6.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/24


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/363

2015 m. kovo 5 d.

dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį ir 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/71/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (1), kuriame numatyta pratęsti jiems išduotų nacionalinių leidimų atvykti į valstybių narių, nurodytų Tarybos bendrojoje pozicijoje 2002/400/BUSP (2), teritoriją ir joje būti galiojimą papildomam 12 mėnesių laikotarpiui;

(2)

remdamasi Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymo įvertinimu, Taryba mano esant tinkama tų leidimų galiojimą pratęsti papildomam 24 mėnesių laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP 2 straipsnyje nurodytos valstybės narės pagal tos bendrosios pozicijos 3 straipsnį išduotų nacionalinių leidimų atvykti į jų teritoriją ir joje būti galiojimą pratęsia papildomam 24 mėnesių laikotarpiui, prasidedančiam 2014 m. sausio 31 d.

2 straipsnis

Taryba įvertina Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymą per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  2013 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2013/71/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (OL L 32, 2013 2 1, p. 19).

(2)  2002 m. gegužės 21 d. Tarybos bendroji pozicija 2002/400/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (OL L 138, 2002 5 28, p. 33).