6.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/24


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/363

z dne 5. marca 2015

o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 in člena 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. januarja 2013 sprejel Sklep 2013/71/SZVP o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije (1), s katerim se je za nadaljnjih 12 mesecev podaljšala veljavnost njihovih nacionalnih dovoljenj za vstop in bivanje na ozemlju držav članic, navedenih v Skupnem stališču Sveta 2002/400/SZVP (2).

(2)

Na podlagi ocene uporabe Skupnega stališča 2002/400/SZVP Svet meni, da je primerno podaljšati veljavnost teh dovoljenj za obdobje nadaljnjih 24 mesecev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice iz člena 2 Skupnega stališča 2002/400/SZVP podaljšajo veljavnost nacionalnih dovoljenj za vstop in bivanje, izdanih na podlagi člena 3 navedenega skupnega stališča, za obdobje nadaljnjih 24 mesecev od 31. januarja 2014.

Člen 2

Svet oceni uporabo Skupnega stališča 2002/400/SZVP v roku šestih mesecev od sprejetja tega sklepa.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 5. marca 2015

Za Svet

Predsednica

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Sklep Sveta 2013/71/SZVP z dne 31. januarja 2013 o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije (UL L 32, 1.2.2013, str. 19).

(2)  Skupno stališče Sveta 2002/400/SZVP z dne 21. maja 2002 o začasnem sprejemu nekaterih Palestincev v države članice Evropske unije (UL L 138, 28.5.2002, str. 33).