ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.081.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 81

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
15 marca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 081/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

1

2011/C 081/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 081/04

Kursy walutowe euro

6

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 081/05

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa

7


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL