11/Sv. 96

HR

Službeni list Europske unije

285


22003D0035


L 137/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 35/2003

od 14. ožujka 2003.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog XIII. Sporazumu izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 13/2003 od 31. siječnja 2003. (1).

(2)

Odluka Komisije 2002/844/EZ od 23. listopada 2002. o izmjeni Direktive 2001/14/EZ u vezi s datumom promjene operativnog voznog reda u željezničkom prometu (2) treba se unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točku 41.b (Direktiva 2001/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga XIII. Sporazumu dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjeno s:

32002 D 0844: Odluka Komisije 2002/844/EZ od 23. listopada 2002. (SL L 289, 26.10.2002., str. 30.).”

Članak 2.

Tekstovi Odluke 2002/844/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odnosnim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 15. ožujka 2003., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (3).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2003.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

P. WESTERLUND


(1)  SL L 94, 10.4.2003., str. 67.

(2)  SL L 289, 26.10.2002., str. 30.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.