ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.081.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 81

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 15. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 081/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2011/C 081/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 081/04

Euro maiņas kurss

6

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 081/05

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 736/2008 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecības produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību

7


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV