa našich internetových stránek je http://www.ema.europa.eu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vyhlašuje výběrové řízení s cílem sestavit seznam úspěšných uchazečů pro pozici:

 

EMA/AD/331: administrátor, specialista SAP, podpora uživatelů informačních a komunikačních technologií a podpora aplikací, odbor informačních a komunikačních technologií (AD8)

Úspěšní uchazeči budou zařazeni na seznam a v závislosti na rozpočtové situaci jim může být nabídnuta pracovní smlouva na dobu pěti let s možností prodloužení v souladu s pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř.věst. L 56, 4.3.1968).

Místem zaměstnání bude Londýn.

Uchazeči musí být státními příslušníky členského státu Evropských společenství nebo Islandu, Norska či Lichtenštejnska, přičemž musí splňovat podmínku plnoprávného občanství.

Úplné znění podmínek a popis pracovní náplně lze stáhnout z internetových stránek agentury:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Žádosti musí být podány elektronicky prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách agentury. Přihlášky je třeba podat do 24:00 hodin dne 12. ledna 2012.

Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku vysokého počtu žádostí, které jsou agentuře ve lhůtě pro podání žádostí doručeny, může mít systém potíže se zpracováním tak velkého množství údajů. Uchazečům se proto doporučuje, aby své žádosti zaslali s dostatečným časovým předstihem před stanoveným termínem pro jejich podání.

Pokud chcete dostávat oznámení o zveřejnění volných pracovních míst, zaregistrujte se on-line k odebírání zpráv prostřednictvím RSS na adrese http://www.ema.europa.eu/.