11.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/13


Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 27. augusta 2008 – Melli Bank/Rada

(Vec T-246/08 R)

(„Predbežné opatrenie - Nariadenie (ES) č. 423/2007 - Obmedzujúce opatrenia voči Iránskej islamskej republike - Rozhodnutie Rady - Zmrazenie hospodárskych fondov a zdrojov - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti - Neexistencia vážnej a neodstrániteľnej škody“)

(2008/C 260/23)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Melli Bank plc (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Gordon, QC, J. Stratford, M. Hoskins, barristers, R. Gwynne a T. Din, solicitors)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a E. Finnegan, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británe a Severného Írska (v zastúpení: V. Jackson, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci S. Lee, barrister) a Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues a L. Butel, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu bodu 4 tabuľky B prílohy rozhodnutia Rady z 23. júna 2008, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 29), v časti v ktorej je Melli Bank plc začlenená do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, ktorých hospodárske fondy a zdroje sú zmrazené

Výrok uznesenia

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.