ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.081.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 81

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
15 март 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 081/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2011/C 081/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6110 — Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6125 — Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 081/04

Обменен курс на еврото

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 081/05

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти

7


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG