2006R0474 — PL — 23.11.2011 — 018.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 474/2006

z dnia 22 marca 2006 r.

ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 084, 23.3.2006, p.14)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 910/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r.

  L 168

16

21.6.2006

 M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1543/2006 z dnia 12 października 2006 r.

  L 283

27

14.10.2006

 M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 235/2007 z dnia 5 marca 2007 r.

  L 66

3

6.3.2007

 M4

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 787/2007 z dnia 4 lipca 2007 r.

  L 175

10

5.7.2007

 M5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r.

  L 239

50

12.9.2007

 M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.

  L 311

12

29.11.2007

 M7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.

  L 102

3

12.4.2008

 M8

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r.

  L 197

36

25.7.2008

 M9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.

  L 306

47

15.11.2008

 M10

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 298/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.

  L 95

16

9.4.2009

 M11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 619/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

  L 182

4

15.7.2009

 M12

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

  L 312

16

27.11.2009

 M13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 273/2010 z dnia 30 marca 2010 r.

  L 84

25

31.3.2010

 M14

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r.

  L 170

9

6.7.2010

 M15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 791/2010 z dnia 6 września 2010 r.

  L 237

10

8.9.2010

 M16

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1071/2010 z dnia 22 listopada 2010 r.

  L 306

44

23.11.2010

 M17

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 390/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

  L 104

10

20.4.2011

►M18

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1197/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

  L 303

14

22.11.2011
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 474/2006

z dnia 22 marca 2006 r.

ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE ( 1 ), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 (zwanego dalej „rozporządzeniem podstawowym”) określa procedury ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, jak również procedury zezwalające państwom członkowskim na przyjęcie w pewnych okolicznościach środków wyjątkowych nakładających zakaz na ich terytorium.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, każde państwo członkowskie przekazuje Komisji tożsamość przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów na jego terytorium wraz z uzasadnieniem powodów nałożenia takich zakazów oraz wszelkimi innymi istotnymi informacjami.

(3)

Komisja poinformowała wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych bezpośrednio, lub gdy było to niemożliwe, poprzez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny, określając istotne fakty i względy, które stanowiłyby podstawę decyzji o nałożeniu zakazu wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty.

(4)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia podstawowego, Komisja zapewniła przewoźnikom lotniczym możliwość zapoznania się z dokumentami dostarczonymi przez państwa członkowskie, aby mogli złożyć pisemne komentarze oraz dokonać ustnej prezentacji przed Komisją w terminie 10 dni roboczych oraz przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ( 2 ).

(5)

Załącznik do rozporządzenia podstawowego określa wspólne kryteria rozważenia zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie Wspólnoty.

Air Bangladesh

(6)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Air Bangladesh w odniesieniu do określonego samolotu należącego do ich floty. Naruszenie to zostało stwierdzone podczas kontroli na ziemi dokonanej przez Niemcy w ramach programu SAFA ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh nie udzieliły odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Niemiec dotyczące bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego. Do tej pory Niemcy nie miały okazji sprawdzenia, czy naruszenia bezpieczeństwa zostały wyeliminowane.

(8)

Organy odpowiedzialne w Bangladeszu za nadzór regulacyjny nad Air Bangladesh nie sprawowały odpowiedniego nadzoru nad określonym samolotem używanym przez przewoźnika w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską.

(9)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że linia lotnicza Air Bangladesh powinna zostać objęta ścisłym ograniczeniem wykonywania przewozów oraz zostać umieszczona w załączniku B.

Air Koryo

(10)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Air Koryo. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Francję i Niemcy podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 4 ).

(11)

Podczas innych kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 5 ) odnotowano, że Air Koryo nadal nie eliminują naruszenia bezpieczeństwa zgłoszonego uprzednio przez Francję.

(12)

Uzasadnione i poważne informacje związane z danymi przypadkami, przekazane przez Francję, wskazują na utajone systematyczne naruszanie przez Air Koryo kwestii bezpieczeństwa.

(13)

Air Koryo wykazały brak zdolności zajęcia się tymi kwestiami bezpieczeństwa.

(14)

Air Koryo nie udzieliły odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Francji dotyczące bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak odpowiedzi na wniosek tego państwa członkowskiego.

(15)

Plan działań naprawczych przedstawiony przez Air Koryo w odpowiedzi na wniosek Francji nie był adekwatny i wystarczający, aby poprawić odnotowane poważne naruszenia bezpieczeństwa.

(16)

Organy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Air Koryo nie sprawowały odpowiedniego nadzoru nad tym przewoźnikiem w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską.

(17)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Air Koryo nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez określony samolot eksploatowany przez Ariana Afghan Airlines. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Niemcy podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines wykazały brak zdolności zajęcia się tymi kwestiami bezpieczeństwa.

(20)

Ariana Afghan Airlines nie udzieliły odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Niemiec dotyczące bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(21)

Właściwe organy Afganistanu, gdzie zarejestrowany jest samolot używany przez Ariana Afghan Airlines, nie sprawowały w pełni odpowiedniego nadzoru nad samolotem eksploatowanym przez tego przewoźnika w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską.

(22)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Ariana Afghan Airlines nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa dla wszystkich eksploatowanych przez nie samolotów, za wyjątkiem A310 numer rejestracyjny F-GYY zarejestrowanego we Francji i podlegającego nadzorowi organów Francji.

BGB Air

(23)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia bezpieczeństwa przez BGB Air. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Włochy podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 7 ).

(24)

BGB Air wykazały brak zdolności lub woli zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa, na co wskazuje złożenie niezgodnej z późniejszymi ustaleniami kontroli SAFA samooceny zgodności z normami ICAO na podstawie listy kontrolnej operatorów zagranicznych dostarczonej przez Włochy.

(25)

BGB Air nie udzieliły odpowiedniej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Włoch dotyczące bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, na co wskazuje brak odpowiedzi na część korespondencji tego państwa członkowskiego.

(26)

Nie istnieją dowody na wdrożenie przez BGB Air planu działań naprawczych w celu wyeliminowania poważnych naruszeń bezpieczeństwa w odpowiedzi na wniosek Włoch.

(27)

Organy odpowiedzialne w Kazachstanie za nadzór regulacyjny nad BGB Air nie współpracowały w pełni z urzędem lotnictwa cywilnego Włoch w momencie zgłoszenia obaw dotyczących bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez BGB Air zarejestrowane w tym państwie, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(28)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że BGB Air nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

Buraq Air

(29)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Buraq Air. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Szwecję i Niderlandy podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 8 ).

(30)

Buraq Air nie udzieliły odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Niemiec dotyczące bezpieczeństwa przewozów ładunku, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(31)

Organy Libii odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Buraq Air nie sprawowały odpowiedniego nadzoru nad przewozami ładunku przez tego przewoźnika w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską.

(32)

Dlatego, na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Buraq Air powinny zostać objęte ścisłym ograniczeniem wykonywania przewozów oraz zostać umieszczone w załączniku B.

Air Service Comores

(33)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia bezpieczeństwa przez Air Service Comores. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Francję, podczas kontroli na ziemi dokonanej w ramach programu SAFA ( 9 ).

(34)

Nie istnieją dowody na wdrożenie przez Air Service Comores właściwego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania poważnych naruszeń bezpieczeństwa w odpowiedzi na wniosek Francji.

(35)

Organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Air Service Comores wykazały brak zdolności zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa.

(36)

Organy Komorów odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nie podjęły w odpowiednim czasie współpracy z urzędem lotnictwa cywilnego Francji po tym, jak zgłoszono obawy dotyczące bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez przewoźnika licencjonowanego lub certyfikowanego w tym państwie.

(37)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Air Service Comores nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

GST Aero Air Company

(38)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez GST Aero Air Company. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Włochy podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company wykazały brak zdolności lub woli zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa.

(40)

GST Aero Air Company nie udzieliły odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Włoch dotyczące bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(41)

Nie istnieją dowody na wdrożenie przez GST Aero Air Company właściwego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania poważnych naruszeń bezpieczeństwa w odpowiedzi na wniosek Włoch.

(42)

Organy odpowiedzialne w Kazachstanie za nadzór regulacyjny nad GST Aero Air Company nie współpracowały w pełni z urzędem lotnictwa cywilnego Włoch w momencie zgłoszenia obaw dotyczących bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez przewoźnika licencjonowanego lub certyfikowanego w tym państwie, na co wskazuje ograniczona odpowiedź na korespondencję Włoch.

(43)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że GST Aero Air Company nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

Phoenix Aviation

(44)

Organy odpowiedzialne w Kirgizji za nadzór regulacyjny nad Phoenix Aviation wykazały niewystarczającą zdolność wdrożenia i egzekwowania właściwych norm bezpieczeństwa. Chociaż certyfikat przewoźnika lotniczego Phoenix Aviation został wydany przez Kirgizję, istnieją dowody wskazujące na to, że linie lotnicze mają główną siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co jest sprzeczne z wymogami załącznika 6 do konwencji chicagowskiej. W sprawozdaniu Krajowego Zarządu ds. Bezpieczeństwa Transportu USA ( 11 ) z wypadku dotyczącego lotu Kam Air nr 904 wykonywanego przez Phoenix Aviation stwierdza się, że Phoenix Aviation mają siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

(45)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Phoenix Aviation nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

Phuket Airlines

(46)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Phuket Airlines. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Zjednoczone Królestwo i Niderlandy podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines wykazały brak zdolności terminowego i właściwego zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa.

(48)

Organy Tajlandii odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nie podjęły pełnej współpracy z urzędem lotnictwa cywilnego Niderlandów w momencie zgłoszenia obaw dotyczących bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez Phuket Airlines certyfikowane w tym państwie, czego dowodem jest brak właściwej odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(49)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Phuket Airlines nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

Reem Air

(50)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Reem Air. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Niderlandy podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 13 ).

(51)

Podczas kolejnych kontroli na ziemi dokonanych w jednym określonym samolocie w ramach programu SAFA ( 14 ) Niderlandy potwierdziły, że Reem Air nadal nie eliminuje naruszeń.

(52)

Reem Air wykazały brak zdolności lub woli zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa.

(53)

Reem Air nie udzieliły odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Niderlandów dotyczące bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(54)

Nie istnieją dowody na wdrożenie przez Reem Air właściwego planu działań naprawczych w celu wyeliminowania poważnych naruszeń bezpieczeństwa w odpowiedzi na wniosek Niderlandów.

(55)

Organy odpowiedzialne w Kirgizji za nadzór regulacyjny nad Reem Air nie sprawowały odpowiedniego nadzoru nad tym przewoźnikiem w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską, czego dowodem jest ciągłe występowanie poważnych naruszeń wymogów bezpieczeństwa. Dodatkowo informacje przekazane Komisji przez Reem Air podczas przesłuchania, w którym linie te miały możliwość wziąć udział wskazują, że chociaż certyfikat przewoźnika lotniczego Reem Air został wydany przez Kirgizję, główna siedziba linii znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co jest sprzeczne z wymogami załącznika 6 do konwencji chicagowskiej.

(56)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Reem Air nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Silverback Cargo Freighters. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Belgię podczas kontroli na ziemi dokonanej w ramach programu SAFA ( 15 ).

(58)

Linia Silverback Cargo Freighters, która prowadzi również konserwację własnych samolotów (kontrole A i B), nie udzieliła odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Belgii dotyczące aspektów bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak właściwej odpowiedzi na wnioski tego państwa członkowskiego.

(59)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Silverback Cargo Freighters nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

Przewoźnicy lotniczy z Demokratycznej Republiki Konga

(60)

Pomimo podjętych wysiłków, organy lotnictwa cywilnego Demokratycznej Republiki Konga (DRK) miały trudności z wdrożeniem i wyegzekwowaniem stosownych norm bezpieczeństwa, na co wskazuje sprawozdanie podsumowujące ICAO-USOAP z kontroli w Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego Demokratycznej Republiki Konga (Kinszasa, 11–18 czerwca 2001 r.). W szczególności nie istnieje obecnie system certyfikacji przewoźników lotniczych.

(61)

Organy odpowiedzialne w DRK za nadzór regulacyjny wykazały w związku z tym brak zdolności sprawowania odpowiedniego nadzoru nad bezpieczeństwem.

(62)

Na Central Air Express nałożono zakaz wykonywania przewozów ze względu na udowodnione naruszenia międzynarodowych norm bezpieczeństwa oraz brak współpracy z państwem członkowskim.

(63)

Belgia ( 16 ) i Hewa Bora Airways (HBA) dostarczyły informacje wykazujące, że w przypadku HBA naruszenia odkryte w przeszłości przez Belgię zostały w znacznym stopniu wyeliminowane w odniesieniu do określonych samolotów. Ponadto Belgia poinformowała Komisję, że zamierza przeprowadzać systematyczne kontrole na ziemi w odniesieniu do HBA. W świetle powyższego, uważa się, że temu przewoźnikowi lotniczemu należy zezwolić na dalsze wykonywanie przewozów w obecnym zakresie.

(64)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani w Demokratycznej Republice Konga (DRK) powinni zostać umieszczeni w załączniku A, za wyjątkiem Hewa Bora Airways (HBA), które powinny zostać umieszczone w załączniku B.

Przewoźnicy lotniczy z Gwinei Równikowej

(65)

Organy Gwinei Równikowej odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nie podjęły pełnej współpracy z urzędem lotnictwa cywilnego Zjednoczonego Królestwa w momencie zgłoszenia obaw dotyczących bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez przewoźników licencjonowanych lub certyfikowanych w tym państwie. Zjednoczone Królestwo zwróciło się w dniu 27 marca 2002 r. ( 17 ) do Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego Gwinei Równikowej, prosząc o wyjaśnienie następujących kwestii:

 znacznego wzrostu liczby samolotów zarejestrowanych w Gwinei Równikowej oraz sugestii, że biuro rejestracji samolotów lub podobny organ mógłby zarządzać rejestracją;

 faktu, że pewna liczba przewoźników posiadających certyfikaty przewoźnika lotniczego wydane przez Gwineę Równikową nie ma głównej siedziby w Gwinei Równikowej.

W piśmie tym poinformowano również Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego, że Zjednoczone Królestwo nie będzie mogło zezwolić na prowadzenie przez linie lotnicze Gwinei Równikowej przewozów komercyjnych na jego terytorium do czasu uzyskania przez organy Zjednoczonego Królestwa pewności, że nad tymi liniami lotniczymi sprawowany jest właściwy nadzór. Gwinea Równikowa nie udzieliła odpowiedzi na to pismo.

(66)

Organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny Gwinei Równikowej wykazały niewystarczającą zdolność wdrożenia i egzekwowania stosownych norm bezpieczeństwa, na co w szczególności wskazują kontrole i związane z nimi plany działań naprawczych w ramach uniwersalnego programu kontroli nadzoru bezpieczeństwa ICAO. Kontrola Gwinei Równikowej miała miejsce w maju 2001 r., a w sprawozdaniu z niej ( 18 ) stwierdzono, że organy lotnictwa cywilnego nie miały w czasie kontroli możliwości zapewnienia właściwego nadzoru nad liniami lotniczymi oraz zagwarantowania, że dokonują one przewozów zgodnie z normami ICAO. Kontrola wykazała:

 brak organizacji zdolnej do nadzoru nad bezpieczeństwem, w szczególności brak wyspecjalizowanego personelu w dziedzinach licencjonowania, funkcjonowania samolotów lub zdatności do lotu;

 niezdolność do identyfikacji liczby samolotów w rejestrze lub liczby ważnych wydanych certyfikatów zdatności do lotu;

 nieustanowienie zorganizowanego systemu certyfikacji i nadzoru nad przewoźnikami lotniczymi;

 nieprzyjęcie przepisów związanych z działalnością lotniczą;

 brak nadzoru nad uprawnionymi przewoźnikami;

 niewdrożenie systemu podstawowych obowiązków agencji kontroli zdatności do lotu.

Ponadto Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Gwinei Równikowej do tej pory nie przedłożyła ICAO planu działań w odpowiedzi na wyniki kontroli ( 19 ), w wyniku czego nie odbyła się misja pokontrolna.

(67)

Organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny Gwinei Równikowej wykazały niewystarczającą zdolność wdrożenia i egzekwowania stosownych norm bezpieczeństwa w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską. Niektórzy przewoźnicy posiadający certyfikat przewoźnika lotniczego nie mają głównej siedziby w Gwinei Równikowej, co jest sprzeczne z wymogami załącznika 6 do konwencji chicagowskiej ( 20 ).

(68)

Organy odpowiedzialne w Gwinei Równikowej za nadzór regulacyjny nad następującymi przewoźnikami lotniczymi wykazały brak zdolności sprawowania odpowiedniego nadzoru nad tymi przewoźnikami: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani w Gwinei Równikowej powinni podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać umieszczeni w załączniku A.

Przewoźnicy lotniczy z Liberii

(70)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez International Air Services certyfikowane w Liberii. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Francję podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 21 ).

(71)

Organy Liberii odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nie podjęły pełnej współpracy z urzędem lotnictwa cywilnego Zjednoczonego Królestwa w momencie zgłoszenia poważnych naruszeń bezpieczeństwa stwierdzonych podczas kontroli na ziemi samolotu zarejestrowanego w Liberii, przeprowadzonej przez Zarząd Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Królestwa w dniu 5 marca 1996 r. ( 22 ). Natychmiast zgłoszono obawy o bezpieczeństwo wykonywania przewozów przez przewoźników licencjonowanych lub certyfikowanych w Liberii, a w dniu 12 marca 1996 r. Zarząd Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Królestwa poinformował Dyrekcję Lotnictwa Cywilnego Liberii, że wszystkie wnioski o udzielenie samolotom zarejestrowanym w Liberii zezwolenia na wykonywanie przewozów komercyjnych w Zjednoczonym Królestwie będą odrzucane do czasu, gdy organy Liberii będą w stanie wykazać istnienie skutecznego systemu regulacyjnego zapewniającego zdatność do lotu samolotów zarejestrowanych w Liberii. Organy Liberii nie udzieliły odpowiedzi. Ponadto organy Liberii nie współpracowały w pełni z urzędem lotnictwa cywilnego Francji poprzez odmowę odpowiedzi na obawy zgłoszone przez to państwo członkowskie dotyczące bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez przewoźników licencjonowanych lub certyfikowanych w Liberii.

(72)

Organy Liberii odpowiedzialne za nadzór regulacyjny wykazały niewystarczającą zdolność wdrożenia i egzekwowania stosownych norm bezpieczeństwa. Rząd Liberii przyznał w 1996 r. ( 23 ), że nie jest w stanie utrzymać kontroli regulacyjnej nad samolotami zarejestrowanymi w Liberii ze względu na toczący się w tym kraju konflikt wewnętrzny. Chociaż w 2003 r. podpisano pełne porozumienie pokojowe, a ONZ i władze tymczasowe Liberii powoli wdrażają środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, nie wydaje się prawdopodobnym, że zdolność rządu do regulacji rejestrów wzrosła od 1996 r. ICAO nie przeprowadził jeszcze kontroli Liberii w ramach uniwersalnego programu kontroli nadzoru bezpieczeństwa ze względu na sytuację bezpieczeństwa.

(73)

Organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad następującymi przewoźnikami lotniczymi wykazały brak zdolności sprawowania odpowiedniego nadzoru nad tymi przewoźnikami: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani w Liberii powinni podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać umieszczeni w załączniku A.

Przewoźnicy lotniczy z Sierra Leone

(75)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia bezpieczeństwa przez Air Universal Ltd. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Szwecję podczas kontroli na ziemi dokonanej w ramach programu SAFA ( 24 ).

(76)

Organy Sierra Leone odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nie podjęły pełnej współpracy z urzędem lotnictwa cywilnego Szwecji w momencie zgłoszenia obaw dotyczących bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez Air Universal Ltd. certyfikowane w tym państwie, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(77)

Zjednoczone Królestwo uprzednio odmówiło udzielenia lub cofnęło zezwolenie na wykonywanie przewozów lub zezwolenie techniczne wszelkim przewoźnikom, nad którymi nadzór sprawuje Sierra Leone.

(78)

Chociaż certyfikat przewoźnika lotniczego Air Universal Ltd. został wydany przez Sierra Leone, główna siedziba linii lotniczych znajduje się obecnie w Jordanii, co jest sprzeczne z wymogami załącznika 6 do konwencji chicagowskiej.

(79)

Organy Sierra Leone odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Air Universal Ltd. nie sprawowały odpowiedniego nadzoru nad tym przewoźnikiem w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską.

(80)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że Air Universal Ltd. nie spełniają stosownych norm bezpieczeństwa.

(81)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia bezpieczeństwa przez część przewoźników lotniczych certyfikowanych w Sierra Leone. Naruszenie to zostało stwierdzone przez trzy państwa członkowskie, Zjednoczone Królestwo, Maltę i Szwecję, podczas kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA ( 25 ).

(82)

Organy Sierra Leone odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nie podjęły pełnej współpracy z urzędami Lotnictwa Cywilnego Szwecji i Malty w momencie zgłoszenia obaw dotyczących bezpieczeństwa wykonywania przewozów przez Air Universal Ltd. certyfikowane w tym państwie, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tych państw członkowskich.

(83)

Organy Sierra Leone odpowiedzialne za nadzór regulacyjny wykazały niewystarczającą zdolność wdrożenia i egzekwowania stosownych norm bezpieczeństwa w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską. Sierra Leone nie posiada odpowiedniego systemu nadzoru nad przewoźnikami lub samolotami i nie ma zdolności technicznych lub zasobów niezbędnych do podjęcia się takiego zadania. Niektórzy przewoźnicy posiadający certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez Sierra Leone nie mieli głównej siedziby w Sierra Leone, co jest sprzeczne z wymogami załącznika 6 do konwencji chicagowskiej.

(84)

Uznaje się, że plan działań naprawczych przedstawiony przez Sierra Leone jest niewłaściwy (lub niewystarczający) do eliminacji stwierdzonych poważnych naruszeń bezpieczeństwa. Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego Sierra Leone zatrudniła przedsiębiorstwo prywatne, International Aviation Surveyors (IAS), do prowadzenia w jej imieniu pewnych działań nadzorczych. Jednakże ustalenia zawarte przez obie strony w protokole ustaleń ( 26 ) nie zapewniają odpowiedniego systemu nadzoru nad samolotami w rejestrze Sierra Leone. W szczególności:

 samoloty/linie lotnicze objęte protokołem ustaleń nie mają siedziby w Sierra Leone, zaś personel IAS nie prowadzi działalności w Sierra Leone, ani w kraju, w którym siedzibę maja linie lotnicze;

 IAS nie wydaje się mieć żadnych uprawnień wykonawczych;

 IAS przejął odpowiedzialność za rutynowe kontrole danych linii lotniczych ale nie określono zakresu działań kontrolnych;

 w ramach protokołu ustaleń IAS wchodzi w stosunki umowne z danymi liniami lotniczymi;

 protokół ustaleń nie wydaje się określać w sposób właściwy nadzoru nad działalnością lotniczą.

(85)

Organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad następującymi przewoźnikami lotniczymi wykazały brak zdolności lub chęci sprawowania odpowiedniego nadzoru nad tymi przewoźnikami: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd., Air Rum Ltd., Air Salone, Ltd., Air UniversaL Ltd., Destiny Air Services Ltd., First Line Air (SL) Ltd., Paramount Airlines, Ltd., Star Air Ltd., Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani w Sierra Leone powinni podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać umieszczeni w załączniku A.

Przewoźnicy lotniczy ze Suazi

(87)

Istnieją sprawdzone dowody istotnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa przez Jet Africa – przewoźnika lotniczego certyfikowanego w Suazi. Naruszenie to zostało stwierdzone przez Niderlandy podczas kontroli na ziemi dokonanej w ramach programu SAFA ( 27 ).

(88)

Jet Africa nie udzieliły odpowiedniej i terminowej odpowiedzi na pytania urzędu lotnictwa cywilnego Niderlandów dotyczące bezpieczeństwa przewozów, wykazując brak przejrzystości lub komunikacji, czego dowodem jest brak odpowiedzi na korespondencję tego państwa członkowskiego.

(89)

Nie istnieją dowody na przedstawienie przez Jet Africa planu działań naprawczych w celu wyeliminowania poważnych naruszeń bezpieczeństwa w odpowiedzi na wniosek Niderlandów.

(90)

Organy Suazi odpowiedzialne za nadzór regulacyjny wykazały niewystarczającą zdolność wdrożenia i egzekwowania stosownych norm bezpieczeństwa, na co w szczególności wskazuje kontrola w ramach uniwersalnego programu kontroli nadzoru bezpieczeństwa, przeprowadzona w marcu 1999 r. W sprawozdaniu z kontroli ( 28 ) stwierdzono, że w czasie kontroli Suazi nie była w stanie prowadzić skutecznego nadzoru nad rejestrem linii lotniczych i samolotów. Zauważa się również, że nie było możliwości określenia rzeczywistej liczby zarejestrowanych samolotów, ponieważ rejestr nie był prowadzony w sposób prawidłowy. Zespół przeprowadzający kontrolę nie był również w stanie określić rzeczywistej liczby licencji personelu wydanych przez Dyrekcję Lotnictwa Cywilnego, które były jeszcze ważne, ponieważ nie prowadzono rejestru. Nie przeprowadzono dalszej misji kontrolnej w ramach uniwersalnego programu kontroli nadzoru bezpieczeństwa, ponieważ Suazi nie dostarczyła ICAO informacji dotyczących postępu dokonanego we wdrażaniu planu działań w odpowiedzi na wyniku kontroli.

(91)

Organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad następującymi przewoźnikami lotniczymi wykazały brak zdolności lub chęci sprawowania odpowiedniego nadzoru nad tymi przewoźnikami: Aero Africa (Pty) Ltd., African International Airways (Pty) Ltd., Airlink Swaziland Ltd., Northeast Airlines (Pty) Ltd., Scan Air Charter Ltd., Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Dlatego na podstawie wspólnych kryteriów ocenia się, że wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani w Suazi powinni podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać umieszczeni w załączniku A.

Ogólne uwagi dotyczące przewoźników umieszczonych w wykazie

(93)

Ponieważ takie rozwiązanie nie zagrażałoby bezpieczeństwu, wszystkim wyżej wymienionym przewoźnikom lotniczym można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę załogową samolotu przewoźnika niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa.

(94)

Wykaz wspólnotowy powinien być regularnie uaktualniany, natychmiast gdy jest to wymagane, w celu wzięcia pod uwagę oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zainteresowanych przewoźników lotniczych oraz na podstawie dalszych dowodów na podjęcie działań naprawczych.

Przewoźnicy lotniczy nie umieszczeni w wykazie

(95)

W świetle dowodów przedstawionych przez Tuninter i organy Tunezji odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad tymi liniami oraz po dalszym potwierdzeniu przez Włochy uznaje się, że istnieją dowody, że naruszenia bezpieczeństwa odnotowane podczas dwóch kontroli na miejscu przeprowadzonych przez organy Włoch zostały wyeliminowane przez tego przewoźnika.

(96)

Na podstawie informacji przekazanych przez Niemcy uważa się, że nie ma już dowodów braku zdolności lub woli organów Tadżykistanu odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad przewoźnikami lotniczymi certyfikowanymi w tym państwie.

(97)

Na podstawie informacji dostarczonych Belgii wykazujących, że naruszenia, które doprowadziły do nałożenia przez nią zakazu wykonywania przewozów przez I.C.T.T.P.W. i South Airlines zostały w pełni wyeliminowane, uznaje się, że nie istnieją dowody na dalsze występowanie poważnych naruszeń bezpieczeństwa w przypadku tych przewoźników lotniczych.

(98)

Na podstawie dostarczonych przez Niemcy informacji wykazujących, że określony samolot, który spowodował nałożenie na Atlant Soyuz zakazu wykonywania przewozów, nie stanowi już części floty tego przewoźnika, uznaje się, że nie istnieją dowody na dalsze występowanie poważnych naruszeń bezpieczeństwa w przypadku tego przewoźnika lotniczego.

(99)

Na podstawie informacji posiadanych obecnie uznaje się, że nie istnieją dowody na to, że Air Mauritanie nie wyeliminowały poważnych naruszeń bezpieczeństwa. Jednak zdolność organów Mauretanii odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad tym przewoźnikiem lotniczym należy poddać dalszej ocenie. W tym celu Komisja z pomocą organów wszelkich zainteresowanych państw członkowskich powinna przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy ocenę organów Mauretanii odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad tym przewoźnikiem lotniczym oraz działań podlegających ich nadzorowi.

(100)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów na terytorium Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia podstawowego.

Artykuł 2

Zakazy wykonywania przewozów

1.  Przewoźnicy lotniczy wymienieni w załączniku A podlegają pełnemu zakazowi wykonywania przewozów na terytorium Wspólnoty.

2.  Przewoźnicy lotniczy wymienieni w załączniku B podlegają ograniczeniom wykonywania przewozów na terytorium Wspólnoty. Ograniczenia wykonywania przewozów polegają na zakazie użycia poszczególnych samolotów lub rodzajów samolotów określonych w załączniku B.

Artykuł 3

Wdrożenie

Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich środkach podjętych na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w celu wdrożenia na ich terytorium zakazów wykonywania przewozów wymienionych w wykazie wspólnotowym w odniesieniu do przewoźników lotniczych podlegającym tym zakazom.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M18
ZAŁĄCZNIK AWYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PEŁNEMU ZAKAZOWI WYKONYWANIA PRZEWOZÓW W RAMACH UE (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) lub numer koncesji przewoźnika lotniczego

Kod ICAO linii lotniczej

Państwo operatora

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republika Ghany

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nieznany

VRB

Republika Rwandy

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Afganistanie, w tym:

 
 

Islamska Republika Afganistanu

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska Republika Afganistanu

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska Republika Afganistanu

PAMIR AIRLINES

Nieznany

PIR

Islamska Republika Afganistanu

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska Republika Afganistanu

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Angoli, z wyjątkiem przewoźnika TAAG Angola Airlines ujętego w załączniku B, w tym:

 
 

Republika Angoli

AEROJET

AO 008-01/11

Nieznany

Republika Angoli

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angoli

AIR GICANGO

009

Nieznany

Republika Angoli

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angoli

AIR NAVE

017

Nieznany

Republika Angoli

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nieznany

Republika Angoli

DIEXIM

007

Nieznany

Republika Angoli

FLY540

AO 004-01 FLYA

Nieznany

Republika Angoli

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angoli

HELIANG

010

Nieznany

Republika Angoli

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nieznany

Republika Angoli

MAVEWA

016

Nieznany

Republika Angoli

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angoli

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Beninie, w tym:

 
 

Republika Beninu

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republika Beninu

AFRICA AIRWAYS

Nieznany

AFF

Republika Beninu

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republika Beninu

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republika Beninu

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republika Beninu

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republika Beninu

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republika Beninu

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Beninu

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Konga, w tym:

 
 

Republika Konga

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Konga

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Konga

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Nieznany

Republika Konga

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Nieznany

Republika Konga

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nieznany

Republika Konga

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Demokratycznej Republice Konga, w tym:

 
 

Demokratyczna Republika Konga

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratyczna Republika Konga

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratyczna Republika Konga

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratyczna Republika Konga

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratyczna Republika Konga

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratyczna Republika Konga

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratyczna Republika Konga

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Podpis ministerialny (postanowienie nr 78/205)

LCG

Demokratyczna Republika Konga

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratyczna Republika Konga

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Nieznany

Demokratyczna Republika Konga

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Dżibuti, w tym:

 
 

Dżibuti

DAALLO AIRLINES

Nieznany

DAO

Dżibuti

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Gwinei Równikowej, w tym:

 
 

Gwinea Równikowa

CRONOS AIRLINES

Nieznany

Nieznany

Gwinea Równikowa

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nieznany

CEL

Gwinea Równikowa

EGAMS

Nieznany

EGM

Gwinea Równikowa

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Gwinea Równikowa

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Gwinea Równikowa

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Gwinea Równikowa

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Gwinea Równikowa

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nieznany

Nieznany

Gwinea Równikowa

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Gwinea Równikowa

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Indonezji, z wyjątkiem Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia i Metro Batavia, w tym:

 
 

Republika Indonezji

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nieznany

Republika Indonezji

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nieznany

Republika Indonezji

ASCO NUSA AIR

135-022

Nieznany

Republika Indonezji

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nieznany

Republika Indonezji

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nieznany

Republika Indonezji

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nieznany

Republika Indonezji

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezji

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezji

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezji

EASTINDO

135-038

Nieznany

Republika Indonezji

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezji

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republika Indonezji

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nieznany

Republika Indonezji

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Nieznany

Republika Indonezji

KAL STAR

121-037

KLS

Republika Indonezji

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezji

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezji

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republika Indonezji

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nieznany

Republika Indonezji

MEGANTARA

121-025

MKE

Republika Indonezji

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republika Indonezji

MIMIKA AIR

135-007

Nieznany

Republika Indonezji

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nieznany

Republika Indonezji

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Nieznany

Republika Indonezji

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nieznany

Republika Indonezji

NYAMAN AIR

135-042

Nieznany

Republika Indonezji

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezji

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nieznany

Republika Indonezji

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nieznany

Republika Indonezji

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezji

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republika Indonezji

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nieznany

Republika Indonezji

SKY AVIATION

135-044

Nieznany

Republika Indonezji

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezji

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezji

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nieznany

Republika Indonezji

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nieznany

Republika Indonezji

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezji

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nieznany

Republika Indonezji

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezji

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezji

UNINDO

135-040

Nieznany

Republika Indonezji

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezji

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Kazachstanie, z wyjątkiem Air Astana, w tym:

 
 

Republika Kazachstanu

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republika Kazachstanu

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republika Kazachstanu

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republika Kazachstanu

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republika Kazachstanu

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republika Kazachstanu

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republika Kazachstanu

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republika Kazachstanu

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republika Kazachstanu

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republika Kazachstanu

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republika Kazachstanu

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republika Kazachstanu

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republika Kazachstanu

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republika Kazachstanu

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republika Kazachstanu

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republika Kazachstanu

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republika Kazachstanu

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republika Kazachstanu

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republika Kazachstanu

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republika Kazachstanu

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republika Kazachstanu

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republika Kazachstanu

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republika Kazachstanu

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republika Kazachstanu

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republika Kazachstanu

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republika Kazachstanu

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republika Kazachstanu

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republika Kazachstanu

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republika Kazachstanu

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republika Kazachstanu

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republika Kazachstanu

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republika Kazachstanu

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republika Kazachstanu

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republika Kazachstanu

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republika Kazachstanu

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republika Kazachstanu

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republika Kazachstanu

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republika Kazachstanu

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Kirgiskiej, w tym:

 
 

Republika Kirgiska

AIR MANAS

17

MBB

Republika Kirgiska

ASIAN AIR

36

AZZ

Republika Kirgiska

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republika Kirgiska

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republika Kirgiska

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republika Kirgiska

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republika Kirgiska

DAMES

20

DAM

Republika Kirgiska

EASTOK AVIA

15

EEA

Republika Kirgiska

ITEK AIR

04

IKA

Republika Kirgiska

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republika Kirgiska

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republika Kirgiska

KYRGYZSTAN AIRLINE

Nieznany

KGA

Republika Kirgiska

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republika Kirgiska

SKY WAY AIR

21

SAB

Republika Kirgiska

TRAST AERO

05

TSJ

Republika Kirgiska

VALOR AIR

07

VAC

Republika Kirgiska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Liberii.

 
 

Liberia

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Gabońskiej, z wyjątkiem przewoźników Gabon Airlines, Afrijet i SN2AG ujętych w załączniku B, w tym:

 
 

Republika Gabońska

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Nieznany

Republika Gabońska

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republika Gabońska

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republika Gabońska

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republika Gabońska

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republika Gabońska

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republika Gabońska

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Nieznany

Republika Gabońska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Mauretańskiej, w tym:

 
 

Republika Mauretańska

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Republika Mauretańska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Mozambiku, w tym:

 
 

Republika Mozambiku

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republika Mozambiku

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 z 2010 r.

MXE

Republika Mozambiku

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 z 2010 r.

Nieznany

Republika Mozambiku

HELICOPTEROS CAPITAL

Nieznany

Nieznany

Republika Mozambiku

CFA MOZAMBIQUE

Nieznany

Nieznany

Republika Mozambiku

UNIQUE AIR CHARTER

Nieznany

Nieznany

Republika Mozambiku

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Nieznany

Nieznany

Republika Mozambiku

SAFARI AIR

Nieznany

Nieznany

Republika Mozambiku

ETA AIR CHARTER LDA

04 z 2010 r.

Nieznany

Republika Mozambiku

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 z 2010 r.

Nieznany

Republika Mozambiku

CFM-TTA SA

07 z 2010 r.

Nieznany

Republika Mozambiku

AERO-SERVICOS SARL

08 z 2010 r.

Nieznany

Republika Mozambiku

VR CROPSPRAYERS LDA

06 z 2010 r.

Nieznany

Republika Mozambiku

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny na Filipinach, w tym:

 
 

Republika Filipin

AEROMAJESTIC

Nieznany

Nieznany

Republika Filipin

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Nieznany

Republika Filipin

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republika Filipin

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Nieznany

Republika Filipin

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Nieznany

Republika Filipin

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Nieznany

Republika Filipin

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Nieznany

Republika Filipin

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Nieznany

Republika Filipin

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Nieznany

Republika Filipin

BEACON

Nieznany

Nieznany

Republika Filipin

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Nieznany

Republika Filipin

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Nieznany

Republika Filipin

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republika Filipin

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Nieznany

Republika Filipin

CM AERO

4AN2000001

Nieznany

Republika Filipin

CORPORATE AIR

Nieznany

Nieznany

Republika Filipin

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Nieznany

Republika Filipin

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Nieznany

Republika Filipin

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Nieznany

Republika Filipin

HUMA CORPORATION

2009014

Nieznany

Republika Filipin

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Nieznany

Republika Filipin

INTERISLAND

Nieznany

Nieznany

Republika Filipin

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republika Filipin

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Nieznany

Republika Filipin

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Nieznany

Republika Filipin

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Nieznany

Republika Filipin

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Nieznany

Republika Filipin

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Nieznany

Republika Filipin

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Nieznany

Republika Filipin

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republika Filipin

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Nieznany

Republika Filipin

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Nieznany

Republika Filipin

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republika Filipin

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Nieznany

Republika Filipin

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Nieznany

Republika Filipin

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Nieznany

Republika Filipin

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Nieznany

Republika Filipin

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Nieznany

Republika Filipin

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republika Filipin

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Nieznany

Republika Filipin

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Nieznany

Republika Filipin

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Nieznany

Republika Filipin

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republika Filipin

WORLD AVIATION, CORP.

Nieznany

Nieznany

Republika Filipin

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Nieznany

Republika Filipin

YOKOTA AVIATION, INC.

Nieznany

Nieznany

Republika Filipin

ZENITH AIR, INC.

2009012

Nieznany

Republika Filipin

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republika Filipin

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, w tym:

 
 

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Nieznany

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Nieznany

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Nieznany

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

TRANSCARG

01/AOC/2009

Nieznany

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sierra Leone, w tym:

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Nieznany

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nieznany

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Nieznany

Nieznany

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nieznany

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nieznany

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nieznany

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Nieznany

Nieznany

Sierra Leone

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sudanie, w tym:

 
 

Republika Sudanu

SUDAN AIRWAYS

Nieznany

SUD

Republika Sudanu

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republika Sudanu

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republika Sudanu

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republika Sudanu

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republika Sudanu

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republika Sudanu

ALMAJARA AVIATION

Nieznany

MJA

Republika Sudanu

BADER AIRLINES

035

BDR

Republika Sudanu

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republika Sudanu

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republika Sudanu

GREEN FLAG AVIATION

017

Nieznany

Republika Sudanu

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republika Sudanu

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republika Sudanu

TARCO AIRLINES

056

Nieznany

Republika Sudanu

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Suazi, w tym:

 
 

Suazi

SWAZILAND AIRLINK

Nieznany

SZL

Suazi

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Zambii, w tym:

 
 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

(1)   Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku A można zezwolić na korzystanie z praw przewozowych poprzez leasing statków powietrznych z załogą przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa.
ZAŁĄCZNIK BWYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH UE (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Kod ICAO linii lotniczej

Państwo operatora

Typ statku powietrznego objętego ograniczeniem

Znak rejestracyjny oraz numer seryjny, o ile jest dostępny

Państwo rejestracji

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratyczna Republika Konga

cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrznych typu TU-204

cała flota z wyjątkiem: P-632, P-633

Demokratyczna Republika Konga

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republika Gabońska

cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrznych typu Falcon 50; 2 statków powietrznych typu Falcon 900

cała flota z wyjątkiem: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republika Gabońska

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstan

cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrznych typu B-767; 4 statków powietrznych typu B-757; 10 statków powietrznych typu A319/320/321; 5 statków powietrznych typu Fokker 50

cała flota z wyjątkiem: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (autonomiczne terytorium Królestwa Niderlandów)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republika Ghany

cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrznych typu DC8-63F

cała flota z wyjątkiem: 9G-TOP i 9G-RAC

Republika Ghany

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrznych typu Boeing B-737-300, 2 statków powietrznych typu ATR 72-500, 1 statku powietrznego typu ATR 42-500, 1 statku powietrznego ATR 42-320 oraz 3 statków powietrznych typu DHC 6-300

cała flota z wyjątkiem: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republika Madagaskaru

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

cała flota z wyjątkiem: LET 410 UVP

cała flota z wyjątkiem: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republika Gabońska

cała flota z wyjątkiem: 1 statku powietrznego typu Boeing B-767-200

cała flota z wyjątkiem: TR-LHP

Republika Gabońska

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamska Republika Iranu

cała flota z wyjątkiem: 14 statków powietrznych typu A-300, 8 statków powietrznych typu A-310, 1 statku powietrznego typu B-737

cała flota z wyjątkiem:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamska Republika Iranu

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

cała flota z wyjątkiem: 8 statków powietrznych typu Boeing B-737, 2 statków powietrznych typu Airbus A-310, 1 statku powietrznego typu Airbus A-320

cała flota z wyjątkiem:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republika Gabońska

cała flota z wyjątkiem: 1 statku powietrznego typu Challenger CL601; 1 statku powietrznego typu HS-125-800

cała flota z wyjątkiem: TR-AAG, ZS-AFG

Republika Gabońska; Republika Południowej Afryki

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republika Angoli

cała flota z wyjątkiem: 5 statków powietrznych typu Boeing B-777 i 4 statków powietrznych typu Boeing B-737-700

cała flota z wyjątkiem: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republika Angoli

(1)   Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na korzystanie z praw przewozowych poprzez leasing statków powietrznych z załogą od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa.

(2)   Afrijet może w swojej działalności na terytorium Unii Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(3)   Air Astana może w swojej działalności na terytorium Unii Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(4)   Gabon Airlines może w swojej działalności na terytorium Unii Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(5)   Iran Air może obsługiwać połączenia do Unii Europejskiej przy użyciu określonych statków powietrznych, zgodnie z warunkami ustalonymi w motywie 69 rozporządzenia (UE) nr 590/2010, Dz.U. L 170 z 6.7.2010, s. 15.( 1 ) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 15.

( 2 ) Ustanowiony na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Nr ref. innej kontroli SAFA dokonanej przez Niemcy.

( 5 ) DGAC/F-2000-895.

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

( 11 ) Sprawozdanie dotyczące lotnictwa – Krajowy Zarząd ds. Bezpieczeństwa Transportu USA, 2 marca 2005 r. (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 ) Kontrola na ziemi w ramach programu SAFA przeprowadzona przez organy Belgii w dniu 11 marca 2006 r. w Brukseli.

( 17 ) Korespondencja między Departamentem Transportu Zjednoczonego Królestwa a DGLC Gwinei Równikowej w sprawie „Rejestru samolotów Gwinei Równikowej” (27 marca 2002 r.).

( 18 ) Sprawozdanie podsumowujące ICAO-USOAP – Kontrola Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego Republiki Gwinei Równikowej (Malabo, 14–18 maja 2001 r.).

( 19 ) Dokument roboczy rady ICAO (C-WP/12471).

( 20 ) Korespondencja między Departamentem Transportu Zjednoczonego Królestwa a ECAC w sprawie „Wydawania dokumentacji samolotu przez niezatwierdzone przedsiębiorstwa” (6 sierpnia 2003 r.).

( 21 ) DGAC/F-2004 nos 315, 316.

( 22 ) Grupa regulacyjna UK-CAA – sprawozdanie z przeglądu samolotu, 5 marca 1996 r. (kod biura: 223).

( 23 ) Korespondencja między Ministerstwem Transportu Liberii a Dyrekcją Generalną Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Królestwa w sprawie „niemożności prowadzenia regularnej kontroli nad samolotami zarejestrowanymi w Liberii ze względu na konflikt wewnętrzny”, 28 sierpnia 1996 r.

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Protokół ustaleń zawartych między Dyrekcją Lotnictwa Cywilnego Sierra Leone a FAST International Aviation Surveyors w sprawie kontroli, nadzoru i świadczenia usług regulacyjnych w odniesieniu do zewnętrznych przewoźników lotniczych (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) Sprawozdanie podsumowujące ICAO-USOAP – kontrola Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego Suazi, (Mbabane, 9–12 marca 1999 r.).