11/Volumul 62

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

224


22003D0035


L 137/40

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 35/2003 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 14 martie 2003

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 13/2003 a Comitetului mixt al SEE din 31 ianuarie 2003 (1).

(2)

Decizia 2002/844/CE a Comisiei din 23 octombrie 2002 de modificare a Directivei 2001/14/CE privind data modificării graficului de circulație în transportul feroviar (2) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La punctul 41b (Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului) din anexa XIII la acord se adaugă următorul text:

„astfel cum a fost modificată prin:

32002 D 0844: Decizia 2002/844/CE a Comisiei din 23 octombrie 2002 (JO L 289, 26.10.2002, p. 30).”

Articolul 2

Textele Deciziei 2002/844/CE în limbile islandeză și norvegiană, anexate la versiunile în limbile respective ale prezentei decizii, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 15 martie 2003, cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 martie 2003.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

P. WESTERLUND


(1)  JO L 94, 10.4.2003, p. 67.

(2)  JO L 289, 26.10.2002, p. 30.

(3)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.