6.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/24


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/363 НА СЪВЕТА

от 5 март 2015 година

относно временното приемане на някои палестинци от държави — членки на Европейския съюз

СЪВЕТЬТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 и член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 31 януари 2013 г. Съветът прие Решение 2013/71/ОВППС относно временното приемане на някои палестинци от държави — членки на Европейския съюз (1), което предвижда продължаване за нов период от 12 месеца на срока на валидност на техните национални разрешителни за влизане и престой на територията на държавите членки, посочени в Обща позиция 2002/400/ОВППС на Съвета (2).

(2)

Въз основа на оценка на прилагането на Обща позиция 2002/400/ОВППС Съветът намира за уместно да удължи срока на валидност на тези разрешителни за нов период от 24 месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки, посочени в член 2 от Обща позиция 2002/400/ОВППС, удължават срока на валидност на националните разрешителни за влизане и престой, предоставени съгласно член 3 от посочената обща позиция, за нов период от 24 месеца, считано от 31 януари 2014 г.

Член 2

Съветът прави оценка на прилагането на Обща позиция 2002/400/ОВППС в рамките на шест месеца след приемането на настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 5 март 2015 година.

За Съвета

Председател

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Решение 2013/71/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година относно временното приемане на някои палестинци от държави — членки на Европейския съюз (ОВ L 32, 1.2.2013 г., стр. 19).

(2)  Обща позиция 2002/400/ОВППС на Съвета от 21 май 2002 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз (ОВ L 138, 28.5.2002 г., стр. 33).