ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.081.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 81

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
15. marca 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 081/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2011/C 081/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 081/04

Výmenný kurz eura

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 081/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 736/2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh

7


 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK