19.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 280/10


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 11 kwietnia 2019 r. — Vanessa Gambietz/Erica Ziegler

(Sprawa C-131/18) (1)

(2019/C 280/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Vanessa Gambietz

Strona pozwana: Erica Ziegler

Pytania prejudycjalne

Artykuł 6 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych należy interpretować w ten sposób, że od rozsądnej rekompensaty przewidzianej w tym przepisie należy odliczyć stałą kwotę w wysokości 40 EUR przyznaną wierzycielowi na podstawie art. 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.


(1)  Dz.U. C 142 z 23.4.2018.