2006R0474 — HU — 23.11.2011 — 018.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 474/2006/EK RENDELETE

(2006. március 22.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 084, 23.3.2006, p.14)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 910/2006/EK RENDELETE (2006. június 20.)

  L 168

16

21.6.2006

 M2

A BIZOTTSÁG 1543/2006/EK RENDELETE (2006. október 12.)

  L 283

27

14.10.2006

 M3

A BIZOTTSÁG 235/2007/EK RENDELETE (2007. március 5.)

  L 66

3

6.3.2007

 M4

A BIZOTTSÁG 787/2007/EK RENDELETE (2007. július 4.)

  L 175

10

5.7.2007

 M5

A BIZOTTSÁG 1043/2007/EK RENDELETE (2007. szeptember 11.)

  L 239

50

12.9.2007

 M6

A BIZOTTSÁG 1400/2007/EK RENDELETE (2007. november 28.)

  L 311

12

29.11.2007

 M7

A BIZOTTSÁG 331/2008/EK RENDELETE (2008. április 11.)

  L 102

3

12.4.2008

 M8

A BIZOTTSÁG 715/2008/EK RENDELETE (2008. július 24.)

  L 197

36

25.7.2008

 M9

A BIZOTTSÁG 1131/2008/EK RENDELETE (2008. november 14.)

  L 306

47

15.11.2008

 M10

A BIZOTTSÁG 298/2009/EK RENDELETE (2009. április 8.)

  L 95

16

9.4.2009

 M11

A BIZOTTSÁG 619/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.)

  L 182

4

15.7.2009

 M12

A BIZOTTSÁG 1144/2009/EK RENDELETE (2009. november 26.)

  L 312

16

27.11.2009

 M13

A BIZOTTSÁG 273/2010/EU RENDELETE (2010. március 30.)

  L 84

25

31.3.2010

 M14

A BIZOTTSÁG 590/2010/EU RENDELETE (2010. július 5.)

  L 170

9

6.7.2010

 M15

A BIZOTTSÁG 791/2010/EU RENDELETE (2010. szeptember 6.)

  L 237

10

8.9.2010

 M16

A BIZOTTSÁG 1071/2010/EU RENDELETE (2010. november 22.)

  L 306

44

23.11.2010

 M17

A BIZOTTSÁG 390/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. április 19.)

  L 104

10

20.4.2011

►M18

A BIZOTTSÁG 1197/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. november 21.)

  L 303

14

22.11.2011




▼B

A BIZOTTSÁG 474/2006/EK RENDELETE

(2006. március 22.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)



AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

A 2111/2005/EK rendelet (a továbbiakban: az alaprendelet) II. fejezete meghatározza azon légi fuvarozók listájának létrehozására vonatkozó eljárásokat, amelyekre működési tilalom van érvényben a Közösség területén, illetve azon eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy bizonyos körülmények esetén működési tilalmat alkalmazó kivételes intézkedéseket fogadjanak el a területükön.

(2)

Az alaprendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban minden tagállam tájékoztatta a Bizottságot a területén működési tilalom alá eső légi fuvarozók kilétéről, a tilalom elrendelésének okaival és az összes vonatkozó információval együtt.

(3)

A Bizottság közvetlenül – vagy ha ez nem bizonyult lehetségesnek, a szabályozási felügyeletükért felelős hatóságokon keresztül – értesítette az összes érintett légi fuvarozót, megjelölve azon legfőbb tényeket és megfontolásokat, amelyek a Közösségen belüli működési tilalom alkalmazását illető döntés alapjául szolgálnak.

(4)

Az alaprendelet 7. cikkével összhangban a Bizottság lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozóknak, hogy betekintést nyerjenek a tagállamok által átadott dokumentációkba, hogy írásos megjegyzéseket nyújtsanak be, és hogy szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottság számára 10 munkanapon belül, valamint a repülésbiztonsági bizottság számára ( 2 ).

(5)

A közösségi szinten biztonsági okokból bevezetendő működési tilalom közös követelményeit az alaprendelet melléklete határozza meg.

Air Bangladesh

(6)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítéka áll rendelkezésre az Air Bangladesh flottájának bizonyos légijárművei tekintetében. A hiányosságokat Németország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította ( 3 ).

(7)

Az Air Bangladesh nem válaszolt megfelelően és időben a németországi polgári légiközlekedési hatóságnak a légi fuvarozó üzemeltetésének biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam kezdeményezte kapcsolatfelvétel során tanúsított, a válaszadás elmaradásával bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt. Mindeddig Németországnak nem nyílt alkalma a biztonsági hiányosságok kijavításának ellenőrzésére.

(8)

Az Air Bangladesh szabályozási felügyeletéért felelős bangladesi hatóságok a Chicagói Egyezmény alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeikkel összhangban nem gyakoroltak megfelelő felügyeletet a légi fuvarozó egy bizonyos légijárművén.

(9)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy az Air Bangladesh-t szigorú működési korlátozás alá kell helyezni és fel kell venni a B. mellékletbe.

Air Koryo

(10)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre az Air Koryo tekintetében. A hiányosságokat Németország és Franciaország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította ( 4 ).

(11)

Az Air Koryo Franciaország által előzőleg közölt hiányosságainak orvoslásával kapcsolatos állandó mulasztását a SAFA-program alapján elvégzett egyéb földi ellenőrzések során azonosították ( 5 ).

(12)

A Franciaország által közölt, igazolt és súlyos eseménnyel kapcsolatos információ az Air Koryo kapcsán rejtett és rendszeres biztonsági hiányosságra utal.

(13)

Az Air Koryo képességbeli hiányról tett tanúbizonyságot a biztonsági hiányosságok orvoslása tekintetében.

(14)

Az Air Koryo nem válaszolt megfelelően és időben a franciaországi polgári légiközlekedési hatóságnak az üzemeltetése biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam hozzá intézett kérésére tanúsított, a válaszadás elmaradásával bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt.

(15)

Az Air Koryo által Franciaország kérésére benyújtott, javításra irányuló cselekvési terv nem bizonyult megfelelőnek és elegendőnek az azonosított, komoly biztonsági hiányosságok kijavítására.

(16)

Az Air Koryo szabályozási felügyeletéért felelős Koreai Népi Demokratikus Köztársaság-beli hatóságok nem gyakorolták a légi fuvarozó megfelelő felügyeletét a Chicagói Egyezmény alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeikkel összhangban.

(17)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy az Air Koryo nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre az Ariana Afghan Airlines által üzemeltetett bizonyos légijárművek tekintetében. A hiányosságokat Németország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította ( 6 ).

(19)

Az Ariana Afghan Airlines képességbeli hiányról tett tanúbizonyságot a biztonsági hiányosságok orvoslása tekintetében.

(20)

Az Ariana Afghan Airlines nem válaszolt megfelelően és időben a németországi polgári légiközlekedési hatóságnak az üzemeltetése biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam kezdeményezte levélváltás során tanúsított, a válaszadás elmaradásával bizonyított kommunikációs hiányt.

(21)

Azon illetékes afganisztáni hatóságok, amelyeknél az Ariana Afghan Airlines által használt légijármű nyilvántartásba került, nem gyakoroltak kellően megfelelő felügyeletet a légi fuvarozó légijárművén a Chicagói Egyezmény alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeikkel összhangban.

(22)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy az Ariana Afghan által működtetett összes légijármű – a Franciaországban nyilvántartásba került és a francia hatóságok felügyeletének tárgyát képező A310, lajstromjel: F-GYYY kivételével – nem felelnek meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

BGB Air

(23)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a BGB Air tekintetében. A hiányosságokat Olaszország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította ( 7 ).

(24)

A BGB Air képességbeli vagy szándékbeli hiányról tett tanúbizonyságot a biztonsági hiányosságok orvoslása tekintetében, amelyet alátámasztott az Olaszország által biztosított Külföldi Üzemeltetők Ellenőrzési Listája alapján az ICAO követelmények szerinti önértékelés, amely azonban nem felelt meg a későbbi SAFA-vizsgálatok ténymegállapításainak.

(25)

A BGB Air nem válaszolt megfelelően az olaszországi polgári légiközlekedési hatóságnak a légi fuvarozó üzemeltetésének biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja az Olaszország több alkalommal megtörtént kapcsolatfelvételére tanúsított, a válaszadás elmaradásával bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt.

(26)

Nincs bizonyíték az Olaszország kérésére adott válaszként a BGB Air által benyújtott, a komoly biztonsági hiányosság javítására irányuló, megfelelő cselekvési terv végrehajtására.

(27)

A BGB Air szabályozási felügyeletéért felelős kazahsztáni hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben az olaszországi polgári légiközlekedési hatósággal, amikor kétségek merültek fel az államban engedélyezett BGB Air üzemeltetési biztonságát illetően, mint azt bizonyítja a tagállam kapcsolatfelvételére tanúsított válaszadási hiány.

(28)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a BGB Air nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Buraq Air

(29)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Buraq Air árufuvarozói működésének tekintetében. A hiányosságokat Svédország és Hollandia a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította ( 8 ).

(30)

A Buraq Air nem válaszolt megfelelően és időben a németországi polgári légiközlekedési hatóságnak az árufuvarozói működésének biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam kezdeményezte kapcsolatfelvétel során tanúsított, a válaszadásának elmaradásával bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt.

(31)

A Buraq Air szabályozási felügyeletéért felelős líbiai hatóságok nem gyakorolták a megfelelő felügyeletet a légi fuvarozó árfuvarozói működése kapcsán a Chicagói Egyezmény alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeikkel összhangban.

(32)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Buraq Air-t szigorú működési korlátozás alá kell helyezni és fel kell venni a B. mellékletbe.

Air Service Comores

(33)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre az Air Service Comores tekintetében. A hiányosságokat egy tagállam – Franciaország – azonosította a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzések során ( 9 ).

(34)

Nincs bizonyíték arra, hogy Franciaország kérésére adott válaszként a komoly biztonsági hiányosság javítására irányuló, az Air Service Comores által benyújtott megfelelő cselekvési tervet végrehajtották.

(35)

Az Air Service Comores szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot a biztonsági hiányok orvoslása tekintetében.

(36)

A comore-szigeteki szabályozási felügyeletért felelős hatóságok nem működtek együtt kellő időben a franciaországi polgári légiközlekedési hatósággal, amikor kétségek merültek fel az államban kiadott engedéllyel vagy bizonyítvánnyal rendelkező fuvarozó üzemeltetési biztonságát illetően.

(37)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy az Air Service Comores nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

GST Aero Air Company

(38)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a GST Aero Air Company tekintetében. A hiányosságokat Olaszország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította ( 10 ).

(39)

A GST Aero Air Company képességbeli vagy szándékbeli hiányról tett tanúbizonyságot a biztonsági hiányosságok orvoslása tekintetében.

(40)

A GST Aero Air Company nem válaszolt megfelelően és időben az olaszországi polgári légiközlekedési hatóságnak az üzemeltetése biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam levelére tanúsított, a válaszadás elmaradásával bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt.

(41)

Nincs bizonyíték az Olaszországtól érkezett kérésére adott válaszként a GST Aero Air Company által benyújtott, a komoly biztonsági hiányosság javítására irányuló, megfelelő cselekvési terv végrehajtására.

(42)

A GST Aero Air Company szabályozási felügyeletéért felelős kazahsztáni hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben az olaszországi polgári légiközlekedési hatósággal, amikor kétségek merültek fel az államban kiadott engedéllyel vagy bizonyítvánnyal rendelkező légi fuvarozó üzemeltetési biztonságát illetően, mint azt bizonyítja az Olaszország kapcsolatfelvételére adott korlátozott válasz.

(43)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a GST Aero Air Company nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Phoenix Aviation

(44)

Kirgizisztán szabályozási felügyeletért felelős hatóságai a vonatkozó biztonsági előírások alkalmazására és végrehajtására való képesség elégtelenségét tanúsították a Phoenix Aviation tekintetében; Miközben a Phoenix Aviation működési engedélyét Kirgizisztán bocsátotta ki, bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a légitársaság elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére az Egyesült Arab Emírségekben található. Az Egyesült Államok Nemzeti Szállítási Biztonsági Hivatalának ténymegállapítási jelentése ( 11 ) a Kam Air Phoenix Aviation által üzemeltetett 904-es járatával kapcsolatban megállapítja, hogy a Phoenix Aviation székhelye az Egyesült Arab Emírségekben található.

(45)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Phoenix Aviation nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Phuket Airlines

(46)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Phuket Airlines tekintetében. A hiányosságokat tagállamok – az Egyesült Királyság és Hollandia – azonosította a SAFA-program alapján folytatott földi ellenőrzések során ( 12 ).

(47)

A Phuket airlines képességbeli hiányról tett tanúbizonyságot a biztonsági hiányosságok időbeli és megfelelő orvoslása tekintetében.

(48)

A thaiföldi szabályozási felügyeletért felelős hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben a hollandiai polgári légiközlekedési hatósággal, amikor kétségek merültek fel az államban engedélyezett Phuket Airlines biztonságát illetően, mint azt bizonyítja a tagállam kapcsolatfelvételére tanúsított válaszadási hiány.

(49)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Phuket Airlines nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Reem Air

(50)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Reem Air tekintetében. A hiányosságokat először Hollandia azonosította a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzések során ( 13 ).

(51)

A Reem Air-nek a hiányosságok kiküszöbölésével kapcsolatos állandó mulasztását Hollandia a SAFA-program alapján a későbbiekben egy adott légijárművön végzett földi ellenőrzései során megerősítette ( 14 ).

(52)

A Reem Air képességbeli vagy szándékbeli hiányról tett tanúbizonyságot a biztonsági hiányosságok orvoslása tekintetében.

(53)

A Reem Air nem válaszolt megfelelően és időben a hollandiai polgári légiközlekedési hatóságnak az üzemeltetése biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam kapcsolatfelvételére tanúsított, a válaszadás elmaradásával bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt.

(54)

Nincs bizonyíték a Hollandia kérésére adott válaszként a Reem Air által benyújtott, a komoly biztonsági hiányosság javítására irányuló, megfelelő cselekvési terv végrehajtására.

(55)

A Reem Air szabályozási felügyeletéért felelős kirgizisztáni hatóságok nem gyakorolták a megfelelő felügyeletet a légi fuvarozó működése kapcsán a Chicagói Egyezmény alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeikkel összhangban, mint azt bizonyítja a komoly biztonsági hiányosságok folytonossága; Ezenfelül a Reem Air által a Bizottságnak a társaság meghallgatása során átnyújtott információk nyilvánvalóvá teszik, hogy a működési engedélyt ugyan Kirgizisztán bocsátotta ki, a légitársaság elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére mégis az Egyesült Arab Emírségekben található.

(56)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Reem Air nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Silverback Cargo Freighters tekintetében. A hiányosságokat Belgium azonosította a SAFA-program alapján folytatott földi ellenőrzés során ( 15 ).

(58)

A Silverback Cargo Freighters – amely a saját légijárművei tekintetében a karbantartást (A&B ellenőrzések) szintén biztosítja – nem válaszolt megfelelően a tagállam polgári légiközlekedési hatóságának az üzemeltetése biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam kérésére tanúsított válaszadási hiánnyal bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt.

(59)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Silverback Cargo Freighters nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

A Kongói Demokrtaikus Köztársaság légifuvarozói

(60)

A Kongói Demokratikus Köztársaság polgári légiközlekedési hatóságainak minden erőfeszítése ellenére is folyamatos nehézségek állnak fenn a megfelelő biztonsági előírások alkalmazása és végrehajtása tekintetében, mint azt az ICAO-USOAP – a Kongói Demokratikus Köztársaság polgári repülési főigazgatóságának ellenőrzési összefoglaló jelentése (Kinshasa, 2001. június 11–18.) is mutatja. Mindenekelőtt jelenleg semmilyen működési engedélyezési rendszer nincs működésben.

(61)

A Kongói Demokratikus Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatóságai folyamatos képességbeli hiányt tanúsítottak a megfelelő biztonsági felügyelet véghezvitele kapcsán.

(62)

A nemzetközi biztonsági előírásokkal kapcsolatos igazolt hiányosságok, valamint az egyik tagállammal való együttműködés hiánya miatt működési tilalom alkalmazása lép életbe a Central Air Express vonatkozásában.

(63)

Belgium ( 16 ) és a Hewa Bora Airways (HBA) által benyújtott információk bizonyítják, hogy a HBA esetében a belgiumi hatóságok által korábban megfigyelt hiányosságok jelentős javítása ment végbe bizonyos légijárművek tekintetében. Belgium továbbá értesítette a Bizottságot, hogy szándékában áll a HBA folyamatos földi ellenőrzése. Erre tekintettel megállapításra került, hogy a légi fuvarozónak engedélyezni kell a jelenlegi működése folyatatását.

(64)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban engedélyezett valamennyi légi fuvarozót az A. mellékletbe kell sorolni, kivéve a Hewa Bora Airways-t (HBA), amelyet a B. mellékletbe kell sorolni.

Egyenlítői-Guinea légifuvarozói

(65)

Az egyenlítői-guineai szabályozási felügyeletért felelős hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben az egyesült királysági polgári légiközlekedési hatósággal, amikor kétségek merültek fel az államban kiadott engedéllyel vagy bizonyítvánnyal rendelkező légi fuvarozók üzemeltetési biztonságát illetően. Az Egyesült Királyság a következő pontok tisztázása céljából 2002. március 27-én levelet ( 17 ) küldött Egyenlítői-Guinea polgári légiközlekedési hatósága főigazgatójának:

 az Egyenlítői-Guineában bejegyzésre került légijárművek számának jelentős növekedése és javaslat arra, hogy a Légijármű-nyilvántartási Hivatal (ARB) vagy az annak megfelelő szerv kezelje a nyilvántartást.

 annak ténye, hogy bizonyos, Egyenlítői-Guinea által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező üzemeltető elsődleges üzleti tevékenységének helye nem Egyenlítői-Guineában található.

A levél ezenkívül figyelmeztette a légiközlekedési hatóság főigazgatóját, hogy az Egyesült Királyságnak mindaddig nem áll módjában engedélyezni egyenlítői-guineai légitársaságok további kereskedelmi működését a területén, amíg az Egyesült Királyság hatóságai nem nyernek kellő bizonyságot annak tekintetében, hogy e légitársaságok megfelelő felülvizsgálatban részesülnek. Egyenlítői-Guinea nem válaszolt a levélre.

(66)

Az egyenlítői-guineai szabályozási felügyeletért felelős hatóságok a megfelelő biztonsági követelmények alkalmazására és végrehajtására való képesség elégtelenségét tanúsították, amelyet különösen bizonyítottak az ICAO Egyetemes Biztonságfelügyeleti Ellenőrző Programja alapján megvalósított ellenőrzések és a kapcsolódó, javításra irányuló cselekvési tervek; Az USOAP 2001 májusában ennek megfelelő ellenőrzést hajtott végre Egyenlítői-Guinea esetében, amelynek végeredményeként az ellenőrzési jelentés ( 18 ) megállapította, hogy a légiközlekedési hatóság az ellenőrzés időszaka alatt nem volt képes biztosítani a légitársaságai megfelelő felülvizsgálatát és bizonyságot nyújtani arról, hogy azok az ICAO-előírásoknak megfelelően működnek. Az ellenőrzés ténymegállapításai nevezetesen:

 biztonsági felülvizsgálati tevékenység végzésére képes szervezet hiánya, különösen szakosodott személyzet hiánya az engedélyezés, a légijármű-üzemeltetés és a légialkalmasság területén;

 a nyilvántartásban a légijárművek számának vagy a kibocsátott, érvényes légialkalmassági engedélyek megállapításának képtelensége;

 a légi üzemeltetők hitelesítésére és felülvizsgálatára kialakított egységes rendszer létrehozásának elmulasztása;

 a légiforgalmi működés szabályozásának hiánya;

 az engedéllyel rendelkező üzemeltetők felügyeletének elmulasztása;

 egy légialkalmassági vizsgálati ügynökség alapvető feladatainak elvégzésére létrehozott rendszer alkalmazásának elmulasztása.

Ezenkívül Egyenlítői-Guinea polgári légiközlekedési főigazgatósága mindeddig nem nyújtott be az ICAO-hoz az ezen ellenőrzési ténymegállapítások ( 19 ) orvoslására irányuló cselekvési tervet, ebből következően nem került sor ellenőrzési nyomon követésre.

(67)

Az egyenlítői-guineai szabályozási felügyeletért felelős hatóságok a Chicagói Egyezményben foglalt, rájuk vonatkozó kötelezettségeik szerinti megfelelő biztonsági előírások alkalmazására és végrehajtására való képesség elégtelenségét tanúsították. Bizonyos, Egyenlítői-Guinea által kibocsátott működési engedéllyel (AOC) rendelkező szereplők elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére nem Egyenlítői-Guineában található ( 20 ).

(68)

A következő légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős egyenlítői-guineai hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot e légi fuvarozók biztonsági felügyeletének véghezvitele kapcsán: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy valamennyi Egyenlítői-Guineában engedélyezett légi fuvarozó működési tilalom tárgyát képezi és az A. mellékletbe sorolandó.

Libéria légifuvarozói

(70)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Libériában engedélyezett International Air Services tekintetében. A hiányosságokat Franciaország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította ( 21 ).

(71)

A libériai szabályozási felügyeletért felelős hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben az egyesült királyságbeli polgári légiközlekedési hatósággal, amikor értesítést kaptak az Egyesült Királyság polgári légiközlekedési hatóságának 1996. március 5-én egy Libériában engedélyezett légijárműn végzett földi ellenőrzése ( 22 ) során azonosított komoly biztonsági hiányosságokról. A Libériában kiadott engedéllyel vagy bizonyítvánnyal rendelkező légi fuvarozók üzemeltetési biztonságát illető kétségek nevezetesen akkor merültek fel, amikor az Egyesült Királyság polgári légiközlekedési hatósága 1996. március 12-én figyelmeztette a libériai légiközlekedési osztályt, hogy minden, Libériában nyilvántartásba vett légijárműre vonatkozó kereskedelmi szolgáltatás működtetésére irányuló engedélyezési kérelem visszautasításra kerül mindaddig, amíg a libériai hatóságok nem bizonyítják a Libériában nyilvántartásba vett légijárművek légialkalmasságát biztosító hatékony szabályozási rendszer létrejöttét. A libériai hatóságoktól azóta nem érkezett válasz. Ehhez hasonlóan, a libériai hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben a franciaországi polgári légiközlekedési hatósággal, amennyiben elutasították a válaszadást, amikor ez utóbbi tagállamban kétségek merültek fel a Libériában kiadott engedéllyel vagy bizonyítvánnyal rendelkező fuvarozók üzemeltetési biztonságát illetően.

(72)

Libéria szabályozási felügyeletért felelős hatóságai a megfelelő biztonsági követelmények alkalmazására és végrehajtására való képesség elégtelenségét tanúsították; Libéria kormánya 1996-ban elismerte ( 23 ), hogy a polgárháború miatt nem áll módjában rendszeres szabályozási ellenőrzést folytatni a Libériában nyilvántartásba vett légijárműveken. A 2003-ban aláírt átfogó békeszerződés, valamint az ENSZ és Libéria átmeneti kormánya biztonságot javító intézkedéseinek lassú létrejötte ellenére sem valószínű, hogy a kormánynak a nyilvántartás kezelésére irányuló képessége 1996 óta javult volna. Az ICAO a biztonsági helyzet miatt egyelőre nem végzett el USOAP-ellenőrzést Libériában.

(73)

A következő légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős libériai hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot e légi fuvarozók biztonsági felügyeletének véghezvitele kapcsán: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy valamennyi Libériában engedélyezett légi fuvarozó működési tilalom tárgyát képezi és az A. mellékletbe sorolandó.

Sierra Leone légifuvarozói

(75)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre az Air Universal Ltd. tekintetében. A hiányosságokat Svédország azonosította a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzés során ( 24 ).

(76)

A Sierra Leone-i szabályozási felügyeletért felelős hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben a svédországi polgári légiközlekedési hatósággal, amikor kétségek merültek fel az államban engedélyezett Air Universal Ltd. üzemeltetési biztonságát illetően, mint azt bizonyítja a tagállam kapcsolatfelvételére tanúsított válaszadási hiány.

(77)

Az Egyesült Királyság előzőleg már visszautasította vagy érvénytelenítette a Sierra Leone felügyelete alá tartozó minden légi fuvarozó működési és technikai engedélyét.

(78)

Noha az Air Universal Ltd. működési engedélyét Sierra Leone bocsátotta ki, bizonyítékok állnak rendelkezésre annak kapcsán, hogy a légitársaság elsődleges üzleti tevékenységének jelenlegi helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére Jordániában található.

(79)

Az Air Universal Ltd. szabályozási felügyeletéért felelős Sierra Leone-i hatóságok nem gyakorolták a légi fuvarozó megfelelő felügyeletét a Chicagói Egyezmény alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeikkel összhangban.

(80)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy az Air Universal Ltd. nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(81)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Sierra Leone-ban engedélyezett légi fuvarozók tekintetében. A hiányosságokat három tagállam – az Egyesült Királyság, Málta és Svédország – azonosította a SAFA-program alapján folytatott földi ellenőrzések során ( 25 ).

(82)

A Sierra Leone-i szabályozási felügyeletért felelős hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben a svédországi és máltai polgári légiközlekedési hatóságokkal, amikor kétségek merültek fel az államban engedélyezett Air Universal Ltd. üzemeltetési biztonságát illetően, mint azt bizonyítja a tagállam kapcsolatfelvételére tanúsított válaszadási hiány.

(83)

A Sierra Leone-i szabályozási felügyeletért felelős hatóságok a Chicagói Egyezményben foglalt, rájuk vonatkozó kötelezettségeik szerinti megfelelő biztonsági előírások alkalmazására és végrehajtására való képesség elégtelenségét tanúsították. Sierra Leone nem rendelkezik megfelelő rendszerrel az üzemeltetők és légijárművek felülvizsgálatára, és nincs meg a műszaki lehetősége vagy forrása e feladat elvégzéséhez. Bizonyos, Sierra Leone által kibocsátott működési engedéllyel (AOC) rendelkező szereplő elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére nem Sierra Leone-ban található.

(84)

A Sierra Leone által benyújtott, javításra irányuló cselekvési terv nem tekinthető megfelelőnek (vagy elégségesnek) az azonosított, komoly biztonsági hiányosságok javítására. Sierra Leone polgári repülési hatósága az International Aviation Surveyors (lAS) magánvállalkozással kötött szerződést bizonyos felülvizsgálati tevékenységeknek a nevében történő elvégzésére. Ugyanakkor a két fél egyetértési megállapodásban ( 26 ) foglalt rendelkezései nem biztosítják a Sierra Leone-i nyilvántartásban szereplő légijárművek megfelelő felülvizsgálati rendszerét. Különösen:

 A megállapodás hatálya alá tartozó légijárművek/légitársaságok nem Sierra Leone-ban rendelkeztek székhellyel, az IAS személyzete pedig nem Sierra Leone-ban, és nem a légiszolgáltatók székhelyének megfelelő országban végezte működését.

 Az IAS láthatóan semmilyen végrehajtó jogkörrel nem rendelkezett;

 Az IAS felelősséget vállalt az érintett légitársaságok folyamatos vizsgálatára, de a vizsgálati tevékenység szintje nem került meghatározásra;

 A megállapodás szerződéses viszonyt hozott létre az IAS és az érintett légitársaság között;

 A megállapodás láthatóan nem megfelelően irányult a légiüzemeltetés felülvizsgálására.

(85)

A következő légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős Sierra Leone-i hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot e légi fuvarozók biztonsági felügyeletének véghezvitele kapcsán: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy valamennyi Sierra Leone-ban engedélyezett légi fuvarozó működési tilalom tárgyát képezi és az A. mellékletbe sorolandó.

Szváziföld légifuvarozói

(87)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Jet Africa, Szváziföldön engedélyezett légi fuvarozó tekintetében. A hiányosságokat Hollandia azonosította a SAFA-program alapján folytatott földi ellenőrzés során ( 27 ).

(88)

A Jet Africa nem válaszolt megfelelően és időben a hollandiai polgári légiközlekedési hatóságnak a légi fuvarozó üzemeltetésének biztonsági kérdéseire vonatkozóan folytatott vizsgálatára, ami jól mutatja a tagállam kapcsolatfelvételére tanúsított, a válaszadás elmaradásával bizonyított átláthatósági vagy kommunikációs hiányt.

(89)

Nincs bizonyíték a Hollandia kérésére adott válaszként a Jet Africa által benyújtott, a komoly biztonsági hiányosság javítására irányuló javító cselekvési tervre.

(90)

A szváziföldi szabályozási felügyeletért felelős hatóságok a megfelelő biztonsági követelmények alkalmazására és végrehajtására való képesség elégtelenségét tanúsították, amelyet különösen bizonyít az 1999 márciusi USOAP-ellenőrzés. Az ellenőrzési jelentés ( 28 ) megállapította, hogy az ellenőrzés idején Szváziföld nem volt képes kielégítően ellátni a biztonsági felügyelettel kapcsolatos felelősségi körét a légitársaságai és a légijármű-nyilvántartása tekintetében. A jelentés említést tett arról is, hogy nem volt lehetséges a nyilvántartásba vett légijárművek pontos számának meghatározása, mivel a nyilvántartást nem gondozták megfelelően. Ezenkívül az ellenőrzési csoport számára nem volt lehetséges a Szváziföld által kibocsátott személyzeti engedélyek jelenlegi számának megállapítása sem, mivel a bejegyzéseket nem gondozták folyamatosan. Az USOAP nyomon követési küldetése nem valósult meg, mivel Szváziföld nem biztosította az ICAO számára az ellenőrzésben található ténymegállapítások kezelésére irányuló cselekvési terv végrehajtása kapcsán elért fejlődésre vonatkozó információkat.

(91)

A következő légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős szváziföldi hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot e légi fuvarozók biztonsági felügyeletének véghezvitele kapcsán: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy valamennyi Szváziföldön engedélyezett légi fuvarozó működési tilalom tárgyát képezi és az A. mellékletbe sorolandó.

Általános megfontolások a jegyzékbe foglalt fuvarozókkal kapcsolatban

(93)

A fent említett valamennyi légi fuvarozó számára a biztonság veszélyeztetése nélkül engedélyezhető a közlekedési jogainak gyakorlása, amennyiben egy, a működési tilalom tárgyát nem képező légi fuvarozó járművét annak teljes személyzetével együtt használja, feltéve hogy a kapcsolódó biztonsági előírásai megfelelőek.

(94)

A közösségi listát rendszeresen és amint szükséges, frissíteni kell az érintett légi fuvarozókkal kapcsolatos biztonság fejlődésének figyelembe vétele érdekében és az orvoslásra irányuló fellépések további bizonyítékai alapján.

A listában nem szereplő légi fuvarozók

(95)

A Tuninter és a szabályozási felügyeletért felelős tunéziai hatóságok által benyújtott bizonyítékok, valamint Olaszország megerősítésének fényében megállapításra került, hogy igazolt bizonyítékok állnak rendelkezésre annak kapcsán, hogy az olaszországi hatóságok két helyszíni ellenőrzése során megfigyelt biztonsági hiányosságok a fuvarozó részéről javításra kerültek.

(96)

A Németország részéről benyújtott információk alapján megállapításra került, hogy megszűnt a Tadzsikisztánban engedélyezett légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős tadzsikisztáni hatóságok képességbeli vagy szándékbeli hiányossága.

(97)

A Belgium részéről benyújtott információk alapján, amelyek kimutatják, hogy az I.C.T.T.P.W-ra és a South Airlines-ra vonatkozó nemzeti tilalomhoz vezető hiányosságok teljes mértékben orvoslásra kerültek, megállapításra került, hogy nincs igazolt bizonyíték e két légi fuvarozó komoly biztonsági hiányosságainak további fennállására.

(98)

A Németország részéről benyújtott információk alapján, amelyek kimutatják, hogy az Atlant-Soyuz működési korlátozásához vezető adott légijármű már nem képezi részét a légi fuvarozó flottájának, megállapításra került, hogy nincs igazolt bizonyíték e légi fuvarozó komoly biztonsági hiányosságainak további fennállására.

(99)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján megállapításra került, hogy nincs igazolt bizonyíték ki nem javított, komoly biztonsági hiányosságokra az Air Mauritanie részéről. Mindazonáltal a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős mauritániai hatóságok képességét továbbra is értékelni kell. Ennek céljából a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős mauritániai hatóságok és a felelősségi körébe tartozó vállalkozások értékelését a Bizottságnak bármely érdekelt tagállam hatóságainak segítségével 2 hónapon belül el kell végeznie.

(100)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:



1. cikk

Tárgy

E rendelet elfogadja az alaprendelet II. fejezetében említett, a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listáját.

2. cikk

Működési tilalom

(1)  Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozók teljes működése tilalom tárgyát képezi a Közösségen belül.

(2)  A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozók működési korlátozás tárgyát képezik a Közösségen belül. A működési korlátozások a B. mellékletben említett bizonyos légijárművek vagy bizonyos légijármű-típusok használatának megtiltását jelentik.

3. cikk

Végrehajtás

A tagállamok értesítik a Bizottságot minden, az alaprendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján foganatosított, a működési tilalmak tárgyát képező légi fuvarozók tekintetében a közösségi listában található működési tilalmak területükön belüli végrehajtására irányuló intézkedésükről.

4. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M18




A. MELLÉKLET



AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)

Üzembentartási engedély (AOC) száma vagy működési engedély száma

ICAO szerinti légitársasági kód

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ghánai Köztársaság

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

ismeretlen

VRB

Ruandai Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Afganisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Afgán Iszlám Köztársaság

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afgán Iszlám Köztársaság

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afgán Iszlám Köztársaság

PAMIR AIRLINES

ismeretlen

PIR

Afgán Iszlám Köztársaság

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afgán Iszlám Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Angolában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett TAAG Angola Airlines kivételével, beleértve a következőket:

 
 

Angolai Köztársaság

AEROJET

AO 008-01/11

ismeretlen

Angolai Köztársaság

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolai Köztársaság

AIR GICANGO

009

ismeretlen

Angolai Köztársaság

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolai Köztársaság

AIR NAVE

017

ismeretlen

Angolai Köztársaság

ANGOLA AIR SERVICES

006

ismeretlen

Angolai Köztársaság

DIEXIM

007

ismeretlen

Angolai Köztársaság

FLY540

AO 004-01 FLYA

ismeretlen

Angolai Köztársaság

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolai Köztársaság

HELIANG

010

ismeretlen

Angolai Köztársaság

HELIMALONGO

AO 005-01/11

ismeretlen

Angolai Köztársaság

MAVEWA

016

ismeretlen

Angolai Köztársaság

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolai Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Beninben felelős hatóság által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Benini Köztársaság

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Benini Köztársaság

AFRICA AIRWAYS

ismeretlen

AFF

Benini Köztársaság

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Benini Köztársaság

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Benini Köztársaság

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benini Köztársaság

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benini Köztársaság

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benini Köztársaság

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benini Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Kongói Köztársaság

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongói Köztársaság

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongói Köztársaság

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

ismeretlen

Kongói Köztársaság

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

ismeretlen

Kongói Köztársaság

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

ismeretlen

Kongói Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Minisztériumi engedélyezés (78/205. rendelet)

LCG

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

A szabályozási felügyeletért Dzsibutiban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Dzsibuti

DAALLO AIRLINES

ismeretlen

DAO

Dzsibuti

A szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Egyenlítői-Guinea

CRONOS AIRLINES

ismeretlen

ismeretlen

Egyenlítői-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

ismeretlen

CEL

Egyenlítői-Guinea

EGAMS

ismeretlen

EGM

Egyenlítői-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Egyenlítői-Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Egyenlítői-Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Egyenlítői-Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Egyenlítői-Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

ismeretlen

ismeretlen

Egyenlítői-Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Egyenlítői-Guinea

A szabályozási felügyeletért Indonéziában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Garuda Indonesia, az Airfast Indonesia, a Mandala Airlines, az Ekspres Transportasi Antarbenua, az Indonesia Air Asia és a Metro Batavia, kivételével, beleértve a következőket:

 
 

Indonéz Köztársaság

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ASCO NUSA AIR

135-022

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ASI PUDJIASTUTI

135-028

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

AVIASTAR MANDIRI

135-029

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

DABI AIR NUSANTARA

135-030

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéz Köztársaság

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéz Köztársaság

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéz Köztársaság

EASTINDO

135-038

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéz Köztársaság

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonéz Köztársaság

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéz Köztársaság

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéz Köztársaság

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéz Köztársaság

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonéz Köztársaság

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonéz Köztársaság

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonéz Köztársaság

MIMIKA AIR

135-007

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NYAMAN AIR

135-042

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéz Köztársaság

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PURA WISATA BARUNA

135-025

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéz Köztársaság

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonéz Köztársaság

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

SKY AVIATION

135-044

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

SMAC

135-015

SMC

Indonéz Köztársaság

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéz Köztársaság

SURVEI UDARA PENAS

135-006

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéz Köztársaság

TRAVIRA UTAMA

135-009

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéz Köztársaság

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéz Köztársaság

UNINDO

135-040

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéz Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Kazahsztánban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó az Air Astana kivételével, beleértve a következőket:

 
 

Kazah Köztársaság

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Kazah Köztársaság

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Kazah Köztársaság

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Kazah Köztársaság

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Kazah Köztársaság

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazah Köztársaság

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazah Köztársaság

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kazah Köztársaság

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Kazah Köztársaság

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Kazah Köztársaság

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Kazah Köztársaság

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Kazah Köztársaság

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Kazah Köztársaság

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Kazah Köztársaság

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Kazah Köztársaság

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Kazah Köztársaság

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazah Köztársaság

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Kazah Köztársaság

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazah Köztársaság

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazah Köztársaság

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kazah Köztársaság

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Kazah Köztársaság

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Kazah Köztársaság

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazah Köztársaság

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Kazah Köztársaság

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Kazah Köztársaság

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Kazah Köztársaság

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Kazah Köztársaság

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Kazah Köztársaság

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Kazah Köztársaság

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Kazah Köztársaság

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Kazah Köztársaság

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Kazah Köztársaság

SCAT

AK-0420-10

VSV

Kazah Köztársaság

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Kazah Köztársaság

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Kazah Köztársaság

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Kazah Köztársaság

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kazah Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kirgiz Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Kirgiz Köztársaság

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiz Köztársaság

ASIAN AIR

36

AZZ

Kirgiz Köztársaság

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgiz Köztársaság

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiz Köztársaság

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiz Köztársaság

DAMES

20

DAM

Kirgiz Köztársaság

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgiz Köztársaság

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN AIRLINE

ismeretlen

KGA

Kirgiz Köztársaság

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiz Köztársaság

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiz Köztársaság

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiz Köztársaság

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiz Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Libériában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó.

 
 

Libéria

A szabályozási felügyeletért a Gaboni Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett Gabon Airlines, Afrijet és SN2AG kivételével, beleértve a következőket:

 
 

Gaboni Köztársaság

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

ismeretlen

Gaboni Köztársaság

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gaboni Köztársaság

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gaboni Köztársaság

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gaboni Köztársaság

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gaboni Köztársaság

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gaboni Köztársaság

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

ismeretlen

Gaboni Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Mauritániai Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Mauritániai Köztársaság

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Mauritániai Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Mozambiki Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Mozambiki Köztársaság

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Mozambiki Köztársaság

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 of 2010

MXE

Mozambiki Köztársaság

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 of 2010

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

HELICOPTEROS CAPITAL

ismeretlen

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

CFA MOZAMBIQUE

ismeretlen

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

UNIQUE AIR CHARTER

ismeretlen

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

ismeretlen

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

SAFARI AIR

ismeretlen

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

ETA AIR CHARTER LDA

04 of 2010

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 of 2010

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

CFM-TTA SA

07 of 2010

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

AERO-SERVICOS SARL

08 of 2010

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

VR CROPSPRAYERS LDA

06 of 2010

ismeretlen

Mozambiki Köztársaság

A Fülöp-szigetek szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AEROMAJESTIC

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

BEACON

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CM AERO

4AN2000001

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CORPORATE AIR

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

HUMA CORPORATION

2009014

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

INTERISLAND

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

LION AIR, INCORPORATED

2009019

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

OMNI AVIATION CORP.

2010033

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Fülöp-szigeteki Köztársaság

WORLD AVIATION, CORP.

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

WCC AVIATION COMPANY

2009015

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

YOKOTA AVIATION, INC.

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ZENITH AIR, INC.

2009012

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Fülöp-szigeteki Köztársaság

A szabályozási felügyeletért São Tomé és Príncipében felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

São Tomé és Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé és Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé és Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé és Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé és Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé és Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé és Príncipe

A szabályozási felügyeletért Sierra Leonéban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

ismeretlen

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

ismeretlen

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

ismeretlen

ismeretlen

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

ismeretlen

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

ismeretlen

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

ismeretlen

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

ismeretlen

ismeretlen

Sierra Leone

A szabályozási felügyeletért Szudánban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Szudáni Köztársaság

SUDAN AIRWAYS

ismeretlen

SUD

Szudáni Köztársaság

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Szudáni Köztársaság

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Szudáni Köztársaság

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Szudáni Köztársaság

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Szudáni Köztársaság

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Szudáni Köztársaság

ALMAJARA AVIATION

ismeretlen

MJA

Szudáni Köztársaság

BADER AIRLINES

035

BDR

Szudáni Köztársaság

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Szudáni Köztársaság

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Szudáni Köztársaság

GREEN FLAG AVIATION

017

ismeretlen

Szudáni Köztársaság

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Szudáni Köztársaság

NOVA AIRLINES

001

NOV

Szudáni Köztársaság

TARCO AIRLINES

056

ismeretlen

Szudáni Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Szváziföldön felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Szváziföld

SWAZILAND AIRLINK

ismeretlen

SZL

Szváziföld

A szabályozási felügyeletért Zambiában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 
 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

(1)   Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.




B. MELLÉKLET



AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK MŰKÖDÉSE MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS TÁRGYÁT KÉPEZI AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)

Üzembentartási engedély (AOC) száma

ICAO szerinti légitársasági kód

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

A korlátozás alá eső légi jármű típusa

A korlátozás alá eső légi jármű típusa, lajstromjele és – ha ismert – gyártási sorszáma

Lajstromozó ország

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

KNDK

A teljes flotta, kivéve: 2 TU-204 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: P-632, P-633

KNDK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 2 Falcon 50 típusú légi jármű, 2 Falcon 900 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gaboni Köztársaság

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahsztán

A teljes flotta, kivéve: 2 B-767 típusú légi jármű, 4 B-757 típusú légi jármű, 10 A319/320/321 típusú légi jármű, 5 Fokker 50 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Holland Királyság)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ghánai Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 2 DC8-63F típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: 9G-TOP és 9G-RAC

Ghánai Köztársaság

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaszkár

A teljes flotta, kivéve: 2 Boeing B-737-300, 2 ATR 72-500, 1 ATR 42-320 és 3 DHC 6-300 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Madagaszkári Köztársaság

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore-szigetek

A teljes flotta, kivéve: LET 410 UVP

A teljes flotta, kivéve: D6-CAM (851336)

Comore-szigetek

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 1 Boeing B-767-200 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: TR-LHP

Gaboni Köztársaság

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iráni Iszlám Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 14 A-300 típusú, 8 A-310 típusú és 1 B-737 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Iráni Iszlám Köztársaság

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Jordán Hásimita Királyság

A teljes flotta, kivéve: 8 Boeing B-737 típusú, 2 Airbus A-310 típusú, 1 Airbus A-320 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Jordán Hásimita Királyság

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 1 Challenger CL-601 típusú légi jármű, 1 HS-125-800 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: TR-AAG, ZS-AFG

Gaboni Köztársaság; Dél-afrikai Köztársaság

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolai Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 5 Boeing B-777 típusú és 4 Boeing B-737-700 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolai Köztársaság

(1)   A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják, abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.

(2)   Az Afrijet az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(3)   Az Air Astana az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(4)   A Gabon Airlines az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(5)   Az Iran Air az Európai Unióban az 590/2010/EU rendelet (HL L 170., 2010.6.7., 15. o.) (69) preambulumbekezdésében említett feltételek betartása mellett üzemeltethet egyes meghatározott légi járműveket.



( 1 ) HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

( 2 ) A bizottságot a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (HL L 373, 1991.12.31., 4. o.) 12. cikke hozta létre.

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210

hivatkozás nélkül a Németország által folytatott másik SAFA vizsgálatra.

( 5 ) DGAC/F-2000-895.

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

( 11 ) Légiközlekedési ténymegállapítási jelentés, USA – National Transportation Safety Board, 2005. március 2. (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 ) A belgiumi hatóságok által végzett SAFA földi ellenőrzés, Brüsszel, 2006. március 11.

( 17 ) Levélváltás „a légijárművek egyenlítői-guineai nyilvántartásáról” az Egyesült Királyság közlekedésügyi osztálya és Egyenlítői-Guinea DGCA között (2002. március 27.).

( 18 ) ICAO-USOAP összefoglaló jelentés – Egyenlítői-Guineai Köztársaság polgári légiközlekedési osztályának ellenőrzése (Malabo, 2001. május 14–18.).

( 19 ) ICAO tanácsi munkadokumentum: C-WP/12471.

( 20 ) Levélváltás a „nem engedélyezett társaságok légijárműi dokumentációjának kibocsátásáról” az Egyesült Királyság közlekedési minisztériuma és az ECAC között (2003. augusztus 6.).

( 21 ) DGAC/F-2004 nos 315, 316.

( 22 ) UK-CAA szabályozási csoport – Légijárművizsgálati jelentés, 1996. március 5. (Hivatali kód: 223).

( 23 ) Levélváltás „A libériai polgárháborús helyzet okozta képtelenség a Libériában nyilvántartásba vett légijárművek szabályozási ellenőrzésének megtartásáról” Libéria közlekedési minisztériuma és az Egyesült Királyság polgári légiközlekedési főigazgatósága között (1996. augusztus 28.).

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Egyetértési megállapodás a régión kívüli légi fuvarozókra irányuló vizsgálatról, felügyeletről és rendszeres szolgáltatások biztosításáról Sierra Leone polgári légiközlekedési osztálya és a FAST International Aviation Surveyor között (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) ICAO-USOAP összefoglaló jelentés – Szváziföld polgári légiközlekedési osztályának ellenőrzése (Mbabane, 1999. március 9–12.).