2.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 295/3


Жалба, подадена на 25 февруари 2019 г. от CheapFlights International Ltd срещу определението на Общия съд (втори състав), постановено на 11 декември 2018 г. по дело T-565/17 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

(Дело C-170/19 P)

(2019/C 295/04)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CheapFlights International Ltd (представители: A. von Mühlendahl и H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 10 юли 2019 г. Съдът (осми състав) постанови, че жалбата е явно неоснователна.