2006R0474 — SK — 23.11.2011 — 018.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 474/2006

z 22. marca 2006

o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 084, 23.3.2006, p.14)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 910/2006 z 20. júna 2006,

  L 168

16

21.6.2006

 M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1543/2006 z 12. októbra 2006,

  L 283

27

14.10.2006

 M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 235/2007 z 5. marca 2007,

  L 66

3

6.3.2007

 M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 787/2007 zo 4. júla 2007,

  L 175

10

5.7.2007

 M5

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2007 z 11. septembra 2007,

  L 239

50

12.9.2007

 M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1400/2007 z 28. novembra 2007,

  L 311

12

29.11.2007

 M7

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 331/2008 z 11. apríla 2008,

  L 102

3

12.4.2008

 M8

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 715/2008 z 24. júla 2008,

  L 197

36

25.7.2008

 M9

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1131/2008 zo 14. novembra 2008,

  L 306

47

15.11.2008

 M10

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 298/2009 z 8. apríla 2009,

  L 95

16

9.4.2009

 M11

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 619/2009 z 13. júla 2009,

  L 182

4

15.7.2009

 M12

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1144/2009 z 26. novembra 2009,

  L 312

16

27.11.2009

 M13

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 273/2010 z 30. marca 2010,

  L 84

25

31.3.2010

 M14

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 590/2010 z 5. júla 2010,

  L 170

9

6.7.2010

 M15

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 791/2010 zo 6. septembra 2010,

  L 237

10

8.9.2010

 M16

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1071/2010 z 22. novembra 2010,

  L 306

44

23.11.2010

 M17

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 390/2011 z 19. apríla 2011,

  L 104

10

20.4.2011

►M18

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1197/2011 z 21. novembra 2011,

  L 303

14

22.11.2011
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 474/2006

z 22. marca 2006

o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES ( 1 ), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005 (ďalej len „základné nariadenie“) sa ustanovujú postupy vytvorenia zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, ako aj postupy, na základe ktorých môžu členské štáty za určitých okolností prijímať mimoriadne opatrenia na uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy na svojom území.

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 3 základného nariadenia oznámili všetky členské štáty Komisii totožnosť leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy na ich území, spolu s dôvodmi, ktoré viedli k uloženiu týchto zákazov a so všetkými ďalšími príslušnými informáciami.

(3)

Komisia všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo, ak to nebolo možné, prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi, informovala o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré by boli podkladom pre rozhodnutie o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva.

(4)

V súlade s článkom 7 základného nariadenia umožnila Komisia príslušným leteckým dopravcom nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a pripraviť si ústnu prezentáciu pre Komisiu do 10 pracovných dní a pre Výbor pre leteckú bezpečnosť ( 2 ).

(5)

Spoločné kritériá pre zváženie zákazu vykonávania leteckej dopravy z bezpečnostných dôvodov na úrovni Spoločenstva sú stanovené v prílohe k základnému nariadeniu.

Air Bangladesh

(6)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Air Bangladesh v súvislosti s konkrétnym lietadlom jej lietadlového parku. Tieto nedostatky zistilo Nemecko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Nemecka vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu z tohto členského štátu. Do dnešného dňa nemalo Nemecko možnosť overiť, či boli bezpečnostné nedostatky napravené.

(8)

Orgány Bangladéša zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Bangladesh nevykonali primeraný dohľad nad jedným konkrétnym lietadlom používaným týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(9)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že na Air Bangladesh by sa malo vzťahovať prísne obmedzenie prevádzky a mala by sa zaradiť do prílohy B.

Air Koryo

(10)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Air Koryo. Tieto nedostatky zistilo Francúzsko a Nemecko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 4 ).

(11)

Pri iných inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA sa zistila neschopnosť spoločnosti Air Koryo odstrániť nedostatky, ktoré predtým oznámilo Francúzsko ( 5 ).

(12)

Francúzsko poskytlo odôvodnené a závažné informácie súvisiace s incidentom o skrytých systémových bezpečnostných nedostatkoch na strane spoločnosti Air Koryo.

(13)

Air Koryo nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(14)

Air Koryo nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Francúzska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na žiadosť tohto členského štátu.

(15)

Nápravný akčný plán, ktorý ako odpoveď na žiadosť Francúzska predložila Air Koryo, nebol primeraný ani dostatočný na nápravu zistených závažných bezpečnostných nedostatkov.

(16)

Orgány Kórejskej ľudovodemokratickej republiky zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Koryo nevykonali primeraný dohľad nad týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(17)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Koryo nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Ariana Afghan Airlines v súvislosti s určitými lietadlami, ktoré táto spoločnosť prevádzkuje. Tieto nedostatky zistilo Nemecko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(20)

Ariana Afghan Airlines nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Nemecka vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok komunikácie, čo dokazuje neposkytnutie primeraných odpovedí na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(21)

Príslušné orgány Afganistanu, u ktorých sú zaregistrované lietadlá používané spoločnosťou Ariana Afghan Airlines, nevykonali plne primeraný dohľad nad lietadlami používanými týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(22)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Ariana Afghan Airlines nespĺňa príslušné bezpečnostné normy vzhľadom na všetky jej lietadlá, okrem lietadla A310 s registračným číslom F-GYYY, ktoré je zaregistrované vo Francúzsku a podlieha dohľadu francúzskych orgánov.

BGB Air

(23)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti BGB Air. Tieto nedostatky zistilo Taliansko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 7 ).

(24)

BGB Air nepreukázala dostatočnú schopnosť či ochotu riešiť tieto bezpečnostné nedostatky, čo dokazuje predloženie vlastného ohodnotenia podľa noriem ICAO na základe kontrolného zoznamu zahraničných leteckých dopravcov, ktorý poskytlo Taliansko, pričom toto ohodnotenie nezodpovedalo ďalším zisteniam inšpekcií SAFA.

(25)

BGB Air nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Talianska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na časť korešpondencie, ktorú zaslal tento členský štát.

(26)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti BGB Air na odstránenie závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Talianska.

(27)

Orgány Kazachstanu zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou BGB Air plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Talianska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky spoločnosti BGB Air, ktorá v tomto štáte získala povolenie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(28)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že BGB Air nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Buraq Air

(29)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Buraq Air v súvislosti s jej nákladnou dopravou. Tieto nedostatky zistilo Švédsko a Holandsko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 8 ).

(30)

Buraq Air nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Nemecka vo veci bezpečnostných aspektov jej nákladnej dopravy primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(31)

Orgány Líbye zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Buraq Air nevykonali primeraný dohľad nad nákladnou dopravou tohto dopravcu v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(32)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že na Buraq Air by sa mali vzťahovať prísne obmedzenia prevádzky a mala by sa zaradiť do prílohy B.

Air Service Comores

(33)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Air Service Comores. Tieto nedostatky zistil jeden členský štát, Francúzsko, pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA ( 9 ).

(34)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti Air Service Comores na odstránenie zistených závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Francúzska.

(35)

Orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Service Comores nepreukázali dostatočnú schopnosť riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(36)

Orgány Komor zodpovedné za regulačný dohľad v primeranom čase nespolupracovali s orgánom civilného letectva Francúzska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie.

(37)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Service Comores nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

GST Aero Air Company

(38)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti GST Aero Air Company. Tieto nedostatky zistilo Taliansko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company nepreukázala dostatočnú schopnosť či ochotu riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(40)

GST Aero Air Company nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Talianska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(41)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti GST Aero Air Company na odstránenie závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Talianska.

(42)

Orgány Kazachstanu zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou GST Aero Air Company plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Talianska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie, čo dokazujú obmedzené odpovede na korešpondenciu, ktorú zaslalo Taliansko.

(43)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že GST Aero Air Company nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Phoenix Aviation

(44)

Orgány Kirgizska zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súvislosti so spoločnosťou Phoenix Aviation. Hoci oprávnenie leteckého prevádzkovateľa vydalo pre spoločnosť Phoenix Aviation Kirgizsko, existuje dôkaz o tom, že táto spoločnosť má svoje hlavné miesto podnikania v Spojených arabských emirátoch (SAE), čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagského dohovoru. Z hodnotiacej správy Národnej rady USA pre dopravnú bezpečnosť (US National Transportation Safety Board) ( 11 ) o nehode letu 904 spoločnosti Kam Air, ktorú prevádzkuje Phoenix Aviation, vyplýva, že Phoenix Aviation má svoje sídlo v SAE.

(45)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Phoenix Aviation nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Phuket Airlines

(46)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Phuket Airlines. Tieto nedostatky zistili dva členské štáty, Spojené kráľovstvo a Holandsko, pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť včas a primerane tieto bezpečnostné nedostatky.

(48)

Orgány Thajska zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Holandska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou spoločnosti Phuket Airlines, ktorá v tomto štáte získala povolenie, čo dokazuje neposkytnutie relevantných odpovedí na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(49)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Phuket Airlines nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Reem Air

(50)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Reem Air. Tieto nedostatky pôvodne zistilo Holandsko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 13 ).

(51)

Pri následných inšpekciách na ploche vykonaných na konkrétnom lietadle v rámci programu SAFA Holandsko potvrdilo nechopnosť spoločnosti Reem Air odstrániť nedostatky ( 14 ).

(52)

Reem Air nepreukázala dostatočnú schopnosť či ochotu riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(53)

Reem Air nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Holandska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(54)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti Reem Air na odstránenie zistených závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Holandska.

(55)

Orgány Kirgizska zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Reem Air nevykonali primeraný dohľad nad týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru, čo dokazujú pretrvávajúce závažné bezpečnostné nedostatky. Okrem toho, spoločnosť Reem Air získala na základe informácií, ktoré poskytla Komisii v priebehu vypočutia, dôkaz, že hoci oprávnenie leteckého prevádzkovateľa vydalo Kirgizsko, táto spoločnosť má svoje hlavné miesto podnikania v Spojených arabských emirátoch (SAE), čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagského dohovoru.

(56)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Reem Air nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Silverback Cargo Freighters. Tieto nedostatky zistilo Belgicko pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, ktorá rovnako zabezpečuje údržbu (kontroly A&B) svojich vlastných lietadiel, nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva tohto členského štátu vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neposkytnutie relevantných odpovedí na žiadosti tohto členského štátu.

(59)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Silverback Cargo Freighters nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Leteckí dopravcovia z Konžskej demokratickej republiky

(60)

Orgány civilného letectva Konžskej demokratickej republiky (KDR) majú napriek svojmu úsiliu pretrvávajúce problémy s implementáciou a presadzovaním príslušných bezpečnostných noriem, čo dokazuje súhrnná správa o audite riaditeľstva pre civilné letectvo Konžskej demokratickej republiky (Kinshasa, 11.–18. júna 2001), ktorý sa uskutočnil v rámci Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP) Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). V súčasnosti nie je v prevádzke najmä žiadny systém pre udeľovanie povolení leteckým prevádzkovateľom.

(61)

Orgány KDR zodpovedné za regulačný dohľad následne nepreukázali dostatočnú schopnosť vykonávať primeraný regulačný dohľad.

(62)

Zákaz vykonávania leteckej dopravy bol uložený leteckej spoločnosti Central Air Express z dôvodu preukázaných nedostatkov v súvislosti s medzinárodnými bezpečnostnými normami, ako aj pre nedostatočnú spoluprácu s členským štátom.

(63)

Belgicko ( 16 ) a Hewa Bora Airways (HBA) poskytli informácie, podľa ktorých nedostatky v prípade HBA, ktoré v minulosti zaznamenali belgické orgány, v súvislosti s určitými lietadlami sa výrazne napravili. Belgicko tiež informovalo Komisiu o svojom zámere vykonávať systematické inšpekcie spoločnosti HBA na ploche. Vzhľadom na to sa usudzuje, že tomuto leteckému dopravcovi by sa malo povoliť pokračovať v jeho súčasnej prevádzke.

(64)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Konžskej demokratickej republike (KDR), by sa mali zaradiť do prílohy A s výnimkou spoločnosti Hewa Bora Airways (HBA), ktorá by sa mala zaradiť do prílohy B.

Leteckí dopravcovia z Rovníkovej Guiney

(65)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Spojeného kráľovstva v prípade vzniku obáv súvisiacich s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie. Spojené kráľovstvo písomne požiadalo 27. marca 2002 ( 17 ) generálneho riaditeľa civilného letectva v Rovníkovej Guinei o objasnenie týchto bodov:

 značný nárast počtu lietadiel zaregistrovaných v Rovníkovej Guinei a návrhy, aby register mohol riadiť Úrad pre registráciu lietadiel (ARB) alebo obdobná organizácia;

 skutočnosť, že mnohí prevádzkovatelia, ktorí sú držiteľmi oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré vydala Rovníková Guinea, nemali svoje hlavné miesto podnikania v Rovníkovej Guinei.

Spojené kráľovstvo upozornilo listom generálneho riaditeľa civilného letectva aj na to, že nebude môcť povoliť leteckým spoločnostiam Rovníkovej Guiney ďalšiu obchodnú prevádzku na svojom území, kým sa orgány Spojeného kráľovstva nepresvedčia, že nad týmito leteckými spoločnosťami existuje dostatočný dohľad. Rovníková Guinea na tento list neodpovedala.

(66)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, čo dokazujú najmä audity a súvisiace nápravné akčné plány, ktoré boli vypracované na základe Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP) Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Audit USOAP Rovníkovej Guiney sa uskutočnil v máji 2001 a na základe neho sa do správy o audite ( 18 ) uviedlo, že orgán civilného letectva nebol v čase auditu schopný poskytnúť primeraný dohľad nad svojimi leteckými spoločnosťami a zabezpečiť, aby boli prevádzkované v súlade s normami ICAO. Audit obsahuje tieto konkrétne zistenia:

 nedostatočná organizácia schopná vykonávať činnosti dohľadu nad bezpečnosťou, najmä nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti vydávania licencií, prevádzky lietadla alebo osvedčovania letovej spôsobilosti;

 neschopnosť zistiť počet lietadiel v registri alebo počet vydaných platných osvedčení letovej spôsobilosti;

 nevytvorenie štruktúrovaného systému pre udeľovanie povolení leteckým prevádzkovateľom a pre dozor nad týmito prevádzkovateľmi;

 neprijatie predpisov o leteckej prevádzke;

 nevykonávanie dohľadu nad oprávnenými prevádzkovateľmi;

 neimplementácia systému pre výkon základných povinností agentúry na kontrolu letovej spôsobilosti.

Okrem toho generálne riaditeľstvo pre civilné letectvo Rovníkovej Guiney dosiaľ nepredložilo ICAO akčný plán na riešenie týchto zistení auditov ( 19 ) a neuskutočnili sa preto ani následné opatrenia po audite.

(67)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru. Niektorí držitelia oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré vydala Rovníková Guinea, v skutočnosti nemali svoje hlavné miesto podnikania v Rovníkovej Guinei, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru ( 20 ).

(68)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami nepreukázali dostatočnú schopnosť vykonať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree(?) de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Rovníkovej Guinei, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

Leteckí dopravcovia z Libérie

(70)

Existujú overené dôkazy o vážnych bezpečnostných nedostatkoch zo strany spoločnosti International Air Services, ktorá získala povolenie v Libérii. Tieto nedostatky zistilo Francúzsko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 21 ).

(71)

Orgány Libérie zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Spojeného kráľovstva, keď boli informované o závažných bezpečnostných nedostatkoch zistených pri inšpekcii lietadla zaregistrovaného v Libérii, ktorú na ploche vykonal orgán civilného letectva Spojeného kráľovstva 5. marca 1996 ( 22 ). Obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcov, ktorí v Libérii získali licenciu alebo povolenie, vznikli ihneď po tom, ako 12. marca 1996 libérijské riaditeľstvo pre civilné letectvo (DCA) dostalo oznámenie od orgánu civilného letectva Spojeného kráľovstva, že všetky žiadosti o povolenie obchodnej prevádzky do Spojeného kráľovstva pre lietadlá zaregistrované v Libérii budú zamietnuté, kým libérijské orgány nepreukážu existenciu účinného regulačného systému na zabezpečenie letovej spôsobilosti lietadla v libérijskom registri. Od libérijských orgánov neprišla žiadna odpoveď. Libérijské orgány tiež plne nespolupracovali s francúzskym orgánom civilného letectva, pretože odmietli reagovať, keď Francúzsko vyjadrilo obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v Libérii získal licenciu alebo povolenie.

(72)

Orgány Libérie zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy. Samotná libérijská vláda v roku 1996 ( 23 ) pripustila, že nebola schopná udržať regulačnú kontrolu nad lietadlom zaregistrovaným v Libérii z dôvodu občianskeho konfliktu. Hoci komplexná mierová dohoda bola podpísaná v roku 2003 a OSN s národnou dočasnou vládou Libérie pomaly zavádzajú opatrenia na zlepšenie bezpečnosti, je nepravdepodobné, že by sa od roku 1996 schopnosť tamojšej vlády regulovať register zlepšila. ICAO z dôvodu bezpečnostnej situácie ešte v Libérii neuskutočnila audit USOAP.

(73)

Orgány Libérie zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami preukázali neschopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Libérii, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

Leteckí dopravcovia zo Sierry Leone

(75)

Existujú overené dôkazy o závažných nedostatkoch v oblasti bezpečnosti zo strany leteckej spoločnosti Air Universal Ltd. Tieto nedostatky zistilo Švédsko pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA ( 24 ).

(76)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom pre civilné letectvo Švédska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky spoločnosti Air Universal Ltd, ktorá v tomto štáte získala povolenie, čo dokazuje aj nereagovanie na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(77)

Spojené kráľovstvo predtým zamietlo alebo zrušilo oprávnenia na vykonávanie leteckej dopravy či technické povolenie dopravcov pod dohľadom Sierry Leone.

(78)

Hoci oprávnenie leteckého prevádzkovateľa pre Air Universal Ltd vydala Sierra Leone, existujú dôkazy, že letecká spoločnosť má v súčasnosti svoje hlavné miesto podnikania v Jordánsku, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru.

(79)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Universal Ltd nevykonali primeraný dohľad nad týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(80)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Universal Ltd nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(81)

Existujú overené dôkazy o závažných nedostatkoch v oblasti bezpečnosti zo strany leteckých dopravcov s povolením získaným v Sierre Leone. Tieto nedostatky zistili tri členské štáty, Spojené kráľovstvo, Malta a Švédsko, pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA ( 25 ).

(82)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánmi pre civilné letectvo Švédska a Malty, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky spoločnosti Air Universal Ltd, ktorá v uvedenom štáte získala povolenie, čo dokazuje aj nereagovanie na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(83)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru. Sierra Leone nezaviedla vhodný systém pre dohľad nad svojimi prevádzkovateľmi alebo lietadlami a nemá technické schopnosti ani zdroje takúto úlohu vykonávať. Niektorí držitelia oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré vydala Sierra Leone, nemali svoje hlavné miesto podnikania v Sierre Leone, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru.

(84)

Nápravný akčný plán, ktorý predložila Sierra Leone, sa považuje za nevhodný (alebo nedostatočný) pre nápravu zistených závažných bezpečnostných nedostatkov. Orgán civilného letectva Sierry Leone uzatvoril zmluvu so súkromnou spoločnosťou International Aviation Surveyors (IAS) na vykonávanie niektorých činností dohľadu v jeho zastúpení. Opatrenia, ktoré sa medzi oboma stranami dohodli v Memorande o porozumení (MoP) ( 26 ), však neposkytujú primeraný systém dohľadu nad lietadlami v registri Sierry Leone. Najmä:

 lietadlá/letecké spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje MoP, nemali sídlo v Sierre Leone a pracovníci IAS nemali sídlo v Sierre Leone ani v krajine, v ktorej mali sídlo letecké spoločnosti;

 IAS nemala podľa všetkého žiadne vykonávacie právomoci;

 IAS prevzala zodpovednosť za bežné kontroly príslušných leteckých spoločností, no úroveň kontrolnej činnosti sa nekonkretizovala;

 MoP poskytlo IAS zmluvný vzťah s príslušnými leteckými spoločnosťami;

 MoP sa podľa všetkého primerane nevenovalo dohľadu nad letovou prevádzkou.

(85)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami nepreukázali schopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Sierre Leone, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

Leteckí dopravcovia zo Svazijska

(87)

Existujú overené dôkazy o závažných nedostatkoch v oblasti bezpečnosti zo strany spoločnosti Jet Africa, leteckého dopravcu s povolením získaným v Svazijsku. Tieto nedostatky zistilo Holandsko pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA ( 27 ).

(88)

Jet Africa nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Holandska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, pričom nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(89)

Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by spoločnosť Jet Africa ako reakciu na žiadosť Holandska predložila nápravný akčný plán na odstránenie závažných nedostatkov v oblasti bezpečnosti.

(90)

Orgány Svazijska zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, čo je možné dokázať najmä na základe auditu USOAP, ktorý sa uskutočnil v marci 1999. V správe o audite ( 28 ) sa dospelo k záveru, že v čase auditu nebolo Svazijsko schopné uspokojivo vykonávať úlohy spojené s bezpečnostným dohľadom v súvislosti s jeho leteckými spoločnosťami a registrom lietadiel. V správe sa tiež uvádza, že nebolo možné určiť skutočný počet lietadiel v registri, pretože register sa riadne neudržiaval. Audítorská skupina nemohla taktiež určiť skutočný počet licencií leteckého personálu vydaných Svazijskom, ktoré boli stále platné, pretože záznamy sa neudržiavali. Následné opatrenia po audite USOAP sa neuskutočnili, pretože Svazijsko neposkytlo ICAO informácie o pokroku, ktorý dosiahlo v implementácii akčného plánu s cieľom riešiť zistenia auditu.

(91)

Orgány Svazijska zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami preukázali neschopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Svazijsku, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

Všeobecné podmienky týkajúce sa dopravcov uvedených v zozname

(93)

Keďže by to neznížilo bezpečnosť, všetkým uvedeným leteckým dopravcom je možné povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(94)

Zoznam Spoločenstva sa musí pravidelne a na požiadanie aktualizovať s cieľom zohľadniť vývoj bezpečnosti v súvislosti s príslušnými leteckými dopravcami a na základe ďalších dôkazov o prijatých nápravných opatreniach.

Leteckí dopravcovia nezaradení do zoznamu

(95)

Vzhľadom na dôkazy, ktoré poskytla spoločnosť Tuninter a orgány Tuniska zodpovedné za regulačný dohľad nad touto spoločnosťou a vzhľadom na ďalšie potvrdenie zo strany Talianska sa dospelo k záveru, že existuje podložený dôkaz, že bezpečnostné nedostatky, ktoré zaznamenali talianske orgány počas dvoch inšpekcií na mieste, tento letecký dopravca napravil.

(96)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Nemecko, sa dospelo k záveru, že už neexistuje žiadny podložený dôkaz o nedostatku schopnosti alebo ochoty tadžických orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad leteckými dopravcami, ktorí získali povolenie v tomto štáte.

(97)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Belgicko a podľa ktorých sa nedostatky, ktoré viedli k vnútroštátnemu zákazu leteckej prevádzky spoločností I.C.T.T.P.W. a South Airlines, úplne napravili a dospelo sa k záveru, že už neexistuje žiadny podložený dôkaz o pretrvávajúcich bezpečnostných nedostatkoch na strane týchto leteckých dopravcov.

(98)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Nemecko a podľa ktorých konkrétne lietadlo, pre ktoré sa uložilo prevádzkové obmedzenie spoločnosti Atlant Soyuz, už nie je súčasťou jej lietadlového parku a dospelo sa k záveru, že už neexistuje žiadny podložený dôkaz o pretrvávajúcich bezpečnostných nedostatkoch na strane tohto leteckého dopravcu.

(99)

Na základe informácií dostupných v tomto štádiu sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadny podložený dôkaz o nenapravených závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane spoločnosti Air Mauritanie. Avšak spôsobilosť orgánov Mauritánie, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad týmto leteckým dopravcom, sa ešte musí posúdiť. Na tento účel by Komisia mala vykonať hodnotenie orgánov Mauritánie zodpovedných za regulačný dohľad nad týmto leteckým dopravcom a podnikov, za ktoré zodpovedá, v rámci 2 mesiacov v spolupráci s orgánmi zainteresovaných členských štátov.

(100)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vytvára zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II základného nariadenia.

Článok 2

Zákazy vykonávania leteckej dopravy

1.  Leteckí dopravcovia uvedení v prílohe A podliehajú zákazu vykonávania akejkoľvek leteckej dopravy v rámci Spoločenstva.

2.  Leteckí dopravcovia uvedení v prílohe B podliehajú prevádzkovým obmedzeniam v rámci Spoločenstva. Prevádzkové obmedzenia spočívajú v zákaze používania konkrétneho lietadla alebo konkrétnych typov lietadiel uvedených v prílohe B.

Článok 3

Vykonávanie

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach, ktoré prijmú podľa článku 3 ods. 1 základného nariadenia na presadzovanie zákazov vykonávania leteckej dopravy na svojom území uvedených v zozname Spoločenstva v súvislosti s leteckými dopravcami, ktorí týmto zákazom podliehajú.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M18
PRÍLOHA AZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ÚPLNÉMU ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAY V RÁMCI EÚ (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ghanská republika

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

neznáme

VRB

Rwandská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od afganských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Afganská islamská republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganská islamská republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganská islamská republika

PAMIR AIRLINES

neznáme

PIR

Afganská islamská republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganská islamská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od angolských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu TAAG Angola Airlines zaradeného do prílohy B, vrátane

 
 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

neznáme

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

AIR GICANGO

009

neznáme

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

neznáme

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznáme

Angolská republika

DIEXIM

007

neznáme

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznáme

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

neznáme

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznáme

Angolská republika

MAVEWA

016

neznáme

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od beninských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

neznáme

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

neznáme

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

neznáme

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznáme

Konžská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerský podpis (výnos č. 78/205)

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Konžská demokratická republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od džibutských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

neznáme

DAO

Džibutsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

neznáme

neznáme

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

neznáme

CEL

Rovníková Guinea

EGAMS

neznáme

EGM

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Rovníková Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

neuvádza sa

Rovníková Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

neznáme

neznáme

Rovníková Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od indonézskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia a Metro Batavia, vrátane

 
 

Indonézska republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznáme

Indonézska republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznáme

Indonézska republika

ASCO NUSA AIR

135-022

neznáme

Indonézska republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

neznáme

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

neznáme

Indonézska republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznáme

Indonézska republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézska republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonézska republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézska republika

EASTINDO

135-038

neznáme

Indonézska republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézska republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonézska republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznáme

Indonézska republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

neznáme

Indonézska republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonézska republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézska republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonézska republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonézska republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

neznáme

Indonézska republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonézska republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonézska republika

MIMIKA AIR

135-007

neznáme

Indonézska republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

neznáme

Indonézska republika

NYAMAN AIR

135-042

neznáme

Indonézska republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézska republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznáme

Indonézska republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznáme

Indonézska republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézska republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonézska republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznáme

Indonézska republika

SKY AVIATION

135-044

neznáme

Indonézska republika

SMAC

135-015

SMC

Indonézska republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézska republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

neznáme

Indonézska republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

neznáme

Indonézska republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonézska republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

neznáme

Indonézska republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézska republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézska republika

UNINDO

135-040

neznáme

Indonézska republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonézska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od kazašských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu Air Astana, vrátane

 
 

Kazašská republika

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Kazašská republika

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Kazašská republika

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Kazašská republika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Kazašská republika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazašská republika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazašská republika

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kazašská republika

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Kazašská republika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Kazašská republika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Kazašská republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Kazašská republika

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Kazašská republika

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Kazašská republika

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Kazašská republika

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Kazašská republika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazašská republika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazašská republika

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kazašská republika

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Kazašská republika

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Kazašská republika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazašská republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Kazašská republika

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Kazašská republika

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Kazašská republika

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Kazašská republika

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Kazašská republika

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Kazašská republika

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Kazašská republika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Kazašská republika

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Kazašská republika

SCAT

AK-0420-10

VSV

Kazašská republika

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Kazašská republika

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Kazašská republika

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Kazašská republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kazašská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

ASIAN AIR

36

AZZ

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizská republika

DAMES

20

DAM

Kirgizská republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN AIRLINE

neznáme

KGA

Kirgizská republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od libérijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad.

 
 

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Gabonskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG zaradených do prílohy B, vrátane

 
 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

neznáme

Gabonská republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonská republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

neznáme

Gabonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Mauritánskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Mauritánska republika

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Mauritánska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Mozambickej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Mozambická republika

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Mozambická republika

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02/2010

MXE

Mozambická republika

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03/2010

neznáme

Mozambická republika

HELICOPTEROS CAPITAL

neznáme

neznáme

Mozambická republika

CFA MOZAMBIQUE

neznáme

neznáme

Mozambická republika

UNIQUE AIR CHARTER

neznáme

neznáme

Mozambická republika

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

neznáme

neznáme

Mozambická republika

SAFARI AIR

neznáme

neznáme

Mozambická republika

ETA AIR CHARTER LDA

04/2010

neznáme

Mozambická republika

EMILIO AIR CHARTER LDA

05/2010

neznáme

Mozambická republika

CFM-TTA SA

07/2010

neznáme

Mozambická republika

AERO-SERVICOS SARL

08/2010

neznáme

Mozambická republika

VR CROPSPRAYERS LDA

06/2010

neznáme

Mozambická republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od filipínskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Filipínska republika

AEROMAJESTIC

neznáme

neznáme

Filipínska republika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

neznáme

Filipínska republika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Filipínska republika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

neznáme

Filipínska republika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

neznáme

Filipínska republika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

neznáme

Filipínska republika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

neznáme

Filipínska republika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

neznáme

Filipínska republika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

neznáme

Filipínska republika

BEACON

neznáme

neznáme

Filipínska republika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

neznáme

Filipínska republika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

neznáme

Filipínska republika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Filipínska republika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

neznáme

Filipínska republika

CM AERO

4AN2000001

neznáme

Filipínska republika

CORPORATE AIR

neznáme

neznáme

Filipínska republika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

neznáme

Filipínska republika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

neznáme

Filipínska republika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

neznáme

Filipínska republika

HUMA CORPORATION

2009014

neznáme

Filipínska republika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

neznáme

Filipínska republika

INTERISLAND

neznáme

neznáme

Filipínska republika

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Filipínska republika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

neznáme

Filipínska republika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

neznáme

Filipínska republika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

neznáme

Filipínska republika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

neznáme

Filipínska republika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

neznáme

Filipínska republika

OMNI AVIATION CORP.

2010033

neznáme

Filipínska republika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Filipínska republika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

neznáme

Filipínska republika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

neznáme

Filipínska republika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Filipínska republika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

neznáme

Filipínska republika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

neznáme

Filipínska republika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

neznáme

Filipínska republika

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

neznáme

Filipínska republika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

neznáme

Filipínska republika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Filipínska republika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

neznáme

Filipínska republika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

neznáme

Filipínska republika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

neznáme

Filipínska republika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Filipínska republika

WORLD AVIATION, CORP.

neznáme

neznáme

Filipínska republika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

neznáme

Filipínska republika

YOKOTA AVIATION, INC.

neznáme

neznáme

Filipínska republika

ZENITH AIR, INC.

2009012

neznáme

Filipínska republika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Filipínska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Svätý Tomáš a Princov ostrov

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Svätý Tomáš a Princov ostrov

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Svätý Tomáš a Princov ostrov

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Svätý Tomáš a Princov ostrov

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSCARG

01/AOC/2009

neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sierraleonských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

neznáme

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

neznáme

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

neznáme

neznáme

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

neznáme

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

neznáme

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

neznáme

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

neznáme

neznáme

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sudánskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Sudánska republika

SUDAN AIRWAYS

neznáme

SUD

Sudánska republika

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Sudánska republika

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Sudánska republika

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Sudánska republika

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Sudánska republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Sudánska republika

ALMAJARA AVIATION

neznáme

MJA

Sudánska republika

BADER AIRLINES

035

BDR

Sudánska republika

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Sudánska republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Sudánska republika

GREEN FLAG AVIATION

017

neznáme

Sudánska republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Sudánska republika

NOVA AIRLINES

001

NOV

Sudánska republika

TARCO AIRLINES

056

neznáme

Sudánska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali oprávnenie od svazijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

neznáme

SZL

Svazijsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali osvedčenie od zambijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 
 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

(1)   Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.
PRÍLOHA BZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI EÚ (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

Obmedzenie pre typ lietadla

Registračné značky a prípadne sériové výrobné čísla

Štát registrácie

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu TU- 204

Všetky lietadlá s výnimkou: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Falcon 50, 2 lietadiel typu Falcon 900

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonská republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstan

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu B-767, 4 lietadiel typu B-757, 10 lietadiel typu A319/320/321, 5 lietadiel typu Fokker 50

Všetky lietadlá s výnimkou: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Holandské kráľovstvo)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ghanská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu DC8-63F

Všetky lietadlá s výnimkou: 9G-TOP a 9G-RAC

Ghanská republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Boeing B-737-300, 2 lietadiel typu ATR 72-500, 1 lietadla typu ATR 42-500, 1 lietadla typu ATR 42-320 a 3 lietadiel typu DHC 6-300

Všetky lietadlá s výnimkou: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Madagaskarská republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou: LET 410 UVP

Všetky lietadlá s výnimkou: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Boeing B-767-200

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LHP

Gabonská republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iránska islamská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 14 lietadiel typu A-300, 8 lietadiel typu A-310, 1 lietadla typu B-737

Všetky lietadlá s výnimkou:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Iránska islamská republika

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Jordánske hášimovské kráľovstvo

Všetky lietadlá s výnimkou: 8 lietadiel typu Boeing B-737, 2 lietadiel typu Airbus A-310, 1 lietadla typu Airbus A-320

Všetky lietadlá s výnimkou:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Jordánske hášimovské kráľovstvo

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Challenger CL-601, 1 lietadla typu HS-125-800

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonská republika; Juhoafrická republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 5 lietadiel typu Boeing B-777 a 4 lietadiel typu Boeing B-737-700

Všetky lietadlá s výnimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolská republika

(1)   Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)   Afrijet smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskej únie použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(3)   Air Astana smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskej únie použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(4)   Gabon Airlines smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskej únie použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(5)   Iran Air má povolenie prevádzkovať lety do Európskej únie s použitím konkrétnych lietadiel podľa podmienok ustanovených v odôvodnení (69) nariadenia (EÚ) č. 590/2010, Ú. v. EÚ L 170, 6.7.2010, s.15.( 1 ) Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

( 2 ) Zriadený článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210.

Žiaden odkaz na ďalšiu inšpekciu v rámci SAFA vykonanú zo strany Nemecka.

( 5 ) DGAC/F-2000-895.

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

( 11 ) Hodnotiaca správa Národnej rady USA pre dopravnú bezpečnosť, 2. marca 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 ) Inšpekcia na ploche v rámci programu SAFA vykonaná belgickými orgánmi 11. marca 2006 v Bruseli.

( 17 ) Korešpondencia medzi ministerstvom dopravy Spojeného kráľovstva a generálnym riaditeľstvom pre civilné letectvo Rovníkovej Guiney o registri lietadiel Rovníkovej Guiney (27. marca 2002).

( 18 ) Súhrnná správa ICAO – USOAP – audit riaditeľstva pre civilné letectvo Republiky Rovníkovej Guiney (Malabo 14.–18. mája 2001).

( 19 ) Pracovný dokument Rady ICAO C-WP/12471.

( 20 ) Korešpondencia medzi ministerstvom dopravy Spojeného kráľovstva a ECAC o Otázke dokumentácie lietadla od neschválených spoločností (6. augusta 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 č. 315, 316.

( 22 ) Regulačná skupina UK-CAA – Správa o prieskume lietadla, 5. marca 1996 (Úradný kód: 223).

( 23 ) Korešpondencia medzi libérijským ministerstvom dopravy a generálnym riaditeľstvom pre civilné letectvo Spojeného kráľovstva o „neschopnosti udržať regulačnú kontrolu nad lietadlom zaregistrovaným v Libérii z dôvodu libérijského občianskeho konfliktu“, 28. augusta 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Memorandum o porozumení medzi riaditeľstvom pre civilné letectvo Sierry Leone a FAST International Aviation Surveyors o kontrole, dohľade a poskytovaní regulačných služieb leteckým dopravcom z iných regiónov (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) Súhrnná správa ICAO – USOAP – audit riaditeľstva civilného letectva Svazijska (Mbabane 9.–12. marca 1999).