9.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/45


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júla 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Vec T-792/17) (1)

(„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MANDO - Staršia medzinárodná obrazová ochranná známka a staršia národná obrazová ochranná známka MAN - Staršia národná slovná ochranná známka Man - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

(2019/C 305/53)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: MAN Truck & Bus (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Röhl, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: pôvodne J. Ivanauskas a D. Walicka, neskôr J. Ivanauskas a H. O'Neill, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Južná Kórea) (v zastúpení: M.-R. Hirsch a C. de Haas, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. septembra 2017 (vec R 1677/2016-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Man Truck & Bus a Halla Holdings

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. septembra 2017 (vec R 1677/2016-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom je konštatovaná neexistencia pravdepodobnosti zámeny medzi obrazovou ochrannou známkou MANDO a starším medzinárodným zápisom č. 863 418 obrazovej ochrannej známky MAN.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 42, 5.2.2018.