ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.081.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 81

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. kovo 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 081/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1

2011/C 081/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 081/04

Euro kursas

6

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 081/05

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 736/2008 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, santrauka

7


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT