6.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/363,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015,

tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan ja 31 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä tammikuuta 2013 tiettyjen palestiinalaisten tilapäistä vastaanottamista Euroopan unionin jäsenvaltioissa koskevan päätöksen 2013/71/YUTP (1), jolla jatkettiin asianomaisille henkilöille myönnettyjen, neuvoston yhteisessä kannassa 2002/400/YUTP (2) tarkoitettujen jäsenvaltioiden alueelle saapumista ja siellä oleskelua koskevien kansallisten lupien voimassaoloaikaa 12 kuukaudella.

(2)

Neuvosto katsoo yhteisen kannan 2002/400/YUTP soveltamisen arvioinnin perusteella, että näiden lupien voimassaoloaikaa on tarkoituksenmukaista jatkaa edelleen 24 kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2002/400/YUTP 2 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltiot jatkavat mainitun yhteisen kannan 3 artiklan mukaisesti alueelleen saapumista ja siellä oleskelua varten myönnettyjen kansallisten lupien voimassaoloaikaa 24 kuukaudella 31 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

2 artikla

Neuvosto arvioi yhteisen kannan 2002/400/YUTP soveltamista kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Neuvoston päätös 2013/71/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (EUVL L 32, 1.2.2013, s. 19).

(2)  Neuvoston yhteinen kanta 2002/400/YUTP 21 päivältä toukokuuta 2002, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamista Euroopan unionin jäsenvaltioissa (EYVL L 138, 28.5.2002, s. 33).