2006R0474 — SV — 23.11.2011 — 018.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 474/2006

av den 22 mars 2006

om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 084, 23.3.2006, p.14)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006

  L 168

16

21.6.2006

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1543/2006 av den 12 oktober 2006

  L 283

27

14.10.2006

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 235/2007 av den 5 mars 2007

  L 66

3

6.3.2007

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 787/2007 av den 4 juli 2007

  L 175

10

5.7.2007

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1043/2007 av den 11 september 2007

  L 239

50

12.9.2007

 M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1400/2007 av den 28 november 2007

  L 311

12

29.11.2007

 M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 331/2008 av den 11 april 2008

  L 102

3

12.4.2008

 M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 715/2008 av den 24 juli 2008

  L 197

36

25.7.2008

 M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1131/2008 av den 14 november 2008

  L 306

47

15.11.2008

 M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 298/2009 av den 8 april 2009

  L 95

16

9.4.2009

 M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 619/2009 av den 13 juli 2009

  L 182

4

15.7.2009

 M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1144/2009 av den 26 november 2009

  L 312

16

27.11.2009

 M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 273/2010 av den 30 mars 2010

  L 84

25

31.3.2010

 M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 590/2010 av den 5 juli 2010

  L 170

9

6.7.2010

 M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 791/2010 av den 6 september 2010

  L 237

10

8.9.2010

 M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1071/2010 av den 22 november 2010

  L 306

44

23.11.2010

 M17

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 390/2011 av den 19 april 2011

  L 104

10

20.4.2011

►M18

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1197/2011 av den 21 november 2011

  L 303

14

22.11.2011




▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 474/2006

av den 22 mars 2006

om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG ( 1 ), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (nedan kallad ”grundförordningen”) fastställs förfaranden för hur gemenskapsförteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen skall upprättas och för hur medlemsstaterna under vissa förhållanden kan vidta undantagsåtgärder för att införa verksamhetsförbud på sitt eget territorium.

(2)

I enlighet med artikel 3.3 i grundförordningen har alla medlemsstater meddelat kommissionen vilka lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud på deras territorium och angett orsakerna till att sådana förbud beslutats samt lämnat all annan relevant information.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte var praktiskt möjligt, via de relevanta tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att läggas till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(4)

I enlighet med artikel 7 i grundförordningen har kommissionen gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén ( 2 ).

(5)

De gemensamma kriterierna för att på gemenskapsnivå överväga ett införande av verksamhetsförbud på grund av säkerhetsskäl fastställs i bilagan till grundförordningen.

Air Bangladesh

(6)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos ett visst luftfartyg i Air Bangladeshs flotta. Bristerna fastställdes vid rampinspektioner som Tyskland genomförde inom ramen för Safa-programmet ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från Tysklands civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats. Tyskland har till dags dato inte haft någon möjlighet att förvissa sig om att säkerhetsbristerna har korrigerats.

(8)

Bangladeshs myndigheter med ansvar för tillsynen över Air Bangladesh har inte utövat någon adekvat tillsyn över ett av lufttrafikföretagets luftfartyg i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(9)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Bangladesh bör beläggas med stränga driftsrestriktioner och införas i bilaga B.

Air Koryo

(10)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Koryo. Bristerna fastställdes av Frankrike och Tyskland vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 4 ).

(11)

Fortlöpande underlåtelse av Air Koryo att ta itu med de brister som tidigare hade förelagts företaget av Frankrike fastställdes vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 5 ).

(12)

Styrkt information om allvarliga incidenter har förelagts företaget av Frankrike och tyder på latenta, systematiska säkerhetsbrister hos Air Koryo.

(13)

Air Koryo har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbristerna.

(14)

Air Koryo har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Frankrikes civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att en begäran från medlemsstaten inte har besvarats.

(15)

Den plan för avhjälpande åtgärder som Air Koryo ingav som svar på Frankrikes begäran var varken lämpad eller tillräcklig för att korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som fastställts.

(16)

Demokratiska folkrepubliken Koreas myndigheter med ansvar för tillsynen över Air Koryo har inte utövat någon adekvat tillsyn över detta lufttrafikföretag i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(17)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Koryo inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos vissa av Ariana Afghan Airlines luftfartyg. Bristerna fastställdes av Tyskland vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbrister.

(20)

Ariana Afghan Airlines har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från Tysklands civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats på ett adekvat sätt.

(21)

De ansvariga myndigheterna i Afghanistan, där de luftfartyg som används av Ariana Afghan Airlines har registrerats, har inte utövat någon adekvat tillsyn över lufttrafikföretagets luftfartyg i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(22)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Ariana Afghan inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna för sina luftfartyg, utom för A310 med registreringsnummer F-GYYY, som har registrerats i Frankrike och över vilket de franska myndigheterna utövar tillsynen.

BGB Air

(23)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos BGB Air. Bristerna fastställdes av Italien vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 7 ).

(24)

BGB Air har visat bristande förmåga eller vilja att ta itu med säkerhetsbrister, vilket tar sig uttryck i att företaget har lämnat in en självbedömning med ICAO-normer på grundval av en kontrollista för utländska operatörer som Italien tillhandahöll och som inte befanns stämma överens med resultaten från de efterföljande Safa-inspektionerna.

(25)

BGB Air har inte inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Italiens civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att en del av medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(26)

Det finns inget som styrker att BGB Air skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att korrigera de allvarliga säkerhetsbristerna som svar på Italiens begäran.

(27)

Kazakstans myndigheter med ansvar för tillsynen över BGB Air har visat prov på bristande samarbete med Italiens civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av BGB Air, som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(28)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att BGB Air inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

Buraq Air

(29)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Buraq Airs lastnings- och lossningsarbete. Bristerna fastställdes av Sverige och Nederländerna vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 8 ).

(30)

Buraq Air har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från Tysklands civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets lastnings- och lossningsarbete, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(31)

Libyens myndigheter med ansvar för tillsynen över Buraq Air har inte utövat någon adekvat tillsyn över lufttrafikföretagets lastnings- och lossningsarbete i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(32)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Buraq Air bör beläggas med stränga driftsrestriktioner och införas i bilaga B.

Air Service Comores

(33)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Service Comores. Bristerna fastställdes av Frankrike vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 9 ).

(34)

Det finns inget som styrker att Air Service Comores skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att som svar på Frankrikes begäran korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som fastställts.

(35)

Myndigheterna med ansvar för tillsynen över Air Service Comores har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbrister.

(36)

Komorernas tillsynsmyndigheter samarbetade inte med Frankrikes civila luftfartsmyndighet inom utsatt tid, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag, som licensierats eller godkänts i den aktuella staten.

(37)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Service Comores inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

GST Aero Air Company

(38)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos GST Aero Air Company. Bristerna fastställdes av Italien vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company har visat bristande förmåga eller vilja att ta itu med säkerhetsbrister.

(40)

GST Aero Air Company har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Italiens civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(41)

Det finns inget som styrker att GST Aero Air Company som svar på Italiens begäran skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att korrigera de allvarliga säkerhetsbristerna.

(42)

Kazakstans myndigheter med ansvar för tillsynen över GST Aero Air Company har visat prov på bristande samarbete med Italiens civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag, som licensierats eller godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att Italiens korrespondens inte har besvarats.

(43)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att GST Aero Air Company inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

Phoenix Aviation

(44)

Kirgizistans tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna i fråga om Phoenix Aviation. Phoenix Aviations drifttillstånd (AOC) har utfärdats av Kirgizistan. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen finns det emellertid uppgifter om att flygbolaget har sitt huvudsakliga driftställe i Förenade Arabemiraten. I en lägesrapport från Förenta staternas trafiksäkerhetsverk (National Transportation Safety Board) ( 11 ) om en olycka rörande Kam Air flight 904, som trafikeras av Phoenix Aviation, fastställs att Phoenix Aviation har sitt säte i Förenade Arabemiraten.

(45)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Phoenix Aviation inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

Phuket Airlines

(46)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Phuket Airlines. Bristerna fastställdes av medlemsstater (Förenade kungariket och Nederländerna) vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbristerna inom utsatt tid och på ett adekvat sätt.

(48)

Thailands tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Nederländernas civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Phuket Airlines, som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att det inte har inkommit några relevanta svar på medlemsstatens korrespondens.

(49)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Phuket Airlines inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

Reem Air

(50)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Reem Air. Bristerna fastställdes första gången av Nederländerna vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 13 ).

(51)

Att Reem Air fortlöpande har underlåtit att ta itu med bristerna bekräftades av Nederländerna vid senare rampinspektioner på ett specifikt luftfartyg som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 14 ).

(52)

Reem Air har visat bristande förmåga eller vilja att ta itu med säkerhetsbrister.

(53)

Reem Air har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Nederländernas civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(54)

Det finns inget som styrker att Reem Air skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att som svar på Nederländernas begäran korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som fastställts.

(55)

Kirgizistans myndigheter med ansvar för tillsynen över Reem Air har inte utövat någon adekvat tillsyn över lufttrafikföretaget i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen, vilket framgår av den fortsatta förekomsten av allvarliga säkerhetsbrister. De uppgifter som Reem Air lämnade till kommissionen vid en utfrågning visar dessutom att Reem Airs AOC visserligen har utfärdats av Kirgizistan, men att flygbolaget, i strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen, har sitt huvudsakliga driftställe Förenade Arabemiraten.

(56)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Reem Air inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Silverback Cargo Freighters. Bristerna fastställdes av Belgien vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, som också står för underhållet (A- och B-kontroller) av de egna luftfartygen, har inte inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från medlemsstatens civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att det inte har inkommit några relevanta svar på medlemsstatens begäran.

(59)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Silverback Cargo Freighters inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

Lufttrafikföretag från Demokratiska republiken Kongo

(60)

Trots gjorda ansträngningar har Demokratiska republiken Kongos civila luftfartsmyndigheter visat att de har fortlöpande svårigheter med att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna, vilket framgår av ICAO-USOAP – Audit Report of the Directorate of Civil Aviation of the Democratic Republic of Congo (I”CAO-USOAP-rapport – granskning av Demokratiska republiken Kongos civila luftfartsstyrelse”) (Kinshasa den 11-18 juni 2001). Bland annat saknas för närvarande ett system för certifiering av lufttrafikföretag.

(61)

Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter har därför visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn.

(62)

Central Air Express har belagts med verksamhetsförbud på grund av styrkta brister med avseende på internationella säkerhetsnormer och företagets bristande samarbete med en medlemsstat.

(63)

Belgien ( 16 ) och Hewa Bora Airways (HBA) har lämnat uppgifter som för HBA:s del visar att de brister som tidigare hade uppdagats av de belgiska myndigheterna har korrigerats i fråga om vissa luftfartyg i avsevärd omfattning. Belgien har dessutom informerat kommissionen om att landet har för avsikt att genomföra systematiska rampinspektioner med avseende på HBA. Det anses därför att lufttrafikföretaget bör tillåtas att fortsätta med sin nuvarande verksamhet.

(64)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Demokratiska republiken Kongo bör införas i bilaga A, med undantag för Hewa Bora Airways (HBA), som bör införas i bilaga B.

Lufttrafikföretag från Ekvatorialguinea

(65)

Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av lufttrafikföretag, som licensierats eller godkänts i den aktuella staten. I en skrivelse från Förenade kungariket av den 27 mars 2002 ( 17 ) uppmanades Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse att klargöra följande:

 Det har konstaterats en avsevärd ökning av antalet luftfartyg som har registrerats i Ekvatorialguinea, och det finns anledning att tro att det är myndigheten för flygplansregistrering (Aircraft Registration Bureau, ARB) eller något liknande organ som sköter registret.

 Ett antal operatörer med drifttillstånd (AOC) som har utfärdats av Ekvatorialguinea har inte sina huvudsakliga driftställen i Ekvatorialguinea.

I skrivelsen underrättas Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse dessutom om att Förenade kungariket inte längre kan tillåta kommersiell trafik till sitt territorium av flygbolag från Ekvatorialguinea, så länge de brittiska myndigheterna inte är övertygade om att tillsynen över flygbolagen i fråga är tillfredsställande. Ekvatorialguinea svarade inte på skrivelsen.

(66)

Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna, vilket bland annat framgår av de revisioner och därav följande planer för avhjälpande åtgärder som har utarbetats inom ramen för ICAO:s allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP). En sådan USOAP-granskning av Ekvatorialguinea ägde rum i maj 2001. Av granskningsrapporten ( 18 ) framgår att Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse vid tidpunkten för granskningen varken kunde utöva någon adekvat tillsyn över sina flygbolag eller se till att de följde ICAO-normerna. Granskningen uppdagade bland annat följande:

 Det finns ingen organisation som kan utöva tillsynsverksamhet. Framför allt saknas specialiserad personal i fråga om licenser, flygplanstrafik och luftvärdighet.

 Det är inte möjligt att fastställa hur många luftfartyg som har registrerats eller hur många giltiga luftfärdighetsbevis som har utfärdats.

 Det finns inget strukturerat system för certifiering av och tillsyn över lufttrafikföretag.

 Det har inte antagits några luftfartsbestämmelser.

 Det har inte utövats någon tillsyn över godkända operatörer.

 Det har inte införts något system för att en myndighet för övervakning av luftvärdigheten skall kunna utöva sina grundläggande skyldigheter.

Dessutom har Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse till dags dato inte överlämnat någon plan till ICAO för att avhjälpa de brister som upptäcktes vid granskningen ( 19 ), och granskningen har därför ännu inte följts upp.

(67)

Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen ( 20 ) har nämligen några av operatörerna med ekvatorialguineanska drifttillstånd (AOC) inte sina huvudsakliga driftställen i Ekvatorialguinea.

(68)

Ekvatorialguineas myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Ekvatorialguinea bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

Lufttrafikföretag från Liberia

(70)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos International Air Services, som har godkänts i Liberia. Bristerna fastställdes av Frankrike vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 21 ).

(71)

Liberias tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet, när de underrättades om de allvarliga säkerhetsbrister som Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet fastställde vid en rampinspektion på ett i Liberia registrerat luftfartyg den 5 mars 1996 ( 22 ). Det uppstod genast tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av lufttrafikföretag som licensierats eller godkänts i Liberia, när Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet den 12 mars 1996 underrättade Liberias civila luftfartsstyrelse om att alla ansökningar om tillstånd för i Liberia registrerade luftfartyg att bedriva kommersiell trafik till Förenade kungariket skulle vägras till det att de liberianska myndigheterna kunde visa att det införts ett effektivt tillsynssystem som säkerställer luftvärdigheten av i Liberia registrerade luftfartyg. De liberianska myndigheterna svarade aldrig på detta. De liberianska myndigheterna har också visat prov på bristande samarbete med Frankrikes civila luftfartsmyndighet genom att vägra svara när Frankrike framförde farhågor om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag som licensierats eller godkänts i Liberia.

(72)

Liberias tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Liberias regering erkände själv 1996 ( 23 ) att den på grund av inre oroligheter inte kunde upprätthålla tillsynen över i Liberia registrerade luftfartyg. Ett övergripande fredsavtal undertecknades visserligen 2003, och FN och Liberias nationella övergångsregering vidtar åtgärder som långsamt förbättrar säkerheten, men det är ändå osannolikt att regeringen sedan 1996 skulle ha blivit bättre på att sköta sitt register. På grund av det osäkra läget har ICAO ännu inte genomfört någon USOAP-granskning av Liberia.

(73)

Liberias myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Liberia bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

Lufttrafikföretag från Sierra Leone

(75)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Universal Ltd. Bristerna fastställdes av Sverige vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 24 ).

(76)

Sierra Leones tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Sveriges civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Air Universal Ltd., som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(77)

Verksamhetstillståndet eller det tekniska tillståndet för det lufttrafikföretag som står under Sierra Leones tillsyn har tidigare vägrats eller dragits in av Förenade kungariket.

(78)

Drifttillståndet (AOC) för Air Universal Ltd. har utfärdats av Sierra Leone. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen finns det emellertid uppgifter om att flygbolaget för närvarande har sitt huvudsakliga driftställe i Jordanien.

(79)

Sierra Leones myndigheter med ansvar för tillsynen över Air Universal Ltd. har inte utövat någon adekvat tillsyn över detta lufttrafikföretag i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(80)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Universal Ltd. inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(81)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos lufttrafikföretag som har godkänts i Sierra Leone. Bristerna fastställdes av tre medlemsstater, Förenade kungariket, Malta och Sverige, vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 25 ).

(82)

Sierra Leones tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Sveriges och Maltas civila luftfartsmyndigheter, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Air Universal Ltd, som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att medlemsstaternas korrespondens inte har besvarats.

(83)

Sierra Leones tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen. Sierra Leone har inget system som lämpar sig för att utöva tillsyn över sina operatörer eller luftfartyg och saknar den tekniska kapacitet och de resurser som krävs för detta. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen hade några av operatörerna med sierraleonska drifttillstånd (AOC) inte sina huvudsakliga driftställen i Sierra Leone.

(84)

Den plan för avhjälpande åtgärder som Sierra Leone har lagt fram anses vara olämplig (eller otillräcklig) för att korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som har upptäckts. Sierra Leones luftfartsstyrelse anlitar ett privat företag, International Aviation Surveyors (IAS), som utövar vissa tillsynsverksamheter på landets vägnar. Arrangemangen i samförståndsavtalet ( 26 ) mellan de båda parterna sörjer emellertid inte för någon adekvat tillsyn över luftfartyg i Sierra Leones register. Bland annat fastställdes följande:

 De luftfartyg/flygbolag som omfattades av samförståndsavtalet var inte baserade i Sierra Leone, och IAS personal var varken baserad i Sierra Leone eller i det land där flygbolagen var baserade.

 IAS verkade inte ha någon befogenhet att ingripa.

 IAS fick ansvar för rutininspektioner av de berörda flygbolagen, men inspektionernas nivå specificerades inte.

 Samförståndsavtalet gav IAS ett avtalsförhållande med flygbolagen i fråga.

 Samförståndsavtalet medförde inte någon adekvat tillsyn över flygtrafiken.

(85)

Sierra Leones myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Sierra Leone bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

Lufttrafikföretag från Swaziland

(87)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Jet Africa, ett lufttrafikföretag som har godkänts i Swaziland. Bristerna fastställdes av Nederländerna vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet ( 27 ).

(88)

Jet Africa har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Nederländernas civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(89)

Det finns inget som styrker att Jet Africa har lagt fram någon plan för avhjälpande åtgärder för att korrigera de allvarliga säkerhetsbristerna som svar på Nederländernas begäran.

(90)

Swazilands tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna, vilket bland annat framgår av en USOAP-revision i mars 1999. Av granskningsrapporten ( 28 ) framgår att Swaziland vid granskningstidpunkten inte kunde utöva någon tillfredsställande tillsyn över sina flygbolag och sitt flygplansregister. Enligt rapporten var det inte heller möjligt att fastställa det faktiska antalet luftfartyg i registret, eftersom redovisningen var bristfällig. Granskningsgruppen kunde inte heller avgöra hur många av de licenser som Swaziland hade utfärdat fortfarande verkligen var giltiga, eftersom det inte fanns någon redovisning. USOAP-granskningen har inte följts upp, eftersom Swaziland inte har informerat ICAO om sina framsteg med planen för att avhjälpa de brister som upptäcktes vid granskningen.

(91)

Swazilands myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Swaziland bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

Allmänna anmärkningar om lufttrafikföretagen i förteckningen

(93)

Eftersom det inte skulle äventyra säkerheten, kan samtliga ovan nämnda lufttrafikföretag tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(94)

Gemenskapsförteckningen måste uppdateras regelbundet och så snart det är nödvändigt med hänsyn till hur säkerheten hos de berörda lufttrafikföretagen utvecklas och på grundval av nya uppgifter om avhjälpande åtgärder.

Lufttrafikföretag som inte ingår i förteckningen

(95)

Mot bakgrund av de uppgifter som Tuninter och Tunisiens tillsynsmyndigheter har lämnat, och som har bekräftats av Italien, görs bedömningen att det finns bevis för att lufttrafikföretaget har korrigerat de säkerhetsbrister som de italienska myndigheterna uppdagade vid två inspektioner på plats.

(96)

På grundval av de uppgifter som har lämnats av Tyskland, görs bedömningen att det inte längre finns bevis för bristande förmåga eller vilja hos Tadzjikistans myndigheter med ansvar för tillsynen över de lufttrafikföretag som har godkänts i denna stat.

(97)

Uppgifter från Belgien visar att de brister som gjorde att I.C.T.T.P.W. och South Airlines belades med ett nationellt verksamhetsförbud har åtgärdats fullt ut. Därför görs bedömningen att det inte längre finns bevis för fortlöpande, allvarliga säkerhetsbrister hos dessa lufttrafikföretag.

(98)

Uppgifter från Tyskland visar att det luftfartyg som gjorde att Atlant Soyuz belades med driftsrestriktioner inte längre ingår i företagets flotta. Därför görs bedömningen att det inte längre finns bevis för fortlöpande, allvarliga säkerhetsbrister hos detta lufttrafikföretag.

(99)

På grundval av tillgängliga uppgifter görs bedömningen att det inte finns bevis för icke korrigerade, allvarliga säkerhetsbrister hos Air Mauritanie. Förmågan hos Mauretaniens myndigheter med ansvar för tillsynen över detta lufttrafikföretag måste dock granskas ytterligare. Kommissionen bör därför, med bistånd från alla berörda medlemsstaters myndigheter, inom 2 månader granska Mauretaniens myndigheter med ansvar för tillsynen över detta lufttrafikföretag och över företagen under dess ansvar.

(100)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.



Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i grundförordningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

Artikel 2

Verksamhetsförbud

1.  De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A beläggs med totalt verksamhetsförbud i gemenskapen.

2.  De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B beläggs med driftsrestriktioner i gemenskapen. Driftsrestriktionerna består i förbud mot användning av de specifika luftfartyg respektive luftfartygstyper som anges i bilaga B.

Artikel 3

Verkställighet

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar i enlighet med artikel 3.1 i grundförordningen för att på sitt territorium se till att verksamhetsförbuden i gemenskapsförteckningen följs av de lufttrafikföretag som har belagts med sådana förbud.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M18




BILAGA A



FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolags-kod

Operatörens hemmastat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiken Ghana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Republic of Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Okänt

PIR

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som införts i bilaga B, inklusive

 
 

Republiken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Okänd

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

 
 

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiska republiken Kongo

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EGAMS

Okänt

EGM

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ingen uppgift

Ekvatorialguinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ingen uppgift

Ekvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia och Metro Batavia, inklusive

 
 

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänd

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Okänd

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänd

Republiken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, inklusive

 
 

Republiken Kazakstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republiken Kazakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republiken Kazakstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republiken Kazakstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republiken Kazakstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republiken Kazakstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republiken Kazakstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republiken Kazakstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republiken Kazakstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republiken Kazakstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republiken Kazakstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republiken Kazakstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

ASIAN AIR

36

AZZ

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiken Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Republiken Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

EEA

Republiken Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINE

Okänt

KGA

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Republiken Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

 
 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

 
 

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Mauretaniens tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Republiken Mauretanien

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Republiken Mauretanien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Moçambiques tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 of 2010

MXE

Republiken Moçambique

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

HELICOPTEROS CAPITAL

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

CFA MOZAMBIQUE

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

UNIQUE AIR CHARTER

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

SAFARI AIR

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

ETA AIR CHARTER LDA

04 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

CFM-TTA SA

07 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

AERO-SERVICOS SARL

08 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

VR CROPSPRAYERS LDA

06 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Republiken Filippinerna

AEROMAJESTIC

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republiken Filippinerna

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Okänd

Republiken Filippinerna

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Okänd

Republiken Filippinerna

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

BEACON

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Okänd

Republiken Filippinerna

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Okänd

Republiken Filippinerna

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republiken Filippinerna

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Okänd

Republiken Filippinerna

CM AERO

4AN2000001

Okänd

Republiken Filippinerna

CORPORATE AIR

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Okänd

Republiken Filippinerna

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Okänd

Republiken Filippinerna

HUMA CORPORATION

2009014

Okänd

Republiken Filippinerna

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Okänd

Republiken Filippinerna

INTERISLAND

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Okänd

Republiken Filippinerna

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republiken Filippinerna

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Okänd

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Okänd

Republiken Filippinerna

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republiken Filippinerna

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Okänd

Republiken Filippinerna

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Okänd

Republiken Filippinerna

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republiken Filippinerna

WORLD AVIATION, CORP.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

YOKOTA AVIATION, INC.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ZENITH AIR, INC.

2009012

Okänd

Republiken Filippinerna

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

 
 

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS

Okänt

SUD

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republiken Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republiken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republiken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Okänt

MJA

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republiken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Okänd

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republiken Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republiken Sudan

TARCO AIRLINES

056

Okänd

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, inklusive

 
 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

(1)   Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.




BILAGA B



FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900

Hela flottan förutom TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ, TR-AFR

Republiken Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen B-767; 4 luftfartyg av typen B-757; 10 luftfartyg av typen A319/320/321; 5 luftfartyg av typen Fokker 50

Hela flottan förutom P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republiken Ghana

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen DC8-63F

Hela flottan förutom 9G-TOP och 9G-RAC

Republiken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Boeing B-737-300, 2 luftfartyg av typen ATR 72-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-320 och 3 luftfartyg av typen DHC 6-300

Hela flottan förutom 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republiken Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom LET 410 UVP

Hela flottan förutom D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200

Hela flottan förutom TR-LHP

Republiken Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom 14 luftfartyg av typen A-300, 8 luftfartyg av typen A-310, 1 luftfartyg av typen B-737

Hela flottan förutom

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamiska republiken Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Hashemitiska konungariket Jordanien

Hela flottan förutom 8 luftfartyg av typen Boeing B-737, 2 luftfartyg av typen Airbus A-310, 1 luftfartyg av typen Airbus A-320

Hela flottan förutom

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Hashemitiska konungariket Jordanien

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Challenger CL-601, 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom TR-AAG, ZS-AFG

Republiken Gabon Republiken Sydafrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom 5 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiken Angola

(1)   Lufttrafikföretagen i bilaga B skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)   Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(3)   Air Astana får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(4)   Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(5)   Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfartyget på de villkor som anges i skäl 69 i förordning (EU) nr 590/2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 15.



( 1 ) EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

( 2 ) Inrättad genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Ref. nr för en annan Safa-inspektion som har genomförts av Tyskland.

( 5 ) DGAC/F-2000-895

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

( 7 ) ENAC-IT-2005-237

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

( 9 ) DGAC/F-2005-1222

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

( 11 ) Lägesrapport om luftfarten (Factual Aviation Report), Förenta staternas trafiksäkerhetsverk (National Transportation Safety Board) den 2 mars 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

( 15 ) BCAA-2005-36

( 16 ) SAFA-rampinspektioner som Belgiens myndigheter genomförde den 11 mars 2006 i Bryssel.

( 17 ) Korrespondens mellan det brittiska transportministeriet och Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse beträffande Ekvatorialguineas flygplansregister (27 mars 2002).

( 18 ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (”Sammanfattande ICAO-USOAP-rapport – granskning av Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse”) (Malabo den 14-18 maj 2001).

( 19 ) ICAO-styrelsens arbetsdokument C-WP/12471.

( 20 ) Korrespondens mellan det brittiska transportministeriet och ECAC om problemet med flygplansdokumentation från icke-godkända företag (6 augusti 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 nummer 315 och 316.

( 22 UK-CAA Regulation Group – Aircraft Survey Report (”Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet – utlåtande från granskningsutskottet”) av den 5 mars 1996 (referensnr: 223).

( 23 ) Korrespondens mellan Liberias transportministerium och Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet om att inre oroligheter omöjliggör upprätthållandet av tillsynen över i Liberia registrerade luftfartyg, 28 augusti 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

( 26 ) Samförståndsavtal mellan Sierra Leones luftfartsstyrelse och FAST International Aviation Surveyors om inspektion och övervakning av samt tillsyn över utomregionala lufttrafikföretag (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98

( 28 ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland (”ICAO-USOAP-rapport – granskning av Swazilands civila luftfartsstyrelse”) (Mbabane, 9-12 mars 1999).