23.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 319/11


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 29. juli 2019 — Bayerische Motoren Werke AG mod Europa-Kommissionen og Freistaat Sachsen

(Sag C-654/17 P) (1)

(Appel - statsstøtte - regional investeringsstøtte - støtte til et stort investeringsprojekt - støtte, der er delvist uforenelig med det indre marked - artikel 107, stk. 3, TEUF - støttens nødvendighed - artikel 108, stk. 3, TEUF - forordning (EF) nr. 800/2008 - støtte, der overskrider den individuelle anmeldelsestærskel - anmeldelse - gruppefritagelsens rækkevidde - kontraappel - tilladelse til en intervention ved Den Europæiske Unions Ret - formaliteten)

(2019/C 319/10)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Bayerische Motoren Werke AG (ved Rechtsanwälte M. Rosenthal, G. Drauz og M. Schütte)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher, A. Bouchagiar og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede) og Freistaat Sachsen (ved Rechtsanwalt T. Lübbig)

Konklusion

1)

Hovedappellen og kontraappellen forkastes.

2)

Bayerische Motoren Werke AG bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger i forbindelse med hovedappellen.

3)

Freistaat Sachsen bærer sine egne omkostninger i forbindelse med hovedappellen.

4)

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Bayerische Motoren Werke AG’s og Freistaat Sachsens omkostninger i forbindelse med kontraappellen.


(1)  EUT C 94 af 12.3.2018.