27.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 252/28


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-466/10) (1)

2011/C 252/60

Rättegångsspråk: grekiska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 317 20.11.2010