2006R0474 — SL — 23.11.2011 — 018.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 474/2006

z dne 22. marca 2006

o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 084, 23.3.2006, p.14)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 910/2006 z dne 20. junija 2006

  L 168

16

21.6.2006

 M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1543/2006 z dne 12. oktobra 2006

  L 283

27

14.10.2006

 M3

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 235/2007 z dne 5. marca 2007

  L 66

3

6.3.2007

 M4

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 787/2007 z dne 4. julija 2007

  L 175

10

5.7.2007

 M5

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1043/2007 z dne 11. septembra 2007

  L 239

50

12.9.2007

 M6

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1400/2007 z dne 28. novembra 2007

  L 311

12

29.11.2007

 M7

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 331/2008 z dne 11. aprila 2008

  L 102

3

12.4.2008

 M8

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 715/2008 z dne 24. julija 2008

  L 197

36

25.7.2008

 M9

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1131/2008 z dne 14. novembra 2008

  L 306

47

15.11.2008

 M10

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 298/2009 z dne 8. aprila 2009,

  L 95

16

9.4.2009

 M11

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 619/2009 z dne 13. julija 2009

  L 182

4

15.7.2009

 M12

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1144/2009 z dne 26. novembra 2009

  L 312

16

27.11.2009

 M13

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 273/2010 z dne 30. marca 2010

  L 84

25

31.3.2010

 M14

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 590/2010 z dne 5. julija 2010

  L 170

9

6.7.2010

 M15

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 791/2010 z dne 6. septembra 2010

  L 237

10

8.9.2010

 M16

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1071/2010 z dne 22. novembra 2010

  L 306

44

23.11.2010

 M17

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 390/2011 z dne 19. aprila 2011

  L 104

10

20.4.2011

►M18

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1197/2011 z dne 21. novembra 2011

  L 303

14

22.11.2011
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 474/2006

z dne 22. marca 2006

o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005

(Besedilo velja za EGP)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES ( 1 ), in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje II Uredbe (ES) št. 2111/2005 (v nadaljnjem besedilu „osnovna uredba“) določa postopke za vzpostavitev seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in tudi postopke, ki omogočajo državam članicam, da v nekaterih okoliščinah sprejmejo izredne ukrepe, s katerimi uvedejo prepoved opravljanja letov na njihovem ozemlju.

(2)

V skladu s členom 3(3) osnovne uredbe je vsaka država članica sporočila Komisiji identiteto letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov na njenem ozemlju, skupaj z razlogi, zaradi katerih so bile te prepovedi sprejete, in drugimi pomembnimi podatki.

(3)

Komisija je obvestila vse zadevne letalske prevoznike neposredno ali, kadar to ni bilo praktično izvedljivo, prek organov, odgovornih za njihov regulativni nadzor, pri čemer je navedla bistvena dejstva in premisleke, ki so podlaga za odločbo o uvedbi prepovedi njihovega opravljanja letov v Skupnosti.

(4)

V skladu s členom 7 osnovne uredbe je Komisija dala možnost zadevnim letalskim prevoznikom, da imajo vpogled v dokumente, ki so jih zagotovile države članice, da predložijo pisne pripombe in da v 10 delovnih dneh pripravijo ustno predstavitev Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu ( 2 ).

(5)

Skupna merila za prepoved opravljanja letov iz varnostnih razlogov na ravni Skupnosti so določena v Prilogi k osnovni uredbi.

Air Bangladesh

(6)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Air Bangladesh glede nekaterih zrakoplovov v njegovi floti. Te pomanjkljivosti je med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 3 ), ugotovila Nemčija.

(7)

Air Bangladesh se ni ustrezno in pravočasno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Nemčije glede varnostnega vidika svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni odgovoril na korespondenco iz te države članice. Nemčija še do danes ni mogla preveriti, ali so bile varnostne pomanjkljivosti popravljene.

(8)

Organi Bangladeša, odgovorni za regulativni nadzor nad Air Bangladesh, niso opravili ustreznega nadzora nad enim določenim zrakoplovom, ki ga uporablja ta prevoznik, v skladu z njihovimi obveznostmi iz Čikaške konvencije.

(9)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da mora za Air Bangladesh veljati stroga omejitev opravljanja dejavnosti in da ga je treba vključiti v Prilogo B.

Air Koryo

(10)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Air Koryo. Te pomanjkljivosti sta med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 4 ), ugotovili Francija in Nemčija.

(11)

Med drugimi preverjanji na ploščadi, opravljenimi po programu SAFA ( 5 ), je bilo ugotovljeno, da Air Koryo vztrajno ne odpravlja pomanjkljivosti, ki jih je predhodno sporočila Francija.

(12)

Utemeljeni podatki o resnih incidentih, ki jih je sporočila Francija, navajajo latentne sistemske varnostne pomanjkljivosti Air Koryo.

(13)

Air Koryo je pokazal pomanjkanje sposobnosti za odpravo teh varnostnih pomanjkljivosti.

(14)

Air Koryo se ni primerno in pravočasno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Francije glede varnostnega vidika svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da se ni odzval na zahtevo te države članice.

(15)

Korekcijski akcijski načrt, ki ga je predstavil Air Koryo kot odgovor na zahtevo Francije, ni bil primeren in zadovoljiv za popravo ugotovljenih resnih varnostnih pomanjkljivosti.

(16)

Organi Demokratične ljudske republike Koreje, odgovorni za regulativni nadzor nad Air Koryo, niso opravili ustreznega nadzora nad tem prevoznikom v skladu z njihovimi obveznostmi iz Čikaške konvencije.

(17)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Air Koryo ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih nekaterih zrakoplovov, ki jih upravlja Ariana Afghan Airlines. Te pomanjkljivosti je med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 6 ), ugotovila Nemčija.

(19)

Ariana Afghan Airlines je pokazal pomanjkanje sposobnosti za odpravo varnostnih pomanjkljivosti.

(20)

Ariana Afghan Airlines se ni primerno in pravočasno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Nemčije glede varnostnega vidika svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni ustrezno odgovoril na korespondenco iz te države članice.

(21)

Pristojni organi Afganistana, kjer je registriran zrakoplov, ki ga uporablja Ariana Afghan Airlines, niso opravili popolnoma ustreznega nadzora nad zrakoplovom, ki ga uporablja ta letalski prevoznik, v skladu s svojimi obveznostmi iz Čikaške konvencije.

(22)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Ariana Afghan ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov za vse zrakoplove, ki jih upravlja, razen zrakoplova A310 z registrsko številko F-GYYY, ki je registriran v Franciji in je pod nadzorom francoskih organov.

BGB Air

(23)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih BGB Air. Te pomanjkljivosti je med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 7 ); ugotovila Italija.

(24)

BGB Air je pokazal pomanjkanje sposobnosti ali pripravljenosti za odpravo varnostnih pomanjkljivosti, kar je razvidno iz predložene samoocene s standardi ICAO na podlagi kontrolnega seznama tujih operaterjev (Foreign Operator Check List), ki ga je zagotovila Italija, za katero je bilo ugotovljeno, da ni v skladu z ugotovitvami poznejših pregledov SAFA.

(25)

BGB Air se ni primerno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Italije glede varnostnega vidika svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni odgovoril na dopise, ki jih je poslala ta država članica.

(26)

Ni dokazov o izvedbi ustreznega korekcijskega akcijskega načrta, ki ga je predstavil BGB Air, da bi popravil resne varnostne pomanjkljivosti kot odgovor na zahtevo Italije.

(27)

Organi Kazahstana, odgovorni za regulativni nadzor nad BGB Air, niso polno sodelovali z upravo za civilno letalstvo Italije, ko so bili izraženi pomisleki o varnosti delovanja BGB Air, certificiranega v tej državi, kar je razvidno iz tega, da niso odgovorili na dopise, ki jih je poslala ta država članica.

(28)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da BGB Air ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

Buraq Air

(29)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Buraq Air, kar zadeva njegovo dejavnost prevoza tovora. Te pomanjkljivosti sta med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 8 ), ugotovili Švedska in Nizozemska.

(30)

Buraq Air se ni primerno in pravočasno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Nemčije glede varnostnega vidika dejavnosti prevoza tovora, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni odgovoril na korespondenco iz te države članice.

(31)

Organi Libije, odgovorni za regulativni nadzor nad Buraq Air, niso opravili ustreznega nadzora nad dejavnostmi prevoza tovora tega prevoznika v skladu z njihovimi obveznostmi iz Čikaške konvencije.

(32)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da mora za Air Buraq veljati stroga omejitev opravljanja dejavnosti in da ga je treba vključiti v Prilogo B.

Air Service Comores

(33)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Air Service Comores. Te pomanjkljivosti je med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 9 ), ugotovila država članica Francija.

(34)

Ni dokazov o izvedbi ustreznega korekcijskega akcijskega načrta, ki ga je predstavil Air Service Comores, da bi popravil resne varnostne pomanjkljivosti kot odgovor na zahtevo Francije.

(35)

Organi, odgovorni za regulativni nadzor nad Air Service Comores, so pokazali pomanjkanje sposobnosti za odpravo varnostnih pomanjkljivosti.

(36)

Organi, odgovorni za regulativni nadzor nad Komori, niso pravočasno sodelovali z upravo za civilno letalstvo Francije, ko so bili izraženi pomisleki glede varnosti dejavnosti prevoznika, ki je licenciran ali certificiran v tej državi.

(37)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Air Service Comores ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

GST Aero Air Company

(38)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih GST Aero Air Company. Te pomanjkljivosti je med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 10 ), ugotovila Italija.

(39)

GST Aero Air Company je pokazal pomanjkanje sposobnosti ali pripravljenosti za odpravo varnostnih pomanjkljivosti.

(40)

GST Aero Air Company se ni primerno in pravočasno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Italije glede varnostnega vidika svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni odgovoril na dopise, ki jih je poslala ta država članica.

(41)

Ni dokazov o izvedbi ustreznega korekcijskega akcijskega načrta, ki ga je predstavil GST Aero Air Company, da bi popravil resne varnostne pomanjkljivosti kot odgovor na zahtevo Italije.

(42)

Organi Kazahstana, odgovorni za regulativni nadzor nad GST Aero Air Company, niso polno sodelovali z upravo za civilno letalstvo Italije, ko so bili izraženi pomisleki o varnosti dejavnosti prevoznika, licenciranega ali certificanega v tej državi, kar je razvidno iz omejenega odgovora na dopise, ki jih je poslala Italija.

(43)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da GST Aero Air Company ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

Phoenix Aviation

(44)

Organi Kirgistana, odgovorni za regulativni nadzor, niso pokazali dovolj sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov glede Phoenix Aviation. Čeprav je spričevalo letalskega prevoznika za Phoenix Aviation izdal Kirgistan, obstajajo dokazi, da ima prevoznik glavni sedež v Združenih arabskih emiratih (ZAE), kar je v nasprotju z zahtevami iz Priloge 6 k Čikaški konvenciji. Poročilo o dejanskem stanju ( 11 ), ki ga je pripravil ameriški „National Transportation Safety Board“ v zvezi z nesrečo pri letu 904 Kam Air, ki ga je upravljal Phoenix Aviation, navaja, da ima Phoenix Aviation svoj sedež v ZAE.

(45)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Phoenix Aviation ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

Phuket Airlines

(46)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Phuket Airlines. Te pomanjkljivosti sta med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 12 ), ugotovili državi članici Združeno kraljestvo in Nizozemska.

(47)

Phuket Airlines je pokazal pomanjkanje sposobnosti, da pravočasno in ustrezno odpravi te varnostne pomanjkljivosti.

(48)

Organi Tajske, odgovorni za regulativni nadzor, niso polno sodelovali z upravo za civilno letalstvo Nizozemske, ko so bili izraženi pomisleki o varnosti delovanja Phuket Airlines, certificiranega v tej državi, kar je razvidno iz pomanjkanja ustreznih odgovorov na korespondenco iz te države članice.

(49)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Phuket Airlines ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

Reem Air

(50)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Reem Air. Te pomanjkljivosti je med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 13 ), ugotovila Nizozemska.

(51)

Med naslednjimi preverjanji na ploščadi na določenem zrakoplovu, izvedenimi po programu SAFA ( 14 ), je Nizozemska potrdila, da Reem Air vztrajno ne odpravlja pomanjkljivosti.

(52)

Reem Air je pokazal pomanjkanje sposobnosti ali pripravljenosti za odpravo varnostnih pomanjkljivosti.

(53)

Reem Air se ni primerno in pravočasno odzval na preiskavo, ki jo je opravila uprava za civilno letalsko Nizozemske glede varnostnega vidika njegove dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni odgovoril na dopise, ki jih je poslala ta država članica.

(54)

Ni dokazov o izvedbi ustreznega korekcijskega akcijskega načrta, ki ga je predstavil Reem Air, da bi popravil ugotovljene resne varnostne pomanjkljivosti kot odgovor na zahtevo Nizozemske.

(55)

Organi Kirgistana, odgovorni za regulativni nadzor nad Reem Air, niso opravili ustreznega nadzora nad tem prevoznikom v skladu s svojimi obveznostmi iz Čikaške konvencije, kar je razvidno iz vztrajnega ohranjanja resnih varnostnih pomanjkljivosti. Poleg tega je iz podatkov, ki jih je Komisiji zagotovil Reem Air med zaslišanjem, ki je bilo tej družbi odobreno, razvidno, da medtem ko je spričevalo letalskega prevoznika za Reem Air izdal Kirgistan, ima ta letalski prevoznik svoj glavni sedež v Združenih arabskih emiratih (ZAE), kar je v nasprotju z zahtevami Priloge 6 Čikaške konvencije.

(56)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Reem Air ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Silverback Cargo Freighters. Te pomanjkljivosti je med preverjanjem na ploščadi, opravljenim po programu SAFA ( 15 ), ugotovila Belgija.

(58)

Silverback Cargo Freighters, ki tudi zagotavlja vzdrževanje (pregledi A&B) lastnih zrakoplovov, ni ustrezno odgovoril na preiskavo uprave za civilno letalstvo te države članice glede varnostnega vidika svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni ustrezno odgovoril na zahteve te države članice.

(59)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Silverback Cargo Freighters ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

Letalski prevozniki iz Demokratične republike Kongo

(60)

Demokratična republika Kongo (DRK) ima kljub naporom vztrajne težave pri izvajanju in uveljavljanju ustreznih varnostnih standardov, kar je razvidno Zbirnega revizijskega poročila Direktorata za civilno letalstvo Demokratične republike Kongo, pripravljenega v okviru ICAO-USOAP (Kinšasa, 11.–18. junij 2001). Zlasti je ugotovljeno, da ni vzpostavljenega nobenega sistema za certifikacijo letalskih prevoznikov.

(61)

Organi DRK, odgovorni za regulativni nadzor, so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvedbo ustreznega varnostnega nadzora.

(62)

Prepoved opravljanja letov se uvede za Central Air Express zaradi utemeljenih pomanjkljivosti glede mednarodnih varnostnih standardov in pomanjkanja sodelovanja z državo članico.

(63)

Belgija ( 16 ) in Hewa Bora Airways (HBA) sta zagotovili informacije, ki kažejo, da so bile pomanjkljivosti, ki so jih v preteklosti opazili belgijski organi, znatno popravljene glede nekaterih zrakoplovov. Belgija je nadalje obvestila Komisijo, da namerava izvajati sistematska preverjanja HBA na ploščadi. Zato se oceni, da je t reba temu letalskemu prevozniku dovoliti, da nadaljuje sedanje dejavnosti.

(64)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da je treba vse letalske prevoznike, ki so certificirani v Demokratični republiki Kongo (DRK), vključiti v Prilogo A razen Hewa Bora Airways (HBA), ki ga je treba vključiti v Prilogo B.

Letalski prevozniki iz Ekvatorialne Gvineje

(65)

Organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, niso polno sodelovali z upravo Združenega kraljestva (ZK) za civilno letalstvo, ko so bili izraženi pomisleki glede varnosti delovanja letalskih prevoznikov, licenciranih ali certificiranih v tej državi. Združeno kraljestvo je v dopisu Generalnemu direktorju za civilno letalsko (DGCA) v Ekvatorialni Gvineji 27. marca 2002 ( 17 ) zahtevalo pojasnilo v zvezi z naslednjim:

 znatnim povečanjem števila zrakoplovov, registriranih v Ekvatorialni Gvineji, in navedbo, da register verjetno ureja Urad za registracijo zrakoplovov (ARB) ali podobna organizacija;

 dejstvom, da številni operaterji, ki imajo spričevalo letalskega prevoznika (AOC), izdano v Ekvatorialni Gvineji, nimajo svojega glavnega sedeža v Ekvatorialni Gvineji.

V dopisu je Združeno kraljestvo tudi obvestilo Generalnega direktorja za civilno letalstvo, da ne več bo moglo dovoljevati nadaljnjih komercialnih letov prevoznikov Ekvatorialne Gvineje na svojem ozemlju, dokler organi Združenega kraljestva ne ugotovijo, da so ti letalski prevozniki pod zadovoljivim nadzorom. Ekvatorialna Gvineja na ta dopis ni odgovorila.

(66)

Organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, niso pokazali dovolj sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov, kar je zlasti razvidno iz revizij in z njimi povezanih korekcijskih akcijskih načrtov, uvedenih na podlagi Univerzalnega programa za presojo nadzora nad varnostjo (USOAP) ICAO. Taka revizija USOAP Ekvatorialne Gvineje je bila opravljena maja 2001, pri čemer je revizijsko poročilo ( 18 ) navedlo, da uprava za civilno letalstvo v času revizije ni bila zmožna zagotoviti ustreznega nadzora nad svojimi prevozniki in zagotoviti, da delujejo v skladu s standardi ICAO. Ugotovitve revizije vsebujejo:

 ni organizacije, ki bi bila sposobna izvajati dejavnosti varnostnega nadzora, zlasti pa obstaja pomanjkanje specializiranega osebja na področjih podeljevanja dovoljenj, delovanja zrakoplovov ali plovnosti;

 nezmožnost ugotovitve števila zrakoplovov v registru ali števila izdanih veljavnih spričeval o plovnosti;

 ni vzpostavljenega strukturiranega sistema za certifikacijo in nadzor nad letalskimi prevozniki;

 ni sprejetih predpisov za letalske operacije;

 ni izvajanja nadzora nad pooblaščenimi operaterji;

 ni izvajanja sistema za izvedbo osnovnih nalog inšpekcijske agencije za plovnost.

Poleg tega Generalni direktorat za civilno letalstvo Ekvatorialne Gvineje do danes ni predložil ICAO akcijskega načrta, ki bi obravnaval te ugotovitve revizije ( 19 ), in posledično ni bilo izvedeno nadaljnje spremljanje revizije.

(67)

Organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, niso pokazali dovolj sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov v skladu z obveznostmi iz Čikaške konvencije. Dejansko nekateri imetniki spričevala letalskega prevoznika (AOC), ki ga je izdala Ekvatorialna Gvineja, nimajo glavnega sedeža v Ekvatorialni Gvineji v nasprotju z zahtevami iz Priloge 6 k Čikaški konvenciji ( 20 ).

(68)

Organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor nad spodaj navedenimi letalskimi prevozniki, so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvajanje varnostnega nadzora nad temi prevozniki: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da mora za vse letalske prevoznike, certificirane v Ekvatorialni Gvineji, veljati prepoved opravljanja letov in da jih je treba vključiti v Prilogo A.

Letalski prevozniki iz Liberije

(70)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih International Air Services, certificiranega v Liberiji. Te pomanjkljivosti je med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA ( 21 ), ugotovila Francija.

(71)

Organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor, niso polno sodelovali z upravo za civilno letalstvo Združenega kraljestva (ZK), ko so bili obveščeni o resnih varnostnih pomanjkljivostih, ugotovljenih med pregledom na ploščadi, ki ga je 5. marca 1996 izvedla uprava za civilno letalstvo Združenega kraljestva ( 22 ) na zrakoplovu, registriranem v Liberiji. Pomisleki glede varnosti obratovanja prevoznikov, licenciranih ali certificiranih v Liberiji, so bili izraženi takoj, ko je 12. marca 1996 uprava Združenega kraljestva za civilno letalstvo obvestila liberijski DCA, da bodo zavrnjeni vsi zahtevki za dovoljenja za zrakoplove, registrirane v Liberiji, za opravljanje komercialnih letov v Združeno kraljestvo, dokler liberijski organi ne dokažejo obstoj učinkovitega regulativnega sistema za zagotovitev plovnosti zrakoplovov v liberijskem registru. Liberijski organi niso poslali nobenega odgovora. Liberijski organi tudi niso polno sodelovali z upravo za civilno letalstvo Francije, ker so odklonili odgovor, ko je slednja država članica izrazila pomisleke o varnosti delovanja prevoznika, licenciranega ali certificiranega v Liberiji.

(72)

Organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor, niso pokazali dovolj sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov. Vlada Liberije je leta 1996 ( 23 ) sama priznala, da zaradi državljanske vojne ne more vzdrževati regulativnega nadzora nad zrakoplovi, registriranimi v Liberiji. Čeprav je bil celovit mirovni sporazum podpisan leta 2003 in ZN ter prehodna nacionalna vlada Liberije počasi vzpostavljata ukrepe za izboljšanje varnosti, ni verjetno, da se je od leta 1996 izboljšala sposobnost vlade, da ureja svoj register. Zaradi varnostnega stanja ICAO še ni izvedel revizije USOAP v Liberiji.

(73)

Organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor nad spodaj navedenimi letalskimi prevozniki, so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvajanje varnostnega nadzora nad temi prevozniki: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da mora za vse letalske prevoznike, certificirane v Liberiji, veljati prepoved opravljanja letov in da jih je treba vključiti v Prilogo A.

Letalski prevozniki Sierra Leone

(75)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Air Universal Ltd. Te pomanjkljivosti je med preverjanjem na ploščadi, izvedenim po programu SAFA ( 24 ), ugotovila Švedska.

(76)

Organi Sierra Leone, odgovorni za regulativni nadzor, niso polno sodelovali z upravo za civilno letalstvo Švedske, ko so bili izraženi pomisleki glede varnosti delovanja Air Universal Ltd, certificiranega v tej državi, kar je razvidno iz tega, da ni bilo odgovora na korespondenco iz te države članice.

(77)

Združeno kraljestvo je že prej zavrnilo ali preklicalo dovoljenje za opravljanje prometa ali tehnično dovoljenje za vse prevoznike pod nadzorom Sierra Leone.

(78)

Čeprav je bilo spričevalo letalskega prevoznika za Air Universal Ltd izdano v Sierra Leone, se je izkazalo, da ima zdaj prevoznik svoj glavni sedež v Jordaniji, kar je v nasprotju z zahtevami iz Priloge 6 k Čikaški konvenciji.

(79)

Organi Sierra Leone, odgovorni za regulativni nadzor nad Air Universal Ltd, niso opravili ustreznega nadzora nad tem prevoznikom v skladu z njihovimi obveznostmi iz Čikaške konvencije.

(80)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Air Universal Ltd. ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

(81)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih letalskih prevoznikov, certificiranih v Sierra Leone. Te pomanjkljivosti so med preverjanji na ploščadi po programu SAFA ( 25 ) ugotovile tri države članice, Združeno kraljestvo, Malta in Švedska.

(82)

Organi Sierra Leone, odgovorni za regulativni nadzor, niso polno sodelovali z upravama za civilno letalstvo Švedske in Malte, ko so bili izraženi pomisleki glede varnosti delovanja Air Universal Ltd, certificiranega v tej državi, kar je razvidno iz tega, da ni bilo odgovora na korespondenco iz te države članice.

(83)

Organi Sierra Leone, odgovorni za regulativni nadzor, niso pokazali dovolj sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov v skladu z njihovimi obveznostmi iz Čikaške konvencije. Sierra Leone nima vzpostavljenega primernega sistema za nadzor nad operaterji ali zrakoplovi in nima tehnične zmogljivosti ali sredstev za izvajanje take naloge. Nekateri imetniki spričevala letalskega prevoznika (AOC), izdanega v Sierra Leone, nimajo svojega glavnega sedeža v Sierra Leone, kar je v nasprotju z zahtevami Priloge 6 k Čikaški konvenciji.

(84)

Korekcijski akcijski načrt, ki ga je predstavila Sierra Leone, se šteje za neustreznega (ali nezadostnega) za popravo ugotovljenih resnih varnostnih pomanjkljivosti. Uprava za civilno letalstvo Sierra Leone je sklenila pogodbo z zasebno družbo, International Aviation Surveyors (lAS), za izvajanje nekaterih dejavnosti nadzora v svojem imenu. Vendar pa ureditev, ki sta jo v memorandumu o soglasju ( 26 ) sklenili obe pogodbenici, ne zagotavlja ustreznega sistema nadzora nad zrakoplovi v registru Sierra Leone. Zlasti:

 zrakoplovi/prevozniki, zajeti v memorandumu o soglasju, niso imeli sedeža v Sierra Leone in osebje lAS ni imelo sedeža ne v Sierra Leone ne v državi, v kateri so imeli sedež prevozniki;

 lAS ni imel nobenih izvršilnih pooblastil;

 lAS je prevzel odgovornost za rutinska preverjanja zadevnih prevoznikov, vendar raven dejavnosti preverjanja ni bila določena;

 memorandum o soglasju je dodelil lAS pogodbeno razmerje z zadevnimi letalskimi prevozniki;

 memorandum o soglasju ni ustrezno obravnaval nadzora nad letalskimi operacijami.

(85)

Organi Sierra Leone, odgovorni za regulativni nadzor nad spodaj navedenimi letalskimi prevozniki, so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvajanje primernega varnostnega nadzora nad temi prevozniki: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da mora za vse letalske prevoznike, certificirane v Sierra Leone, veljati prepoved opravljanja letov in da jih je treba vključiti v Prilogo A.

Letalski prevozniki iz Svazija

(87)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Jet Africa, letalskega prevoznika, certificiranega v Svaziju. Te pomanjkljivosti je med preverjanjem na ploščadi po programu SAFA ( 27 ) ugotovila Nizozemska.

(88)

Jet Africa se ni primerno in pravočasno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Nizozemske v zvezi z varnostnim vidikom svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ali komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni odgovoril na dopise, ki jih je poslala ta država članica.

(89)

Ni dokazov, da je Jet Africa predstavil korekcijski akcijski načrt za popravo resnih varnostnih pomanjkljivosti kot odgovor na zahtevo Nizozemske.

(90)

Organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, niso pokazali dovolj sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov (kot je zlasti razvidno iz revizije USOAP, opravljene v marcu 1999). Revizijsko poročilo ( 28 ) je ugotovilo, da v času revizije Svazi ni bil sposoben, da zadovoljivo opravlja odgovornosti varnostnega nadzora v zvezi s svojimi prevozniki in registrom zrakoplovov. Ugotovilo je tudi, da ni bilo mogoče določiti dejanskega števila zrakoplovov v registru, ker ni bil pravilno vzdrževan. Revizijska skupina tudi ni mogla določiti dejanskega števila še veljavnih licenc osebja, ki jih je izdal Svazi, ker evidence niso bile vzdrževane. Nadaljnje spremljanje USOAP revizije ni bilo izvedeno, ker Svazi ni zagotovil ICAO informacij o napredku, ki ga je opravil pri izvajanju akcijskega načrta, da bi obravnaval ugotovitve revizije.

(91)

Organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor nad spodaj navedenimi letalskimi prevozniki, so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvedbo ustreznega varnostnega nadzora nad temi prevozniki: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da mora za vse letalske prevoznike, certificirane v Svaziju, veljati prepoved opravljanja letov in da jih je treba vključiti v Prilogo A.

Splošne ugotovitve glede prevoznikov, navedenih na seznamu

(93)

Ker ne bi ogrozilo varnosti, se lahko vsem zgoraj navedenim letalskim prevoznikom dovoli, da uresničujejo prometne pravice tako, da uporabljajo čarterske zrakoplove letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(94)

Seznam Skupnosti je treba posodabljati redno in takoj, ko je to potrebno, zaradi upoštevanja razvoja glede varnosti v zvezi z zadevnimi letalskimi prevozniki in na podlagi nadaljnjih dokazov o sprejetih sanacijskih ukrepih.

Letalski prevozniki, ki niso vključeni na seznam

(95)

Na podlagi dokazov, ki jih je zagotovil Tuninter in organi Tunizije, odgovorni za regulativni nadzor, ter nadaljnje potrditve Italije, se šteje, da obstajajo utemeljeni dokazi, da je ta letalski prevoznik odpravil varnostne pomanjkljivosti, ugotovljene med dvema pregledoma na kraju samem, ki so ju opravili italijanski organi.

(96)

Na podlagi informacij, ki jih je zagotovila Nemčija, se šteje, da ni več utemeljenih dokazov o pomanjkanju sposobnosti ali pripravljenosti organov Tadžikistana, odgovornih za regulativni nadzor nad letalskimi prevozniki, certificiranimi v tej državi.

(97)

Na podlagi informacij, ki jih je zagotovila Belgija, in ki kažejo, da so bile pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil uvedena nacionalna prepoved za I.C.T.T.P.W. in South Airlines, v celoti odpravljene, se šteje, da ni več utemeljenih dokazov o vztrajnih in resnih varnostnih pomanjkljivostih teh letalskih prevoznikov.

(98)

Na podlagi informacij, ki jih je zagotovila Nemčija, in ki kažejo, da določeni zrakoplov, zaradi katerega je bila uvedena omejitev opravljanja dejavnosti za Atlant Soyuz, ni več del njegove flote, se šteje, da ni več utemeljenih dokazov o vztrajnih in resnih varnostnih pomanjkljivostih tega letalskega prevoznika.

(99)

Na podlagi informacij, ki so na tej stopnji na voljo, se šteje, da ni utemeljenih dokazov o tem, da Air Mauritanie ni odpravil resnih varnostnih pomanjkljivosti. Kljub temu je treba nadalje ocenjevati sposobnost organov Mavretanije, odgovornih za regulativni nadzor nad tem letalskim prevoznikom. V ta namen mora Komisija v 2 mesecih s pomočjo organov vseh zainteresiranih držav članic opraviti oceno organov Mavretanije, odgovornih za regulativni nadzor nad tem letalskim prevoznikom, in podjetij pod njegovo odgovornostjo.

(100)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost v zračnem prometu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Predmet

Ta uredba vzpostavlja seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II osnovne uredbe.

Člen 2

Prepovedi opravljanja letov

1.  Za letalske prevoznike, navedene v Prilogi A, velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti za vse njihove dejavnosti.

2.  Za letalske prevoznike, navedene v Prilogi B, veljajo omejitve opravljanja dejavnosti v Skupnosti. Omejitve opravljanja dejavnosti vključujejo prepoved uporabe določenega zrakoplova ali določene vrste zrakoplova, navedene v Prilogi B.

Člen 3

Uveljavitev

Države članice obvestijo Komisijo o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi člena 3(1) osnovne uredbe, da bi na svojem ozemlju uveljavile prepovedi opravljanja letov iz seznama Skupnosti v zvezi z letalskimi prevozniki, za katere veljajo te prepovedi.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M18
PRILOGA ASEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED VSEH LETOV V EU (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali številka operativne licence

Oznaka letalske družbe ICAO

Država operaterja

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republika Gana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

neznana

VRB

Ruandska republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Afganistana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Islamska republika Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska republika Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska republika Afganistan

PAMIR AIRLINES

neznana

PIR

Islamska republika Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska republika Afganistan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Angole, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznika TAAG Angola Airlines, vključenega v Prilogo B, vključno z:

 
 

Republika Angola

AEROJET

AO 008-01/11

neznana

Republika Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angola

AIR GICANGO

009

neznana

Republika Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angola

AIR NAVE

017

neznana

Republika Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznana

Republika Angola

DIEXIM

007

neznana

Republika Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznana

Republika Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angola

HELIANG

010

neznana

Republika Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznana

Republika Angola

MAVEWA

016

neznana

Republika Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angola

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Benina, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Republika Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republika Benin

AFRICA AIRWAYS

neznana

AFF

Republika Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

ni podatka

Republika Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republika Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republika Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republika Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republika Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Benin

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Kongo, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Republika Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

neznana

Republika Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

neznana

Republika Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznana

Republika Kongo

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratična republika Kongo (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratična republika Kongo (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratična republika Kongo (DRK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Podpis ministra (odlok št. 78/205)

LCG

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratična republika Kongo (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

neznana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Džibutija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Džibuti

DAALLO AIRLINES

neznana

DAO

Džibuti

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Ekvatorialna Gvineja

CRONOS AIRLINES

neznana

neznana

Ekvatorialna Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

neznana

CEL

Ekvatorialna Gvineja

EGAMS

neznana

EGM

Ekvatorialna Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialna Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialna Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

neznana

neznana

Ekvatorialna Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialna Gvineja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznikov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia in Metro Batavia, vključno z:

 
 

Republika Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznana

Republika Indonezija

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznana

Republika Indonezija

ASCO NUSA AIR

135-022

neznana

Republika Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

neznana

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

neznana

Republika Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznana

Republika Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezija

EASTINDO

135-038

neznana

Republika Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezija

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republika Indonezija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznana

Republika Indonezija

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

neznana

Republika Indonezija

KAL STAR

121-037

KLS

Republika Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezija

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republika Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

neznana

Republika Indonezija

MEGANTARA

121-025

MKE

Republika Indonezija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republika Indonezija

MIMIKA AIR

135-007

neznana

Republika Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznana

Republika Indonezija

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

neznana

Republika Indonezija

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

neznana

Republika Indonezija

NYAMAN AIR

135-042

neznana

Republika Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznana

Republika Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznana

Republika Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezija

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republika Indonezija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznana

Republika Indonezija

SKY AVIATION

135-044

neznana

Republika Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezija

SURVEI UDARA PENAS

135-006

neznana

Republika Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

neznana

Republika Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

neznana

Republika Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezija

UNINDO

135-040

neznana

Republika Indonezija

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kazahstana, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznika Air Astana, vključno z:

 
 

Republika Kazahstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republika Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republika Kazahstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republika Kazahstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republika Kazahstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republika Kazahstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republika Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republika Kazahstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republika Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republika Kazahstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republika Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republika Kazahstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republika Kazahstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republika Kazahstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republika Kazahstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republika Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republika Kazahstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republika Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republika Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republika Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republika Kazahstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republika Kazahstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republika Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republika Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republika Kazahstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republika Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republika Kazahstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republika Kazahstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republika Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republika Kazahstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republika Kazahstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republika Kazahstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republika Kazahstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republika Kazahstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republika Kazahstan

SKYJET

AK-0398-09

SSR

Republika Kazahstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republika Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republika Kazahstan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Kirgiška republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

ASIAN AIR

36

AZZ

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgiška republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiška republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiška republika

DAMES

20

DAM

Kirgiška republika

EASTOK AVIA

15

EGP

Kirgiška republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiška republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiška republika

KIRGIZIJA

03

LYN

Kirgiška republika

KIRGIZIJA AIRLINE

neznana

KGA

Kirgiška republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiška republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiška republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiška republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor

 
 

Liberija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Gabonske republike, pristojni za regulativni nadzor, razen prevoznikov Gabon Airlines, Afrijet in SN2AG, vključenih v Prilogo B, vključno z:

 
 

Gabonska republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

neznana

Gabonska republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonska republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonska republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonska republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonska republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonska republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

neznana

Gabonska republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Mavretanije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Republika Mavretanija

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Republika Mavretanija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Mozambik, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Republika Mozambik

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republika Mozambik

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02/2010

MXE

Republika Mozambik

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03/2010

neznana

Republika Mozambik

HELICOPTEROS CAPITAL

neznana

neznana

Republika Mozambik

CFA MOZAMBIQUE

neznana

neznana

Republika Mozambik

UNIQUE AIR CHARTER

neznana

neznana

Republika Mozambik

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

neznana

neznana

Republika Mozambik

SAFARI AIR

neznana

neznana

Republika Mozambik

ETA AIR CHARTER LDA

04/2010

neznana

Republika Mozambik

EMILIO AIR CHARTER LDA

05/2010

neznana

Republika Mozambik

CFM-TTA SA

07/2010

neznana

Republika Mozambik

AERO-SERVICOS SARL

08/2010

neznana

Republika Mozambik

VR CROPSPRAYERS LDA

06/2010

neznana

Republika Mozambik

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Filipini, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Republika Filipini

AEROMAJESTIC

neznana

neznana

Republika Filipini

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

neznana

Republika Filipini

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republika Filipini

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

neznana

Republika Filipini

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

neznana

Republika Filipini

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

neznana

Republika Filipini

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

neznana

Republika Filipini

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

neznana

Republika Filipini

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

neznana

Republika Filipini

BEACON

neznana

neznana

Republika Filipini

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

neznana

Republika Filipini

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

neznana

Republika Filipini

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republika Filipini

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

neznana

Republika Filipini

CM AERO

4AN2000001

neznana

Republika Filipini

CORPORATE AIR

neznana

neznana

Republika Filipini

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

neznana

Republika Filipini

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

neznana

Republika Filipini

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

neznana

Republika Filipini

HUMA CORPORATION

2009014

neznana

Republika Filipini

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

neznana

Republika Filipini

INTERISLAND

neznana

neznana

Republika Filipini

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republika Filipini

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

neznana

Republika Filipini

LION AIR, INCORPORATED

2009019

neznana

Republika Filipini

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

neznana

Republika Filipini

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

neznana

Republika Filipini

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

neznana

Republika Filipini

OMNI AVIATION CORP.

2010033

neznana

Republika Filipini

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republika Filipini

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

neznana

Republika Filipini

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

neznana

Republika Filipini

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republika Filipini

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

neznana

Republika Filipini

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

neznana

Republika Filipini

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

neznana

Republika Filipini

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

neznana

Republika Filipini

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

neznana

Republika Filipini

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republika Filipini

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

neznana

Republika Filipini

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

neznana

Republika Filipini

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

neznana

Republika Filipini

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republika Filipini

WORLD AVIATION, CORP.

neznana

neznana

Republika Filipini

WCC AVIATION COMPANY

2009015

neznana

Republika Filipini

YOKOTA AVIATION, INC.

neznana

neznana

Republika Filipini

ZENITH AIR, INC.

2009012

neznana

Republika Filipini

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republika Filipini

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sao Tomeja in Principa, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Sao Tome in Principe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

neznana

Sao Tome in Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Sao Tome in Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Sao Tome in Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

neznana

Sao Tome in Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Sao Tome in Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

neznana

Sao Tome in Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tome in Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Sao Tome in Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

neznana

Sao Tome in Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Sao Tome in Principe

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierre Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

neznana

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

neznana

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

neznana

neznana

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

neznana

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

neznana

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

neznana

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

neznana

neznana

Sierra Leone

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sudana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Republika Sudan

SUDAN AIRWAYS

neznana

SUD

Republika Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republika Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republika Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republika Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republika Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republika Sudan

ALMAJARA AVIATION

neznana

MJA

Republika Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republika Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republika Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republika Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

neznana

Republika Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republika Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republika Sudan

TARCO AIRLINES

056

neznana

Republika Sudan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Svazi

SWAZILAND AIRLINK

neznana

SZL

Svazi

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Zambije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z:

 
 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija

(1)   Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s posadko od letalskega prevoznika, za katerega prepoved opravljanja letov ne velja, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.
PRILOGA BSEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE PRI OPRAVLJANJU LETOV V EU (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Oznaka letalske družbe ICAO

Država operaterja

Vrsta zrakoplova z omejeno dejavnostjo

Registrske oznake in serijske številke, če so na voljo

Država registracije

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov vrste Tu- 204

Vsa flota razen: P-632, P-633

Demokratična ljudska republika Koreja

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonska republika

Vsa flota razen: 2 zrakoplova vrste Falcon 50; 2 zrakoplovov vrste Falcon 900

Vsa flota razen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonska republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahstan

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov vrste B-767, 4 zrakoplovov vrste B-757, 10 zrakoplovov vrste A319/320/321, 5 zrakoplovov vrste Fokker 50

Vsa flota razen: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Kraljevina Nizozemska)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republika Gana

Vsa flota razen: 2 zrakoplova vrste DC8-63F

Vsa flota razen: 9G-TOP in 9G-RAC

Republika Gana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov vrste Boeing B-737-300, 2 zrakoplovov vrste ATR 72-500, 1 zrakoplova vrste ATR 42-500, 1 zrakoplova vrste ATR 42-320 in 3 zrakoplovov vrste DHC 6-300

Vsa flota razen: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republika Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen: LET 410 UVP

Vsa flota razen: D6-CAM (851336)

Komori

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonska republika

Vsa flota razen: 1 zrakoplova vrste Boeing B-767-200

Vsa flota razen: TR-LHP

Gabonska republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamska republika Iran

Vsa flota razen: 14 zrakoplovov vrste A-300, 8 zrakoplovov vrste A-310, 1 zrakoplova B-737

Vsa flota razen:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamska republika Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Hašemitska kraljevina Jordanija

Vsa flota razen: 8 aircraft of type Boeing B-737, 2 aircraft of type Airbus A-310, 1 aircraft of type Airbus A-320

Vsa flota razen:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Hašemitska kraljevina Jordanija

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonska republika

Vsa flota razen: 1 zrakoplova vrste Challenger CL601; 1 zrakoplova vrste HS-125-800

Vsa flota razen: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonska republika; Južnoafriška republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republika Angola

Vsa flota razen: 5 zrakoplovov vrste Boeing B-777 in 4 zrakoplovov vrste Boeing B-737-700

Vsa flota razen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republika Angola

(1)   Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s posadko od letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)   Afrijet lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski uniji uporablja le določene zrakoplove.

(3)   Air Astana lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski uniji uporablja le določene zrakoplove.

(4)   Gabon Airlines lahko uporablja samo navedeni zrakoplov za opravljanje svojih sedanjih dejavnosti v Evropski skupnosti.

(5)   Iran Air lahko leti v Evropsko unijo le s posebnimi zrakoplovi in pod pogoji, določenimi v uvodni izjavi (69) Uredbe (EU) št. 590/2010, UL L 170, 6.7.2010, str. 15.( 1 ) UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

( 2 ) Ustanovljen s členom 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L 373, 31.12.1991, str. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Ni navedbe za drugo preverjanje SAFA, ki ga je izvedla Nemčija.

( 5 ) DGAC/F-2000-895.

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

( 11 ) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2. marca 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 ) Preverjanje na ploščadi v okviru SAFA, so opravili belgijski organi 11. marca 2006 v Bruslju.

( 17 ) Korespondenca med Ministrstvom za promet Združenega kraljestva in DGCA-Ekvatorialne Gvineje o „Registru zrakoplovov Ekvatorialne Gvineje“ (27. marca 2002).

( 18 ) ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (Malabo, 14. do 18. maja 2001).

( 19 ) Delovni dokument C-WP/12471 Sveta ICAO.

( 20 ) Korespondenca med Ministrstvom Združenega kraljestva za promet in ECAC glede „Izdaje dokumentacije za zrakoplove s strani neodobrenih družb“ (6. avgust 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 št. 315, 316.

( 22 ) UK-CAA Regulation Group – Aircraft Survey Report, 5 March 1996 (Office code: 223).

( 23 ) Korespondenca med Ministrstvom za promet Liberije in UK DGCA o „nezmožnosti, da zaradi liberijske državljanske vojne vzdržuje regulativni nadzor nad zrakoplovi, registriranimi v Liberiji, 28. avgust 1996.“

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Memorandum of Understanding between DCA Sierra Leone and „FAST International Aviation Surveyors on the inspection, surveillance and provision of regulatory services to extra-regional air operators“ (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland, (Mbabane, 9. do 12. marca 1999).