07/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13


31986R4057


L 378/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 4057/86 НА СЪВЕТА

от 22 декември 1986 година

относно практиката на нелоялно ценообразуване в морския транспорт

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид проекторегламента на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че са налице основания да се смята, inter alia, въз основа на данните от информационната система, създадена с Решение 78/774/ЕИО на Съвета (3), че конкурентното участие на корабособствениците от Общността в редовните международни превози по море е неблагоприятно засегнато от нелоялна практика от страна на редовните морски превозвачи на трети страни;

като има предвид, че структурата на корабоплаването в Общността е такава, че е целесъобразно разпоредбите на настоящия регламент да се прилагат също за физически или юридически лица на държави-членки, установили се извън Общността, както и за корабни дружества с място на установяване извън Общността, намиращи се под контрола на граждани на държави-членки, ако техните плавателни съдове са регистрирани в държава-членка в съответствие с нейното законодателство;

като има предвид, че въпросните нелоялни практики се състоят в непрекъснатото начисляване на навло за подбрани стоки по тарифи, по-ниски от най-ниските тарифи, прилагани за същите стоки от установили се или действащи чрез представители корабособственици;

като има предвид, че такава практика в ценообразуването е възможна благодарение на предимства от нетърговски характер, предоставяни от държава, която не е членка на Общността;

като има предвид, че Общността би следвало да може да предприема защитни мерки по отношение на такава практика в ценообразуването;

като има предвид, че съществуват международно приети правила за онова, което съставлява нелоялна цена в областта на морския транспорт;

като има предвид, че, за да бъде установено съществуването на практика на нелоялно ценообразуване, би следвало да бъде предвиден подходящ метод на калкулиране, като при калкулиране на „нормалната разценка за навло“ следва да бъде отчитана аналогичната разценка, по която действително начисляват утвърдени и представителни дружества, функциониращи в рамките на сдружение на превозвачи или извън такова сдружение, или, в противен случай — условна разценка, основана на разходите на аналогични дружества плюс разумна норма на печалба;

като има предвид, че би следвало да бъдат регламентирани съответните фактори, които се отнасят към установяването на щетата;

като има предвид, че е необходимо да бъде регламентиран редът за подаване на жалби от лица, действащи от името на корабоплаването на Общността, които се смятат за ощетени или застрашени от нелоялна практика на ценообразуване; като има предвид, че изглежда целесъобразно да бъде ясно посочено, че при оттегляне на жалба производството може, но не е задължително да бъде прекратено;

като има предвид, че би следвало да бъде установено сътрудничество между държавите-членки и Комисията както по отношение на информацията относно съществуването на нелоялна практика на ценообразуване и следващите от това щети, така и по отношение на последващото разследване на въпроса на общностно ниво; като има предвид, че за тази цел би следвало да се провеждат консултации в рамките на Консултативния комитет;

като има предвид, че е целесъобразно ясно да бъдат регламентирани процедурните правила за разследването и, по-специално — правата и задълженията на органите на Общността и на заинтересованите страни, както и условията, при които страните могат да ползват достъп до информация и да отправят искания за информация относно основните факти и съображения, въз основа на които се възнамерява да бъде предложено въвеждането на изравнителни мита;

като има предвид, че, за да бъде предотвратявана нелоялната практика на ценообразуване, без обаче да бъде препятствана, ограничавана или опорочавана ценовата конкуренция от страна на нечленуващите в сдружения редовни превозвачи при условие, че последните действат лоялно и по търговски начин, е целесъобразно да бъде предвидена възможността, когато окончателно установените факти сочат наличието на нелоялно ценообразуване и щета, за налагане на изравнителни мита на особени основания;

като има предвид, че от съществено значение за правилното и еднообразно събиране на изравнителните мита е установяването на общи правила за тяхното прилагане; като има предвид, че поради характера на тези мита правилата могат да се различават от правилата за събиране на нормалните вносни мита;

като има предвид, че следва да бъде предвиден открит и честен ред за преглед на предприетите мерки, както и за повторно разследване, когато обстоятелствата налагат това;

като има предвид, че следва да бъде установен целесъобразен ред за разглеждане на молбите за възстановяване на платени изравнителни мита,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Настоящият регламент постановява реда за предприемането на ответни стъпки по отношение на практиката на нелоялно ценообразуване от страна на някои корабособственици от трети страни, занимаващи се с международен редовен превоз на стоки по море, които предизвикват сериозно нарушаване на тарифните схеми по даден маршрут до, от или в рамките на Общността и причиняват или застрашават да причинят големи щети на корабособствениците от Общността, функциониращи по този маршрут, както и на интересите на Общността.

Член 2

В отговор на практика на нелоялно ценообразуване по смисъла на член 1, която причинява щети в големи размери, Общността може да наложи изравнителни мита.

Когато такава практика заплашва да причини щети в големи размери, може да бъде проведено единствено разследване по смисъла на член 4.

Член 3

За целите на настоящия регламент:

а)

„корабособственик от трета страна“ означава корабни дружества за редовни превози на стоки по море, освен посочените в буква г);

б)

„практика на нелоялно ценообразуване“ означава непрекъснато навло по даден маршрут до, от или в рамките на Общността за подбрани стоки по тарифи, които са по-ниски от нормалните, прилагани за период от най-малко 6 месеца, когато въпросните по-ниски тарифи са възможни поради това, че въпросният корабособственик се ползва с предимство от нетърговски характер, дадено му от държава, която не е членка на Общността;

в)

„нормалната разценка за навло“ се установява, като се отчитат:

i)

аналогичната разценка, която действително се прилага в обичайната практика на корабоплаването за аналогична услуга по същия или по аналогичен маршрут от утвърдени и представителни дружества, които не се ползват с предимството по буква б);

ii)

или, в противен случай — условната разценка, която се определя на база себестойността на аналогични превозвачи, неползващи предимството по буква б), плюс разумна норма на печалба. Себестойността се калкулира, като се включват всички разходи, реализирани в обичайната практика на корабоплаването, както постоянни, така и променливи, плюс разходите по икономически елементи в разумен размер;

г)

„корабособственици от Общността“ означава:

всички корабни дружества, превозвачи на стоки по море, установили се съгласно Договора в държава-членка на Общността,

физически или юридически лица от държави-членки, установили се извън Общността, или корабни дружества—превозвачи на стоки по море, установили се извън Общността и контролирани от граждани на държави-членки, ако техните кораби са регистрирани в държава-членка в съответствие с нейното законодателство.

Член 4

Разследване за установяване на щети

1.   Разследването за установяване на щети обхваща следните фактори:

а)

разценките за навло, предлагани от конкурентите на корабособствениците от Общността по въпросния маршрут, за да се установи в частност дали те са значително по-ниски от нормалните разценки за навло, предлагани от корабособствениците от Общността, като се отчита обемът на услугите, предлагани от всички заинтересовани превозвачи;

б)

ефектът от горепосочения фактор върху корабособствениците от Общността, установен въз основа на тенденциите на движение на редица икономически показатели, като:

брой на рейсовете,

натоварване на капацитета,

брой на заявките за превоз на стоки,

пазарен дял,

разценки за навло (т.е., тяхното намаляване или невъзможността за тяхното увеличаване в съответния при нормални обстоятелства размер),

печалба,

възвръщаемост на капитала,

капиталовложения,

трудова заетост.

2.   Когато се твърди, че съществува опасност от понасяне на щети, Комисията може също да разследва възможността ясно да се предвиди, че дадена ситуация би могла да доведе до понасянето на действителна щета. В тази връзка могат да бъдат също отчитани фактори като:

a)

увеличаването на корабния тонаж, обслужващ маршрута, по който се наблюдава конкуренция на корабособствениците от Общността;

б)

капацитетът, който вече е налице или ще бъде налице в обозримо бъдеще в страната на чуждестранните корабособственици, и вероятната степен на оползотворяване на тонажа в рамките на този капацитет по маршрута по буква а).

3.   Щетите, причинени от други фактори, които поотделно или в своето съчетание също оказват отрицателно въздействие върху корабособствениците от Общността, не могат да бъдат приписвани на въпросната практика.

Член 5

Жалба

1.   Всяко физическо или юридическо лице, или сдружение без юридическа правосубектност, действащо от името на корабоплаването на Общността, което се смята за ощетено или застрашено от практика на нелоялно ценообразуване, може да подаде писмена жалба.

2.   Жалбата следва да съдържа достатъчно доказателства за съществуването на практика на нелоялно ценообразуване и за понесената в резултат на това щета.

3.   Жалбата може да бъде подадена до Комисията или до държава-членка, която на свой ред я предава на Комисията. Комисията изпраща на държавите-членки копие от всяка получена жалба.

4.   Жалбата може да бъде оттеглена, в който случай производството може да бъде прекратено, освен ако прекратяването не би било в интерес на Общността.

5.   Когато след консултации се установи, че жалбата не съдържа достатъчно доказателства, даващи основания за започване на разследване, жалбоподателят се уведомява съответно.

6.   Когато, без да е подадена жалба, държава-членка разполага с достатъчно доказателства както за практика на нелоялно ценообразуване, така и за причинена в резултат от нея щета на корабособственици от Общността, държавата-членка незабавно уведомява за тези доказателства Комисията.

Член 6

Консултации

1.   Всички консултации, предвидени в настоящия регламент, се провеждат в Консултативен комитет, състоящ се от представители на всяка държава-членка под председателството на представител на Комисията. Консултациите се провеждат незабавно по искане на държава-членка или по инициатива на Комисията.

2.   Комитетът заседава, когато бъде свикан от председателя. Председателят във възможно най-кратък срок предоставя на държавите-членки цялата информация по случая.

3.   При необходимост консултациите могат да бъдат проведени писмено, като в такъв случай Комисията известява държавите-членки и определя срок, в който те имат право да изразят становищата си или да поискат устни консултации.

4.   Консултациите обхващат по-специално:

a)

съществуването на практика на нелоялно ценообразуване и нейните размери;

б)

съществуването и размера на щетите;

в)

причинно-следствената връзка между практиката на нелоялно ценообразуване и щетите;

г)

мерките, които при дадените обстоятелства са целесъобразни за предотвратяване или компенсиране на щетите, причинени в резултат от практиката на нелоялно ценообразуване, както и начините и средствата за привеждането на такива мерки в действие.

Член 7

Начало на производството и последващо разследване

1.   Когато след консултации се установи наличието на достатъчно доказателства, даващи основание за започване на производство, Комисията незабавно:

a)

обявява началото на производството в Официален вестник на Европейските общности, като обявлението съдържа: въпросния чуждестранен корабособственик и неговата страна на произход, в обобщен вид — получената информация и указание за предоставянето на цялата относима информация на Комисията, както и срока, в който заинтересованите страни могат да направят писмени изложения на своите становища и да поискат изслушване на устни изложения от Комисията в съответствие с разпоредбата на параграф 5;

б)

съответно известява корабособствениците, товародателите и спедиторите, които по сведения на Комисията са заинтересовани, както и жалбоподателите;

в)

започва разследването на равнището на Общността в сътрудничество с държавите-членки, като разследването обхваща както практиката на нелоялно ценообразуване, така и причинените в резултат от нея щети, и се извършва в съответствие с параграфи 2—8, а разследването на практиката на нелоялно ценообразуване обхваща период не по-малко от 6 месеца, непосредствено предхождащи началото на производството.

2.

а)

По целесъобразност Комисията изисква цялата необходима по нейна преценка информация и прави опит да установи достоверността ѝ, като се обръща към корабособствениците, агентите, товародателите, спедиторите, сдруженията на превозвачи, асоциациите и др. организации при условие, че същите дадат съгласието си за това;

б)

при необходимост Комисията, след консултации, извършва разследване в трети страни при условие, че съответните фирми дадат съгласието си за това и правителството на въпросната страна е предварително официално уведомено и не е повдигнало възражения. Комисията ползва помощта на официални представители на държавите-членки, които поискат това.

3.

a)

Комисията може да поиска от държавите-членки:

да предоставят информация,

да извършат необходимите проверки и инспекции, в частност — сред товародателите, спедиторите, корабособствениците от Общността и техните агенти,

да извършат разследвания в трети страни при условие, че съответните фирми дадат съгласието си за това и правителството на въпросната страна е предварително официално уведомено и не е повдигнало възражения;

б)

държавите-членки предприемат всички необходими стъпки в изпълнение на поисканото от Комисията, като изпращат на Комисията поисканата информация заедно с резултатите от проведените инспекции, проверки или разследвания;

в)

когато информацията представлява общ интерес или разпространението ѝ е поискано от държава-членка, Комисията предава информацията на държавите-членки при условие, че тя не е поверителна, като в такъв случай се предава неповерителна обобщена справка;

г)

официалните представители на Комисията се управомощават по желание на Комисията или по искане на държава-членка да оказват помощ на официалните представители на държавите-членки при изпълнение на задълженията им.

4.

а)

Жалбоподателят и товародателите и корабособствениците, за които е известно, че са заинтересовани, могат да преглеждат цялата информация, предоставена на Комисията от която и да било страна по разследването, освен вътрешните документи, изготвени от органите на Общността или от държави-членки, при условие, че информацията е относима към защитата на техните интереси и не е поверителна по смисъла на член 8 и се използва от Комисията при разследването. За тази цел те подават писмено искане до Комисията, като посочват исканата информация;

б)

корабособствениците, подложени на разследване, и жалбоподателят могат да поискат да бъдат осведомени за съществените факти и съображения, въз основа на които се възнамерява да бъде препоръчано налагането на изравнителни мита;

в)

i)

исканията за предоставяне на информация по буква б):

се адресират писмено до Комисията,

посочват конкретните въпроси, по които се иска информация.

ii)

информацията може да бъде дадена устно или писмено по преценка на Комисията. Информацията не засяга по един или друг начин евентуално последващо решение, което може да бъде взето от Съвета. Поверителната информация се третира в съответствие с разпоредбите на член 8.

iii)

информацията нормално се предоставя не по-късно от 15 дена преди внасяне от Комисията на предложение за предприемане на действия по член 11. Постъпките, направени след предоставянето на информацията, могат да бъдат взети под внимание само ако са получени в срок, определен от Комисията във всеки отделен случай, но не по-малко от 10 дена, като се отдава дължимото на неотложността на въпроса.

5.   Комисията може да изслуша заинтересованите страни. Тя е длъжна да ги изслуша, ако в срока, предписан в известието в Официален вестник на Европейските общности, страните са подали писмено искане за изслушване на устните им изложения, посочвайки, че са заинтересовани и вероятно могат да бъдат засегнати от резултата от производството и че са налице особени причини, поради които следва да бъдат изслушани.

6.   Освен това, Комисията при поискване дава на пряко заинтересованите страни възможност да се срещнат, за да могат да бъдат представени противоположните становища и контрааргументи. Предоставяйки такава възможност, Комисията взема предвид необходимостта от опазване на поверителността и интересите на страните. Никоя от страните не е длъжна да присъства на такава среща и неявяването ѝ не накърнява нейната защита.

7.

а)

Разпоредбите на настоящия член не възпрепятстват Съвета в даването на предварително определение или в ускореното прилагане на мерки;

б)

когато заинтересована страна отказва достъп или по друг начин отказва да предостави необходима информация в разумен срок, или сериозно възпрепятства хода на разследването, могат да бъдат направени констатации — положителни или отрицателни — въз основа на наличните факти.

8.   Производството по практика на нелоялно ценообразуване не спира обмитяването на стоките, за които са приложими въпросните разценки за навло.

9.

а)

Разследването приключва или чрез прекратяване, или чрез действия по член 11. При нормални обстоятелства производството следва да приключи в рамките на 1 година от започването му;

б)

производството приключва или чрез прекратяване на разследването без налагане на мита и без приемане да бъдат поети задължения, или чрез изтичането срока на действие или отмяната на митата, или поради погасяване на задълженията в съответствие с членове 14 и 15.

Член 8

Поверителност

1.   Информацията, получена в изпълнение на настоящия регламент, се използва само по предназначението, за което е поискана.

2.

а)

Нито Съветът, нито Комисията, нито техните длъжностни лица нямат право да разкриват каквато и да било информация, получена в изпълнение на настоящия регламент, за която лицето, предоставило информацията, е поискало третирането ѝ като поверителна, без изричното съгласие на това лице;

б)

във всяко искане за третиране на информация като поверителна се посочват причините за това и към искането се прилага неповерителна обобщена справка за информацията или изложение на причините, поради които информацията не се поддава на обобщение.

3.   Информацията обичайно се смята за поверителна, ако разкриването ѝ би могло да има значителен отрицателен ефект за лицето, предоставило информацията, или за нейния източник.

4.   Ако обаче е видно, че искането за поверителност е неоснователно, и ако лицето, предоставило информацията, не желае да я публикува или да даде съгласието си за нейното разкриване в обобщена форма, въпросната информация може да не бъде взета под внимание.

Информацията може също да не бъде взета под внимание, когато искането за поверителност е основателно, но лицето, предоставило информацията, не желае да представи неповерителна обобщена справка, при условие че информацията се поддава на такова обобщение.

5.   Разпоредбите на настоящия член не възпрепятстват разкриването на обща информация от органите на Общността и в частност — на мотивите, обосноваващи взето в изпълнение на настоящия регламент решение, нито възпрепятстват разкриването на доказателства, на които се позовават органите на Общността, доколкото това е необходимо за разясняване на мотивите при съдебно производство. При такова разкриване трябва да бъде зачитан законният интерес на заинтересованите страни от опазването на търговските им тайни.

Член 9

Прекратяване на производството, когато не са необходими обезпечителни мерки

1.   Ако след консултации се изясни, че не са необходими обезпечителни мерки и ако Консултативният комитет по член 6, параграф 1, не повдигне възражения, производството се прекратява. Във всички други случаи Комисията незабавно внася в Съвета доклад за резултатите от консултациите заедно с предложение за прекратяване на производството. Производството се смята за прекратено, ако в срок от 1 месец Съветът не вземе решение за противното с квалифицирано мнозинство.

2.   Комисията уведомява страните, за които е известно, че са заинтересовани, и обявява прекратяването в Официален вестник на Европейските общности, като посочва основните си заключения и съответните мотиви.

Член 10

Задължения

1.   Когато по време на разследването се предлага да се поемат задължения, които Комисията след консултации сметне за приемливи, разследването може да бъде прекратено без налагане на изравнителни мита.

Освен при изключителни обстоятелства, задълженията не могат да бъдат предлагани да се поемат по-късно от крайния срок за правене на коментари по член 7, параграф 4, буква в), iii). Решението за прекратяване се взема по реда на член 9, параграф 1, като се предоставя информация и се публикува обява в съответствие с член 9, параграф 2.

2.   Посочените в параграф 1 задължения са онези, съгласно които разценките се променят до степен, при която Комисията смята, че практиката на нелоялно ценообразуване или причиняваните от нея щети са преустановени.

3.   Задълженията могат да бъдат препоръчвани от Комисията, но непредлагането на задължения или неприемането на поканата за тяхното поемане не засяга по един или друг начин разглеждането на случая. Продължаването обаче на практиката на нелоялно ценообразуване може да бъде взето като доказателство, че опасността от понасяне на щети би могла да се реализира с по-голяма вероятност.

4.   Ако поемането на задължения е прието, разследването за щети, независимо от това, се провежда докрай, ако след консултации Комисията вземе такова решение, или по искане на заинтересованите корабособственици от Общността. В такъв случай, ако Комисията след консултации определи, че липсват щети, задължението автоматично отпада. Когато обаче определението за липса на опасност от понасяне на щети се дължи най-вече на поето задължение, Комисията може да изисква същото да бъде спазено.

5.   Комисията може да изисква от страната, чието задължение е прието, да предоставя периодично информация, отнасяща се до спазването на задължението и даваща възможност за установяване достоверността на съответните данни. Неспазването на това изискване се смята за неизпълнение на задължението.

Член 11

Изравнителни мита

Когато разследването сочи наличието на практика на нелоялно ценообразуване, причиняването на щети в резултат от нея и необходимостта от намеса на Общността в защита на общностните интереси, Комисията предлага на Съвета след консултациите по член 6 въвеждането на изравнителни мита. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство в срок от 2 месеца.

Член 12

При вземането на решение за налагане на изравнителни мита, Съветът отчита и съображенията, свързани с политиката в областта на външната търговия, както и пристанищните интереси и съображенията, свързани с политиката в областта на корабоплаването, на заинтересованите държави-членки.

Член 13

Общи разпоредби за митата

1.   Изравнителните мита се налагат на съответните чуждестранни корабособственици с регламент.

2.   Регламентът посочва в частност размера и вида на наложеното мито, транспортираните стоки, наименованието и страната на произход на корабособственика и мотивите за приемане на регламента.

3.   Стойността на митото не може да превишава разликата между прилаганата разценка за навло и нормалната разценка по член 3, буква в). Стойността на митото е по-малка от тази разлика, ако би била достатъчна за премахване на щетата.

4.

а)

Митата не могат да бъдат налагани или увеличавани с обратна дата и се прилагат за транспорта на стоки, които след влизането на митото в сила се товарят или разтоварват на пристанище от Общността;

б)

когато обаче Съветът определи, че поето задължение е било нарушено или носителят на това задължение го анулира, изравнителните мита могат да бъдат наложени по предложение на Комисията върху превоза на стоки, които са били товарени или разтоварени на пристанище от Общността не по-рано от 90 дена преди датата на прилагане на таксите, но при нарушаване или анулиране на задължение такова обмитяване със задна дата не се прилага за транспорта на стоки, товарени или разтоварени на пристанище от Общността преди нарушението или оттеглянето на ангажимента.

5.   Митата се събират от държавите-членки под форма, по ставка и в съответствие с други критерии, определени при налагането им, и отделно от общите мита, данъци и други такси, които обичайно се налагат върху транспорта на стоки от внос.

6.   Разрешението за товарене или разтоварване на стоки на пристанище от Общността може да бъде дадено под условие за внасянето на обезпечение за дължимите мита.

Член 14

Преглед на актове

1.   Регламентите, с които се налагат изравнителни мита, и решенията за приемане на поемането на задължения подлежат на преглед изцяло или частично, когато има основания за това. Прегледът може да бъде извършен или по искане на държава-членка, или по инициатива на Комисията. Преглед се извършва и по искане на заинтересована страна и представяне от същата на доказателства за промяна на обстоятелствата, достатъчни като основание за преглед, при условие, че от приключването на разследването е изминала най-малко 1 година. Исканията се адресират до Комисията, която съответно уведомява държавите-членки.

2.   Когато след консултации се изясни наличието на основания за преглед, разследването се възобновява в съответствие с член 7, когато това се налага от обстоятелствата. Самото възобновяване на разследването не засяга вече действащите мерки.

3.   Когато прегледът, извършен със или без възобновяване на разследването, дава съответните основания, мерките се изменят, отменят или анулират от институцията на Общността, която е компетентна да ги приеме.

Член 15

1.   При условията на параграф 2 компенсационните мита и задълженията отпадат след изтичането на 5 години от датата, на която са влезли в сила или на която са изменени или потвърдени за последен път.

2.   Комисията обичайно — след консултации и в срок от 6 месеца преди изтичането на 5-годишния срок — публикува в Официален вестник на Европейските общности известие за предстоящото изтичане на срока на съответната мярка и уведомява корабособствениците от Общността, за които е известно, че са заинтересовани. В известието се посочва срокът, в който заинтересованите страни могат писмено да изложат становищата си и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в съответствие с член 7, параграф 5.

Когато заинтересована страна докаже, че изтичането срока на действие на мярката би довело до повторно понасяне на щета или до възобновяване на опасността от щета, Комисията извършва преглед на мярката. Докато трае прегледът, мярката продължава да действа.

При отпадане на изравнителните мита и задълженията съгласно настоящия член Комисията публикува съответно обявление в Официален вестник на Европейските общности.

Член 16

Възстановяване на платени суми

1.   Когато засегнатият корабособственик докаже, че събраното мито превишава разликата между прилаганата разценка за навло и нормалната разценка по член 3, буква в), надплатената сума му се възстановява.

2.   За да поиска възстановяването по параграф 1, чуждестранният корабособственик може да подаде молба до Комисията. Молбата се подава чрез държавата-членка, на чиято територия са товарени или разтоварени транспортираните стоки, и в срок от 3 месеца от датата, на която компетентните органи са определили размера на събраното изравнително мито.

Държавата-членка предава молбата на Комисията колкото се може по-скоро, като може да приложи становище по съществото на молбата.

Комисията незабавно уведомява останалите държави-членки и дава своето становище по въпроса. Ако държавите-членки приемат становището на Комисията или не направят възражения в срок от 1 месец, след като са били уведомени, Комисията може да вземе решение в съответствие с това становище. Във всички други случаи Комисията след консултации взема решение за това дали да удовлетвори и до каква степен молбата.

Член 17

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на особени правила, предвидени в споразумения между Комисията и трети страни.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 1987 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 1986 година.

За Съвета

Председател

G. SHAW


(1)  ОВ C 255, 15.10.1986 г., стр. 169.

(2)  ОВ C 344, 31.12.1985 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 258, 21.9.1978 г., стр. 35.