13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/16


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 625/2014

z 13. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na inštitúcie v postavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa a originátora v súvislosti s expozíciami voči presunutému kreditnému riziku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a najmä na jeho článok 410 ods. 2 (1),

keďže:

(1)

Cieľom ponechania si hospodárskeho podielu je zosúladenie záujmov strán, ktoré prevádzajú, resp. prijímajú kreditné riziko sekuritizovaných expozícií. Ak subjekt sekuritizuje vlastné záväzky, zosúladenie záujmov nastáva automaticky bez ohľadu na to, či konečný dlžník svoj dlh zabezpečuje kolaterálom. Ak je jasné, že kreditné riziko zostáva na strane originátora, ponechanie podielu originátorom je nepotrebné a doterajšiu pozíciu by nezlepšilo.

(2)

V určitých špecifických prípadoch, v ktorých inštitúcie – keď nekonajú ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ – môžu byť vystavené kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície, je vhodné vyjasniť, kedy sa expozícia voči presunutému kreditnému riziku považuje za vzniknutú, čo platí aj pre prípady, keď inštitúcie konajú ako protistrana derivátového nástroja v sekuritizačnej transakcii, ako zmluvná strana hedžingu v sekuritizačnej transakcii, ako poskytovateľ facility likvidity v transakcii a keď inštitúcie držia sekuritizačné pozície v obchodnej knihe v kontexte činností tvorby trhu.

(3)

V resekuritizačných transakciách dochádza k presunu kreditného rizika na úrovni prvej sekuritizácie aktív a na druhej „prebalenej“ úrovni transakcie. Tieto dve úrovne transakcie a dva zodpovedajúce prípady presunu kreditného rizika sú, pokiaľ ide o požiadavky stanovené v tomto nariadení, nezávislé. Ponechanie čistého hospodárskeho podielu a náležitá starostlivosť by mali byť zabezpečené na každej úrovni transakcie inštitúciami, ktoré sú na uvedenej konkrétnej úrovni vystavené presunutému kreditnému riziku. Preto ak bude inštitúcia vystavená len druhej „prebalenej“ úrovni transakcie, požiadavky týkajúce sa ponechania čistého hospodárskeho podielu a náležitej starostlivosti sa vzťahujú na uvedenú inštitúciu len vo vzťahu k druhej úrovni transakcie. V rámci tej istej resekuritizačnej transakcie by tie inštitúcie, ktoré sú vystavené prvej úrovni sekuritizácie aktív, mali spĺňať požiadavky ponechania si a náležitej starostlivosti vo vzťahu k prvej úrovni sekuritizácie v transakcii.

(4)

Je vhodné podrobnejšie stanoviť uplatňovanie záväzku ponechania si vrátane dodržania súladu v prípade, keď existuje viac originátorov, sponzorov alebo pôvodných veriteľov, podrobnosti týkajúce sa rôznych možností ponechania si, spôsob merania požiadavky ponechania si pri vzniku a na priebežnom základe a spôsob uplatňovania výnimiek.

(5)

V článku 405 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa stanovujú rôzne možnosti na dodržanie požiadavky na ponechanie podielu. V tomto nariadení sa podrobne objasňujú spôsoby dodržania každej z uvedených možností.

(6)

Ponechanie podielu by sa mohlo dosiahnuť syntetickou alebo podmienenou formou ponechania si za predpokladu, že takéto metódy sú v plnom súlade s jednou z možností stanovených v článku 405 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorým môže byť syntetická alebo podmienená forma ponechania rovnocenná, a za predpokladu, že je zabezpečené dodržanie požiadavky na poskytovanie informácií.

(7)

Hedžing alebo predaj ponechaného podielu sú zakázané, ak uvedené techniky ohrozujú účel požiadavky ponechania si, čo znamená, že môžu byť povolené v prípade, keď nehedžujú ponechávajúci subjekt proti kreditnému riziku ponechaných sekuritizačných pozícií alebo ponechaných expozícií.

(8)

S cieľom zabezpečiť priebežné zachovanie čistého hospodárskeho podielu by inštitúcie mali zabezpečiť, aby sekuritizačná štruktúra nedisponovala žiadnym integrovaným mechanizmom, prostredníctvom ktorého by minimálna požiadavka ponechania si pri vzniku nutne klesala rýchlejšie než prevedený podiel. Podobne by ponechaný podiel nemal byť uprednostňovaný z hľadiska peňažných tokov, aby prednostne profitoval zo splácania alebo umorovania tak, že by klesol pod 5 % priebežnej nominálnej hodnoty predaných tranží alebo sekuritizovaných expozícií. Okrem toho podpora úverov poskytovaná inštitúcii prijímajúcej expozíciu voči sekuritizačnej pozícii by vo vzťahu k miere splácania podkladových expozícií nemala klesať neúmerne.

(9)

Inštitúcie by mali mať možnosť používať finančné modely vytvorené tretími stranami, ktoré nie sú externými ratingovými agentúrami, s cieľom znížiť administratívnu záťaž a náklady na dodržiavanie predpisov na splnenie povinností náležitej starostlivosti. Inštitúcie by mali používať finančné modely tretích strán len vtedy, keď pred investovaním venovali náležitú starostlivosť validácii relevantných predpokladov modelov a ich štruktúrovaniu a porozumeniu metodiky, predpokladom a výsledkom týchto modelov.

(10)

Je nevyhnutné bližšie určiť, ako často by inštitúcie mali preskúmavať dodržiavanie požiadaviek náležitej starostlivosti z ich strany, ako posudzovať, či je uplatnenie rôznych politík a postupov na obchodnú knihu a neobchodnú knihu vhodné, ako posudzovať súlad v prípade, keď sa pozície týkajú korelačného obchodného portfólia, a ujasniť niektoré pojmy podľa článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sú „rizikové charakteristiky“ a „štrukturálne charakteristiky“.

(11)

Podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa subjekty založené v tretích krajinách, ktoré sú zahrnuté do konsolidácie v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale nepatria priamo do rozsahu uplatňovania dodatočných rizikových váh, za obmedzených okolností, napríklad pre expozície držané v obchodnej knihe na účely činností tvorby trhu, nemali považovať za porušujúce článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Inštitúcie by sa nemali považovať za porušujúce uvedený článok, ak žiadna takáto expozícia alebo pozícia v obchodnej knihe nie je významná a netvorí neúmerný podiel na obchodných činnostiach za predpokladu, že existujú dôkladné vedomosti o expozíciách alebo pozíciách a že sa vykonávajú formálne politiky a postupy, ktoré sú vhodné a primerané, pokiaľ ide o celkový rizikový profil subjektu a skupiny.

(12)

Prvotné a priebežné poskytovanie informácií investorom o úrovni záväzku na ponechanie si a všetkých príslušných dôležitých údajov vrátane údajov o kreditnej kvalite a výkonnosti podkladovej expozície je nevyhnutné pre účinnú náležitú starostlivosť v súvislosti so sekuritizačnými pozíciami. Sprístupnené údaje by mali obsahovať údaje o totožnosti ponechávajúceho subjektu, zvolených možnostiach ponechania a pôvodnom a priebežnom záväzku ponechať si hospodársky podiel. Ak sa uplatňujú výnimky stanovené v článku 405 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, mali by sa explicitne oznámiť sekuritizované expozície, v prípade ktorých sa požiadavka ponechania si neuplatňuje, a dôvody jej neuplatnenia.

(13)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov predložených európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) Komisii.

(14)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2) o stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV A EXPOZÍCIA VOČI RIZIKU VYPLÝVAJÚCEMU ZO SEKURITIZÁCIE

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ponechávajúci subjekt“ je subjekt konajúci ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ, ktorý si ponecháva čistý hospodársky podiel v sekuritizácii v súlade s článkom 405 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

„syntetická forma ponechania“ je ponechanie hospodárskeho podielu za použitia derivátových nástrojov;

c)

„podmienená forma ponechania“ je ponechanie hospodárskeho podielu za použitia záruk, akreditívov a ďalších podobných foriem podpory úverov zabezpečujúcich okamžité vymoženie ponechania;

d)

„vertikálna tranža“ je tranža, ktorá vystavuje držiteľa tranže pomernému kreditnému riziku každej vydanej tranže sekuritizačnej transakcie.

KAPITOLA II

EXPOZÍCIA VOČI KREDITNÉMU RIZIKU VYPLÝVAJÚCEMU ZO SEKURITIZAČNEJ POZÍCIE

Článok 2

Konkrétne prípady expozície voči kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície

1.   Ak inštitúcia koná v rámci sekuritizačnej transakcie ako protistrana kreditného derivátu alebo ako protistrana poskytujúca hedžing alebo ako poskytovateľ facility likvidity, považuje sa za vystavenú kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície, keď derivát, hedžing alebo facilita likvidity prijíma kreditné riziko vyplývajúce zo sekuritizovaných expozícií alebo sekuritizačných pozícií.

2.   Na účely článku 405 a 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa nevychádza z toho, že poskytovateľ likvidity je vystavený kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizačnej pozície, ak facilita likvidity spĺňa podmienky stanovené v článku 255 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.   V súvislosti s resekuritizáciou s viac než jednou úrovňou alebo sekuritizáciou s niekoľkými samostatnými podkladovými transakciami sa vychádza z toho, že inštitúcia je vystavená len kreditnému riziku individuálnej sekuritizačnej pozície alebo transakcie, voči ktorej prijíma expozíciu.

4.   Inštitúcie sa nepovažujú za porušujúce článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

subjekt, ktorý drží sekuritizačné pozície, je usadený v tretej krajine a je zahrnutý do konsolidovanej skupiny v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

sekuritizované pozície sú držané v obchodnej knihe subjektu uvedeného v písm. a) na účely činností tvorby trhu;

c)

sekuritizačné pozície nie sú významné s ohľadom na celkový rizikový profil obchodnej knihy skupiny uvedenej v písm. a) a netvoria neúmerný podiel na obchodných činnostiach skupiny.

KAPITOLA III

PONECHANIE ČISTÉHO HOSPODÁRSKEHO PODIELU

Článok 3

Subjekty ponechávajúce si významný čistý hospodársky podiel

1.   Ponechaný významný čistý hospodársky podiel sa nedelí medzi rôzne typy ponechávajúcich subjektov. Požiadavka na ponechanie si významného čistého hospodárskeho podielu je splnená v plnom rozsahu jednou z týchto strán:

a)

originátorom alebo viacerými originátormi;

b)

sponzorom alebo viacerými sponzormi;

c)

pôvodným veriteľom alebo viacerými pôvodnými veriteľmi.

2.   Ak sú sekuritizované expozície vytvorené viacerými originátormi, požiadavku ponechania si spĺňa každý originátor vo vzťahu k podielu na celkových sekuritizovaných expozíciách, ktorého je originátorom.

3.   Ak sú sekuritizované expozície vytvorené viacerými pôvodnými veriteľmi, požiadavku ponechania si spĺňa každý pôvodný veriteľ vo vzťahu k podielu na celkových sekuritizovaných expozíciách, pre ktorý je pôvodným veriteľom.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3, ak sú sekuritizované expozície vytvorené viacerými originátormi alebo viacerými pôvodnými veriteľmi, požiadavku ponechania si môže splniť v plnom rozsahu jediný originátor alebo pôvodný veriteľ za predpokladu, že je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

originátor alebo pôvodný veriteľ vytvoril a riadi program alebo sekuritizačnú schému;

b)

originátor alebo pôvodný veriteľ vytvoril program alebo sekuritizačnú schému a prispel viac než 50 % celkových sekuritizovaných expozícií.

5.   Ak sekuritizované expozície boli sponzorované viacerými sponzormi, požiadavku ponechania si spĺňa jedna z týchto strán:

a)

sponzor, ktorého hospodársky záujem je v najväčšom súlade s investormi podľa dohody všetkých sponzorov na základe objektívnych kritérií vrátane štruktúry poplatkov, účasti na vytvorení a riadení programu alebo sekuritizačnej schémy a expozície voči kreditnému riziku vyplývajúcemu zo sekuritizácie;

b)

každý sponzor pomerne vo vzťahu k počtu sponzorov.

Článok 4

Splnenie požiadavky ponechania si syntetickou alebo podmienenou formou ponechania

1.   Požiadavka ponechania si môže byť splnená spôsobom, ktorý je ekvivalentný jednej z možností stanovených v článku 405 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, syntetickou alebo podmienenou formou ponechania, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

ponechaná hodnota sa prinajmenšom rovná požiadavke možnosti, ktorej môže byť syntetická alebo podmienená forma ponechania rovnocenná;

b)

ponechávajúci subjekt explicitne oznámil, že si uvedeným spôsobom priebežne ponechá významný čistý hospodársky podiel, vrátane údajov o forme ponechania, metodike použitej pri jeho stanovovaní a rovnocennosti s jednou z uvedených možností.

2.   Ak subjekt iný než úverová inštitúcia podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 koná ako ponechávajúci subjekt prostredníctvom syntetickej alebo podmienenej formy ponechania, ponechaný podiel na syntetickej alebo podmienenej báze je plne zabezpečený kolaterálom v hotovosti a držaný oddelene ako peňažné prostriedky „klientov“ podľa článku 13 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (3).

Článok 5

Možnosť ponechania a): pomerné ponechanie v každej z tranží predaných investorom alebo prevedených na investorov

1.   Ponechanie si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej z predaných alebo prevedených tranží podľa článku 405 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa môže dosiahnuť takisto takto:

a)

ponechaním si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej zo sekuritizovaných expozícií za predpokladu, že kreditné riziko týchto expozícií má rovnocenné postavenie s kreditným rizikom sekuritizovaným pre rovnaké expozície alebo je mu podriadené. V prípade revolvingovej sekuritizácie podľa vymedzenia v článku 242 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by to nastalo ponechaním si podielu originátora za predpokladu, že podiel originátora zodpovedal minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej zo sekuritizovaných expozícií a mal rovnocenné postavenie s kreditným rizikom sekuritizovaným vo vzťahu k uvedeným rovnakým expozíciám alebo mu bol podriadený;

b)

poskytnutím facility likvidity, ktorá môže byť nadriadená v hierarchizácii zmlúv, v rámci programu ABCP, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

facilita likvidity pokrýva 100 % kreditného rizika vyplývajúceho zo sekuritizovaných expozícií;

ii)

facilita likvidity pokrýva kreditné riziko tak dlho, ako si ponechávajúci subjekt musí ponechať hospodársky podiel prostredníctvom facility likvidity pre príslušnú sekuritizačnú pozíciu;

iii)

facilitu likvidity poskytol originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ v sekuritizačnej transakcii;

iv)

inštitúcia vystavená takejto sekuritizácii má prístup k príslušným informáciám, ktoré jej umožnia overiť splnenie bodov i), ii) a iii).

c)

ponechaním si vertikálnej tranže, ktorej nominálna hodnota dosahuje minimálne 5 % celkovej nominálnej hodnoty všetkých vydaných tranží dlhových nástrojov.

Článok 6

Možnosť ponechania b): ponechanie si podielu originátora v prípade revolvingových expozícií

Ponechanie podľa článku 405 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa môže dosiahnuť ponechaním si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej zo sekuritizovaných expozícií za predpokladu, že ponechané kreditné riziko týchto expozícií má rovnocenné postavenie s kreditným rizikom sekuritizovaným pre rovnaké expozície alebo je mu podriadené.

Článok 7

Možnosť ponechania c): ponechanie si náhodne zvolených expozícií

1.   Skupina minimálne 100 potenciálnych sekuritizovaných expozícií, z ktorých sú ponechané a sekuritizované expozície náhodne zvolené, podľa článku 405 ods. 1 druhého pododseku písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, musí byť dostatočne rozmanitá, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii ponechaného podielu. Pri príprave procesu výberu ponechávajúci subjekt zohľadňuje príslušné kvantitatívne a kvalitatívne faktory s cieľom zabezpečiť, aby rozdelenie na ponechané a sekuritizované expozície bolo skutočne náhodné. Subjekt ponechávajúci si náhodne zvolené expozície pri výbere expozícií zohľadňuje, ak je to vhodné, faktory, ako sú ročník pôvodu, produkt, zemepisná poloha, dátum vzniku, dátum splatnosti, pomer úveru k hodnote, typ nehnuteľnosti, priemyselné odvetvie a saldo nesplatených úverov.

2.   Ponechávajúci subjekt neoznačuje v rôznych časoch rôzne jednotlivé expozície ako ponechané expozície, ak to nie je nevyhnutné na splnenie požiadavky ponechania si vo vzťahu k sekuritizácii, v ktorej sekuritizované expozície v priebehu času kolíšu, či už dôvodu pridania nových expozícií do sekuritizácie, alebo z dôvodu zmien úrovne jednotlivých sekuritizovaných expozícií.

Článok 8

Možnosť ponechania d): ponechanie si tranže prvej straty

1.   Ponechanie si tranže prvej straty v súlade s článkom 405 ods. 1 druhým pododsekom písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je splnené buď pomocou súvahových, alebo podsúvahových pozícií a môže byť splnené aj takto:

a)

poskytnutím podmienenej formy ponechania si podľa článku 1 ods. 1 písm. c) alebo facility likvidity v rámci programu ABCP, ktoré spĺňa tieto kritériá:

i)

pokrýva minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií;

ii)

predstavuje pozíciu prvej straty vo vzťahu k sekuritizácii;

iii)

pokrýva kreditné riziko počas celého trvania záväzku na ponechanie;

iv)

je poskytnuté zo strany originátora, sponzora alebo pôvodného veriteľa v sekuritizácii;

v)

inštitúcia vystavená takejto sekuritizácii má prístup k príslušným informáciám, ktoré jej umožnia overiť splnenie bodov i), ii), iii) a iv).

b)

nadmerné zabezpečenie kolaterálom vo forme zvýšenia kreditnej kvality, ak uvedené nadmerné zabezpečenie kolaterálom zodpovedá ponechaniu si „prvej straty“ vo výške minimálne 5 % nominálnej hodnoty tranží vydaných v rámci sekuritizácie.

2.   Ak tranža prvej straty prekročí 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií, ponechávajúci subjekt má možnosť ponechať si len časť tejto tranže prvej straty, keď je táto časť ekvivalentná minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií.

3.   Na splnenie požiadavky ponechania si rizika na úrovni sekuritizačnej schémy inštitúcie nezohľadňujú existenciu podkladových transakcií, v ktorých si originátori alebo pôvodní veritelia ponechávajú expozíciu prvej straty na úrovni konkrétnych transakcií.

Článok 9

Možnosť ponechania e): ponechanie si prvej straty z každej sekuritizovanej expozície

1.   Ponechanie si expozície prvej straty na úrovni každej sekuritizovanej expozície v súlade s článkom 405 ods. 1 druhým pododsekom písm. e) sa uplatňuje tak, že ponechané kreditné riziko je vždy podriadené kreditnému riziku, ktoré bolo sekuritizované vo vzťahu k uvedeným rovnakým expozíciám.

2.   Ponechanie podľa odseku 1 môže byť splnené predajom podkladových expozícií za diskontovanú hodnotu zo strany originátora alebo pôvodného veriteľa, ak je hodnota tohto diskontu minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej expozície a ak je hodnota z diskontovaného predaja originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi uhradená len v prípade, keď nie je absorbovaná stratami súvisiacimi s kreditným rizikom spojeným so sekuritizovanými expozíciami.

Článok 10

Meranie úrovne ponechania

1.   Pri meraní úrovne ponechania si čistého hospodárskeho podielu sa uplatňujú tieto kritériá:

a)

vznik sa chápe ako čas, kedy boli expozície po prvýkrát sekuritizované;

b)

výpočet úrovne ponechania je založený na nominálnych hodnotách a obstarávacia cena aktív sa nezohľadňuje;

c)

„prebytková marža“ podľa vymedzenia v článku 242 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2012 sa pri meraní čistého hospodárskeho podielu ponechávajúceho subjektu nezohľadňuje;

d)

Počas trvania sekuritizačnej transakcie sa na výpočet čistého hospodárskeho podielu používa rovnaká možnosť ponechania a metodika, iba ak by si zmenu vyžiadali mimoriadne okolnosti a uvedená zmena sa nevyužije ako prostriedok na zníženie hodnoty ponechaného podielu.

2.   Okrem kritérií stanovených v odseku 1, za predpokladu, že neexistuje žiadny integrovaný mechanizmus, prostredníctvom ktorého by ponechaný podiel pri vzniku klesal rýchlejšie než prevedený podiel, splnenie požiadavky ponechania sa nepovažuje za dotknuté umorením ponechania prostredníctvom alokácie peňažných tokov alebo prostredníctvom strát, ktoré skutočne v priebehu času znižujú úroveň ponechania. Ponechávajúci subjekt nie je povinný neustále dopĺňať alebo prispôsobovať svoj ponechaný podiel na minimálne 5 %, keď sú straty realizované na jeho expozíciách alebo alokované jeho ponechanej pozícii.

Článok 11

Meranie ponechania pre nečerpané objemy v expozíciách vo forme kreditných facilít

Výpočet čistého hospodárskeho podielu, ktorý má byť ponechaný pre kreditné facility, vrátane kreditných kariet, je založený len na objemoch, ktoré už boli čerpané, realizované alebo prijaté, a je prispôsobený v súlade so zmenami uvedených objemov.

Článok 12

Zákaz hedžingu alebo predaja ponechaného podielu

1.   Povinnosť neuplatniť na ponechaný čistý hospodársky podiel nijaké zmierňovanie kreditného rizika, krátke pozície, iný hedžing či predaj, stanovená v článku 405 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uplatňuje s ohľadom na účel požiadavky ponechania si a so zohľadnením ekonomickej podstaty transakcie. Hedžing čistého hospodárskeho podielu sa nepovažuje za hedžing na účely článku 405 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a môže byť preto povolený len v prípade, keď nehedžuje ponechávajúci subjekt proti kreditnému riziku vyplývajúcemu buď z ponechaných sekuritizačných pozícií alebo ponechaných expozícií.

2.   Ponechávajúci subjekt môže používať všetky ponechané expozície alebo sekuritizačné pozície ako kolaterál na účely zabezpečeného financovania, pokiaľ sa pri tomto použití neprevádza kreditné riziko vyplývajúce z týchto ponechaných expozícií alebo sekuritizačných pozícií na tretiu stranu.

Článok 13

Výnimky z článku 405 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Transakcie uvedené v článku 405 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú sekuritizačné pozície v korelačnom obchodnom portfóliu, ktoré sú referenčnými nástrojmi spĺňajúcimi kritérium v článku 338 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo sú spôsobilé na zahrnutie do korelačného obchodného portfólia.

Článok 14

Ponechanie na konsolidovanom základe

Inštitúcia spĺňajúca požiadavku ponechania si na základe konsolidovanej situácie prepojenej materskej úverovej inštitúcie v EÚ, finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ v súlade s článkom 405 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zabezpečí v prípade, keď ponechávajúci subjekt už nie je zahrnutý do rozsahu pôsobnosti dohľadu na konsolidovanom základe, že jeden alebo viaceré zostávajúce subjekty zahrnuté do rozsahu pôsobnosti dohľadu na konsolidovanom základe prevezmú expozíciu voči sekuritizácii na zabezpečenie priebežného plnenia požiadavky.

KAPITOLA IV

POŽIADAVKY NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE INŠTITÚCIE VYSTAVENÉ SEKURITIZAČNEJ POZÍCII

Článok 15

Outsourcing a ďalšie všeobecné úvahy

1.   Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o konkrétnych expozíciách, ktoré majú byť sekuritizované, vrátane prípadov, keď sa expozície akumulujú pred sekuritizáciou alebo môžu byť nahradené do existujúcej revolvingovej sekuritizácie, vychádza sa z toho, že inštitúcia spĺňa svoje povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti uvedené v článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre každú zo svojich jednotlivých sekuritizačných pozícií na základe príslušných kritérií spôsobilosti pre takéto expozície.

2.   Pri outsourcingu určitých úloh v procese plnenia povinností stanovených v článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane vedenia evidencie si inštitúcie vystavené rizikám vyplývajúcim zo sekuritizácie ponechávajú úplnú kontrolu nad uvedeným procesom.

Článok 16

Bližšie určenie rizikových charakteristík a štrukturálnych charakteristík

1.   Rizikové charakteristiky individuálnej sekuritizačnej pozície uvedené v článku 406 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú tieto najvhodnejšie a najpodstatnejšie charakteristiky, ako sú:

a)

úroveň nadriadenosti tranže;

b)

profil peňažných tokov;

c)

všetky existujúce ratingy;

d)

historickú výkonnosť podobných tranží;

e)

povinnosti súvisiace s tranžami uvedené v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie;

f)

zvýšenie kreditnej kvality.

2.   Rizikové charakteristiky podkladových expozícií sekuritizačnej pozície uvedené v článku 406 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú najvhodnejšie a najpodstatnejšie charakteristiky, ako sú informácie o výkonnosti podľa článku 406 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s expozíciami v prípade hypoték na obytné nehnuteľnosti. Inštitúcie musia určiť vhodné a porovnateľné ukazovatele na účely analýzy rizikových charakteristík iných tried aktív.

3.   Ďalšie štrukturálne charakteristiky uvedené v článku 406 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú derivátové nástroje, záruky, akreditívy a ďalšie podobné formy podpory úveru.

Článok 17

Frekvencia preskúmania

Inštitúcie preskúmavajú dodržiavanie článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po tom, ako začnú byť vystavené expozícii voči sekuritizačným pozíciám aspoň raz ročne a častejšie, akonáhle inštitúcie zistia, že došlo k porušeniu povinností uvedených v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie alebo k podstatnej zmene ktorejkoľvek z týchto charakteristík:

a)

štrukturálnych charakteristík, ktoré môžu mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizačnej pozície;

b)

rizikových charakteristík sekuritizačných pozícií a podkladových expozícií.

Článok 18

Stresové testy

1.   Stresové testy uvedené v článku 406 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zahŕňajú všetky príslušné sekuritizačné pozície a sú začlenené do stratégií a procesov stresového testovania, ktoré inštitúcie vykonávajú v súlade s postupom hodnotenia primeranosti interného kapitálu podľa článku 73 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4).

2.   S cieľom splniť požiadavky stresového testovania uvedené v článku 406 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie môžu využívať okrem modelov vytvorených externými ratingovými agentúrami aj porovnateľné finančné modely vytvorené tretími stranami za predpokladu, že dokážu na požiadanie preukázať, že pred investovaním s náležitou starostlivosťou validovali relevantné predpoklady a štruktúrovanie v súvislosti s modelmi a že rozumejú metodike, predpokladom a výsledkom.

3.   Pri vykonávaní stresových testov uvedených v článku 406 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 5752/2013 v rámci programu ABCP uvedeného v článku 242 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý je podporený facilitou likvidity, ktorá plne pokrýva kreditné riziko vyplývajúce zo sekuritizovaných expozícií, inštitúcie môžu vykonávať stresový test úverovej bonity poskytovateľa facility likvidity miesto sekuritizovaných expozícií.

Článok 19

Expozície v obchodnej knihe a neobchodnej knihe

1.   Držanie sekuritizačnej pozície v obchodnej alebo neobchodnej knihe nepredstavuje samo o sebe dostatočný dôvod na uplatňovanie rôznych politík a postupov alebo rôznej intenzity preskúmania na splnenie povinností náležitej starostlivosti uvedených v článku 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Pri určovaní toho, či sa uplatnia rôzne politiky a postupy alebo rôzna intenzita preskúmania, sa zohľadňujú všetky príslušné faktory podstatne ovplyvňujúce rizikový profil každej z kníh a príslušných sekuritizačných pozícií vrátane veľkosti pozícií, vplyvu na vlastné zdroje inštitúcie počas obdobia stresu a koncentrácie rizika vo vzťahu ku konkrétnej transakcii, emitentovi alebo triede aktív.

2.   Inštitúcie zabezpečujú, aby sa každá podstatná zmena zvyšujúca rizikový profil sekuritizačných pozícií v ich obchodnej knihe a neobchodnej knihe odrazila v primeranej zmene v ich postupoch náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o uvedené sekuritizačné pozície. V tejto súvislosti inštitúcie stanovia vo svojich formálnych politikách a postupoch pre obchodnú knihu a neobchodnú knihu okolnosti, za ktorých by nastalo preskúmanie povinností náležitej starostlivosti.

Článok 20

Pozície v korelačnom obchodnom portfóliu

Článok 406 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa považuje za dodržaný, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

sekuritizačné pozície sú buď držané v korelačnom obchodnom portfóliu a sú referenčnými nástrojmi uvedenými v článku 338 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, alebo sú prípustné na zahrnutie do korelačného obchodného portfólia;

b)

inštitúcia dodržiava článok 377 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o výpočet požiadaviek na vlastné zdroje vo vzťahu k jej korelačnému obchodnému portfóliu;

c)

prístup inštitúcie k výpočtu vlastných zdrojov vo vzťahu k jej obchodnému portfóliu vedie ku komplexnému a dôkladnému porozumeniu rizikového profilu jej investície do sekuritizačných pozícií;

d)

inštitúcia zaviedla na účely analýzy a evidencie príslušných informácií formálne politiky a postupy primerané jej korelačnému obchodnému portfóliu a primerané z hľadiska rizikového profilu jej investícií do príslušných sekuritizačných pozícií podľa článku 406 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

KAPITOLA V

POŽIADAVKY NA ORIGINÁTOROV, SPONZOROV A PÔVODNÝCH VERITEĽOV

Článok 21

Postupy poskytovania úverov

1.   Z dodržiavania povinnosti uvedenej v článku 408 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúciami v postavení originátora alebo sponzora nevyplýva, že typy dlžníkov a úverových produktov musia byť pre sekuritizované a nesekuritizované expozície rovnaké.

2.   Ak inštitúcie v postavení sponzora a originátora neboli zapojené do pôvodného poskytnutia úverov na expozície, ktoré majú byť sekuritizované, alebo nepôsobia v poskytovaní úverov na určité druhy expozícií, ktoré majú byť sekuritizované, uvedené inštitúcie musia dostať všetky nevyhnutné informácie na posúdenie, či sú kritériá použité pri poskytovaní úverov na uvedené expozície tak spoľahlivé a jasne vymedzené ako kritériá použité na nesekuritizované expozície.

Článok 22

Poskytovanie informácií o úrovni záväzku zachovať čistý hospodársky podiel

1.   Ponechávajúci subjekt oznamuje podľa článku 409 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 investorom minimálne tieto informácie týkajúce sa úrovne jeho záväzku zachovať čistý hospodársky podiel v sekuritizácii:

a)

potvrdenie totožnosti ponechávajúceho subjektu a toho, či si ponecháva podiel ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ;

b)

či na ponechanie si čistého hospodárskeho podielu boli uplatnené spôsoby stanovené v článku 405 ods. 1 druhom pododseku písm. a), b), c), d) alebo e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

každú zmenu spôsobu ponechania si čistého hospodárskeho podielu podľa písm. b) v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. d);

d)

potvrdenie úrovne ponechania pri vzniku a záväzku priebežného ponechania, čo sa vzťahuje len na pokračovanie dodržiavania pôvodnej povinnosti a nevyžaduje údaje o súčasnej nominálnej alebo trhovej hodnote ani o akomkoľvek znížení hodnoty alebo odpísaní ponechaného podielu.

2.   Ak sa výnimky uvedené v článku 405 ods. 3 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vzťahujú na sekuritizačné transakcie, inštitúcie konajúce ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ poskytujú investorom informácie o uplatniteľnej výnimke.

3.   Poskytovanie informácií uvedené v odsekoch 1 a 2 musí byť náležite zdokumentované a zverejnené s výnimkou dvojstranných alebo súkromných transakcií, ak strany považujú súkromné poskytovanie informácií za postačujúce. Za vhodný prostriedok na dodržanie požiadavky sa považuje zahrnutie vyhlásenia o záväzku ponechať si podiel v prospekte pre cenné papiere vydané v rámci programu sekuritizácie.

4.   Poskytnutie informácií sa takisto potvrdzuje po vzniku v rovnakých intervaloch, ako je frekvencia vykazovania transakcie, najmenej však raz ročne a za ktorejkoľvek z týchto okolností:

a)

ak nastane porušenie záväzku ponechať si podľa článku 405 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

ak sa podstatne zmení výkonnosť sekuritizačnej pozície alebo rizikové charakteristiky sekuritizácie alebo podkladových expozícií;

c)

po porušení povinností uvedených v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie.

Článok 23

Poskytovanie informácií o príslušných dôležitých údajoch

1.   Originátori, sponzori a pôvodní veritelia musia zabezpečiť, aby príslušné dôležité údaje podľa článku 409 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 boli jednoducho prístupné investorom bez nadmernej administratívnej záťaže.

2.   Príslušné poskytovanie informácií uvedené v článku 409 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uskutočňuje minimálne raz ročne a za týchto okolností:

a)

ak sa podstatne zmení výkonnosť sekuritizačnej pozície alebo rizikové charakteristiky sekuritizácie alebo podkladových expozícií;

b)

po porušení povinností uvedených v dokumentácii týkajúcej sa sekuritizácie.

c)

Aby sa údaje mohli považovať za príslušne dôležité vo vzťahu k individuálnym podkladovým expozíciám, poskytujú sa vo všeobecnosti na základe jednotlivých úverov, avšak existujú prípady, keď sa údaje môžu poskytnúť na agregovanom základe. Pri posudzovaní toho, či sú agregované informácie postačujúce, sa zohľadňujú faktory, ako je podrobnosť podkladovej skupiny, a či je riadenie expozícií v uvedenej skupine založené na samotnej skupine alebo na základe jednotlivých úverov.

3.   Na požiadavku poskytovania informácií sa vzťahujú prípadné iné právne alebo regulatórne požiadavky uplatňované na ponechávajúci subjekt.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).