2006R0474 — MT — 23.11.2011 — 018.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 474/2006

tat-22 ta' Marzu 2006

li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 084, 23.3.2006, p.14)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 910/2006 of 20 June 2006 (*)

  L 168

16

21.6.2006

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1543/2006 of 12 October 2006 (*)

  L 283

27

14.10.2006

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 235/2007 of 5 March 2007 (*)

  L 66

3

6.3.2007

 M4

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 787/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

  L 175

10

5.7.2007

 M5

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1043/2007 tal-11 ta’ Settembru 2007

  L 239

50

12.9.2007

 M6

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1400/2007 tat-28 ta’ Novembru 2007

  L 311

12

29.11.2007

 M7

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 331/2008 tal-11 ta’ April 2008

  L 102

3

12.4.2008

 M8

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 715/2008 ta’ l-24 ta’ Lulju 2008

  L 197

36

25.7.2008

 M9

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1131/2008 ta’ l-14 ta’ Novembru 2008

  L 306

47

15.11.2008

 M10

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 298/2009 tat-8 ta’ April 2009

  L 95

16

9.4.2009

 M11

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 619/2009 tat-13 ta’ Lulju 2009

  L 182

4

15.7.2009

 M12

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1144/2009 tas-26 ta’ Novembru 2009

  L 312

16

27.11.2009

 M13

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 273/2010 tat-30 ta' Marzu 2010

  L 84

25

31.3.2010

 M14

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 590/2010 tal-5 ta’ Lulju 2010

  L 170

9

6.7.2010

 M15

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 791/2010 tas-6 ta’ Settembru 2010

  L 237

10

8.9.2010

 M16

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1071/2010 tat-22 ta’ Novembru 2010

  L 306

44

23.11.2010

 M17

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 390/2011 tad-19 ta’ April 2011

  L 104

10

20.4.2011

►M18

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1197/2011 tal-21 ta’ Novembru 2011

  L 303

14

22.11.2011(*)

Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti.
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 474/2006

tat-22 ta' Marzu 2006

li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija tal-ajru li topera, u li jħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE ( 1 ), u b'mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 (minn hawn 'il quddiem “ir-Regolament ta' bażi”) jistabblixxi l-proċeduri biex tkun stabbilita lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru suġġetti għal projbizzjoni tal-operat fil-Komunità kif ukoll proċeduri li jippermettu lill-Istati Membri, f'ċerti ċirkostanzi, jadottaw miżuri eċċezzjonali li l-għan li jimponu projbizzjonijiet tal-operat fit-territorju tagħhom;

(2)

Skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament ta' bażi, kull Stat Membru għandu, jikkomunika lill-Kummissjoni l-identità tal-kumpaniji tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni tal-operat fit-territorju tiegħu, flimkien mar-raġunijiet li wasslu għall-adozzjoni ta’ tali projbizzjonijiet u kwalunkwe informazzjoni relevanti oħra;

(3)

Il-Kummissjoni informat lill-kumpaniji tal-ajru kollha kkonċernati direttament jew, fejn dan ma setax isir, permezz tal-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, u indikat il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li jiffurmaw il-bażi għal deċiżjoni li timponilhom projbizzjoni tal-operat fil-Komunità.

(4)

skont l-Artikolu 7 tar-Regolament ta' bażi, ingħatat l-opportunità mill-Kummissjoni lill-kumpaniji tal-ajru kkonċernati biex jikkonsultaw id-dokumenti pprovduti mill-Istati Membri, iressqu kummenti bil-miktub u jagħmlu preżentazzjoni bil-fomm lill-Kummissjoni fi żmien għaxar ġranet tax-xogħol u lill-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru ( 2 ),

(5)

il-kriterji komuni sabiex tiġi kkunsidrata projbizzjoni tal-operat għal raġunijiet ta' sikurezza fuq livell Komunitarju huma stabbiliti fl-Anness għar-Regolament ta' bażi.

Air Bangladesh

(6)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tal-Air Bangladesh fir-rigward ta' ċertu ajruplan fil-flotta tagħha. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa mill-Ġermanja skont il-Programm SAFA ( 3 ),

(7)

Air Bangladesh ma tatx risposta degwata u f’waqtha għal inkjesta mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Ġermanja dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni, kif juri n-nuqqas ta' tweġiba tagħha għall-korrispondenza minn dan l-Istat Membru. Sal-lum il-Ġermanja ma kellhiex l-opportunità li tivverifika jekk in-nuqqasijiet fil-qasam tas-sikurezza ġewx korretti.

(8)

L-awtoritajiet tal-Bangladexx responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta' Air Bangladesh ma għamlux sorveljanza adegwata fuq ajruplan speċifiku użat minn din il-kumpanija f'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago.

(9)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Air Bangladesh għandha tkun soġġetta għal restrizzjoni operattiva stretta u inkluża fl-Anness B,

Air Koryo

(10)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tal-Air Koryo. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa minn Franza u l-Ġermanja skont il-Programm SAFA ( 4 ),

(11)

Matul spezzjonijiet fir-rampa oħra mwettqa skont il-Programm SAFA ( 5 ) ġiet identifikata l-inkapaċità persistenti li Air Koryo tindirizza n-nuqqasijiet preċedentement ikkomunikati minn Franza.

(12)

Franza kkomunikat informazzjoni sostanzjata u gravi relatata ma' inċident li tindika nuqqasijiet sistemiċi latenti fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta' Air Koryo.

(13)

Air Koryo wriet nuqqas ta' kapaċità li tindirizza dawn in-nuqqasijiet ta' sikurezza.

(14)

Air Koryo ma tatx tweġiba f’waqtha u adegwata għal inkjetsa mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili ta' Franza dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni, kif turi l-assenza ta' tweġiba tagħha għall-inkjesta minn dan l-Istat Membru.

(15)

Il-pjan ta' azzjoni korrettiv ppreżentat minn Air Koryo bi tweġiba għat-talba minn Franza kienet inadegwata u insuffiċjenti biex isewwi n-nuqqasijiet gravi identifikati fil-qasam tas-sikurezza.

(16)

l-awtoritajiet tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta' Air Koryo ma għamlux sorveljanza adegwata fuq dan it-trasportatur b'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago.

(17)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Air Koryo ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta' sikurezza.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta' ċerti inġenji tal-ajru operati mill-Ariana Afghan Airlines. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa mill-Ġermanja skont il-Programm SAFA ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines wriet nuqqas ta' kapaċità li tindirizza dawn in-nuqqasijiet ta' sikurezza.

(20)

Ariana Afghan Airlines ma tatx tweġiba f’waqtha u adegwata għal inkjetsa mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Ġermanja dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' komunikazzjoni, kif turi l-assenza ta' tweġiba adegwata tagħha għall-korrispondenza minn dan l-Istat Membru.

(21)

l-awtoritajiet kompetenti tal-Afganistan, fejn l-inġenji tal-ajru użati mill-Ariana Afghan Airlines huma rreġistrati, ma għamlux sorveljanza adegwata totali fuq l-ajruplan użat minn din il-kumpanija f'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago.

(22)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Ariana Afghan Airlines ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta' sikurezza għall-inġenji tal-ajru kollha li hija tħaddem, għajr għall-A310 bin-numru ta' reġistrazzjoni F-GYYY li hu rreġistrat fi Franza u suġġett għas-sorveljanza tal-awtoritajiet Franċiżi.

BGB Air

(23)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ BGB Air. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati mill-Italja, matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA ( 7 ).

(24)

BGB Air uriet nuqqas ta' kapaċità jew rieda li tindirizza nuqqasijiet fil-qasam tas-sikurezza kif intwera mis-sottomissjoni ta' awtovalutazzjoni mal-istandards tal-ICAO fuq il-bażi ta' lista ta' kontroll ta' operaturi barranin (Foreign Operator Check List) ipprovduta mill-Italja, li ma nstabitx konformi mas-sejbiet sussegwenti tal-ispezzjonijiet SAFA.

(25)

BGB Air ma weġbitx b'mod adegwat għal inkjesta mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Italja, dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni, kif turi l-assenza ta' tweġiba għal xi korrispondenza mibgħuta minn dan l-Istat Membru.

(26)

Mhemm l-ebda evidenza dwar l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni korrettiv adegwat ippreżentat minn BGB Air biex issewwi n-nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza bi tweġiba għat-talba mill-Italja.

(27)

L-awtoritajiet tal-Każakstan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta' BGB Air ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Italja meta tqajjem tħassib dwar is-sikurezza tal-operat ta' BGB Air iċċertifikata minn dak l-Istat, kif intwera mill-assenza ta' tweġiba għall-korrispondenza mibgħuta minn dan l-Istat Membru.

(28)

GGħalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li BGB Air ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta' sikurezza.

Buraq Air

(29)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tal-Buraq Air dwar l-operazzjonijiet ta' merkanzija tagħha. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa mill-Iżvezja u l-Olanda skont il-Programm SAFA ( 8 ).

(30)

Buraq Air ma tatx tweġiba f’waqtha u adegwata għal inkjesta mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Ġermanja dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operazzjonijiet tagħha ta' merkanzija u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni, kif juri n-nuqqas ta' tweġiba għall-korrispondenza minn dan l-Istat Membru.

(31)

L-awtoritajiet tal-Libja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta' Buraq Air ma għamlux sorveljanza adegwata fuq l-operazzjonijiet ta’ merkanzija ta' din il-kumpanija f'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago.

(32)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Buraq Air għandha tkun suġġetta għal restrizzjonijiet operattivi stretti u inkluża fl-Anness B.

Air Service Comores

(33)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ Air Service Comores. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa minn Stat Membru, Franza, skont il-Programm SAFA ( 9 ).

(34)

Mhemm l-ebda evidenza dwar l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni korrettiv adegwat ppreżentat minn Air Service Comores biex isewwi n-nuqqasijiet gravi identifikati fil-qasam tas-sikurezza bi tweġiba għat-talba minn Franza.

(35)

L-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta’ Air Service Comores urew nuqqas ta' kapaċità biex jindirizzaw in-nuqqasijiet ta' sikurezza.

(36)

L-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tal-Komoros ma kkooperawx fil-ħin dovut mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili ta' Franza meta tqajjem tħassib dwar is-sikurezza tal-operat ta' kumpanija b'liċenzja maħruġa f'dak l-Istat jew iċċertifikata minnu.

(37)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Air Service Comores ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta' sikurezza.

GST Aero Air Company

(38)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ GST Aero Air Company. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa mill-Italja skont il-Programm SAFA ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company uriet nuqqas ta' kapaċità jew rieda li tindirizza nuqqasijiet ta' sikurezza.

(40)

GST Aero Air Company ma tatx tweġiba f’waqtha u adegwata għal inkjesta mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Italja dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni kif turi l-assenza ta' tweġiba għall-korrispondenza mibgħuta minn dan l-Istat Membru.

(41)

Mhemm l-ebda evidenza dwar l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni korrettiv adegwat ppreżentat mill-GST Aero Air Company biex isewwi n-nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza bi tweġiba għat-talba mill-Italja.

(42)

L-awtoritajiet tal-Każakstan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta' GST Aero Air Company ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Italja meta tqajjem tħassib dwar is-sikurezza tal-operat ta' kumpanija ċċertifikata u b'liċenzja maħruġa f'dak l-Istat, kif intwera mit-tweġiba limitat għall-korrispondenza mibgħuta mill-Italja.

(43)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li GST Aero Air Company ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta’ sikurezza.

Phoenix Aviation

(44)

L-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tal-Kirgiżistan urew kapaċità mhux suffiċjenti biex jimplimentaw u jinfurzaw l-istandards relevanti ta' sikurezza fir-rigward ta’ Phoenix Aviation. Minkejja li ċ-Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru ta’ Phoenix Aviation inħareġ mill-Kirgiżistan, hemm evidenza li turi li s-sede prinċipali ta' negozju tal-linja tal-ajru tinsab fl-Emirati Għarab Magħquda (UAE), bi ksur tar-rekwiżiti tal-Anness 6 tal-Konvenzjoni ta' Chicago. Ir-Rapport Fattwali tan-National Transportation Safety Board tal-Istati Uniti ( 11 ) dwar inċident li fih kienet involuta t-titjira 904 tal-Kam Air, operata minn Phoenix Aviation, jistqarr li l-kwartieri ġenerali tal-Phoenix Aviation jinsabu fl-Emirati Għarab Magħquda.

(45)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Phoenix Aviation ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta’ sikurezza.

Phuket Airlines

(46)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ Phuket Airlines. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati minn Stati Membri, ir-Renju Unit u l-Olanda, matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines uriet nuqqas ta' kapaċità li tindirizza fil-ħin u b'mod adegwat dawn in-nuqqasijiet ta' sikurezza.

(48)

L-awtoritajiet tat-Tajlandja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Olanda meta tqajjem tħassib dwar is-sikurezza tal-Phuket Airlines iċċertifikata f'dak l-Istat, kif intwera min-nuqqas ta' tweġibiet pertinenti għall-korrispondenza minn dan l-Istat Membru.

(49)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Phuket Airlines ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta’ sikurezza.

Reem Air

(50)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ Reem Air. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati inizjalment mill-Olanda, matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA ( 13 ).

(51)

Matul spezzjonijiet fir-rampa magħmulin wara fuq ajruplan speċifiku mwettqa skont l-Programm SAFA ( 14 ), l-Olanda identifikat inkapaċità persistenti li Reem Air li tindirizza n-nuqqasijiet.

(52)

Reem Air uriet nuqqas ta' kapaċità jew rieda li tindirizza nuqqasijiet ta' sikurezza.

(53)

Reem Air ma tatx tweġiba f’waqtha u adegwata għal inkjesta mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Olanda dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni kif turi l-assenza ta' tweġiba għall-korrispondenza mibgħuta minn dan l-Istat Membru.

(54)

Mhemm l-ebda evidenza dwar l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni korrettiv adegwat ippreżentat mir-Reem Air biex isewwi n-nuqqasijiet gravi identifikati fil-qasam tas-sikurezza bi tweġiba għat-talba mill-Olanda.

(55)

L-awtoritajiet tal-Kirgiżistan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta' Reem Air ma għamlux sorveljanza adegwata fuq din il-kumpanija b'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago, kif turi l-persistenza tan-nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza. Barra minn hekk, l-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni minn Reem Air matul is-smigħ mogħti lil din il-kumpanija turi li, minkejja li ċ-Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru tar-Reem Air inħareġ mill-Kirgiżistan, is-sede prinċipali ta' negozju tal-linja tal-ajru tinsab fl-Emirati Għarab Magħquda (UAE), bi ksur tar-rekwiżiti tal-Anness 6 tal-Konvenzjoni ta' Chicago.

(56)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Reem Air ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta’ sikurezza.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ Silverback Cargo Freighters. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati mill-Belġju matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters li tiggarantixxi wkoll il-manutenzjoni (kontrolli A&B) tal-ajruplani tagħha, ma weġbitx b'mod adegwat għal inkjesta mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili ta' dan l-Istat Membru dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni, kif turi l-assenza ta' tweġiba pertinenti għal talbiet magħmula minn dan l-Istat Membru.

(59)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Silverback Cargo Freighters ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta’ sikurezza.

Kumpaniji tal-ajru mir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

(60)

Minkejja l-isforzi tagħha, l-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (“DRC”) għandhom diffikultajiet persistenti biex jimplimentaw u jinfurzaw l-istandards relevanti ta' sikurezza, kif turi l-ICAO-USOAP — Rapport Sommarju dwar l-Ispezzjoni tad-Direttorat għall-Avjazzjoni Ċivili tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (Kinxasa, mill-11 sat-18 ta' Ġunju 2001). Partikolarment, bħalissa għad mhemm stabbilita l-ebda sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Operaturi tal-Ajru.

(61)

L-awtoritajiet tad-DRC responsabbli għas-sorveljanza regolatorja wrew b'hekk nuqqas ta' kapaċità li jwettqu sorveljanza adegwata fuq is-sikurezza.

(62)

Projbizzjoni tal-operat ġie impost fuq il-kumpanija Central Air Express minħabba nuqqasijiet kkonfermati relatati ma' standards internazzjonali ta' sikurezza, u n-nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa tagħha ma' Stat Membru.

(63)

Il-Belġju ( 16 ) u Hewa Bora Airways (HBA) ipprovdew informazzjoni li turi, fil-każ ta’ HBA, li n-nuqqasijiet osservati fl-imgħoddi mill-awtoritajiet Belġjani ġew sinikattivament korretti fir-rigwad ta' ċerti ajruplani. Il-Belġju suċċessivament informa lill-Kummissjoni li biħsiebu jwettaq spezzjonijiet fir-rampa sistematiċi fuq l-HBA. B'kunsiderazzjoni ta' dan, jitqies li din il-kumpanija tal-ajru għandha tkun awtorizzata tkompli l-operar attwali.

(64)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li l-kumpaniji tal-ajru kollha ċċertifikati fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo “RDC” għandhom jiddaħħlu fl-Anness A, ħlief il-Hewa Bora Airways (HBA), li għandha tiddaħħal fl-Anness B.

Kumpaniji tal-ajru mill-Ginea Ekwatorjali

(65)

L-l-awtoritajiet tal-Ginea Ekwatorjali responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tar-Renju Unit meta tqajjem tħassib dwar is-sikurezza tal-operat ta' kumpanija ċċertifikata u b'liċenzja maħruġa f'dak l-Istat. Ir-Renju Unit kiteb lid-Direttur Ġenerali tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Ginea Ekwatorjali fis-27 ta' Marzu 2002 ( 17 ) u talbu kjarifika dwar il-punti li ġejjin:

 żieda sinifikanti fl-għadd ta' ajruplani rreġistrati fil-Ginea Ekwatorjali u l-possibilità li l-Uffiċċju għar-Reġistrazzjoni tal-Ajruplani (Aircraft Registration Bureau — ARB) jew organizzazzjoni simili qed jimmaniġġa r-reġistrazzzjonijiet,

 il-fatt li għadd ta' operaturi fil-pussess ta' Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru (AOC) maħruġ mill-Ginea Ekwatorjali ma għandhomx is-sede prinċipali tan-negozju tagħhom fil-Ginea Ekwatorjali.

Fl-ittra l-awtoritajiet tar-Renju Unit avżaw ukoll lid-Direttur Ġenerali tal-Avjazzjoni Ċivili li mhux se jkunu f'qagħda li jawtorizzaw iktar operazzjonijiet kummerċjali fit-territorju tagħhom minn kumpaniji tal-ajru mill-Ginea Ekwatorjali sakemm ma jkunux sodisfatti lil dawn il-kumpaniji qed tingħatalhom biżżejjed sorveljanza. Il-Ginea Ekwatorjali ma weġbitx għal din l-ittra.

(66)

L-awtoritajiet tal-Ginea Ekwatorjali responsabbli għas-sorveljanza regolatorja wrew kapaċità mhux suffiċjenti biex implimentaw u jinfurzaw l-istandards relevanti ta' sikurezza kif juru l-ispezzjonijiet u l-pjanijiet ta' azzjoni korrettivi relatati stabbili skont il-Programm ta' Spezzjoni Universali għas-Sorveljanza tas-Sikurezza (Universal Safety Oversight Audit Programme) tal-ICAO. Verifika tali tal-USOAP fil-Ginea Ekwatorjali saret f'Mejju 2001, u fir-rapport ta' verifika ( 18 ) huwa indikat li l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili ma kellhiex, meta twettqet l-ispezzjoni, il-kapaċità li tipprovdi sorveljanza adegwata fuq l-linji tal-ajru tagħha u lanqas assigurat li dawn joperaw skont l-istandards tal-ICAO. Dawn is-sejbiet mill-ispezzjoni jinkludu:

 nuqqas ta' organizzazzjoni kapaċi li twettaq attivitajiet ta' sorveljanza tas-sikurezza, partikolarment in-nuqqas ta' staff speċjalizzat fl-oqsma ta' liċenzjar, operazzjonijiet marbuta mal-ajruplani jew l-ajrunavigabbiltà tagħhom,

 nuqqas ta’ kapaità li tidentifika l-għadd ta' ajruplani fir-reġistru jew l-għadd taċ-ċertifikati validi tal-ajrunavigabbiltà maħruġa,

 nuqqas li tistabbilixxi sistema strutturata għaċ-ċertifikazzjoni u superviżjoni tal-operaturi tal-ajru,

 nuqqas li tadotta regolamenti applikabbli għall-operazzjonijiet ajronawtiċi,

 nuqqas li twettaq sorveljanza fuq operaturi awtorizzati,

 nuqqas li timplimenta sistema għat-twettiq ta' dmirijiet bażiċi ta' aġenzija għall-ispezzjoni tal-ajrunavigabbiltà.

Barra minn hekk id-Direttorat Ġenerali tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Ginea Ekwatorjali sal-lum għadu ma ressaqx pjan ta' azzjoni lill-ICAO biec jindirizza dawn is-sejbiet mill-ispezzjoni ( 19 ) u b'hekk ma seħħet b’segwitu l-ebda missjoni ta’ verifika.

(67)

L-awtoritajiet tal-Ginea Ekwatorjali responsabbli għas-sorveljanza regolatorja wrew kapaċità mhux suffiċjenti biex implimentaw u jinfurzaw l-istandards relevanti ta' sikurezza f'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago. Fil-fatt, uħud mill-operaturi fil-pussess ta' Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru (AOC) maħruġ mill-Ginea Ekwatorjali ma għandhomx is-sede prinċipali tan-negozju tagħhom fil-Ginea Ekwatorjali, bi ksur tar-rekwiżiti tal-Anness 6 tal-Konvenzjoni ta' Chicago ( 20 ).

(68)

L-awtoritajiet tal-Ginea Ekwatorjali responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tal-kumpaniji tal-ajru li ġejjin urew b'hekk in-nuqqas ta' kapaċità li jwettqu sorveljanza adegwata fuq dawn il-kumpaniji: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li l-kumpaniji tal-ajru kollha ċċertifikati fil-Ginea Ekwatorjali għandhom ikunu suġġetti għal projbizzjoni tal-operat u jiddaħħlu fl-Anness A.

Kumpaniji tal-ajru mil-Liberja

(70)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ International Air Services iċċertifikata fil-Liberja. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati minn Franza, matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA ( 21 ).

(71)

L-awtoritajiet tal-Liberja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tar-Renju Unit meta dawn ġew informati b'nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza identifikati fuq ajruplan reġistrat fil-Liberja waqt spezzjoni fir-rampa mwettqa mir-Renju Unit fil-5 ta' Marzu 1996 ( 22 ). Minnufih tqajjem tħassib dwar is-sikurezza tal-operat ta' kumpaniji ċċertifikati u b'liċenzja maħruġa fil-Liberja meta fit-12 ta' Marzu 1996, id-DCA Liberjan ġie avżat mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tar-Renju Unit li se jkunu rrifjutati t-talbiet kollha għal permessi sabiex ajruplani rreġistrati fil-Liberja joperaw servizzi kummerċjali lejn ir-Renju Unit sakemm l-awtoritajiet Liberjani ma jkunux jistgħu juru l-eżistenza ta' sistema regolatorja effikaċi biex tiggarantixxi l-ajrunavigabbiltà tal-ajruplani mniżżla fir-reġistru Liberjan. L-ebda tweġiba ma waslet mill-awtoritajiet Liberjani. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Liberjani ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtorità tal-avjazzjoni ċivili ta' Franza billi rrifjutaw li jwieġbu għat-tħassib imqajjem minn dan l-Istat Membru dwar is-sikurezza tal-operat ta' kumpanija ċċertifikata jew b'liċenzja maħruġa fil-Liberja.

(72)

L-awtoritajiet tal-Liberja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja wrew kapaċità mhux suffiċjenti biex implimentaw u jinfurzaw l-istandards relevanti ta' sikurezza. Il-Gvern tal-Liberja stess ammetta fl-1996 ( 23 ) li ma kellux il-kapaċità li jżomm kontroll regolatorju fuq ajruplani reġistrati fil-Liberja minħabba l-kunflitt ċivili. Filwaqt li ġie ffirmat il-Ftehim għall-Paċi Komprensiv fl-2003 u n-Nazzjonijiet Uniti u l-Gvern Nazzjonali ta’ Tranżizzjoni tal-Liberja qed jistabbilixxu bil-mod il-miżuri biex titjieb is-sikurezza, mhuwiex probabbli li l-kapaċità tal-Gvern li jirregola r-reġistri nazzjonali tjiebet mill-1996 ‘l hawn. L-ICAO għadu ma wettaqx spezzjoni USOAP tal-Liberja minħabba l-qagħda tas-sigurtà.

(73)

l-awtoritajiet tal-Liberja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tal-kumpaniji tal-ajru li ġejjin urew b'hekk nuqqas ta' kapaċità li jwettqu sorveljanza adegwata fuq dawn il-kumpaniji: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li l-kumpaniji tal-ajru kollha ċċertifikati fil-Liberja għandhom ikunu suġġetti għal projbizzjoni tal-operat u jiddaħħlu fl-Anness A.

Kumpaniji tal-ajru mis-Sierra Leone

(75)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ Air Universal Ltd. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati mill-Iżvezja matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA ( 24 ).

(76)

L-awtoritajiet tas-Sierra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Iżvezja meta tqajjem tħassib dwar is-sikurezza tal-Air Universal Ltd. iċċertifikata f'dak l-Istat kif juri n-nuqqas ta' tweġiba għall-korrispondenza minn dan l-Istat Membru.

(77)

Ir-Renju Unit diġà rrifjuta jew irrevoka l-awtorizzazzjoni għall-operat jew il-permess tekniku tal-ajruplani kollha suġġetti għas-sorveljanza tas-Sierra Leone.

(78)

Minkejja li ċ-Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru ta’ Air Universal Ltd. inħareġ mis-Sierra Leone, hemm evidenza li turi li s-sede prinċipali ta' negozju tal-linja tal-ajru tinsab attwalment fil-Ġordan, bi ksur tar-rekwiżiti tal-Anness 6 tal-Konvenzjoni ta' Chicago.

(79)

L-awtoritajiet tas-Sierra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta' Air Universal ma għamlux sorveljanza adegwata fuq dan it-trasportatur b'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago.

(80)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li Air Universal ma tilħaqx l-istandards rilevanti ta’ sikurezza.

(81)

Hemm evidenza vverifikata ta’ nuqqasijiet serji fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tat-trasportaturi kollha bl-ajru ċċertifikati fis-Siera Leone. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati minn tliet Stati Membri, ir-Renju Unit, Malta u l-Iżvezja, matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA ( 25 ).

(82)

L-awtoritajiet tas-Sierra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ma kkooperawx bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Iżvezja u ta’ Malta meta tqajjem tħassib dwar is-sikurezza ta’ Air Universal Ltd. iċċertifikata f'dak l-Istat, kif juri n-nuqqas ta' tweġiba għall-korrispondenza minn dawn l-Istati Membri.

(83)

L-awtoritajiet tas-Sierra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja wrew kapaċità mhux suffiċjenti biex implimentaw u jinfurzaw l-istandards relevanti ta' sikurezza f'konformità mal-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta' Chicago. Is-Sierra Leone ma għandhiex stabbilita sistema adegwata biex tissorvelja l-operaturi tagħha jew l-ajruplani, u ma ma għandhiex il-kapaċità teknika jew ir-riżorsi biex twettaq ħidma bħal din. Fil-fatt, uħud mill-operaturi fil-pussess ta' Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru (AOC) maħruġ mis-Sierra Leone ma għandhomx is-sede prinċipali tan-negozju tagħhom fil-Ginea Ekwatorjali, bi ksur tar-rekwiżiti tal-Anness 6 tal-Konvenzjoni ta' Chicago.

(84)

Il-jan ta’ azzjoni korrettiva ippreżentat mis-Sierra Leone ma jitqiesx adegwat (jew jitqies insuffiċjenti) biex isewwi n-nuqqasijiet serji ta’ sikurezza identifikati. L-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tas-Sierra Leone daħlet f’kuntratt ma’ kumpanija privata, International Aviation Surveyors (IAS), biex din twettaq ċerti attivitajiet ta’ sorveljanza f’isem l-Awtorità. Madankollu, l-arranġamenti konklużi bejn iż-żewġ partijiet f’Memorandum ta’ Qbil (MoU) ( 26 ) ma jipprovdux sistema adegwata ta’ sorveljanza għall-inġenji tal-ajru fir-reġistru tas-Sierra Leone. B’mod partikolari:

 l-inġenji tal-ajru/il-linji tal-ajru koperti bl-MoU ma kenux ibbażati fis-Sierra Leone, u l-persunal tal-IAS la kienu bbażati fis-Sierra Leone u lanqas fil-pajjiż li fih kienu bbażati l-linji tal-ajru;

 ma deherx li l-IAS kellha xi poteri ta’ infurzar;

 l-IAS assumiet ir-responsabbiltà għall-ispezzjonijiet ta’ rutina fuwq il-linji tal-ajru kkonċernati, imma l-lvell tal-attivitajiet ta’ spezzjoni ma kienx speċifikat;

 l-MoU lill-IAS taha relazzjoni kuntrattwali mal-linji tal-ajru kkonċernati;

 l-MoU ma deherx li jindirizza adegwatament is-superviżjoni tal-operazzjonijiet ta’ titjir.

(85)

L-awtoritajiet tas-Sierra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tal-kumpaniji tal-ajru li ġejjin urew nuqqas ta' kapaċità li jwettqu sorveljanza adegwata fuq dawn il-kumpaniji: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li l-kumpaniji tal-ajru kollha ċċertifikati fis-Sierra Leone għandhom jiġu suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat u jiddaħħlu fl-Anness A.

Kumpaniji tal-ajru mis-Sważiland

(87)

Hemm evidenza vverifikata ta’ nuqqasijiet serji fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ Jet Africa, kumpanija tal-ajru ċċertifikata fis-Sważiland. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati mill-Olanda, waqt spezzjoni fir-rampa mwettqa bħala parti mill-Programm SAFA ( 27 ).

(88)

Jet Africa ma tatx tweġiba f’waqtha u adegwata għal inkjesta mill-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Olanda dwar l-aspett ta' sikurezza tal-operat tagħha u b'hekk uriet nuqqas ta' trasparenza jew komunikazzjoni kif turi l-assenza ta' tweġiba għall-korrispondenza mibgħuta minn dan l-Istat Membru.

(89)

Mhemm l-ebda evidenza ta’ pjan ta’ azzjoni korrettiva ppreżentat minn Jet Africa biex isewwi n-nuqqasijiet serji ta’ sikurezza b’risposta għat-talba mill-Olanda.

(90)

L-awtoritajiet tas-Sważiland responsabbli għas-superviżjoni regolatorja wrew kapaċità insuffiċjenti li jimplimentaw u jinfurzaw l-istandards rilevanti tas-sikurezza, kif intwera partikolarment b’verifika tal-USOAP li saret f’Marzu 1999. Ir-rapport ta’ verifika ( 28 ) kkonkluda li, fil-waqt tal-verifika, is-Sważiland ma kenitx kapaċi li taqdi b’mod sodisfaċenti r-responsabbiltajiet relatati mas-superviżjoni tas-sikurezza fir-rigward tal-linji tal-ajru u r-reġsitru tal-inġenji tal-ajru tagħha. Innota wkoll li ma kienx possibbli li l-għadd reali tal-inġenji tal-ajru jkun determinat, minħabba li r-reġistru ma kienx miżmum sewwa. Il-grupp ta’ verifika lanqas ma seta’ jiddetermina l-għadd reali ta’ liċenzji tal-persunal maħruġa mis-Sważiland li kienu għadhom validi, minħabba li ma kenx qed jinżammu rekords sewwa. Ma seret l-ebda missjoni ta’ segwitu ta’ verifika tal-USOAP, minħabba li s-Sważiland ma tax lill-ICAO informazzjoni dwar il-progress li wettqet fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni biex tindirizza s-sejbiet tar-rapport.

(91)

L-awtoritajiet tal-Liberja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tal-kumpaniji tal-ajru li ġejjin urew nuqqas ta' kapaċità li jwettqu sorveljanza adegwata fuq dawn il-kumpaniji: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Għalhekk, abbażi tal-kriterji komuni, ġie vvalutat li l-kumpaniji tal-ajru kollha ċċertifikati fis-Sważiland għandhom jiġu suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat u jiddaħħlu fl-Anness A.

Kunsiderazzjonijiet ġenerali dwar il-linji l-oħra inklużi fil-lista

(93)

Minħabba li dan ma jikkomprometti bl-ebda mod is-sikurezza, it-trasportaturi tal-ajru elenkati hawn fuq jista' jingħatalhom il-permess li jeżerċitaw drittijiet tat-traffiku billi jużaw inġenji tal-ajru mikrijin flimkien mal-ekwipaġġ (wet-leasing) mingħand trasportatur tal-ajru li mhuwiex suġġett għal projbizzjoni fuq l-operat, dejjem jekk tinżamm il-konformità mal-istandards rilevanti tas-sikurezza.

(94)

il-lista tal-Komunità għandha tkun aġġornata regolarment u hekk kif ikun meħtieġ, biex tkun tista' tqis l-evoluzzjoni tas-sikurezza f'relazzjoni mat-trasportaturi tal-ajru kkonċernati u abbażi ta' evidenza ulterjuri dwar l-azzjonijiet rimedjali li jitwettqu.

Trasportaturi tal-ajru mhux inklużi fil-lista

(95)

Fid-dawl tal-evidenza mressqa minn Tuninter u l-awtoritajiet tat-Tuneżija responsabbli għas-sorveljanza regolatorja fuq din il-kumpanija, u konferma ulterjuri mill-Italja, jitqies li hemm evidenza sostanzjata li dan it-trasportatur tal-ajru kkoreġa n-nuqqasijiet ta’ sikurezza osservati matul żewġ spezzjonijiet fil-post imwettqa mill-awtoritajiet Taljani.

(96)

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Ġermanja, jitqies li ma għadx hemm evidenza sostanzjata ta’ nuqqas ta’ kapaċità jew rieda min-naħa tal-awtoritajiet tat-Taġikistan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati f’dan l-Istat.

(97)

Abbażi tal-informazzzjoni pprovduta mill-Belġju li turi li ġew ikkoreġuti għal kollox in-nuqqasijiet li kienu wasslu biex ikun hemm projbizzjoni nazzjonali fuq l-I.C.T.T.P.W. u South Airlines, jitqies li mhemmx evidenza sostanzjata ta’ persistenza ta’ nuqqasijiet serji tas-sikurezza min-naħa ta’ dawn it-trasportaturi tal-ajru.

(98)

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Ġermanja li turi li l-inġenju tal-ajru speċifiku li wassal għall-impożizzjoni ta’ restrizzjoni operattiva fuq Atlant Soyuz ma għadux parti mill-flotta ta’ din tal-aħħar, jitqies li mhemmx evidenza sostanzjata ta’ persistenza ta’ nuqqasijiet serji tas-sikurezza min-naħa ta’ dan it-trasportatur tal-ajru.

(99)

Abbażi tal-informazzjoni li hija disponibbli f’dan l-istadju, jitqies li mhemmx evidenza sostanzjata ta’ ta’ nuqqasijiet serji tas-sikurezza li ma ġewx ikkoreġuti min-naħa ta’ Air Mauritanie. Madankollu, jeħtieġ li jkun hemm verifika ulterjuri tal-kapaċitajiet tal-awtoritajiet tal-Mawritanja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta’ dan it-trasportatur tal-ajru. Għal dan il-għan, fi żmien xahrejn, il-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-awtoritajiet ta' kwalunkwe Stat membru interessat, għandha twettaq evalwazzjoni tal-awtoritajiet tal-Mawritanja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta’ dan it-trasportatur tal-ajru u tal-impriżi taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

(100)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma suġġetti għall-projbizzjoni tal-operat fil-Komunità msemmija fil-Kapitolu II tar-Regolament ta’ bażi.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet tal-operat

1.  It-trasportaturi tal-ajru elenkati fl-Anness A huma suġġetti għal projbizzjoni fil-Komunità tal-operazzjonijiet kolha tagħhom.

2.  It-trasportaturi tal-ajru elenkati fl-Anness B huma suġġetti għal restrizzjonijiet operattivi fi ħdan il-Komunità. Ir-restrizzjonijiet operattivi jikkonsistu fi projbizzjoni fuq l-użu tal-inġenji tal-ajru speċifiċi jew it-tipi speċifiċi ta’ inġenji tal-ajru msemmija fl-Anness B.

Artikolu 3

Infurzar

L-Istati Membri għandhom jgaħrrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura li tittieħed skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament ta’ bażi biex jinfurżaw, fif-territorju tagħhom, il-projbizzjonijiet tal-operat inklużi fil-lista tal-Komunità fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru li huma suġġetti għal dawk il-projbizzjonijiet.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M18
ANNESS AIL-LISTA TAT-TRASPORTATURI BL-AJRU [TAL-AJRU] LI L-OPERAZZJONIJIET KOLLHA TAGĦHOM HUMA SOĠĠETTI GĦAL PROJBIZZJONI FL-UE (1)

Isem l-entità legali tat-trasportatur tal-ajru kif muri fuq l-AOC tiegħu (u l-isem kummerċjali tiegħu, jekk ikun differenti)

In-Numru taċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru (l-AOC) jew tal-Liċenzja tal-Operat

In-numru tal-identifikazzjoni tal-ICAO għal-linja tal-ajru

L-Istat tal-Operatur

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Is-Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ir-Repubblika tal-Gana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Il-Ħonduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Mhux magħruf

VRB

Ir-Repubblika tar-Rwanda

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Afganistan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

PAMIR AIRLINES

Mhux magħruf

PIR

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Angola responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ TAAG Angola Airlines li ddaħħal fl-Anness B, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tal-Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR GICANGO

009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR NAVE

017

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

DIEXIM

007

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Ir-Repubblika tal-Angola

HELIANG

010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

MAVEWA

016

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Ir-Repubblika tal-Angola

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Benin responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tal-Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Ir-Repubblika tal-Benin

AFRICA AIRWAYS

Mhux magħruf

AFF

Ir-Repubblika tal-Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Mhux applikabbli

Ir-Repubblika tal-Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Ir-Repubblika tal-Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Ir-Repubblika tal-Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Ir-Repubblika tal-Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Ir-Repubblika tal-Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Ir-Repubblika tal-Benin

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Kongo responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tal-Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Ir-Repubblika tal-Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Ir-Repubblika tal-Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Firma ministerjali (ordinanza Nru. 78/205)

LCG

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet ta’ Ġibuti responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 
 

Ġibuti

DAALLO AIRLINES

Mhux magħruf

DAO

Ġibuti

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Ginea Ekwatorjali responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Il-Ginea Ekwatorjali

CRONOS AIRLINES

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Il-Ginea Ekwatorjali

CEIBA INTERCONTINENTAL

Mhux magħruf

CEL

Il-Ginea Ekwatorjali

EGAMS

Mhux magħruf

EGM

Il-Ginea Ekwatorjali

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Il-Ginea Ekwatorjali

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Mhux applikabbli

Il-Ginea Ekwatorjali

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Il-Ginea Ekwatorjali

GUINEA AIRWAYS

738

Mhux applikabbli

Il-Ginea Ekwatorjali

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Il-Ginea Ekwatorjali

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Il-Ginea Ekwatorjali

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Indoneżja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia u Metro Batavia, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ASCO NUSA AIR

135-022

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

EASTINDO

135-038

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KAL STAR

121-037

KLS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MEGANTARA

121-025

MKE

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MIMIKA AIR

135-007

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NYAMAN AIR

135-042

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PURA WISATA BARUNA

135-025

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SKY AVIATION

135-044

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SMAC

135-015

SMC

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRAVIRA UTAMA

135-009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

UNINDO

135-040

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Kazakistan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ Air Astana, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Ir-Repubblika tal-Kazakistan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Kirgiża responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika Kirgiża

AIR MANAS

17

MBB

Ir-Repubblika Kirgiża

ASIAN AIR

36

AZZ

Ir-Repubblika Kirgiża

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Ir-Repubblika Kirgiża

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Ir-Repubblika Kirgiża

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Ir-Repubblika Kirgiża

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Ir-Repubblika Kirgiża

DAMES

20

DAM

Ir-Repubblika Kirgiża

EASTOK AVIA

15

EEA

Ir-Repubblika Kirgiża

ITEK AIR

04

IKA

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZSTAN

03

LYN

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZSTAN AIRLINE

Mhux magħruf

KGA

Ir-Repubblika Kirgiża

S GROUP AVIATION

6

SGL

Ir-Repubblika Kirgiża

SKY WAY AIR

21

SAB

Ir-Repubblika Kirgiża

TRAST AERO

05

TSJ

Ir-Repubblika Kirgiża

VALOR AIR

07

VAC

Ir-Repubblika Kirgiża

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Liberja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja.

 
 

Il-Liberja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Gaboniża responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta’ Gabon Airlines, Afrijet u SN2AG li ddaħħlu fl-Anness B, inklużi

 
 

Ir-Repubblika Gaboniża

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Gaboniża

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Ir-Repubblika Gaboniża

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Ir-Repubblika Gaboniża

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Ir-Repubblika Gaboniża

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Ir-Repubblika Gaboniża

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Ir-Repubblika Gaboniża

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Gaboniża

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Mawritanja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 
 

Ir-Repubblika tal-Mawritanja

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Ir-Repubblika tal-Mawritanja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Możambik responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tal-Możambik

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Ir-Repubblika tal-Możambik

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 tal-2010

MXE

Ir-Repubblika tal-Możambik

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

HELICOPTEROS CAPITAL

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

CFA MOZAMBIQUE

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

UNIQUE AIR CHARTER

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

SAFARI AIR

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

ETA AIR CHARTER LDA

04 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

CFM-TTA SA

07 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

AERO-SERVICOS SARL

08 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

VR CROPSPRAYERS LDA

06 tal-2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Możambik

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Filippini responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tal-Filippini

AEROMAJESTIC

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Ir-Repubblika tal-Filippini

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

BEACON

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Ir-Repubblika tal-Filippini

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CM AERO

4AN2000001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CORPORATE AIR

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

HUMA CORPORATION

2009014

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

INTERISLAND

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Ir-Repubblika tal-Filippini

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Ir-Repubblika tal-Filippini

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Ir-Repubblika tal-Filippini

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Ir-Repubblika tal-Filippini

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Ir-Repubblika tal-Filippini

WORLD AVIATION, CORP.

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

YOKOTA AVIATION, INC.

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ZENITH AIR, INC.

2009012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Filippini

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Ir-Repubblika tal-Filippini

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet ta’ São Tomé u Prínċipe responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

São Tomé u Prínċipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé u Prínċipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé u Prínċipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé u Prínċipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé u Prínċipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé u Prínċipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Mhux magħruf

São Tomé u Prínċipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé u Prínċipe

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet ta’ Sjerra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Sjerra Leone

AIR RUM, LTD

Mhux magħruf

RUM

Sjerra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Mhux magħruf

DTY

Sjerra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Sjerra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Mhux magħruf

ORJ

Sjerra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Mhux magħruf

PRR

Sjerra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Mhux magħruf

SVT

Sjerra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Sjerra Leone

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tas-Sudan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 
 

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUDAN AIRWAYS

Mhux magħruf

SUD

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Ir-Repubblika tas-Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Ir-Repubblika tas-Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Ir-Repubblika tas-Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALMAJARA AVIATION

Mhux magħruf

MJA

Ir-Repubblika tas-Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Ir-Repubblika tas-Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Ir-Repubblika tas-Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Ir-Repubblika tas-Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Ir-Repubblika tas-Sudan

TARCO AIRLINES

056

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tas-Sudan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tas-Sważiland responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 
 

Is-Sważiland

SWAZILAND AIRLINK

Mhux magħruf

SZL

Is-Sważiland

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet taż-Żambja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 
 

Iż-Żambja

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Iż-Żambja

(1)   It-trasportaturi tal-ajru elenkati fl-Anness A jistgħu jingħataw permess jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji tal-ajru mikrijin flimkien mal-ekwipaġġ mingħand trasportatur bl-ajru li mhuwiex soġġett għal projbizzjoni fuq l-operat, dejjem jekk tinżamm il-konformità mal-istandards tas-sikurezza rilevanti.
ANNESS BIL-LISTA TAT-TRASPORTATURI BL-AJRU [TAL-AJRU] LI L-OPERAZZJONIJIET KOLLHA TAGĦHOM HUMA SOĠĠETTI GĦAL RESTRIZZJONIJIET OPERATTIVI FL-UE (1)

Isem l-entità legali tat-trasportatur tal-ajru kif muri fuq l-AOC tiegħu (u l-isem kummerċjali tiegħu, jekk ikun differenti)

In-numru taċ-Ċertifikat ta’ Operatur tal-Ajru (AOC)

In-numru tal-identifikazzjoni tal-ICAO għal-linja tal-ajru

L-Istat tal-Operatur

It-tip ta’ inġenju tal-ajru ristrett

Il-marka/i tar-reġistrazzjoni u, fejn disponibbli, in-numru/i tas-serje tal-kostruzzjoni

L-Istat tar-reġistrazzjoni

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip TU- 204

Il-flotta kollha ħlief: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Falcon 50, żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Falcon 900

Il-flotta kollha ħlief: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Ir-Repubblika Gaboniża

AIR ASTANA (3)

Ak-0388-09

KZR

Il-Każakistan

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip B-767, erba’ (4) inġenji tal-ajru tat-tip B-757, għaxar (10) inġenji tal-ajru tat-tip A319/320/321, ħames (5) inġenji tal-ajru tat-tip Fokker 50

Il-flotta kollha ħlief: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ir-Repubblika tal-Gana

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip DC8-63F

Il-flotta kollha ħlief: 9G-TOP u 9G-RAC

Ir-Repubblika tal-Gana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Il-Madagaskar

Il-flotta kollha ħlief: żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-737-300, żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip ATR 72-500, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip ATR 42-500, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip ATR 42-320 u tliet (3) inġenji tal-ajru tat-tip DHC 6-300

Il-flotta kollha ħlief: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

IR-REPUBBLIKA tal-Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Il-Komoros

Il-flotta kollha ħlief: LET 410 UVP

Il-flotta kollha ħlief: D6-CAM (851336)

Il-Komoros

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Boeing B-767-200

Il-flotta kollha ħlief: TR-LHP

Ir-Repubblika Gaboniża

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran

Il-flotta kollha ħlief: 14-il inġenju tal-ajru tat-tip A-300, tmien (8) inġenji tal-ajru tat-tip A-310, inġenju tal-ajru wieħed (1) B-737

Il-flotta kollha ħlief:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Il-flotta kollha ħlief: tmien (8) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B737, żewġ (2) inġenji tal-ajru tat-tip Airbus A-310, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Airbus A-320

Il-flotta kollha ħlief:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Challenger CL-601, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip HS-125-800

Il-flotta kollha ħlief: TR-AAG, ZS-AFG

Ir-Repubblika Gaboniża; Ir-Repubblika tal-Afrika t’Isfel

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Ir-Repubblika tal-Angola

Il-flotta kollha ħlief: ħames (5) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-777 u erbat (4) inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B-737-700

Il-flotta kollha ħlief: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Ir-Repubblika tal-Angola

(1)   It-trasportaturi tal-ajru elenkati fl-Anness B jistgħu jingħataw permess jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji tal-ajru mikrijin flimkien mal-ekwipaġġ mingħand trasportatur tal-ajru li mhuwiex soġġett għal projbizzjoni fuq l-operat, dejjem jekk tinżamm il-konformità mal-istandards tas-sikurezza rilevanti.

(2)   Afrijet jitħalla juża biss l-inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija għall-operazzjonijiet attwali tiegħu fl-Unjoni Ewropea.

(3)   Air Astana jitħalla juża biss l-inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija għall-operazzjonijiet attwali tiegħu fl-Unjoni Ewropea.

(4)   Gabon Airlines jitħalla juża biss l-inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija għall-operazzjonijiet attwali tiegħu fil-Komunità Ewropea.

(5)   Iran Air jitħalla jopera lejn l-Unjoni Ewropea meta juża l-inġenji tal-ajru speċifiċi skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-premessa (69) tar-Regolament (UE) Nru 590/2010, ĠU L 170, 6.7.2010, p. 15.( 1 ) ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15.

( 2 ) Stabbilit bl-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

( 4 ) DGAC/F 2000-210

L-ebda ref. għal spezzjoni oħra tas-SAFA mwettqa mill-Ġermanja.

( 5 ) DGAC/F-2000-895

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

( 7 ) ENAC-IT-2005-237

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

( 9 ) DGAC/F-2005-1222

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

( 11 ) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, it-2 ta' Marzu 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

( 15 ) BCAA-2005-36

( 16 ) Spezzjonijiet fir-rampa tas-SAFA mill-awtoritajiet Belġjani fil-11 ta' Marzu 2006, fi Brussell.

( 17 ) Korripondenza bejn il-Ministeru tat-Trasport tar-Renju Unit u d-DGCA tal-Ginea Ekwatorjali dwar ir-“Reġistru tal-Ajruplani tal-Ginea Ekwatorjali” (is-27 ta' Marzu 2002).

( 18 ) Rapport Sommarju tal-ICAO-USOAP — Spezzjoni tad-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili tar-Repubblika tal-Ginea Ekwatorjali (Malabo, l-14-18 ta' Mejju 2001).

( 19 ) Id-Dokument ta' ħidma tal-Kunsill tal-ICAO C-WP/12471.

( 20 ) Korripondenza bejn il-Ministeru tat-Trasport tar-Renju Unit u l-ECAC dwar il-“Kwistjoni tad-Dokumentazzjoni dwar l-Ajruplani minn Kumpaniji mhux awtorizzati” (is-6 ta’ Awwissu 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 Nri s 315, 316.

( 22 ) UK-CAA Regulation Group — Aircraft Survey Report, il-5 ta' Marzu 1996 (Kodiċi Uffiċjali: 223).

( 23 ) Korrispondenza bejn il-Ministeru tat-Trasport tal-Liberja u d-DGCA tar-Renju Unit dwar “l-inkapaċità, minħabba l-kunflitt ċivili Liberjan, li jinżamm kontroll regolatorju fuq ajruplani reġistrati fil-Liberja”, it-28 ta’ Awwissu 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

( 26 ) Memorandum of Understanding between DCA Sierra Leone and “FAST International Aviation Surveyors on the inspection, surveillance and provision of regulatory services to extra-regional air operators” (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland, (Mbabane, 9-12 ta’ Marzu 1999).