11/ 62

BG

Официален вестник на Европейския съюз

224


22003D0035


L 137/40

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 35/2003

от 14 март 2003 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокол за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към споразумението е изменено с Решение № 13/2003 на Съвместния комитет на ЕИП от 31 януари 2003 г. (1).

(2)

Решение 2002/844/EО на Комисията от 23 октомври 2002 г. за изменение на Директива 2001/14/ЕО по отношение на датата за промяна на разписанието в железопътния транспорт (2), трябва да бъде включено в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 41б (Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към споразумението се добавя следният текст:

„както е изменено с:

32002 D 0844: Решение 2002/844/EО на Комисията от 23 октомври 2002 г. (ОВ L 289, 26.10.2002 г., стр. 30).“

Член 2

Текстовете на Решение 2002/844/EО на исландски и норвежки език, приложени към версиите на съответните езици на настоящото решение, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 15 март 2003 г., при условие че всички нотификации Съвместният комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от споразумението са направени (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 март 2003 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

P. WESTERLUND


(1)  ОВ L 94, 10.4.2003 г., стр. 67.

(2)  ОВ L 289, 26.10.2002 г., стр. 30.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.