6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/24


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/363

av den 5 mars 2015

om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 29 och 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 januari 2013 antog rådet beslut 2013/71/Gusp om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (1), där det fastställs en förlängning av giltighetstiden med ytterligare 12 månader för de nationella tillstånden för inresa till och vistelse på de medlemsstaters territorium som avses i rådets gemensamma ståndpunkt 2002/400/Gusp (2).

(2)

På grundval av en utvärdering av tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp anser rådet att det är lämpligt att giltighetstiden för dessa tillstånd förlängs med ytterligare 24 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som avses i artikel 2 i gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp ska förlänga giltighetstiden för nationella tillstånd för inresa och vistelse som beviljats i enlighet med artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten med ytterligare 24 månader, från och med den 31 januari 2014.

Artikel 2

Rådet ska utvärdera tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp inom sex månader från antagandet av det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/71/Gusp av den 31 januari 2013 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (EUT L 32, 1.2.2013, s. 19).

(2)  Rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 maj 2002 om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (EGT L 138, 28.5.2002, s. 33.)