6.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/24


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/363

ze dne 5. března 2015

o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. ledna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/71/SZBP o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie (1), které stanovilo prodloužení platnosti jejich vnitrostátních povolení ke vstupu na území členských států a k pobytu na něm, uvedených ve společném postoji Rady 2002/400/SZBP (2), o dalších dvanáct měsíců.

(2)

Na základě vyhodnocení uplatňování společného postoje 2002/400/SZBP považuje Rada za vhodné, aby platnost těchto povolení byla prodloužena o dalších 24 měsíců,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy uvedené v článku 2 společného postoje 2002/400/SZBP prodlouží platnost vnitrostátních povolení ke vstupu a k pobytu udělených podle článku 3 uvedeného společného postoje o dalších 24 měsíců, počínaje dnem 31. ledna 2014.

Článek 2

Rada vyhodnotí uplatňování společného postoje 2002/400/SZBP do šesti měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 5. března 2015.

Za Radu

předsedkyně

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/71/SZBP ze dne 31. ledna 2013 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie (Úř. věst. L 32, 1.2.2013, s. 19).

(2)  Společný postoj Rady 2002/400/SZBP ze dne 21. května 2002 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie (Úř. věst. L 138, 28.5.2002, s. 33).