2006R0474 — LV — 23.11.2011 — 018.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 474/2006

(2006. gada 22. marts)

par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 084, 23.3.2006, p.14)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 910/2006 (2006. gada 20. jūnijs),

  L 168

16

21.6.2006

 M2

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1543/2006 (2006. gada 12. oktobris),

  L 283

27

14.10.2006

 M3

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 235/2007 (2007. gada 5. marts),

  L 66

3

6.3.2007

 M4

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 787/2007 (2007. gada 4. jūlijs),

  L 175

10

5.7.2007

 M5

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1043/2007 (2007. gada 11. septembris),

  L 239

50

12.9.2007

 M6

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1400/2007 (2007. gada 28. novembris),

  L 311

12

29.11.2007

 M7

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 331/2008 (2008. gada 11. aprīlis),

  L 102

3

12.4.2008

 M8

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 715/2008 (2008. gada 24. jūlijs),

  L 197

36

25.7.2008

 M9

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1131/2008 (2008. gada 14. novembris),

  L 306

47

15.11.2008

 M10

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 298/2009 (2009. gada 8. aprīlis),

  L 95

16

9.4.2009

 M11

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 619/2009 (2009. gada 13. jūlijs),

  L 182

4

15.7.2009

 M12

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1144/2009 (2009. gada 26. novembris),

  L 312

16

27.11.2009

 M13

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 273/2010 (2010. gada 30. marts),

  L 84

25

31.3.2010

 M14

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 590/2010 (2010. gada 5. jūlijs),

  L 170

9

6.7.2010

 M15

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 791/2010 (2010. gada 6. septembris),

  L 237

10

8.9.2010

 M16

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1071/2010 (2010. gada 22. novembris),

  L 306

44

23.11.2010

 M17

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 390/2011 (2011. gada 19. aprīlis),

  L 104

10

20.4.2011

►M18

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1197/2011 (2011. gada 21. novembris),

  L 303

14

22.11.2011
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 474/2006

(2006. gada 22. marts)

par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu ( 1 ), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2111/2005 (še turpmāk – “pamatregula”) II nodaļā noteiktas procedūras to gaisa pārvadātāju saraksta izveidei, uz kuriem Kopienā attiecas darbības aizliegums, kā arī procedūras, kas noteiktos apstākļos dalībvalstīm ļauj pieņemt pasākumus, izņēmuma gadījumā uzliekot darbības aizliegumus savā teritorijā.

(2)

Saskaņā ar pamatregulas 3. panta 3. punktu dalībvalstis darīja Komisijai zināmus tos gaisa pārvadātājus, uz kuriem tās teritorijā attiecas darbības aizliegums, minot šāda aizlieguma noteikšanas iemeslus un darot zināmu citu svarīgu informāciju.

(3)

Komisija informēja visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši vai, ja tas nebija iespējams, ar to iestāžu starpniecību, kas atbild par gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, norādot būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko pamatotu lēmumu attiecināt uz tiem darbības aizliegumu Kopienā.

(4)

Komisija atbilstīgi pamatregulas 7. pantam nodrošināja iespēju attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskus apsvērumus un tikt uzklausītiem Komisijā 10 darbdienu laikā un Gaisa satiksmes drošības komitejā ( 2 ).

(5)

Kopējie kritēriji darbības aizliegumam drošības iemeslu dēļ Kopienas mērogā ir izklāstīti pamatregulas pielikumā.

Air Bangladesh

(6)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Air Bangladesh trūkumiem drošības jomā attiecībā uz kādu tās gaisa flotes kuģi. Šos trūkumus atklāja pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs, ko Vācija veica atbilstīgi SAFA programmai ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh atbilstīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Vācijas civilas aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts. Līdz šim Vācijai nav bijusi iespēja pārbaudīt, vai ir novērsti trūkumi drošības jomā.

(8)

Bangladešas iestādes, kas atbild par Air Bangladesh regulatīvo uzraudzību, nav atbilstīgi saviem no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami uzraudzījušas vienu konkrētu gaisa pārvadātāja izmantoto gaisa kuģi.

(9)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Air Bangladesh jāpakļauj stingram darbības ierobežojumam un jāiekļauj B pielikumā.

Air Koryo

(10)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Air Koryo trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs, ko Francija un Vācija veica atbilstīgi SAFA programmai ( 4 ).

(11)

Pastāvīgu Air Koryo nespēju novērst trūkumus, par ko iepriekš ziņoja Francija, atklāja citās pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs, kuras veica atbilstīgi SAFA programmai ( 5 ).

(12)

Pamatota un ar nopietniem negadījumiem saistīta informācija, ko darīja zināmu Francija, norāda par apslēptiem sistēmiskiem Air Koryo trūkumiem drošības jomā.

(13)

Izrādījās, ka Air Koryo nespēj novērst šos trūkumus drošības jomā.

(14)

Air Koryo atbilstīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Francijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo nebija atbildes uz minētās dalībvalsts pieprasījumu.

(15)

Izlabošanas pasākumu plāns, ko Air Koryo iesniedza, atbildot uz Francijas pieprasījumu, nebija atbilstīgs un pietiekams, lai novērstu atklātos nopietnos trūkumus drošības jomā.

(16)

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas iestādes, kas atbild par Air Koryo regulatīvo uzraudzību, nav atbilstīgi saviem no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami uzraudzījušas šo gaisa pārvadātāju.

(17)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Air Koryo neievēro atbilstīgos drošības standartus.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem konkrēta Ariana Afghan Airlines gaisa kuģa trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja Vācija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 6 ).

(19)

Izrādījās, ka Ariana Afghan Airlines nespēj novērst šos trūkumus drošības jomā.

(20)

Ariana Afghan Airlines atbilstīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Vācijas civilas aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par saziņas trūkumu, jo nebija atbilstīgas atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(21)

Afganistānas kompetentās iestādes, kur reģistrēts gaisa kuģis, kuru izmantoja Ariana Afghan Airlines, nav atbilstīgi saviem no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami labi uzraudzījušas šā gaisa pārvadātāja izmantoto gaisa kuģi.

(22)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Ariana Afghan neievēro atbilstīgos drošības standartus attiecībā uz visiem gaisa kuģiem, ko tā ekspluatē, izņemot A310 ar reģistrācijas numuru F-GYYY, kurš reģistrēts Francijā un kuru uzrauga Francijas iestādes.

BGB Air

(23)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem BGB Air trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja Itālija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 7 ).

(24)

Izrādījās, ka BGB Air nespēj vai nevēlas novērst trūkumus drošības jomā, jo iesniedza atbilstības ICAO standartiem pašnovērtējumu, kura pamatā ir Itālijas ārzemju gaisa pārvadātāju kontorllapa un kurš neatbilda turpmākajās SAFA pārbaudēs iegūtajiem datiem.

(25)

BGB Air atbilstīgi nereaģēja uz Itālijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo reizēm nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(26)

Nav pierādījumu, ka BGB Air, atbildot uz Itālijas pieprasījumu, būtu īstenojusi atbilstīgu izlabošanas pasākumu plānu, ko iesniedza, lai novērstu nopietnos trūkumus drošības jomā.

(27)

Kazahstānas iestādes, kas atbild par BGB Air regulatīvo uzraudzību, pilnībā nesadarbojās ar Itālijas civilās aviācijas iestādi, kad tika paustas bažas par minētajā valstī sertificētās aviosabiedrības BGB Air darbības drošumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(28)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka BGB Air neievēro atbilstīgos drošības standartus.

Buraq Air

(29)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Buraq Air trūkumiem drošības jomā attiecībā uz kravu pārvadājumiem. Šos trūkumus atklāja Zviedrija un Nīderlande, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 8 ).

(30)

Buraq Air atbilstīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Vācijas civilas aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības kravas pārvadājumu drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(31)

Lībijas iestādes, kas atbild par Buraq Air regulatīvo uzraudzību, nav atbilstīgi saviem no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami uzraudzījušas šā gaisa pārvadātāja kravu pārvadājumus.

(32)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Buraq Air jāpakļauj stingriem darbības ierobežojumiem un jāiekļauj B pielikumā.

Air Service Comores

(33)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Air Service Comores trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja dalībvalsts Francija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudi atbilstīgi SAFA programmai ( 9 ).

(34)

Nav pierādījumu, ka Air Service Comores, atbildot uz Francijas pieprasījumu, būtu īstenojusi atbilstīgu izlabošanas pasākumu plānu, ko iesniedza, lai novērstu atklātos nopietnos trūkumus drošības jomā.

(35)

Izrādījās, ka iestādes, kas atbild par Air Service Comores regulatīvo uzraudzību, nespēj novērst trūkumus drošības jomā.

(36)

Komoru salu iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, savlaicīgi nesadarbojās ar Francijas civilās aviācijas iestādi, kad tika paustas bažas par minētajā valstī licencētā vai sertificētā gaisa pārvadātāja darbības drošumu.

(37)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Air Service Comores neievēro atbilstīgos drošības standartus.

GST Aero Air Company

(38)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem GST Aero Air Company trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja Itālija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 10 ).

(39)

Izrādījās, ka GST Aero Air Company nespēj vai nevēlas novērst trūkumus drošības jomā.

(40)

GST Aero Air Company atbilstīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Itālijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(41)

Nav pierādījumu, ka GST Aero Air Company, atbildot uz Itālijas pieprasījumu, būtu īstenojusi atbilstīgu izlabošanas pasākumu plānu, ko iesniedza, lai novērstu nopietnos trūkumus drošības jomā.

(42)

Kazahstānas iestādes, kas atbild par GST Aero Air Company regulatīvo uzraudzību, pilnībā nesadarbojās ar Itālijas civilās aviācijas iestādi, kad tika paustas bažas par minētajā valstī licencētās vai sertificētās aviosabiedrības darbības drošumu, jo bija maz atbilžu uz korespondenci no Itālijas.

(43)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka GST Aero Air Company neievēro atbilstīgos drošības standartus.

Phoenix Aviation

(44)

Kirgizstānas iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, nav spējušas pietiekami labi īstenot un ieviest atbilstīgos drošības standartus attiecībā uz Phoenix Aviation. Lai gan Phoenix Aviation gaisa kuģa ekspluatanta apliecība (AOC) ir izdota Kirgizstānā, ir pierādījumi, ka aviosabiedrības galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), kas ir pretrunā ar Čikāgas konvencijas 6. pielikuma noteiktajām prasībām. ASV Valsts transporta drošības palātas informatīvajā ziņojumā ( 11 ) par negadījumu 904. reisā ar Kam Air, kuru ekspluatēja Phoenix Aviation, teikts, ka Phoenix Aviation centrālais birojs ir AAE.

(45)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Phoenix Aviation neievēro atbilstīgos drošības standartus.

Phuket Airlines

(46)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Phuket Airlines trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja dalībvalstis Apvienotā Karaliste un Nīderlande pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs, ko veica atbilstīgi SAFA programmai ( 12 ).

(47)

Izrādījās, ka Phuket Airlines nespēj savlaicīgi un atbilstīgi novērst šos trūkumus drošības jomā.

(48)

Taizemes iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, pilnībā nesadarbojās ar Nīderlandes civilās aviācijas iestādi, kad tika paustas bažas par minētajā valstī sertificētās aviosabiedrības Phuket Airlines darbības drošumu, jo nebija derīgu atbilžu uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(49)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Phuket Airlines neievēro atbilstīgos drošības standartus.

Reem Air

(50)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Reem Air trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus sākotnēji atklāja Nīderlande, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 13 ).

(51)

Pastāvīgu Reem Air nespēju novērst trūkumus Nīderlande apstiprināja, veicot viena konkrēta gaisa kuģa turpmākās pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 14 ).

(52)

Izrādījās, ka Reem Air nespēj vai nevēlas novērst trūkumus drošības jomā.

(53)

Reem Air atbilstīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Nīderlandes civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(54)

Nav pierādījumu, ka Reem Air, atbildot uz Nīderlandes pieprasījumu, būtu īstenojusi atbilstīgu izlabošanas pasākumu plānu, ko iesniedza, lai novērstu atklātos nopietnos trūkumus drošības jomā.

(55)

Kirgizstānas iestādes, kas atbild par Reem Air regulatīvo uzraudzību, nav atbilstīgi saviem no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami uzraudzījušas šo gaisa pārvadātāju, jo tam ir pastāvīgi nopietni trūkumi drošības jomā. Turklāt informācija, ko Reem Air sniedza Komisijai, kad šī aviosabiedrība tika uzklausīta, liecina, ka, lai gan Reem Air gaisa kuģa ekspluatanta apliecība ir izdota Kirgizstānā, aviosabiedrības galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), kas ir pretrunā ar Čikāgas konvencijas 6. pielikuma noteiktajām prasībām.

(56)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Reem Air neievēro atbilstīgos drošības standartus.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Silverback Cargo Freighters trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja Beļģija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs atbilstīgi SAFA programmai ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, kas apgalvo arī, ka veic sava gaisa kuģa apkopi (A&B pārbaudi), atbilstīgi nereaģēja uz šīs dalībvalsts civilas aviācijas iestādes informācijas pieprasījumiem, kuri attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo nebija derīgas atbildes uz šīs dalībvalsts pieprasījumiem.

(59)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Silverback Cargo Freighters neievēro atbilstīgos drošības standartus.

Kongo Demokrātiskās Republikas gaisa pārvadātāji

(60)

Neskatoties uz Kongo Demokrātiskās Republikas (“KDR”) centieniem, tai ir pastāvīgas grūtības īstenot un ieviest atbilstīgos drošības standartus, par ko liecina ICAO-USOAP – Kongo Demokrātiskās Republikas Civilās aviācijas direktorāta pārbaudes kopsavilkuma ziņojums (Kinšasa, 2001. gada 11.–18. jūnijs). Konkrēti, pašlaik nav gaisa kuģu ekspluatantu sertificēšanas sistēmas.

(61)

Tādēļ KDR iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, nespēj veikt atbilstīgu uzraudzību drošības jomā.

(62)

Ir aizliegta Central Air Express darbība pamatotu trūkumu dēļ, kas saistīti ar starptautiskiem drošības standartiem, un nesadarbošanās dēļ ar dalībvalsti.

(63)

Beļģija ( 16 ) un Hewa Bora Airways (HBA) ir sniegušas informāciju, kas liecina, ka HBA gadījumā Beļģijas iestāžu agrāk novērotie trūkumi ir ievērojamā mērā novērsti attiecībā uz konkrētu gaisa kuģi. Beļģija papildus informēja Komisiju, ka tā ir paredzējusi veikt sistemātiskas HBA pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes. Ņemot to vērā, tiek uzskatīts, ka šim gaisa pārvadātājam jāatļauj turpināt pašreizējo darbību.

(64)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka visi Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) sertificētie gaisa pārvadātāji jāiekļauj A pielikumā, izņemot Hewa Bora Airways (HBA), kas jāiekļauj B pielikumā.

Ekvatoriālās Gvinejas gaisa pārvadātāji

(65)

Ekvatoriālās Gvinejas iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, pilnībā nesadarbojās ar Apvienotās Karalistes (AK) civilās aviācijas iestādi, kad tika paustas bažas par minētajā valstī licencēto vai sertificēto gaisa pārvadātāju darbības drošumu. AK 2002. gada 27. martā ( 17 ) nosūtīja vēstuli Ekvatoriālās Gvinejas civilās aviācijas ģenerāldirektoram, lai saņemtu skaidrojumu par šādiem punktiem:

 ievērojams Ekvatoriālajā Gvinejā reģistrēto gaisa kuģu skaita pieaugums un mājieni, ka Gaisa kuģu reģistrācijas birojs (ARB) vai tamlīdzīga organizācija varētu pārvaldīt gaisa kuģu reģistru,

 vairākiem gaisa pārvadātājiem, kam ir Ekvatoriālajā Gvinejā izdotas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC), galvenā uzņēmējdarbības vieta neatrodas Ekvatoriālajā Gvinejā.

Civilās aviācijas ģenerāldirektoru vēstulē informēja arī par to, ka AK turpmāk nevarēs atļaut Ekvatoriālās Gvinejas aviosabiedrībām veikt gaisa komercpārvadājumus uz AK teritoriju, ja AK iestādes nebūs pārliecinātas, ka minēto aviosabiedrību uzraudzība ir apmierinoša. Ekvatoriālā Gvineja uz šo vēstuli neatbildēja.

(66)

Ekvatoriālās Gvinejas iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, nav spējušas pietiekami labi īstenot un ieviest atbilstīgos drošības standartus, un tas jo īpaši atklājās pārbaudēs un saistītajos izlabošanas pasākumu plānos, ko izstrādāja atbilstīgi ICAO Universālās drošības uzraudzības pārbaudes programmai. Šāda USOAP pārbaude Ekvatoriālajā Gvinejā notika 2001. gada maijā, un tās pārbaudes ziņojumā ( 18 ) norādīts, ka pārbaudes laikā Civilās aviācijas iestāde nevarēja nodrošināt savu aviosabiedrību atbilstīgu uzraudzību un panākt, ka tās darbojas atbilstīgi ICAO standartiem. Minētajā pārbaudē atklātie trūkumi ir šādi:

 nav organizācijas, kas varētu uzņemties veikt drošības uzraudzības darbības, jo īpaši nav speciālistu licencēšanas, gaisa kuģa ekspluatācijas vai lidotspēja jomā,

 nespēja noteikt reģistrēto gaisa kuģu skaitu vai izdoto derīgo lidotspējas apliecību skaitu,

 nav izveidota sakārtota sistēma gaisa pārvadātāju sertificēšanai un uzraudzībai,

 nav pieņemti noteikumi par aeronavigāciju,

 netiek veikta pilnvaroto gaisa pārvadātāju uzraudzība,

 nav īstenota sistēma lidotspējas pārbaudes aģentūras pamatpienākumu veikšanai.

Turklāt Ekvatoriālās Gvinejas Civilās aviācijas ģenerāldirektorāts vēl nav iesniedzis pasākumu plānu ICAO, lai novērstu šos pārbaudē atklātos trūkumus, ( 19 ) un tādēļ papildu pārbaudes apmeklējums nav noticis.

(67)

Ekvatoriālās Gvinejas iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, nav spējušas atbilstīgi no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami labi īstenot un ieviest atbilstīgos drošības standartus. Faktiski dažiem gaisa pārvadātājiem, kam ir Ekvatoriālajā Gvinejā izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība (AOC), galvenā uzņēmējdarbības vieta nav Ekvatoriālajā Gvinejā, kas ir pretrunā ar Čikāgas konvencijas ( 20 ) 6. pielikumā noteiktajām prasībām.

(68)

Izrādījās, ka Ekvatoriālās Gvinejas iestādes, kas atbild par turpmāk norādīto gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, nespēj veikt atbilstīgu šo gaisa pārvadātāju uzraudzību drošības jomā: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka visiem Ekvatoriālajā Gvinejā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem jāaizliedz darboties un tie jāiekļauj A pielikumā.

Libērijas gaisa pārvadātāji

(70)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Libērijā sertificētās International Air Services trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja Francija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 21 ).

(71)

Libērijas iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, pilnībā nesadarbojās ar Apvienotās Karalistes (AK) civilās aviācijas iestādi, kad tika informētas par nopietniem trūkumiem drošības jomā, kurus 1996. gada 5. martā ( 22 ) atklāja AK civilās aviācijas iestāde, veicot Libērijā reģistrēta gaisa kuģa pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudi. Tika paustas bažas par Libērijā licencētu vai sertificētu gaisa pārvadātāju darbības drošumu, jo 1996. gada 12. martā AK civilās aviācijas iestāde informēja Libērijas Civilās aviācijas direkciju, ka atteiks visus atļauju pieprasījumus veikt komercpārvadājumus uz AK Libērijā reģistrētiem gaisa kuģiem, kamēr Libērijas iestādes nevarēs pierādīt, ka ir efektīva regulatīva sistēma Libērijā reģistrēto gaisa kuģu lidotspējas nodrošināšanai. No Libērijas iestādēm netika saņemta nekāda atbilde. Tāpat Libērijas iestādes pilnībā nesadarbojās ar Francijas civilās aviācijas iestādi, nedodot atbildi, kad šī dalībvalsts pauda bažas par Libērijā licencētas vai sertificētas aviosabiedrības darbības drošumu.

(72)

Libērijas iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, nav spējušas pietiekami labi īstenot un ieviest atbilstīgos drošības standartus. Pati Libērijas valdība 1996. gadā ( 23 ) atzina, ka tā nespēja saglabāt regulatīvo kontroli pār Libērijā reģistrētu gaisa kuģi Libērijas civilā konflikta dēļ. Ir maz ticams, ka kopš 1996. gada valdības spēja regulēt savu reģistru ir uzlabojusies, jo visaptverošo miera līgumu parakstīja 2003. gadā un Libērijas valsts pagaidu valdība lēnām nosaka pasākumus drošības uzlabošanai. ICAO vēl nav veikusi Libērijas USOAP pārbaudi drošības stāvokļa dēļ.

(73)

Izrādījās, ka Libērijas iestādes, kas atbild par turpmāk norādīto gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, nespēj veikt atbilstīgu šo gaisa pārvadātāju uzraudzību drošības jomā: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka visiem Libērijā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem jāaizliedz darboties un tie jāiekļauj A pielikumā.

Sjerraleone gaisa pārvadātāji

(75)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Air Universal Ltd. trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja Zviedrija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 24 ).

(76)

Sjerraleones iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, pilnībā nesadarbojās ar Zviedrijas civilās aviācijas iestādi, kad tika paustas bažas par minētajā valstī sertificētās aviosabiedrības Air Universal Ltd. darbības drošumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(77)

Pirms tam Apvienotā Karaliste ir atteikusi vai atcēlusi darbības atļaujas vai tehniskās atļaujas visiem gaisa pārvadātājiem, ko uzrauga Sjerraleone.

(78)

Lai gan Air Universal Ltd. gaisa kuģa ekspluatanta apliecība ir izdota Sjerraleonē, ir pierādījumi, ka pašlaik šīs aviosabiedrības galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Jordānijā, kas ir pretrunā ar Čikāgas konvencijas 6. pielikuma noteiktajām prasībām.

(79)

Sjerraleones iestādes, kas atbild par Air Universal Ltd. regulatīvo uzraudzību, nav atbilstīgi saviem no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami uzraudzījušas šo gaisa pārvadātāju.

(80)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Air Universal Ltd. neievēro atbilstīgos drošības standartus.

(81)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Sjerraleone sertificēto gaisa pārvadātāju trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja trīs dalībvalstis – Apvienotā Karaliste, Malta un Zviedrija –, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 25 ).

(82)

Sjerraleones iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, pilnībā nesadarbojās ar Zviedrijas un Maltas civilās aviācijas iestādēm, kad tika paustas bažas par minētajā valstī sertificētās aviosabiedrības Air Universal Ltd. darbības drošumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(83)

Sjerraleones iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, nav spējušas atbilstīgi no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami labi īstenot un ieviest atbilstīgos drošības standartus. Sjerraleonei nav atbilstīgas sistēmas, lai uzraudzītu savus gaisa pārvadātājus vai gaisa kuģus, un nav tehnisko iespēju vai resursu, lai veiktu šādu uzdevumu. Dažiem gaisa pārvadātājiem, kam ir Sjerraleonē izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība (AOC), galvenā uzņēmējdarbības vieta nebija Sjerraleonē, kas ir pretrunā ar Čikāgas konvencijas 6. pielikuma noteiktajām prasībām.

(84)

Sjerraleones iesniegto izlabošanas pasākumu plānu uzskata par neatbilstīgu (vai nepietiekamu), lai novērstu atklātos nopietnos trūkumus drošības jomā. Sjerraleones Civilās aviācijas iestāde ir noslēgusi līgumu ar privātu uzņēmumu International Aviation Surveyors (IAS), lai tas veiktu atsevišķas uzraudzības darbības tās vārdā. Tomēr pasākumi, kurus abas puses apņēmušās veikt atbilstīgi saprašanās memorandam ( 26 ), nenodrošina atbilstīgu uzraudzības sistēmu Sjerraleonē reģistrētajiem gaisa kuģiem. Jo īpaši tādēļ, ka

 gaisa kuģi/aviosabiedrības, uz ko attiecas saprašanās memorands, nebija no Sjerraleones un IAS personāls nebija ne no Sjerraleones, ne no valsts, no kuras bija aviosabiedrības,

  IAS nebija nekādas izpildvaras,

  IAS uzņēmās atbildību par aviosabiedrību kārtējām pārbaudēm, bet pārbaudes pasākumu līmenis netika precizēts,

 saskaņā ar saprašanās memorandu IAS attiecības ar attiecīgajām aviosabiedrībām ir līgumiskas,

 saprašanās memorandā nav paredzēta pietiekama lidojumu uzraudzība.

(85)

Izrādījās, ka Sjerraleones iestādes, kas atbild par turpmāk norādīto gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, nespēj veikt atbilstīgu šo gaisa pārvadātāju uzraudzību drošības jomā: Aerolift co. Ltd., Afrik Air Links, Air Leone Ltd., Air Rum Ltd., Air Salone, Ltd., Air Universal Ltd., Destiny Air Services Ltd., First Line Air (SL) Ltd., Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd., Star Air Ltd., Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka visiem Sjerraleonē sertificētajiem gaisa pārvadātājiem jāaizliedz darboties un tie jāiekļauj A pielikumā.

Svazilendas gaisa pārvadātāji

(87)

Ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Svazilendā sertificēta gaisa pārvadātāja Jet Africa trūkumiem drošības jomā. Šos trūkumus atklāja Nīderlande, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai ( 27 ).

(88)

Jet Africa atbilstīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Nīderlandes civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības aspektu, un tas liecina par pārredzamības vai saziņas trūkumu, jo nebija atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(89)

Nav pierādījumu, ka Jet Africa, atbildot uz Nīderlandes pieprasījumu, būtu iesniegusi izlabošanas pasākumu plānu, lai novērstu nopietnos trūkumus drošības jomā.

(90)

Svazilendas iestādes, kas atbild par regulatīvo uzraudzību, nav spējušas pietiekami labi īstenot un ieviest atbilstīgos drošības standartus (ko jo īpaši pierādīja USOAP pārbaude, kas notika 1999. gada martā). Pārbaudes ziņojumā ( 28 ) izdarīts secinājums, ka pārbaudes laikā Svazilenda nespēja apmierinoši veikt ar drošības uzraudzību saistītos pienākumus attiecībā uz savām aviosabiedrībām un gaisa kuģu reģistru. Ziņojumā norādīts, ka nebija iespējams noteikt faktisko kuģu skaitu reģistrā, jo tas tiek pareizi uzturēts. Pārbaudes grupai nebija iespējams noteikt arī Svazilendas izdoto derīgo personāla licenču faktisko skaitu, jo dati par to reģistrāciju netika saglabāti. USOAP papildu pārbaudes apmeklējums nav noticis, jo Svazilenda nav sniegusi informāciju ICAO par panākumiem, īstenojot rīcības plānu pārbaudē atklāto trūkumu novēršanai.

(91)

Izrādījās, ka Svazilendas iestādes, kas atbild par turpmāk norādīto gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, nespēj veikt atbilstīgu šo gaisa pārvadātāju uzraudzību drošības jomā: Aero Africa (Pty) Ltd., African International Airways (Pty) Ltd., Airlink Swaziland Ltd., Northeast Airlines (Pty) Ltd., Scan Air Charter Ltd., Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka visiem Svazilendā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem jāaizliedz darboties un tie jāiekļauj A pielikumā.

Vispārēji apsvērumi par sarakstā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem

(93)

Visiem iepriekš minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, izmantojot gaisa kuģa nomu ar apkalpi no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti, jo tas neapdraudētu drošību.

(94)

Kopienas saraksts regulāri un tiklīdz tas ir nepieciešams jāatjaunina, lai ņemtu vērā drošības pasākumu gaitu attiecībā uz minētajiem gaisa pārvadātājiem un pamatojoties uz papildu pierādījumiem par veiktajiem trūkumu novēršanas pasākumiem.

Sarakstā neiekļautie gaisa pārvadātāji

(95)

Ņemot vērā pierādījumus, ko sniedzis Tuninter un Tunisijas iestādes, kas atbild par tā regulatīvo uzraudzību, un Itālijas papildu apstiprinājumu, tiek uzskatīts, ka ir pamatots pierādījums, ka šis gaisa pārvadātājs ir novērsis trūkumus drošības jomā, ko novēroja Itālijas iestādes, veicot divas pārbaudes uz vietas.

(96)

Pamatojoties uz Vācijas sniegto informāciju tiek uzskatīts, ka vairs nav pamatotu pierādījumu par Tadžikistānas iestāžu, kas atbild par šajā valstī sertificēto gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, nespēju vai nevēlēšanos.

(97)

Pamatojoties uz Beļģijas sniegto informāciju, kas liecina, ka trūkumi, kuru dēļ valstī aizliedza darboties I.C.T.T.P.W. un South Airlines, ir pilnībā novērsti, tiek uzskatīts, ka vairs nav pamatotu pierādījumu par pastāvīgiem nopietniem minēto gaisa pārvadātāju trūkumiem drošības jomā.

(98)

Pamatojoties uz Vācijas sniegto informāciju, kas liecina, ka konkrētais gaisa kuģis, kura dēļ ierobežoja Atlant Soyuz darbību, vairs nav tā flotē, tiek uzskatīts, ka vairs nav pamatotu pierādījumu par pastāvīgiem nopietniem šā gaisa pārvadātāja trūkumiem drošības jomā.

(99)

Pamatojoties uz pašreizējā posmā pieejamo informāciju, tiek uzskatīts, ka vairs nav pamatotu pierādījumu par nenovērstiem nopietniem Air Mauritanie trūkumiem drošības jomā. Tomēr Mauritānijas iestāžu, kas atbild par šā gaisa pārvadātāja regulatīvo uzraudzību, spēju jānovērtē papildus. Tādēļ Komisijai ar ieinteresēto dalībvalstu iestāžu palīdzību xx mēnešos jāveic Mauritānijas iestāžu, kas atbild par šā gaisa pārvadātāja regulatīvo uzraudzību, un tās pakļautībā esošo uzņēmumu novērtējums.

(100)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Gaisa satiksmes drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu, kas minēts pamatregulas II nodaļā.

2. pants

Darbības aizliegumi

1.  A pielikumā uzskaitītajiem gaisa pārvadātajiem aizliegts Kopienā veikt jebkādas darbības.

2.  B pielikumā uzskaitīto gaisa pārvadātāju darbība Kopienā ir ierobežota. Darbības ierobežojums ir aizliegums izmantot konkrētus gaisa kuģus vai konkrēta tipa gaisa kuģus, kas minēti B pielikumā.

3. pants

Izpilde

Dalībvalstis informē Komisiju par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar pamatregulas 3. panta 1. punktu, lai savā teritorijā izpildītu Kopienas sarakstā norādītos darbības aizliegumus attiecībā uz gaisa pārvadātājiem, uz kuriem šie aizliegumi attiecas.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M18
A PIELIKUMSGAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM ES PIEMĒRO PILNĪGU DARBĪBAS AIZLIEGUMU (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinama

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ganas Republika

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Hondurasa

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nav zināms

VRB

Ruandas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Afganistānā, tostarp šādi:

 
 

Afganistānas Islama Republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistānas Islama Republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistānas Islama Republika

PAMIR AIRLINES

Nav zināma

PIR

Afganistānas Islama Republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistānas Islama Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, izņemot pārvadātāju TAAG Angola Airlines, kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 
 

Angolas Republika

AEROJET

AO 008-01/11

Nav zināms

Angolas Republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolas Republika

AIR GICANGO

009

Nav zināms

Angolas Republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolas Republika

AIR NAVE

017

Nav zināms

Angolas Republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nav zināms

Angolas Republika

DIEXIM

007

Nav zināms

Angolas Republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

Nav zināms

Angolas Republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolas Republika

HELIANG

010

Nav zināms

Angolas Republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nav zināms

Angolas Republika

MAVEWA

016

Nav zināms

Angolas Republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Beninā, tostarp šādi:

 
 

Beninas Republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninas Republika

AFRICA AIRWAYS

Nav zināms

AFF

Beninas Republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

nepiemēro

Beninas Republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninas Republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninas Republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninas Republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninas Republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Republikā, tostarp šādi:

 
 

Kongo Republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Nav zināms

Kongo Republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Nav zināms

Kongo Republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nav zināms

Kongo Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 
 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/ TVC/051/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/ TVC/031/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/ TVC/029/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/ TVC/028/08

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/048/09

ABB

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/052/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/ TVC/026/08

CER

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/ TVC/035/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/0032/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/ TVC/003/08

EWS

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/ TVC/037/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/ TVC/027/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/ TVC/053/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/ TVC/045/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/ TVC/038/08

ALX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/ TVC/033/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/ TVC/042/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministra paraksts (rīkojums Nr. 78/205)

LCG

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/034/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/ TVC/025/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/ TVC/030/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/050/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/ TVC/044/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/046/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/ TVC/024/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/ TVC/039/08

WDA

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/ TVC/049/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Džibutijā, tostarp šādi:

 
 

Džibutija

DAALLO AIRLINES

Nav zināms

DAO

Džibutija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 
 

Ekvatoriālā Gvineja

CRONOS AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nav zināms

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

EGAMS

Nav zināms

EGM

Ekvatoriālā Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriālā Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

nepiemēro

Ekvatoriālā Gvineja

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriālā Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

nepiemēro

Ekvatoriālā Gvineja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, izņemot Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines un Ekspres Transportasi Antarbenua, bet ieskaitot turpmākos:

 
 

Indonēzijas Republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASCO NUSA AIR

135-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonēzijas Republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonēzijas Republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonēzijas Republika

EASTINDO

135-038

Nav zināms

Indonēzijas Republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonēzijas Republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nav zināms

Indonēzijas Republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Nav zināms

Indonēzijas Republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonēzijas Republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonēzijas Republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonēzijas Republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonēzijas Republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonēzijas Republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonēzijas Republika

MIMIKA AIR

135-007

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NYAMAN AIR

135-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonēzijas Republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nav zināms

Indonēzijas Republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonēzijas Republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonēzijas Republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SKY AVIATION

135-044

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SMAC

135-015

SMC

Indonēzijas Republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonēzijas Republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonēzijas Republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonēzijas Republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonēzijas Republika

UNINDO

135-040

Nav zināms

Indonēzijas Republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonēzijas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kazahstānā, izņemot Air Astana, bet ieskaitot turpmākos:

 
 

Kazahstānas Republika

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Kazahstānas Republika

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Kazahstānas Republika

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Kazahstānas Republika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Kazahstānas Republika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazahstānas Republika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazahstānas Republika

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kazahstānas Republika

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Kazahstānas Republika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Kazahstānas Republika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Kazahstānas Republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Kazahstānas Republika

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Kazahstānas Republika

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Kazahstānas Republika

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Kazahstānas Republika

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Kazahstānas Republika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazahstānas Republika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazahstānas Republika

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kazahstānas Republika

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Kazahstānas Republika

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Kazahstānas Republika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazahstānas Republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Kazahstānas Republika

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Kazahstānas Republika

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Kazahstānas Republika

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Kazahstānas Republika

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Kazahstānas Republika

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Kazahstānas Republika

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Kazahstānas Republika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Kazahstānas Republika

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Kazahstānas Republika

SCAT

AK-0420-10

VSV

Kazahstānas Republika

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Kazahstānas Republika

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Kazahstānas Republika

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Kazahstānas Republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kazahstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 
 

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

ASIAN AIR

36

AZZ

Kirgizstānas Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizstānas Republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizstānas Republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizstānas Republika

DAMES

20

DAM

Kirgizstānas Republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizstānas Republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizstānas Republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizstānas Republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizstānas Republika

KYRGYZSTAN AIRLINE

Nav zināms

KGA

Kirgizstānas Republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizstānas Republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizstānas Republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizstānas Republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā, tostarp šādi:

 
 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Gabonas Republikā, izņemot pārvadātājus Gabon Airlines, Afrijet un SN2AG, kas iekļauti B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 
 

Gabonas Republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Nav zināms

Gabonas Republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonas Republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonas Republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonas Republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonas Republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonas Republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Nav zināms

Gabonas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Mauritānijas Republikā, tostarp šādi:

 
 

Mauritānijas Republika

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Mauritānijas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Mozambikas Republikā, tostarp šādi:

 
 

Mozambikas Republika

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Mozambikas Republika

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

2010. gada Nr. 2

MXE

Mozambikas Republika

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

2010. gada Nr. 3

Nav zināms

Mozambikas Republika

HELICOPTEROS CAPITAL

Nav zināms

Nav zināms

Mozambikas Republika

CFA MOZAMBIQUE

Nav zināms

Nav zināms

Mozambikas Republika

UNIQUE AIR CHARTER

Nav zināms

Nav zināms

Mozambikas Republika

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Nav zināms

Nav zināms

Mozambikas Republika

SAFARI AIR

Nav zināms

Nav zināms

Mozambikas Republika

ETA AIR CHARTER LDA

2010. gada Nr. 4

Nav zināms

Mozambikas Republika

EMILIO AIR CHARTER LDA

2010. gada Nr. 5

Nav zināms

Mozambikas Republika

CFM-TTA SA

2010. gada Nr. 7

Nav zināms

Mozambikas Republika

AERO-SERVICOS SARL

2010. gada Nr. 8

Nav zināms

Mozambikas Republika

VR CROPSPRAYERS LDA

2010. gada Nr. 6

Nav zināms

Mozambikas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Filipīnās, tostarp šādi:

 
 

Filipīnu Republika

AEROMAJESTIC

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Nav zināms

Filipīnu Republika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Filipīnu Republika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Nav zināms

Filipīnu Republika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Nav zināms

Filipīnu Republika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Nav zināms

Filipīnu Republika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Nav zināms

Filipīnu Republika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Nav zināms

Filipīnu Republika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Nav zināms

Filipīnu Republika

BEACON

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Nav zināms

Filipīnu Republika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Nav zināms

Filipīnu Republika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Filipīnu Republika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Nav zināms

Filipīnu Republika

CM AERO

4AN2000001

Nav zināms

Filipīnu Republika

CORPORATE AIR

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Nav zināms

Filipīnu Republika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Nav zināms

Filipīnu Republika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Nav zināms

Filipīnu Republika

HUMA CORPORATION

2009014

Nav zināms

Filipīnu Republika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Nav zināms

Filipīnu Republika

INTERISLAND

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republika

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Filipīnu Republika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Nav zināms

Filipīnu Republika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Nav zināms

Filipīnu Republika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Nav zināms

Filipīnu Republika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Nav zināms

Filipīnu Republika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Nav zināms

Filipīnu Republika

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Nav zināms

Filipīnu Republika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Filipīnu Republika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Nav zināms

Filipīnu Republika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Nav zināms

Filipīnu Republika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Filipīnu Republika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Nav zināms

Filipīnu Republika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Nav zināms

Filipīnu Republika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Nav zināms

Filipīnu Republika

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Nav zināms

Filipīnu Republika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Nav zināms

Filipīnu Republika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Filipīnu Republika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Nav zināms

Filipīnu Republika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Nav zināms

Filipīnu Republika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Nav zināms

Filipīnu Republika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Filipīnu Republika

WORLD AVIATION, CORP.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Nav zināms

Filipīnu Republika

YOKOTA AVIATION, INC.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republika

ZENITH AIR, INC.

2009012

Nav zināms

Filipīnu Republika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Filipīnu Republika

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp šādi:

 
 

Santome un Prinsipi

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Nav zināms

Santome un Prinsipi

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Santome un Prinsipi

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Santome un Prinsipi

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Nav zināms

Santome un Prinsipi

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Santome un Prinsipi

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Nav zināms

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Santome un Prinsipi

TRANSCARG

01/AOC/2009

Nav zināms

Santome un Prinsipi

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

 
 

Sjerraleone

AIR RUM, LTD

Nav zināms

RUM

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nav zināms

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nav zināms

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nav zināms

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nav zināms

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

 
 

Sudānas Republika

SUDAN AIRWAYS

Nav zināms

SUD

Sudānas Republika

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Sudānas Republika

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Sudānas Republika

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Sudānas Republika

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Sudānas Republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Sudānas Republika

ALMAJARA AVIATION

Nav zināms

MJA

Sudānas Republika

BADER AIRLINES

035

BDR

Sudānas Republika

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Sudānas Republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Sudānas Republika

GREEN FLAG AVIATION

017

Nav zināms

Sudānas Republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Sudānas Republika

NOVA AIRLINES

001

NOV

Sudānas Republika

TARCO AIRLINES

056

Nav zināms

Sudānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Svazilendā, tostarp šādi:

 
 

Svazilenda

SWAZILAND AIRLINK

Nav zināms

SZL

Svazilenda

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Zambijā, tostarp šādi:

 
 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija

(1)   A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.
B PIELIKUMSGAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS ES (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Gaisa kuģa tips, uz kuru attiecināts ierobežojums

Reģistrācijas zīme(-s) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Visa flote, izņemot divus TU- 204 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot divus Falcon 50 tipa gaisa kuģus, divus Falcon 900 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonas Republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahstāna

Visa flote, izņemot divus B-767 tipa gaisa kuģus; četrus B-757 tipa gaisa kuģus; desmit A319/320/321 tipa gaisa kuģus; piecus Fokker 50 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Nīderlandes Karaliste)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ganas Republika

Visa flote, izņemot divus DC8-63F tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot 9G-TOP un 9G-RAC

Ganas Republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskara

Visa flote, izņemot divus Boeing B-737-300 tipa gaisa kuģus, divus ATR 72-500 tipa gaisa kuģus, vienu ATR 42-500 tipa gaisa kuģi, vienu ATR 42-320 tipa gaisa kuģi un trīs DHC 6-300 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Madagaskaras Republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot LET 410 UVP

Visa flote, izņemot D6-CAM (851336)

Komoru salas

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot Visa flote, izņemot vienu Boeing B-767-200 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-LHP

Gabonas Republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Irānas Islama Republika

Visa flote, izņemot četrpadsmit A-300 tipa gaisa kuģus, astoņus A-310 tipa gaisa kuģus, vienu B-737 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Irānas Islama Republika

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Jordānijas Hāšimītu Karaliste

Visa flote, izņemot 8 Boeing B-737 tipa gaisa kuģus, 2 Airbus A-310 tipa gaisa kuģus, 1 Airbus A-320 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Jordānijas Hāšimītu Karaliste

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot vienu Challenger CL-601 tipa gaisa kuģi, vienu HS-125-800 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-AAG, ZS-AFG

Gabonas Republika; Dienvidāfrikas Republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolas Republika

Visa flote, izņemot 5 Boeing B-777 tipa gaisa kuģus un 4 B-737-700 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolas Republika

(1)   B pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)   Afrijet ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Savienībā.

(3)   Air Astana ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Savienībā.

(4)   Gabon Airlines ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem ES.

(5)   Iran Air ir atļauts nodrošināt lidojumus uz Eiropas Savienību, izmantojot tikai konkrētus gaisa kuģus, atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 590/2010 69. apsvērumā (OV L 170, 6.7.2010., 15. lpp.).( 1 ) OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

( 2 ) Izveidota ar 12. pantu Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.).

( 3 ) LBA-D-2005-0003,

LBA-D-2005-0004,

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210.

Nav atsauces dok. par otru SAFA pārbaudi, ko veica Vācija.

( 5 ) DGAC/F-2000-895.

( 6 ) LBA-D-2004-269,

LBA-D-2004-341,

LBA-D-2004-374,

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52,

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170,

ENAC-IT-2005-370.

( 11 Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2005. gada 2. marts, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40,

CAA-UK-2005-41,

CAA-UK-2005-42,

CAA-UK-2005-46,

CAA-UK-2005-47,

CAA-UK-2005-48,

CAA-NL-2005-49,

CAA-NL-2005-51,

CAA-NL-2005-54,

CAA-NL-2005-55,

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) CAA-NL-2005-119,

CAA-NL-2005-122,

CAA-NL-2005-128,

CAA-NL-2005-171,

CAA-NL-2005-176,

CAA-NL-2005-177,

CAA-NL-2005-191,

CAA-NL-2005-195,

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230,

CAA-NL-2005-234,

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 SAFA pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes, ko veica Beļģijas iestādes 2006. gada 11. martā Briselē.

( 17 ) Korespondence starp AK Transporta ministriju un Ekvatoriālās Gvinejas DGCA par “Ekvatoriālās Gvinejas gaisa kuģu reģistru” (2002. gada 27. marts).

( 18 ICAO-USOAP kopsavilkuma ziņojums – Ekvatoriālās Gvinejas Republikas Civilās aviācijas ģenerāldirektorāta pārbaude (Malabu, 2001. gada 14.–18. maijs).

( 19 ICAO padomes darba dokuments C-WP/12471.

( 20 ) Korespondence starp AK Transporta ministriju un ECAC par „Jautājumu par gaisa kuģa dokumentāciju, ko izdod neapstiprināti uzņēmumi (2003. gada 6. augusts).

( 21 ) DGAC/F-2004 Nr. 315, 316.

( 22 UK-CAA Regulation Group – Gaisa kuģa apsekojuma ziņojums, 1996. gada 5. marts (Biroja kods: 223).

( 23 ) Korespondence starp Libērijas Transporta ministriju un AK Civilās aviācijas ģenerāldirektorātu par “nespēju saglabāt regulatīvo kontroli pār Libērijā reģistrētu gaisa kuģi Libērijas civilā konflikta dēļ”, 1996. gada 28. augusts.

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103,

CAA-UK-2003-111,

CAA-UK-2003-136,

CAA-UK-2003-198,

CAA-MA-2003-4,

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Sjerraleones Civilās aviācijas direkcija un FAST International Aviation Surveyors saprašanās memorands par pārbaudi, uzraudzību un regulatīvu pakalpojumu sniegšanu gaisa pārvadātājiem ārpus reģiona (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98

( 28 ICAO-USOAP Kopsavilkuma ziņojums – Svazilendas Civilās aviācijas direktorāta pārbaude (Mbabane, 1999. gada 9.–12 marts)