6.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/24


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/363,

5. märts 2015,

mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29 ning artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. jaanuaril 2013 vastu otsuse 2013/71/ÜVJP (mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides), (1) millega sätestati nende riiklike lubade kehtivuse pikendamine nõukogu ühises seisukohas 2002/400/ÜVJP (2) osutatud liikmesriikide territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks täiendavalt 12 kuu võrra.

(2)

Ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP kohaldamise hindamise põhjal peab nõukogu asjakohaseks pikendada nende lubade kehtivust täiendavalt 24 kuu võrra,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP artiklis 2 osutatud liikmesriigid pikendavad kõnealuse ühise seisukoha artikli 3 alusel liikmesriikide territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks antud riiklikke lubasid täiendavalt 24 kuu võrra, alates 31. jaanuarist 2014.

Artikkel 2

Nõukogu annab ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP kohaldamisele hinnangu kuue kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 5. märts 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Nõukogu 31. jaanuari 2013. aasta otsus 2013/71/ÜVJP, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides (ELT L 32, 1.2.2013, lk 19).

(2)  Nõukogu 21. mai 2002. aasta ühine seisukoht 2002/400/ÜVJP, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides (EÜT L 138, 28.5.2002, lk 33).