2006R0474 — NL — 23.11.2011 — 018.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 474/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 maart 2006

tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 084, 23.3.2006, p.14)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 910/2006 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2006

  L 168

16

21.6.2006

 M2

VERORDENING (EG) Nr. 1543/2006 VAN DE COMMISSIE van 12 oktober 2006

  L 283

27

14.10.2006

 M3

VERORDENING (EG) Nr. 235/2007 VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2007

  L 66

3

6.3.2007

 M4

VERORDENING (EG) Nr. 787/2007 VAN DE COMMISSIE van 4 juli 2007

  L 175

10

5.7.2007

 M5

VERORDENING (EG) Nr. 1043/2007 VAN DE COMMISSIE van 11 september 2007

  L 239

50

12.9.2007

 M6

VERORDENING (EG) Nr. 1400/2007 VAN DE COMMISSIE van 28 november 2007

  L 311

12

29.11.2007

 M7

VERORDENING (EG) Nr. 331/2008 VAN DE COMMISSIE van 11 april 2008

  L 102

3

12.4.2008

 M8

VERORDENING (EG) Nr. 715/2008 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2008

  L 197

36

25.7.2008

 M9

VERORDENING (EG) Nr. 1131/2008 VAN DE COMMISSIE van 14 november 2008

  L 306

47

15.11.2008

 M10

VERORDENING (EG) Nr. 298/2009 VAN DE COMMISSIE van 8 april 2009

  L 95

16

9.4.2009

 M11

VERORDENING (EG) Nr. 619/2009 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2009

  L 182

4

15.7.2009

 M12

VERORDENING (EG) Nr. 1144/2009 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2009

  L 312

16

27.11.2009

 M13

VERORDENING (EU) Nr. 273/2010 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 2010

  L 84

25

31.3.2010

 M14

VERORDENING (EU) Nr. 590/2010 VAN DE COMMISSIE van 5 juli 2010

  L 170

9

6.7.2010

 M15

VERORDENING (EU) Nr. 791/2010 VAN DE COMMISSIE van 6 september 2010

  L 237

10

8.9.2010

 M16

VERORDENING (EU) Nr. 1071/2010 VAN DE COMMISSIE van 22 november 2010

  L 306

44

23.11.2010

 M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 390/2011 VAN DE COMMISSIE van 19 april 2011

  L 104

10

20.4.2011

►M18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1197/2011 VAN DE COMMISSIE van 21 november 2011

  L 303

14

22.11.2011
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 474/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 maart 2006

tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG ( 1 ), en met name op artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 (hierna „de basisverordening” genoemd) zijn procedures vastgesteld voor het opstellen van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap, alsook procedures die de lidstaten in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bieden uitzonderingsmaatregelen te nemen waarbij op hun grondgebied een exploitatieverbod wordt opgelegd.

(2)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de basisverordening heeft elke lidstaat de Commissie meegedeeld aan welke luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op zijn nationaal grondgebied is opgelegd, samen met de redenen waarom het verbod is opgelegd en andere relevante informatie.

(3)

De Commissie heeft alle betrokken luchtvaartmaatschappijen rechtstreeks of, wanneer dit praktisch niet mogelijk was, via de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht, in kennis gesteld van de essentiële feiten en overwegingen die aan de basis liggen van haar beslissing om aan deze luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op te leggen in de Gemeenschap.

(4)

Overeenkomstig artikel 7 van de basisverordening heeft de Commissie de betrokken luchtvaartmaatschappijen de gelegenheid geboden de door de lidstaten verstrekte documenten in te zien, schriftelijke opmerkingen te maken en (binnen 10 werkdagen) een mondelinge toelichting te geven aan de Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart ( 2 ).

(5)

De gemeenschappelijke criteria voor het om veiligheidsredenen opleggen van een exploitatieverbod op communautair niveau zijn uiteengezet in de bijlage bij de basisverordening.

Air Bangladesh

(6)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij bepaalde luchtvaartuigen van de vloot van Air Bangladesh. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld tijdens platforminspecties die door Duitsland zijn uitgevoerd in het kader van het SAFA-programma ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de Duitse burgerluchtvaartautoriteiten in verband met de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat de luchtvaartmaatschappij geen antwoord heeft gegeven op de correspondentie van Duitsland wijst op een gebrek aan transparantie en communicatie. Duitsland heeft tot op heden nog niet de gelegenheid gehad na te gaan of de veiligheidstekortkomingen zijn verholpen.

(8)

De autoriteiten van Bangladesh die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op Air Bangladesh hebben nagelaten om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, adequaat toezicht te houden op een specifiek luchtvaartuig dat door deze luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt.

(9)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat een strikte exploitatiebeperking moet worden opgelegd aan Air Bangladesh en dat deze luchtvaartmaatschappij moet worden opgenomen in bijlage B.

Air Koryo

(10)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Air Koryo. Deze tekortkomingen zijn door Frankrijk en Duitsland vastgesteld tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 4 ).

(11)

Tijdens andere in het kader van het SAFA-programma ( 5 ) uitgevoerde platforminspecties is aan het licht gekomen dat Air Koryo aanhoudend verzuimt om tekortkomingen te verhelpen die eerder door Frankrijk zijn vastgesteld.

(12)

Door Frankrijk meegedeelde gegronde en bevestigde aanwijzingen in verband met ernstige voorvallen wijzen op latente systematische veiligheidstekortkomingen bij Air Koryo.

(13)

Air Koryo heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om deze veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(14)

Air Koryo heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de burgerluchtvaartautoriteiten van Frankrijk in verband met de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat de luchtvaartmaatschappij geen antwoord heeft gegeven op een vraag van Frankrijk wijst op een gebrek aan transparantie en communicatie.

(15)

Het actieplan met corrigerende maatregelen dat Air Koryo heeft opgesteld naar aanleiding van de vraag van Frankrijk, is ongeschikt en ontoereikend om de geconstateerde ernstige veiligheidstekortkomingen te corrigeren.

(16)

De autoriteiten van de Democratische Volksrepubliek Korea die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op Air Koryo, hebben nagelaten om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, adequaat toezicht te houden op deze luchtvaartmaatschappij.

(17)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Air Koryo niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij bepaalde luchtvaartuigen die door Ariana Afghan Airlines worden geëxploiteerd. Deze tekortkomingen zijn door Duitsland vastgesteld tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om deze veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(20)

Ariana Afghan Airlines heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de Duitse burgerluchtvaartautoriteiten in verband met de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat de maatschappij geen adequaat antwoord heeft gegeven op de correspondentie van Duitsland wijst op een gebrek aan communicatie.

(21)

De bevoegde autoriteiten van Afghanistan, waar de door Ariana Afghan Airlines gebruikte luchtvaartuigen zijn geregistreerd, hebben nagelaten om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, volledig toezicht te houden op de door deze luchtvaartmaatschappij gebruikte luchtvaartuigen.

(22)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat geen enkel door Ariana Afghan Airlines geëxploiteerd luchtvaartuig voldoet aan de geldende veiligheidsnormen, met uitzondering van de A310 met registratienummer F-GYYY, die in Frankrijk is geregistreerd en onder toezicht van de Franse autoriteiten staat.

BGB Air

(23)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij BGB Air. Deze tekortkomingen zijn door Italië vastgesteld tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 7 ).

(24)

BGB Air heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen of bereidheid om de veiligheidstekortkomingen te verhelpen. Dit blijkt uit het feit dat de maatschappij, op basis van de door Italië ter beschikking gestelde Foreign Operator Check List, een zelfbeoordeling volgens de ICAO-normen heeft ingediend die niet bleek te beantwoorden aan de bevindingen van de latere SAFA-inspecties.

(25)

BGB Air heeft niet adequaat gereageerd op een vraag van de Italiaanse burgerluchtvaartautoriteiten in verband met de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat de maatschappij geen antwoord heeft gegeven op bepaalde correspondentie van Italië wijst op een gebrek aan transparantie en communicatie.

(26)

Niets wijst er op dat BGB Air, als reactie op de vraag van Italië, een adequaat actieplan met corrigerende maatregelen voor het verhelpen van de ernstige veiligheidstekortkomingen heeft uitgevoerd.

(27)

De autoriteiten van Kazachstan die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op BGB Air hebben niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van Italië toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van de activiteiten van het in Kazachstan geregistreerde BGB Air, hetgeen blijkt uit het feit dat ze geen antwoord hebben gegeven op de correspondentie van Italië.

(28)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat BGB Air niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Buraq Air

(29)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij de vrachtactiviteiten van Buraq Air. Deze tekortkomingen zijn door Zweden en Nederland vastgesteld tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 8 ).

(30)

Buraq Air heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de Duitse burgerluchtvaartautoriteiten in verband met de veiligheid van de door die maatschappij uitgevoerde vrachtactiviteiten. Het feit dat de maatschappij geen antwoord heeft gegeven op de correspondentie van Duitsland wijst op een gebrek aan transparantie en communicatie.

(31)

De Libische autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op Buraq Air hebben nagelaten om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, adequaat toezicht te houden op de vrachtactiviteiten van deze luchtvaartmaatschappij.

(32)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat strikte exploitatiebeperkingen moeten worden opgelegd aan Buraq Air en dat deze luchtvaartmaatschappij moet worden opgenomen in bijlage B.

Air Service Comores

(33)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Air Service Comores. Deze tekortkomingen zijn door een lidstaat, Frankrijk, vastgesteld tijdens een in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspectie ( 9 ).

(34)

Niets wijst er op dat Air Service Comores, als reactie op de vraag van Frankrijk, een adequaat actieplan met corrigerende maatregelen voor het verhelpen van de vastgestelde ernstige veiligheidstekortkomingen heeft uitgevoerd.

(35)

De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het regelgevend toezicht op Air Service Comores hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(36)

De autoriteiten van de Comoren die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben niet tijdig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van Frankrijk toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van de activiteiten van een in de Comoren geregistreerde luchtvaartmaatschappij.

(37)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Air Service Comores niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

GST Aero Air Company

(38)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij GST Aero Air Company. Deze tekortkomingen zijn door Italië vastgesteld tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen of bereidheid om veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(40)

GST Aero Air Company heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de Italiaanse burgerluchtvaartautoriteiten in verband met de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat de maatschappij geen antwoord heeft gegeven op de correspondentie van Italië wijst op een gebrek aan transparantie en communicatie.

(41)

Niets wijst er op dat GST Aero Air Company, als reactie op de vraag van Italië, een adequaat actieplan met corrigerende maatregelen voor het verhelpen van de vastgestelde ernstige veiligheidstekortkomingen heeft uitgevoerd.

(42)

De Kazachse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op GST Aero Air Company hebben niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van Italië toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van de activiteiten van een in Kazachstan geregistreerde luchtvaartmaatschappij, hetgeen blijkt uit het feit dat ze geen volledig antwoord hebben gegeven op de correspondentie van Italië.

(43)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat GST Aero Air Company niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Phoenix Aviation

(44)

De autoriteiten van Kirgizië die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van onvoldoende vermogen om de geldende veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven met betrekking tot Phoenix Aviation. Hoewel het Air Operator's Certificate van Phoenix Aviation is afgegeven door Kirgizië, zijn er aanwijzingen dat het hoofdkantoor van deze luchtvaartmaatschappij in de Verenigde Arabische Emiraten is gevestigd, wat in strijd is met bijlage 6 van het Verdrag van Chicago. In het feitenverslag van het onderzoek van de National Transportation Safety Board van de VS ( 11 ) naar een ongeval met Kam Air vlucht 904, die werd geëxploiteerd door Phoenix Aviation, wordt gesteld dat het hoofdkantoor van Phoenix Aviation in de Verenigde Arabische Emiraten is gevestigd.

(45)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Phoenix Aviation niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Phuket Airlines

(46)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Phuket Airlines. Deze tekortkomingen zijn door lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, vastgesteld tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om deze veiligheidstekortkomingen tijdig en adequaat te verhelpen.

(48)

De Thaise autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van Nederland toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van het in Thailand geregistreerde Phuket Airlines, hetgeen blijkt uit het feit dat ze geen relevant antwoord hebben gegeven op de correspondentie van Nederland.

(49)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Phuket Airlines niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Reem Air

(50)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Reem Air. Deze tekortkomingen zijn voor het eerst vastgesteld door Nederland tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 13 ).

(51)

Nederland heeft bevestigd dat uit latere in het kader van het SAFA-programma ( 14 ) uitgevoerde platforminspecties van een specifiek luchtvaartuig is gebleken dat Reem Air aanhoudend verzuimt aan de tekortkomingen te verhelpen.

(52)

Reem Air heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen of bereidheid om veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(53)

Reem Air heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de Nederlandse burgerluchtvaartautoriteiten naar de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat geen antwoord werd gegeven op de correspondentie van Nederland, wijst op een gebrek aan transparantie of communicatie.

(54)

Niets wijst er op dat Reem Air, als reactie op de vraag van Nederland, een adequaat actieplan met corrigerende maatregelen voor het verhelpen van de vastgestelde ernstige veiligheidstekortkomingen heeft uitgevoerd.

(55)

De autoriteiten van Kirgizië die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op Reem Air hebben nagelaten om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, adequaat toezicht te houden op deze luchtvaartmaatschappij, hetgeen blijkt uit de aanhoudende veiligheidstekortkomingen. Uit informatie die Reem Air tijdens de toegestane hoorzitting aan de Commissie heeft meegedeeld blijkt bovendien dat het hoofdkantoor van Reem Air in de Verenigde Arabische Emiraten is gevestigd, terwijl het Air Operator's Certificate van deze luchtvaartmaatschappij is afgegeven door Kirgizië. Dit is in strijd met de voorschriften van bijlage 6 van het Verdrag van Chicago.

(56)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Reem Air niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Silverback Cargo Freighters. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld door België tijdens een in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspectie ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, dat ook instaat voor het onderhoud (A&B-controles) van zijn eigen luchtvaartuigen, heeft niet adequaat geantwoord op een vraag van de Belgische burgerluchtvaartautoriteiten naar de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat geen relevant antwoord werd gegeven op de vragen van België wijst op een gebrek aan transparantie of communicatie.

(59)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Silverback Cargo Freighters niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

Luchtvaartmaatschappijen uit de Democratische Republiek Congo

(60)

Ondanks de geleverde inspanningen hebben de autoriteiten van de Democratische Republiek Congo die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht te kampen met aanhoudende problemen om de geldende veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven, zoals blijkt uit het door ICAO-USOAP opgestelde auditverslag van het directoraat voor burgerluchtvaart van de Democratische Republiek Congo (Kinshasa, 11-18 juni 2001). Er bestaat met name geen systeem voor de certificering van luchtvaartexploitanten.

(61)

De autoriteiten van de Democratische Republiek Congo die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben vervolgens ook blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om adequaat toezicht te houden op de veiligheid.

(62)

Aan Central Air Express is een exploitatieverbod opgelegd wegens aangetoonde tekortkomingen op het vlak van de internationale veiligheidsnormen en wegens niet-samenwerking met een lidstaat.

(63)

België ( 16 ) en Hewa Bora Airways (HBA) hebben informatie verstrekt waaruit blijkt dat, in het geval van HBA, de in het verleden door de Belgische autoriteiten vastgestelde tekortkomingen in aanzienlijke mate zijn verholpen met betrekking tot bepaalde luchtvaartuigen. België heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat ze voornemens is systematisch platforminspecties van HBA uit te voeren. Hieruit wordt besloten dat deze luchtvaartmaatschappij de toelating moet krijgen haar huidige activiteiten voort te zetten.

(64)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat alle in de Democratische Republiek Congo geregistreerde luchtvaartmaatschappijen in bijlage A moeten worden opgenomen, met uitzondering van Hewa Bora Airways (HBA), dat in bijlage B moet worden opgenomen.

Luchtvaartmaatschappijen uit Equatoriaal-Guinea

(65)

De autoriteiten van Equatoriaal-Guinea die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk (VK) toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van de activiteiten van in dat land geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. Op 27 maart 2002 heeft het VK schriftelijk contact opgenomen met de voor burgerluchtvaart bevoegde directeur-generaal van Equatoriaal-Guinea ( 17 ) en om verduidelijking gevraagd met betrekking tot de volgende punten:

 een sterke stijging van het aantal in Equatoriaal-Guinea geregistreerde luchtvaartuigen en vermoedens dat het Aircraft Registration Bureau (ARB) of een soortgelijke organisatie het register beheert;

 het feit dat de hoofdvestiging van een aantal exploitanten met een door Equatoriaal-Guinea afgegeven Air Operator Certificate (AOC) zich niet in Equatoriaal-Guinea bevindt.

In die brief stelde het VK de voor burgerluchtvaart bevoegde directeur-generaal er ook van in kennis dat het VK op zijn grondgebied geen toestemming meer kon geven voor commerciële activiteiten van luchtvaartmaatschappijen uit Equatoriaal-Guinea zolang niet tot tevredenheid van de autoriteiten van het VK werd aangetoond dat afdoende regelgevend toezicht op die luchtvaartmaatschappijen wordt uitgeoefend. Equatoriaal-Guinea heeft geen antwoord gegeven op deze brief.

(66)

De autoriteiten van Equatoriaal-Guinea die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven, zoals blijkt uit de in het kader van ICAO's Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) uitgevoerde audits en daarmee gepaard gaande actieplannen met corrigerende maatregelen. Uit het verslag van de USOAP-audit ( 18 ) van Equatoriaal-Guinea die in mei 2001 plaatshad, blijkt dat de burgerluchtvaartautoriteit op het ogenblik van de audit niet in staat was adequaat toezicht te houden op zijn luchtvaartmaatschappijen en te garanderen dat ze de ICAO-normen naleven. Tijdens de audit werd onder meer het volgende vastgesteld:

 in Equatoriaal-Guinea is er geen organisatie die in staat is om toezicht te houden op de veiligheid; het ontbeert het land met name aan personeel dat gespecialiseerd is in vergunningen, luchtvaartactiviteiten of luchtwaardigheid;

 Equatoriaal-Guinea is niet in staat te bepalen hoeveel vliegtuigen in het land zijn geregistreerd of hoeveel geldige luchtwaardigheidscertificaten het land heeft afgegeven;

 Equatoriaal-Guinea is er niet in geslaagd een gestructureerd systeem op te zetten voor de certificering van en het toezicht op luchtvaartexploitanten;

 Equatoriaal-Guinea heeft geen regelgeving inzake luchtvaartactiviteiten aangenomen;

 Equatoriaal-Guinea voert geen controles uit van exploitanten die een vergunning hebben gekregen;

 Equatoriaal-Guinea heeft geen systeem opgezet voor het uitvoeren van de basistaken van een agentschap voor luchtwaardigheidsinspectie.

Bovendien heeft het directoraat-generaal voor burgerluchtvaart van Equatoriaal-Guinea tot op heden bij ICAO nog geen actieplan ingediend om de tijdens de audit vastgestelde tekortkomingen te verhelpen ( 19 ). Daarom heeft nog geen follow-up van de audit plaatsgevonden.

(67)

De autoriteiten van Equatoriaal-Guinea die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven. Het hoofdkantoor van sommige houders van een door Equatoriaal-Guinea afgegeven Air Operator Certificate (AOC) is bovendien niet in Equatoriaal-Guinea gevestigd, hoewel dit vereist is overeenkomstig bijlage 6 bij het Verdrag van Chicago ( 20 ).

(68)

De autoriteiten van Equatoriaal-Guinea die bevoegd zijn voor regelgevend toezicht op de volgende luchtvaartmaatschappijen hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om adequaat veiligheidstoezicht te houden op deze maatschappijen: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat aan alle in Equatoriaal-Guinea geregistreerde luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod moet worden opgelegd en dat deze luchtvaartmaatschappijen in bijlage A moeten worden opgenomen.

Luchtvaartmaatschappijen uit Liberia

(70)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij het in Liberia geregistreerde International Air Services. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld door Frankrijk tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 21 ).

(71)

De autoriteiten van Liberia die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk (VK) toen deze hun in kennis stelden van ernstige veiligheidstekortkomingen die zijn vastgesteld tijdens een op 5 maart 1996 door de burgerluchtvaartautoriteiten van het VK uitgevoerde platforminspectie ( 22 ) van een in Liberia geregistreerd luchtvaartuig. Op 12 maart 1996 stelde de burgerluchtvaartautoriteiten van het VK de Liberiaanse DCA ervan in kennis dat alle aanvragen van in Liberia geregistreerde luchtvaartuigen om commerciële diensten naar het VK te exploiteren zouden worden geweigerd tot de Liberiaanse autoriteiten aantoonden over een doeltreffend regelgevend systeem te beschikken om de luchtwaardigheid van in Liberia geregistreerde luchtvaartuigen te garanderen. De Liberiaanse autoriteiten hebben nooit geantwoord. Zij hebben ook niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteit van Frankrijk. Zij hebben immers geweigerd antwoord te geven toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van de activiteiten van een in Liberia geregistreerde luchtvaartmaatschappij.

(72)

De autoriteiten van Liberia die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven. De regering van Liberia heeft in 1996 ( 23 ) zelf toegegeven dat ze wegens de burgeroorlog niet in staat was regelgevend toezicht uit te oefenen op in Liberia geregistreerde luchtvaartuigen. Hoewel in 2003 een uitgebreide vredesovereenkomst is ondertekend en de VN en de nationale overgangsregering van Liberia stilaan maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren, is het weinig waarschijnlijk dat het vermogen van de regering om haar register in orde te brengen sinds 1996 is verbeterd. Wegens de veiligheidssituatie heeft ICAO nog geen USOAP-audit van Liberia uitgevoerd.

(73)

De autoriteiten van Liberia die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op de volgende luchtvaartmaatschappijen hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om adequaat veiligheidstoezicht te houden op deze luchtvaartmaatschappijen: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat aan alle in Liberia geregistreerde luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod moet worden opgelegd en dat deze luchtvaartmaatschappijen in bijlage A moeten worden opgenomen.

Luchtvaartmaatschappijen uit Sierra Leone

(75)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Air Universal Ltd. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld door Zweden tijdens een in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspectie ( 24 ).

(76)

De autoriteiten van Sierra Leone die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van Zweden toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van het in Sierra Leone geregistreerde Air Universal Ltd, hetgeen blijkt uit het feit dat ze geen antwoord hebben gegeven op de correspondentie van Zweden.

(77)

De exploitatievergunning of technische vergunning van alle luchtvaartmaatschappijen onder toezicht van Sierra Leone zijn in het verleden geweigerd of ingetrokken door het Verenigd Koninkrijk.

(78)

Hoewel het Air Operator's Certificate van Air Universal Ltd is afgegeven door Sierra Leone, zijn er aanwijzingen dat het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij tegenwoordig in Jordanië is gevestigd, wat in strijd is met de voorschriften van bijlage 6 van het Verdrag van Chicago.

(79)

De autoriteiten van Sierra Leone die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op Air Universal Ltd hebben nagelaten om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, adequaat toezicht uit te oefenen op deze luchtvaartmaatschappij.

(80)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Air Universal Ltd niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

(81)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij luchtvaartmaatschappijen die in Sierra Leone zijn geregistreerd. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld door drie lidstaten, het VK, Malta en Zweden tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties ( 25 ).

(82)

De autoriteiten van Sierra Leone die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben niet volledig meegewerkt met de burgerluchtvaartautoriteiten van Zweden en Malta toen deze hun bezorgdheid uitten over de veiligheid van de activiteiten van het in Sierra Leone geregistreerde Air Universal Ltd, hetgeen blijkt uit het feit dat ze geen antwoord hebben gegeven op de correspondentie van deze lidstaten.

(83)

De autoriteiten van Sierra Leone die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, de geldende veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven. Sierra Leone heeft geen passend systeem om toezicht te houden op zijn exploitanten en luchtvaartuigen en beschikt niet over de technische capaciteiten en middelen om deze taak te vervullen. Het hoofdkantoor van sommige houders van een door Sierra Leone afgegeven Air Operator Certificate is niet in Sierra Leone gevestigd, wat in strijd is met de voorschriften van bijlage 6 van het Verdrag van Chicago.

(84)

Het door Sierra Leone opgestelde actieplan met corrigerende maatregelen wordt ongeschikt (of onvoldoende) geacht om de vastgestelde ernstige veiligheidstekortkomingen te verhelpen. De burgerluchtvaartautoriteiten van Sierra Leone hebben een overeenkomst gesloten met een privé-onderneming, International Aviation Surveyors (IAS), om bepaalde toezichtactiviteiten in hun naam uit te voeren. De overeenkomst tussen beide partijen, die is vastgelegd in een intentieverklaring ( 26 ), voorziet echter niet in een adequaat systeem voor toezicht op de in Sierra Leone geregistreerde luchtvaartuigen omdat:

 de luchtvaartuigen/luchtvaartmaatschappijen waarop de intentieverklaring betrekking heeft, niet in Sierra Leone waren gevestigd en het IAS-personeel noch in Sierra Leone was gevestigd, noch in het land waarin de luchtvaartmaatschappijen gevestigd waren;

 IAS geen handhavingsbevoegdheden leek te hebben;

 IAS verantwoordelijk was voor routine-inspecties van de luchtvaartmaatschappijen, maar het niveau van de inspectieactiviteiten niet was gespecificeerd;

 de intentieverklaring voorzag in een contractuele relatie tussen IAS en de betrokken luchtvaartmaatschappijen;

 de intentieverklaring niet voorzag in adequaat toezicht op de vluchtactiviteiten.

(85)

De autoriteiten van Sierra Leone die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om adequaat toezicht te houden op de veiligheid van op de volgende luchtvaartmaatschappijen: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat aan alle in Sierra Leone geregistreerde luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod moet worden opgelegd en dat deze luchtvaartmaatschappijen moeten worden opgenomen in bijlage A.

Luchtvaartmaatschappijen uit Swaziland

(87)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Jet Africa, een in Swaziland geregistreerde luchtvaartmaatschappij. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld door Nederland tijdens een in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspectie ( 27 ).

(88)

Jet Africa heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de Nederlandse burgerluchtvaartautoriteiten in verband met de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat geen antwoord werd gegeven op de correspondentie van Nederland wijst op een gebrek aan transparantie of communicatie.

(89)

Niets wijst er op dat Jet Africa, als reactie op de vraag van Nederland, een actieplan met corrigerende maatregelen heeft opgesteld om de ernstige veiligheidstekortkomingen te verhelpen.

(90)

De autoriteiten van Swaziland die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven, zoals met name blijkt uit een USOAP-audit van maart 1999. Het auditverslag ( 28 ) komt tot de conclusie dat Swaziland ten tijde van de audit niet in staat was om de taken met betrekking tot het veiligheidstoezicht op zijn luchtvaartmaatschappijen en register van luchtvoertuigen tot een goed einde te brengen. Het auditverslag vermeldt ook dat het niet mogelijk was het aantal luchtvaartuigen in het register te bepalen omdat het register niet goed was bijgehouden. Het auditteam kon evenmin vaststellen hoeveel door de DCA afgegeven personeelsvergunningen nog steeds geldig waren aangezien de archieven niet waren bijgewerkt. Aangezien Swaziland ICAO geen informatie heeft verstrekt over de voortgang bij de tenuitvoerlegging van het actieplan met corrigerende maatregelen om de tijdens de audit vastgestelde tekortkomingen te verhelpen, heeft geen follow-up van de USOAP-audit plaatsgevonden.

(91)

De autoriteiten van Swaziland die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht hebben blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om adequaat toezicht te houden op de volgende luchtvaartmaatschappijen: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat aan alle in Swaziland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod moet worden opgelegd en dat deze luchtvaartmaatschappijen in bijlage A moeten worden opgenomen.

Algemene opmerkingen over de in de lijst opgenomen luchtvaartmaatschappijen

(93)

Aangezien dit de veiligheid niet in het gedrang brengt, mogen alle hierboven vermelde luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen met bemanning huren („wet lease”) of gebruik maken van een luchtvaartmaatschappij waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd om hun verkeersrechten uit te oefenen, voorzover de geldende veiligheidsnormen worden nageleefd.

(94)

Telkens dit vereist is moet de communautaire lijst op basis van aanvullend bewijsmateriaal of uitgevoerde corrigerende maatregelen zo snel mogelijk worden bijgewerkt teneinde rekening te houden met de ontwikkeling van de veiligheidssituatie van de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

Niet in de lijst opgenomen luchtvaartmaatschappijen

(95)

Uit de informatie die verstrekt is door Tuninter en de Tunesische autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht en die bevestigd is door Italië wordt geconcludeerd dat is aangetoond dat Tuninter de veiligheidstekortkomingen die tijdens twee inspecties ter plaatse door de Italiaanse autoriteiten waren vastgesteld, heeft verholpen.

(96)

Uit de door Duitsland verstrekte informatie wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen meer zijn van een gebrek aan vermogen of bereidheid vanwege de autoriteiten van Tadzjikistan die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op luchtvaartuigen die in dat land zijn geregistreerd.

(97)

Uit de aan België verstrekte informatie, waaruit blijkt dat de tekortkomingen die geleid hebben tot een nationaal verbod voor I.C.T.T.P.W. en South Airlines volledig zijn verholpen, wordt geconcludeerd dat er geen bevestigde aanwijzingen meer zijn dat deze luchtvaartmaatschappijen te kampen hebben met aanhoudende ernstige veiligheidstekortkomingen.

(98)

Uit de door Duitsland verstrekte informatie, waaruit blijkt dat het luchtvaartuig dat aanleiding gaf tot het opleggen van een exploitatieverbod aan Atlant Soyuz geen deel meer uitmaakt van de vloot van die luchtvaartmaatschappij, wordt geconcludeerd dat er geen bevestigde aanwijzingen meer zijn dat deze luchtvaartmaatschappij te kampen heeft met aanhoudende ernstige veiligheidstekortkomingen.

(99)

Uit de op dit ogenblik beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat er geen bevestigde aanwijzingen meer zijn van niet-gecorrigeerde ernstige veiligheidstekortkomingen bij Air Mauritanie. Desondanks moet het vermogen van de autoriteiten van Mauritanië die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op deze luchtvaartmaatschappij verder worden beoordeeld. Daarom zal de Commissie, bijgestaan door de autoriteiten van belanghebbende lidstaten, binnen 2 maanden een beoordeling opstellen van de autoriteiten van Mauritanië die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op deze luchtvaartmaatschappij en op de ondernemingen die onder deze luchtvaartmaatschappij vallen.

(100)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité inzake veiligheid van de luchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voorwerp

In deze verordening wordt de in hoofdstuk II van de basisverordening vermelde communautaire lijst vastgesteld van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Gemeenschap een exploitatieverbod is opgelegd.

Artikel 2

Exploitatieverboden

1.  Aan de in bijlage A vermelde luchtvaartmaatschappijen wordt een volledig exploitatieverbod opgelegd in de Gemeenschap.

2.  Aan de in bijlage B vermelde luchtvaartmaatschappijen worden exploitatiebeperkingen opgelegd in de Gemeenschap. Deze beperkingen houden in dat het verboden is de in bijlage B vermelde specifieke luchtvaartuigen of de specifieke types luchtvaartuigen te gebruiken.

Artikel 3

Handhaving

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle maatregelen die zij uit hoofde van artikel 3, lid 1, van de basisverordening hebben genomen om de exploitatieverboden die op hun grondgebied aan de luchtvaartmaatschappijen op de communautaire lijst zijn opgelegd, te doen naleven.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M18
BIJLAGE ALIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EEN VOLLEDIG EXPLOITATIEVERBOD IS OPGELEGD IN DE EUROPESE UNIE (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC) of van de exploitatievergunning

ICAO-identificatiecode van de luchtvaartmaatschappij

Land van de exploitant

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiek Ghana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Onbekend

VRB

Republiek Rwanda

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Afghanistan

 
 

Islamitische Republiek Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamitische Republiek Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamitische Republiek Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Onbekend

PIR

Islamitische Republiek Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamitische Republiek Afghanistan

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Angola, met uitzondering van TAAG Angola Airlines, dat in bijlage B is opgenomen, maar inclusief

 
 

Republiek Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Onbekend

Republiek Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republiek Angola

AIR GICANGO

009

Onbekend

Republiek Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republiek Angola

AIR NAVE

017

Onbekend

Republiek Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Onbekend

Republiek Angola

DIEXIM

007

Onbekend

Republiek Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Onbekend

Republiek Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiek Angola

HELIANG

010

Onbekend

Republiek Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Onbekend

Republiek Angola

MAVEWA

016

Onbekend

Republiek Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republiek Angola

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Benin, inclusief

 
 

Republiek Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiek Benin

AFRICA AIRWAYS

Onbekend

AFF

Republiek Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N.v.t.

Republiek Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republiek Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiek Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiek Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiek Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiek Benin

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in de Republiek Congo, inclusief

 
 

Republiek Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiek Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiek Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Onbekend

Republiek Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Onbekend

Republiek Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Onbekend

Republiek Congo

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in de Democratische Republiek Congo (RDC), inclusief

 
 

Democratische Republiek Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Democratische Republiek Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Democratische Republiek Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Democratische Republiek Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Democratische Republiek Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Democratische Republiek Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Democratische Republiek Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministeriële handtekening (ordonnantie nr. 78/205)

LCG

Democratische Republiek Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Democratische Republiek Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Onbekend

Democratische Republiek Congo (RDC)

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Djibouti, inclusief

 
 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Onbekend

DAO

Djibouti

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Equatoriaal Guinea, inclusief

 
 

Equatoriaal Guinea

CRONOS AIRLINES

Onbekend

Onbekend

Equatoriaal Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Onbekend

CEL

Equatoriaal Guinea

EGAMS

Onbekend

EGM

Equatoriaal Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Equatoriaal Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n.v.t.

Equatoriaal Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Equatoriaal Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

n.v.t.

Equatoriaal Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Onbekend

Onbekend

Equatoriaal Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Equatoriaal Guinea

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Indonesië, met uitzondering van Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia en Metro Batavia, maar inclusief

 
 

Republiek Indonesië

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Onbekend

Republiek Indonesië

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Onbekend

Republiek Indonesië

ASCO NUSA AIR

135-022

Onbekend

Republiek Indonesië

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Onbekend

Republiek Indonesië

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Onbekend

Republiek Indonesië

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Onbekend

Republiek Indonesië

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiek Indonesië

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiek Indonesië

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiek Indonesië

EASTINDO

135-038

Onbekend

Republiek Indonesië

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiek Indonesië

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republiek Indonesië

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Onbekend

Republiek Indonesië

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Onbekend

Republiek Indonesië

KAL STAR

121-037

KLS

Republiek Indonesië

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiek Indonesië

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiek Indonesië

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiek Indonesië

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Onbekend

Republiek Indonesië

MEGANTARA

121-025

MKE

Republiek Indonesië

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiek Indonesië

MIMIKA AIR

135-007

Onbekend

Republiek Indonesië

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Onbekend

Republiek Indonesië

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Onbekend

Republiek Indonesië

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Onbekend

Republiek Indonesië

NYAMAN AIR

135-042

Onbekend

Republiek Indonesië

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiek Indonesië

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Onbekend

Republiek Indonesië

PURA WISATA BARUNA

135-025

Onbekend

Republiek Indonesië

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiek Indonesië

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiek Indonesië

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Onbekend

Republiek Indonesië

SKY AVIATION

135-044

Onbekend

Republiek Indonesië

SMAC

135-015

SMC

Republiek Indonesië

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiek Indonesië

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Onbekend

Republiek Indonesië

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Onbekend

Republiek Indonesië

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiek Indonesië

TRAVIRA UTAMA

135-009

Onbekend

Republiek Indonesië

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiek Indonesië

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiek Indonesië

UNINDO

135-040

Onbekend

Republiek Indonesië

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiek Indonesië

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Kazachstan, met uitzondering van Air Astana, maar inclusief

 
 

Republiek Kazachstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republiek Kazachstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republiek Kazachstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republiek Kazachstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republiek Kazachstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republiek Kazachstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiek Kazachstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republiek Kazachstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republiek Kazachstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republiek Kazachstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republiek Kazachstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republiek Kazachstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republiek Kazachstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republiek Kazachstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republiek Kazachstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republiek Kazachstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiek Kazachstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republiek Kazachstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiek Kazachstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiek Kazachstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republiek Kazachstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republiek Kazachstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republiek Kazachstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiek Kazachstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republiek Kazachstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republiek Kazachstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republiek Kazachstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republiek Kazachstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republiek Kazachstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republiek Kazachstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republiek Kazachstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republiek Kazachstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republiek Kazachstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republiek Kazachstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republiek Kazachstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republiek Kazachstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republiek Kazachstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republiek Kazachstan

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Kirgizië, inclusief

 
 

Republiek Kirgizië

AIR MANAS

17

MBB

Republiek Kirgizië

ASIAN AIR

36

AZZ

Republiek Kirgizië

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiek Kirgizië

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republiek Kirgizië

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiek Kirgizië

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiek Kirgizië

DAMES

20

DAM

Republiek Kirgizië

EASTOK AVIA

15

EEA

Republiek Kirgizië

ITEK AIR

04

IKA

Republiek Kirgizië

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiek Kirgizië

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiek Kirgizië

KYRGYZSTAN AIRLINE

Onbekend

KGA

Republiek Kirgizië

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiek Kirgizië

SKY WAY AIR

21

SAB

Republiek Kirgizië

TRAST AERO

05

TSJ

Republiek Kirgizië

VALOR AIR

07

VAC

Republiek Kirgizië

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Liberia

 
 

Liberia

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in de Republiek Gabon, met uitzondering van Gabon Airlines, Afrijet en SN2AG, die in bijlage B zijn opgenomen, maar inclusief

 
 

Republiek Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Onbekend

Republiek Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiek Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiek Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiek Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiek Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiek Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Onbekend

Republiek Gabon

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in de Republiek Mauritanië, inclusief

 
 

Republiek Mauritanië

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Republiek Mauritanië

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in de Republiek Mozambique, inclusief

 
 

Republiek Mozambique

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republiek Mozambique

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 van 2010

MXE

Republiek Mozambique

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 van 2010

Onbekend

Republiek Mozambique

HELICOPTEROS CAPITAL

Onbekend

Onbekend

Republiek Mozambique

CFA MOZAMBIQUE

Onbekend

Onbekend

Republiek Mozambique

UNIQUE AIR CHARTER

Onbekend

Onbekend

Republiek Mozambique

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Onbekend

Onbekend

Republiek Mozambique

SAFARI AIR

Onbekend

Onbekend

Republiek Mozambique

ETA AIR CHARTER LDA

04 van 2010

Onbekend

Republiek Mozambique

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 van 2010

Onbekend

Republiek Mozambique

CFM-TTA SA

07 van 2010

Onbekend

Republiek Mozambique

AERO-SERVICOS SARL

08 van 2010

Onbekend

Republiek Mozambique

VR CROPSPRAYERS LDA

06 van 2010

Onbekend

Republiek Mozambique

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in de Filipijnen, inclusief

 
 

Republiek der Filipijnen

AEROMAJESTIC

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republiek der Filipijnen

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Onbekend

Republiek der Filipijnen

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Onbekend

Republiek der Filipijnen

BEACON

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republiek der Filipijnen

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CM AERO

4AN2000001

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CORPORATE AIR

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Onbekend

Republiek der Filipijnen

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Onbekend

Republiek der Filipijnen

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Onbekend

Republiek der Filipijnen

HUMA CORPORATION

2009014

Onbekend

Republiek der Filipijnen

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Onbekend

Republiek der Filipijnen

INTERISLAND

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republiek der Filipijnen

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Onbekend

Republiek der Filipijnen

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Onbekend

Republiek der Filipijnen

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Onbekend

Republiek der Filipijnen

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Onbekend

Republiek der Filipijnen

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Onbekend

Republiek der Filipijnen

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republiek der Filipijnen

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Onbekend

Republiek der Filipijnen

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republiek der Filipijnen

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republiek der Filipijnen

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Onbekend

Republiek der Filipijnen

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Onbekend

Republiek der Filipijnen

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Onbekend

Republiek der Filipijnen

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republiek der Filipijnen

WORLD AVIATION, CORP.

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Onbekend

Republiek der Filipijnen

YOKOTA AVIATION, INC.

Onbekend

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ZENITH AIR, INC.

2009012

Onbekend

Republiek der Filipijnen

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republiek der Filipijnen

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Sao Tomé en Principe, inclusief

 
 

Sao Tomé en Principe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Onbekend

Sao Tomé en Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Sao Tomé en Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Sao Tomé en Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Onbekend

Sao Tomé en Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Sao Tomé en Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Onbekend

Sao Tomé en Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé en Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Sao Tomé en Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Onbekend

Sao Tomé en Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Sao Tomé en Principe

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Sierra Leone, inclusief

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Onbekend

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Onbekend

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Onbekend

Onbekend

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Onbekend

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Onbekend

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Onbekend

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Onbekend

Onbekend

Sierra Leone

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Sudan, inclusief

 
 

Republiek Sudan

SUDAN AIRWAYS

Onbekend

SUD

Republiek Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republiek Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republiek Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republiek Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republiek Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republiek Sudan

ALMAJARA AVIATION

Onbekend

MJA

Republiek Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republiek Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republiek Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republiek Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Unkown

Republiek Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republiek Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republiek Sudan

TARCO AIRLINES

056

Onbekend

Republiek Sudan

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Swaziland, inclusief

 
 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Onbekend

SZL

Swaziland

Alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gecertificeerd door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving in Zambia, inclusief

 
 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

(1)   De in bijlage A vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door luchtvaartuigen met bemanning te huren (wet lease) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
BIJLAGE BLIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EXPLOITATIEBEPERKINGEN ZIJN OPGELEGD IN DE EUROPESE UNIE (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het AOC (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC)

ICAO-identificatiecode van de luchtvaartmaatschappij

Land van de exploitant

Type luchtvaartuig waaraan beperkingen zijn opgelegd

Registratiemerkteken(s) en, voor zover beschikbaar, constructieserienummer(s)

Land van registratie

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Democratische Volksrepubliek Korea

De volledige vloot, behalve: 2 luchtvaartuigen van het type TU-204

De volledige vloot, behalve: P-632, P-633

Democratische Volksrepubliek Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiek Gabon

De volledige vloot, behalve: 2 luchtvaartuigen van het type Falcon 50, 2 luchtvaartuigen van het type Falcon 900

De volledige vloot, behalve: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republiek Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstan

De volledige vloot, behalve: 2 luchtvaartuigen van het type B-767, 4 luchtvaartuigen van het type B-757, 10 luchtvaartuig van het type A319/320/321, 5 luchtvaartuigen van het type Fokker 50

De volledige vloot, behalve: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Koninkrijk der Nederlanden)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republiek Ghana

De volledige vloot, behalve: 2 luchtvaartuigen van het type DC8-63F

De volledige vloot, behalve: 9G-TOP en 9G-RAC

Republiek Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagascar

De volledige vloot, behalve: 2 luchtvaartuigen van het type Boeing B-737-300, 2 luchtvaartuigen van het type ATR 72-500, 1 luchtvaartuig van het type ATR 42-500, 1 luchtvaartuig van het type ATR 42-320 en 3 luchtvaartuigen van het type DHC 6-300

De volledige vloot, behalve: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republiek Madagascar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comoren

De volledige vloot, behalve: LET 410 UVP

De volledige vloot, behalve: D6-CAM (851336)

Comoren

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiek Gabon

De volledige vloot, behalve: 1 luchtvaartuig van het type Boeing B-767-200

De volledige vloot, behalve: TR-LHP

Republiek Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamitische Republiek Iran

De volledige vloot, behalve: 14 luchtvaartuigen van het type A-300, 8 luchtvaartuigen van het type A-310, 1 luchtvaartuig B-737

De volledige vloot, behalve:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamitische Republiek Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

De volledige vloot, behalve: 8 luchtvaartuigen van het type Boeing B-737, 2 luchtvaartuigen van het type Airbus A-310, 1 luchtvaartuig van het type Airbus A-320

De volledige vloot, behalve:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

RepubliekGabon

De volledige vloot, behalve: 1 luchtvaartuig van het type Challenger CL-601, 1 luchtvaartuig van het type HS-125-800

De volledige vloot, behalve: TR-AAG, ZS-AFG

Republiek Gabon; Republiek Zuid-Afrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiek Angola

De volledige vloot, behalve: 5 luchtvaartuigen van het type Boeing B-777 en 4 luchtvaartuigen van het type Boeing B-737-700

De volledige vloot, behalve: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiek Angola

(1)   De in bijlage B vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door luchtvaartuigen met bemanning te huren (wet lease) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voor zover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

(2)   Afrijet mag alleen de vermelde luchtvaartuigen gebruiken voor zijn huidige activiteiten in de EU.

(3)   Air Astana mag alleen de vermelde luchtvaartuigen gebruiken voor zijn huidige activiteiten in de EU.

(4)   Gabon Airlines mag alleen de vermelde luchtvaartuigen gebruiken voor zijn huidige activiteiten in de EU.

(5)   Iran Air mag naar de Europese Unie vliegen met bepaalde luchtvaartuigen, onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in overweging (69) van Verordening (EU) nr. 590/2010, PB L 170 van 6.7.2010, blz. 15.( 1 ) PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15.

( 2 ) Vastgesteld bij artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Geen ref. voor een andere door Duitsland uitgevoerde SAFA-inspectie.

( 5 ) DGAC/F-2000-895

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

( 7 ) ENAC-IT-2005-237

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

( 9 ) DGAC/F-2005-1222

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

( 11 ) Feitenverslag, USA-National Transportation Safety Board, 2 maart 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

( 15 ) BCAA-2005-36

( 16 ) Door de Belgische autoriteiten op 11 maart 2006 in Brussel uitgevoerde SAFA-platforminspectie.

( 17 ) Correspondentie tussen het departement vervoer van het VK en de voor burgerluchtvaart bevoegde directeur-generaal van Equatoriaal-Guinea over het register van luchtvaartuigen van Equatoriaal-Guinea (27 maart 2002).

( 18 ) Samenvattend verslag ICAO-USOAP — Audit van het directoraat burgerluchtvaart van de Republiek Equatoriaal-Guinea (Malabo, 14-18 mei 2001).

( 19 ) Werkdocument C-WP/12471 van de ICAO-raad.

( 20 ) Correspondentie tussen het Britse departement vervoer en ECAC over het probleem van de documenten van luchtvaartuigen van niet-goedgekeurde maatschappijen (6 augustus 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 nrs. 315, 316.

( 22 ) UK-CAA regelgevende groep — Verslag over het toezicht op luchtvaartuigen, 5 maart 1996 (Office code: 223).

( 23 ) Correspondentie tussen het Liberiaanse ministerie van Vervoer en het Britse DGCA over het feit dat het wegens de bugeroorlog in Liberia onmogelijk is regelgevend toezicht uit te oefenen op de in Liberia geregistreerde luchtvaartuigen, 28 augustus 1996.

( 24 ) LFV-S-2004-37

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

( 26 ) Intentieverklaring tussen de burgerluchtvaartautoriteiten van Sierra Leone en FAST International Aviation Surveyors inzake inspectie; toezicht en het verlenen van regelgevende diensten aan extraregionale luchtvaartexploitanten (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98

( 28 ) Samenvattend verslag van ICAO-USOAP — Audit van het directoraat voor burgerluchtvaart van Swaziland (Mbabane, 9-12 maart 1999).