2006R0474 — ET — 23.11.2011 — 018.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 474/2006,

22. märts 2006,

millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 084, 23.3.2006, p.14)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 910/2006, 20. juuni 2006,

  L 168

16

21.6.2006

 M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1543/2006, 12. oktoober 2006,

  L 283

27

14.10.2006

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 235/2007, 5. märts 2007,

  L 66

3

6.3.2007

 M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 787/2007, 4. juuli 2007,

  L 175

10

5.7.2007

 M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1043/2007, 11. september 2007,

  L 239

50

12.9.2007

 M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1400/2007, 28. november 2007,

  L 311

12

29.11.2007

 M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 331/2008, 11. aprill 2008,

  L 102

3

12.4.2008

 M8

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 715/2008, 24. juuli 2008,

  L 197

36

25.7.2008

 M9

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1131/2008, 14. november 2008,

  L 306

47

15.11.2008

 M10

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 298/2009, 8. aprill 2009,

  L 95

16

9.4.2009

 M11

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 619/2009, 13. juuli 2009,

  L 182

4

15.7.2009

 M12

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1144/2009, 26. november 2009,

  L 312

16

27.11.2009

 M13

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 273/2010, 30. märts 2010,

  L 84

25

31.3.2010

 M14

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 590/2010, 5. juuli 2010,

  L 170

9

6.7.2010

 M15

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 791/2010, 6. september 2010,

  L 237

10

8.9.2010

 M16

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1071/2010, 22. november 2010,

  L 306

44

23.11.2010

 M17

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 390/2011, 19. aprill 2011,

  L 104

10

20.4.2011

►M18

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1197/2011, 21. november 2011,

  L 303

14

22.11.2011
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 474/2006,

22. märts 2006,

millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9, ( 1 ) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 (edaspidi „algmäärus”) II peatükis on kehtestatud menetlused, mille kohaselt kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, ning menetlused, mille kohaselt lubatakse liikmesriikidel võtta teatavatel tingimustel vastu erandlikke meetmeid, millega kehtestatakse tegevuskeeld nende territooriumil.

(2)

Vastavalt algmääruse artikli 3 lõikele 3 teatas iga liikmesriik komisjonile lennuettevõtjate nimed, kelle suhtes kohaldatakse tema territooriumil tegevuskeeldu, koos sellise keelu vastuvõtmise tinginud põhjenduste ja muu asjakohase teabega.

(3)

Komisjon teavitas kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või kui see ei olnud asjakohane, siis nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutuste kaudu, esitades olulised asjaolud ja kaalutlused, mis oleksid aluseks otsusele, millega kehtestatakse nede suhtes ühenduse piires tegevuskeeld.

(4)

Algmääruse artikli 7 kohaselt andis komisjon asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse uurida liikmesriikide esitatud dokumente, teha kirjalikke märkusi ning esitada komisjonile 10 tööpäeva jooksul suuline ettekanne ning samuti esitada suuline ettekanne lennuohutuskomiteele. ( 2 )

(5)

Ühenduse tasandil ohutuspõhjustest tingitud tegevuskeelu kaalumisel kasutatavad ühised kriteeriumid on sätestatud algmääruse lisas.

Air Bangladesh

(6)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtja Air Bangladesh teataval õhusõidukil. Need puudujäägid on kindlaks teinud Saksamaa SAFA programmi raames korraldatud kontrollimise käigus. ( 3 )

(7)

Lennuettevõtja Air Bangladesh ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Saksamaa tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi kirjadele vastamata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist. Seniajani ei ole Saksamaal olnud mingit võimalust kontrollida, kas ohutuspuudujäägid on kõrvaldatud.

(8)

Lennuettevõtja Air Bangladesh regulatiivse järelevalve eest vastutavad Bangladeshi ametiasutused ei ole teostanud piisavat järelevalvet kõnealuse lennuettevõtja ühe teatava õhusõiduki üle vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele.

(9)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Air Bangladesh suhtes tuleb kohaldada ranget tegevuspiirangut ja ta tuleb kanda B lisasse.

Air Koryo

(10)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal Air Koryo. Need puudujäägid on kindlaks teinud Prantsusmaa ja Saksamaa SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 4 )

(11)

Lennuettevõtja Air Koryo jätkuv suutmatus kõrvaldada Prantsusmaa poolt varem teatatud puudujääke tehti kindlaks SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud muu kontrollimise käigus. ( 5 )

(12)

Prantsusmaa edastatud tõendatud teave seoses tõsise vahejuhtumiga viitab lennuettevõtja Air Koryo süstemaatilistele varjatud ohutuspuudujääkidele.

(13)

Lennuettevõtja Air Koryo ei ole suutnud kõnealuseid ohutuspuudujääke kõrvaldada.

(14)

Lennuettevõtja Air Koryo ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Prantsusmaa tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi järelepärimisele vastamata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist.

(15)

Prantsusmaa järelepärimise vastuseks lennuettevõtja Air Koryo esitatud parandusmeetmete kava ei olnud piisav kindlaks tehtud tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks.

(16)

Lennuettevõtja Air Koryo regulatiivse järelevalve eest vastutavad Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ametiasutused ei ole teostanud piisavat järelevalvet kõnealuse lennuettevõtja üle vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele.

(17)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Air Koryo ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtja Arina Afghan Airlines teatavatel õhusõidukitel. Need puudujäägid on kindlaks teinud Saksamaa SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 6 )

(19)

Lennuettevõtja Ariana Afghan Airlines ei ole suutnud kõnealuseid ohutuspuudujääke kõrvaldada.

(20)

Lennuettevõtja Ariana Afghan Airlines ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Saksamaa tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi kirjadele piisava vastuse andmata jätmisega üles mittevalmidust suhelda.

(21)

Afganistani pädevad asutused, kelle juures lennuettevõtja Ariana Afghan Airlines kasutatavad õhusõidukid on registreeritud, ei ole teostanud piisavat järelevalvet kõnealuse lennuettevõtja kasutatavate õhusõidukite üle vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele.

(22)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Ariana Afghan ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele kõikide oma kasutatavate õhusõidukite osas, välja arvatud registreerimisnumbriga F-GYYY õhusõiduki A310 osas, mis on registreeritud Prantsusmaal ja mille üle teostavad järelevalvet Prantsusmaa ametiasutused.

BGB Air

(23)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal BGB Air. Need puudujäägid on kindlaks teinud Itaalia SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 7 )

(24)

Lennuettevõtja BGB Air on üles näidanud suutmatust või soovimatust ohutuspuudujääke kõrvaldada; seda tõendas Itaalia esitatud välismaiste lennuettevõtjate kontrollnimekirja alusel antud enesehinnang, mis käsitles vastavust rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni standarditega ega olnud kooskõlas hilisema SAFA kontrolli tulemustega.

(25)

Lennuettevõtja BGB Air ei andnud piisavat vastust Itaalia tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta, näidates mõnedele Itaalia saadetud kirjadele vastamata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist.

(26)

Puuduvad tõendid selle kohta, et vastuseks Itaalia vastavale taotlusele lennuettevõtja BGB Air esitatud asjakohane parandusmeetmete kava tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks on ellu viidud.

(27)

Lennuettevõtja BGB Air regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kasahstani ametiasutused ei teinud Itaalia tsiviillennundusametiga täielikku koostööd, jättes vastamata kõnealuse liikmesriigi saadetud kirjadele, kui tekkisid kahtlused Kasahstanis sertifitseeritud lennuettevõtja BGB Air tegevuse ohutuse kohta.

(28)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja BGB Air ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

Buraq Air

(29)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal Buraq Air tema lastimistoimingute osas. Need puudujäägid on kindlaks teinud Rootsi ja Madalmaad SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 8 )

(30)

Lennuettevõtja Buraq Air ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Saksamaa tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja lastimistoimingute ohutuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi kirjadele vastamata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist.

(31)

Lennuettevõtja Buraq Air regulatiivse järelevalve eest vastutavad Liibüa ametiasutused ei ole teostanud piisavat järelevalvet kõnealuse lennuettevõtja lastimistoimingute üle vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele.

(32)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Buraq Air suhtes tuleb kohaldada rangeid tegevuspiiranguid ja ta tuleb kanda B lisasse.

Air Service Comores

(33)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal Air Service Comores. Need puudujäägid on kindlaks teinud liikmesriik Prantsusmaa SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 9 )

(34)

Puuduvad tõendid selle kohta, et vastuseks Prantsusmaa vastavale taotlusele lennuettevõtja Air Service Comores esitatud asjakohane parandusmeetmete kava kindlaks tehtud tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks on ellu viidud.

(35)

Lennuettevõtja Air Service Comores regulatiivse järelevalve eest vastutavad ametiasutused ei ole suutnud ohutuspuudujääke kõrvaldada.

(36)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Komooride ametiasutused ei teinud Prantsusmaa tsiviillennundusametiga õigeaegset koostööd, kui tekkisid kahtlused ühe Komooridel litsentseeritud või sertifitseeritud lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta.

(37)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Air Service Comores ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

GST Aero Air Company

(38)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal GST Aero Air Company. Need puudujäägid on kindlaks teinud Itaalia SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 10 )

(39)

Lennuettevõtja GST Aero Air Company on üles näidanud suutmatust või soovimatust ohutuspuudujääke kõrvaldada.

(40)

Lennuettevõtja GST Aero Air Company ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Itaalia tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse turvalisuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi saadetud kirjadele vastamata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist.

(41)

Puuduvad tõendid selle kohta, et vastuseks Itaalia vastavale taotlusele lennuettevõtja GST Aero Air Company esitatud asjakohane parandusmeetmete kava tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks on ellu viidud.

(42)

Lennuettevõtja GST Aero Air Company regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kasahstani ametiasutused ei teinud Itaalia tsiviillennundusmetiga täielikku koostööd, andmata piisavat vastust Itaalia saadetud kirjadele, kui tekkisid kahtlused Kasahstanis litsensteeritud või sertifitseeritud lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta.

(43)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja GST Aero Air Company ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

Phoenix Aviation

(44)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kõrgõzstani ametiasutused ei ole suutnud piisavalt rakendada ega jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid. Kuigi lennuettevõtja Phoenix Aviation lennuettevõtja sertifikaadi on välja andnud Kõrgõzstan, on olemas tõendid, mille kohaselt on kõnealuse lennuettevõtja põhitegevuskoht Araabia Ühendemiraatides, ning see on vastuolus Chicago konventsiooni 6. lisa nõuetega. USA riikliku transpordiohutuskomitee faktiaruandes ( 11 ) õnnetusjuhtumi kohta, mis toimus lennuettevõtja Kam Air lennuga 904, mida teenindas lennuettevõtja Phoenix Aviation, on märgitud, et lennuettevõtja Phoenix Aviation peakontor asub Araabia Ühendemiraatides.

(45)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Phoenix Aviation ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

Phuket Airlines

(46)

Kinnitatud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal Phuket Airlines. Need puudujäägid on kindlaks teinud liikmesriigid Ühendkuningriik ja Madalmaad SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 12 )

(47)

Lennuettevõtja Phuket Airlines ei ole suutnud ohutuspuudujääke kõrvaldada.

(48)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Tai ametiasutused ei teinud Madalmaade tsiviillennundusametiga täielikku koostööd, jättes asjakohaselt vastamata kõnealuse liikmesriigi kirjadele, kui tekkisid kahtlused Tais sertifitseeritud lennuettevõtja Phuket Airlines tegevuse ohutuse kohta.

(49)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Phuket Airlines ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

Reem Air

(50)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal Reem Air. Need puudujäägid on kindlaks teinud Madalmaad SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 13 )

(51)

Lennuettevõtja Reem Air jätkuvat suutmatust puudujääke kõrvaldada kinnitasid Madalmaad SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud ühe teatava õhusõiduki kontrollimise käigus. ( 14 )

(52)

Lennuettevõtja Reem Air on üles näidanud suutmatust või soovimatust ohutuspuudujääke kõrvaldada.

(53)

Lennuettevõtja Reem Air ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Madalmaade tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse turvalisuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi saadetud kirjadele vastamata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist.

(54)

Puuduvad tõendid selle kohta, et vastuseks Madalmaade vastavale taotlusele lennuettevõtja Reem Air esitatud asjakohane parandusmeetmete kava tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks on ellu viidud.

(55)

Lennuettevõtja Reem Air regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kõrgõzstani ametiasutused ei ole teostanud piisavat järelevalvet kõnealuse lennuettevõtja üle vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele; seda kinnitavad tõsised ohutuspuudujäägid. Lisaks sellele kinnitab teave, mille esitas komisjonile lennuettevõtja Reem Air talle võimaldatud ärakuulamise ajal, et kuigi lennuettevõtja Reem Air lennuettevõtja sertifikaadi on välja andnud Kõrgõzstan, on kõnealuse lennuettevõtja põhitegevuskoht Araabia Ühendemiraatides, ning see on vastuolus Chicago konventsiooni 6. lisa nõuetega.

(56)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Reem Air ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Kinnitatud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal Silverback Cargo Freighters. Need puudujäägid on kindlaks teinud Belgia SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 15 )

(58)

Lennuettevõtja Silverback Cargo Freighters, kes tagab ka oma õhusõidukite hoolduse (A&Bkontrollid), ei andnud piisavat vastust Belgia tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse turvalisuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi järelepärimisele asjakohase vastuse andmata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist.

(59)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Silverback Cargo Freighters ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

Kongo Demokraatliku Vabariigi lennuettevõtjad

(60)

Hoolimata oma jõupingutustest ei ole Kongo Demokraatliku Vabariigi tsiviillennundusasutused suutnud rakendada ega jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid; seda kinnitab eriti rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi raames koostatud Kongo Demokraatliku Vabariigi tsiviillennundusameti kokkuvõtlik auditiaruanne (Kinshasa, 11.–18. juuni 2001). Eelkõige ei ole loodud süsteemi lennuettevõtjate sertifitseerimiseks.

(61)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused ei ole seetõttu suutnud teostada piisavat ohutusjärelevalvet.

(62)

Lennuettevõtja Central Air Express suhtes on kehtestatud tegevuskeeld rahvusvaheliste ohutusstandarditega seotud oluliste puudujääkide ja liikmesriigiga tehtava koostöö puudumise tõttu.

(63)

Belgia ( 16 ) ja Hewa Bora Airways on esitanud teavet, mis tõendab, et lennuettevõtja Hewa Bora Airways puhul on varem Belgia ametiasutuste kindlaks tehtud puudujäägid teatavate õhusõidukite osas märkimisväärses ulatuses kõrvaldatud. Lisaks on Belgia teatanud komisjonile, et ta kavatseb lennuettevõtja Hewa Bora Airways suhtes korraldada süstemaatilisi seisuplatsil kontrollimisi. Eespool öeldut arvestades on asjakohane lubada kõnealusel lennuettevõtjal oma praegust tegevust jätkata.

(64)

Seega on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõik Kongo Demokraatlikus Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjad tuleks kanda A lisasse, välja arvatud lennuettevõtja Hewa Bora Airways, kes tuleks kanda B lisasse.

Ekvatoriaal-Guinea lennuettevõtjad

(65)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused ei teinud Ühendkuningriigi tsiviillennundusametiga täielikku koostööd, kui tekkisid kahtlused Ekvatoriaal-Guineas litsensteeritud või sertifitseeritud lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta. 27. märtsil 2002 kirjutas Ühendkuningriik Ekvatoriaal-Guinea tisviillennundusameti peadirektorile ( 17 ) ning küsis selgitust järgmistes küsimustes:

 Ekvatoriaal-Guineas registreeritud õhusõidukite arvu märkimisväärne suurenemine ning väited, et asjakohast registrit võib hallata õhusõidukite registreerimise büroo (Aircraft Registration Bureau) või sarnane organisatsioon;

 asjaolu, et Ekvatoriaal-Guinea ei olnud põhitegevuskoht mitme lennuettevõtja puhul, kelle lennuettevõtja sertifikaadi oli välja andnud Evatoriaal-Guinea.

Kirjas teatati Ekvatoriaal-Guinea tisviillennundusameti peadirektorile ka seda, et Ühendkuningriigil ei ole võimalik lubada Ekvatoriaal-Guinea lennuettevõtjatel oma territooriumil jätkata äritegevust seni, kuni Ühendkuningriigi ametiasutused ei ole veendunud, et kõnealuste lennuettevõtjate üle teostatakse piisavat järelevalvet. Evatoriaal-Guinea ei vastanud kirjale.

(66)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused ei ole suutnud piisavalt rakendada ega jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid; seda kinnitavad eriti rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi raames rakendatud auditid ja asjakohased parandusmeetmete kavad. Selline Ekvatoriaal-Guineat käsitlev üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi audit viidi läbi 2001. aasta mais ning kõnealuse auditi aruandes ( 18 ) on märgitud, et tisviillennundusamet ei suutnud auditi toimumise ajal korraldada piisavat järelevalvet oma lennuettevõtjate üle ning tagada, et nad tegutsevad kooskõlas rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni standarditega. Auditi järeldused hõlmasid järgmist:

 sellise asutuse puudumine, kes on võimeline teostama ohutusjärelevalvet, eelkõige litsentseerimise, õhusõidukite käitamise ja lennukõlblikkuse valdkonna erialaspetsialistide puudumine;

 suutmatus kindlaks määrata registrisse kantud õhusõidukite arvu või välja antud lennukõlblikkussertifikaatide arvu;

 suutmatus luua struktureeritud süsteem lennuettevõtjate sertifitseerimiseks ja järelevalveks;

 suutmatus võtta vastu lennunduseeskirju;

 suutmatus teostada järelevalvet volitatud lennuettevõtjate üle;

 suutmatus rakendada süsteemi, millega tagatakse lennukõlblikkuse kontrollimisasutuse põhiülesannete täitmine.

Lisaks sellele ei ole Ekvatoriaal-Guinea tsiviillennundusamet seniajani rahvusvahelisele tsiviillennundusorganisatsioonile esitanud tegevusplaani kõnealuste auditijärelduste käsitlemiseks ( 19 ) ning sellest tulenevalt ei ole toimunud auditijärgset külastust.

(67)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused ei ole suutnud piisavalt rakendada ega jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele. Mõnede Ekvatoriaal-Guinea välja antud lennuettevõtjasertifikaati omavate lennuettevõtjate põhitegevuskoht ei ole Ekvatoriaal-Guinea ning see on vastuolus Chicago konventsiooni 6. lisa nõuetega. ( 20 )

(68)

Järgmiste lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused ei ole olnud suutlikud korraldama piisavat ohutusjärelevalvet järgmiste lennuettevõtjate üle: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõikide Ekvatoriaal-Guineas sertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes tuleb kohaldada tegevuskeeldu ja nad tuleb kanda A lisasse.

Libeeria lennuettevõtjad

(70)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke Libeerias sertifitseeritud lennuettevõtjal International Air Services. Need puudujäägid on kindlaks teinud Prantsusmaa SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 21 )

(71)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused ei teinud Ühendkuningriigi tsiviillennundusametiga täielikku koostööd, kui neile teatati tõsistest ohutuspuudujääkidest, mille tegi 1996. aasta 5. märtsil kindlaks Ühendkuningriigi tsiviillennundusamet Libeerias registreeritud õhusõiduki seisuplatsil kontrollimisel. ( 22 ) Muret Libeerias litsentseeritud või sertifitseeritud lennuettevõtjate tegevuse ohutuse pärast väljendati kohe, kui 1996. aasta 12. märtsil teatas Ühendkuningriigi tsiviillennundusamet Libeeria tsiviillennundusametile, et ühtki Libeerias registreeritud õhusõidukite äriteenuste Ühendkuningriigis pakkumist käsitlevat taotlust ei rahuldata seni, kuni Libeeria ametiasutused suudavad tõendada sellise tõhusa reguleerimissüsteemi olemasolu, millega tagatakse Libeeria registrisse kantud õhusõidukite lennukõlblikkus. Libeeria ametiasutustelt vastust ei tulnud. Samuti ei teinud Libeeria ametiasutused Prantsusmaa tsiviillennundusametiga täielikku koostööd, keeldudes vastamast, kui nimetatud liikmesriik väljendas muret Libeerias litsentseeritud või sertifitseeritud lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta.

(72)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused ei ole suutnud piisavalt rakendada ega jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid. Libeeria valitsus tunnistas ise 1996. aastal, ( 23 ) et kodusõja tõttu ei suuda ta Libeerias registreeritud õhusõidukeid regulatiivselt kontrollida. Kuigi 2003. aastal kirjutati alla üldisele rahukokkuleppele ning ÜRO ja Libeeria rahvuslik üleminekuvalitsus võtavad tasapisi kasutusele meetmeid turvalisuse parandamiseks, ei ole tõenäoline, et valitsuse võime reguleerida oma registrit on alates 1996. aastast paranenud. Turvalisusprobleemi tõttu ei ole rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon veel üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi auditit läbi viinud.

(73)

Järgmiste lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused ei ole olnud suutlikud korraldama piisavat ohutusjärelevalvet järgmiste lennuettevõtjate üle: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõikide Libeerias sertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes tuleb kohaldada tegevuskeeldu ja nad tuleb kanda A lisasse.

Sierra Leone lennuettevõtjad

(75)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke lennuettevõtjal Air Universal Ltd. Need puudujäägid on kindlaks teinud Rootsi SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 24 )

(76)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused ei teinud Rootsi tsiviillennundusametiga täielikku koostööd, jättes vastamata kõnealuse liikmesriigi kirjadele, kui tekkisid kahtlused Sierra Leones sertifitseeritud lennuettevõtja Air Universal Ltd tegevuse ohutuse kohta.

(77)

Ühendkuningriik on Sierra Leone ametiasutuste järelevalve alla kuuluvate lennuettevõtjate tegevusloa või tehnilise loa varem tühistanud või selle andmisest keeldunud.

(78)

Kuigi lennuettevõtja Air Universal Ltd lennuettevõtja sertifikaadi on välja andnud Sierra Leone, on olemas tõendid, mille kohaselt on kõnealuse lennuettevõtja põhitegevuskoht Jordaanias, ning see on vastuolus Chicago konventsiooni 6. lisa nõuetega.

(79)

Lennuettevõtja Air Universal Ltd regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused ei ole teostanud piisavat järelevalvet kõnealuse lennuettevõtja üle vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele.

(80)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Air Universal Ltd ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

(81)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke Sierra Leones sertifitseeritud lennuettevõtjatel. Need puudujäägid on kindlaks teinud kolm liikmesriiki (Ühendkuningriik, Malta ja Rootsi) SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 25 )

(82)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused ei teinud Rootsi tsiviillennundusametiga täielikku koostööd, jättes vastamata kõnealuse liikmesriigi kirjadele, kui tekkisid kahtlused Sierra Leones sertifitseeritud lennuettevõtja Air Universal Ltd tegevuse ohutuse kohta.

(83)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused ei ole suutnud piisavalt rakendada ega jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele. Sierra Leonel puudub asjakohane süsteem oma lennuettevõtjate ja õhusõidukite üle järelevalve teostamiseks, samuti ei ole tal sellise ülesande täitmiseks tehnilisi võimalusi ja ressursse. Mõnede Sierra Leone väljastatud lennuettevõtjasertifikaati omavate lennuettevõtjate põhitegevuskoht ei olnud Sierra Leone ning see on vastuolus Chicago konventsiooni 6. lisa nõuetega.

(84)

Sierra Leone esitatud parandusmeetmete kava ei ole kindlaks tehtud tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks asjakohane (või piisav). Sierra Leone tsiviillennundusamet on tema nimel teatavate järelevalvetoimingute teostamiseks sõlminud lepingu eraettevõttega International Aviation Surveys (IAS). Vastastikuse mõistmise memorandumis ( 26 ) kahe osapoole vahel sõlmitud kokkulepetega ei ole siiski ette nähtud piisavat järelevalvesüsteemi Sierra Leone registrisse kantud õhusõidukite jaoks. Eelkõige:

 vastastikuse mõistmise memorandumiga hõlmatud õhusõidukite/lennuettevõtjate põhitegevuskoht ei olnud Sierra Leone ning IASi personali põhitegevuskoht ei olnud ei Sierra Leone ega riik, mis oli lennuettevõtjate põhitegevuskoht;

 IASil ei olnud täidesaatvaid volitusi;

 IAS vastutas küll asjaomaste lennuettevõtjate korrapärase kontrollimise eest, kuid kontrolli ulatus ei olnud täpsustatud;

 vastastikuse mõistmise memorandumi alusel oli IAS asjaomaste lennuettevõtjatega lepingulises suhtes;

 vastastikuse mõistmise memorandum ei käsitlenud piisavalt lennutegevuse järelevalvet.

(85)

Järgmiste lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused ei ole olnud suutlikud korraldama piisavat ohutusjärelevalvet järgmiste lennuettevõtjate üle: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõikide Sierra Leones sertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes tuleb kohaldada tegevuskeeldu ja nad tuleb kanda A lisasse.

Svaasimaa lennuettevõtjad

(87)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke Svaasimaal sertifitseeritud lennuettevõtjal Jet Africa. Need puudujäägid on kindlaks teinud Madalmaad SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. ( 27 )

(88)

Lennuettevõtja Jet Africa ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Madalmaade tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse turvalisuse kohta, näidates kõnealuse liikmesriigi saadetud kirjadele vastamata jätmisega üles läbipaistvuse ja suhtlemisvalmiduse puudumist.

(89)

Puuduvad tõendid selle kohta, et vastuseks Madalmaade asjakohasele taotlusele on lennuettevõtja Jet Africa esitanud tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks parandusmeetmete kava.

(90)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Svaasimaa ametiasutused ei ole suutnud piisavalt rakendada ega jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid; seda kinnitab eriti üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi audit, mis viidi läbi 1999. aasta märtsis. Auditiaruandes ( 28 ) on jõutud järeldusele, et auditi toimumise ajal ei suutnud Svaasimaa oma lennuettevõtjate ja õhusõidukite registri osas täita piisavalt ohutusjärelevalvega seotud kohustusi. Aruandes on ka märgitud, et registrisse kantud õhusõidukite tegelikku arvu ei olnud võimalik kindlaks teha, kuna registrit ei peetud nõuetekohaselt. Auditirühmal ei olnud lisaks võimalik teha kindlaks Svaasimaa välja antud ja veel kehtivate lennunduspersonali lennunduslubade tegelikku arvu, kuna ei peetud vastavat registrit. Üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi auditi järgset külastust ei ole toimunud, kuna Svaasimaa ei ole rahvusvahelisele tsiviillennundusorganisatsioonile esitanud teavet selle kohta, milliseid edusamme ta on teinud auditi tulemusel kindlakstehtud puuduste kõrvaldamise tegevuskava rakendamisel.

(91)

Järgmiste lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve eest vastutavad Svaasimaa ametiasutused ei ole olnud suutlikud korraldama piisavat ohutusjärelevalvet järgmiste lennuettevõtjate üle: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõikide Svaasimaal sertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes tuleb kohaldada tegevuskeeldu ja nad tuleb kanda A lisasse.

Üldised kaalutlused nimekirja kantud lennuettevõtjate kohta

(93)

Kuna see ei avalda mõju ohutusele, võib lubada kõikidel eespool nimetatud lennuettevõtjatel kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(94)

Ühenduse nimekirja tuleb ajakohastada regulaarselt ning kui selleks tekib vajadus, et võtta arvesse asjaomaste lennuettevõtjate ohutusnõuetele vastavuse arengut, ning nimekirja ajakohastatakse võetud parandusmeetmete kohta saadud lisatõendite alusel.

Lennuettevõtjad, kes ei ole nimekirja kantud

(95)

Lennuettevõtja Tuninter ja tema regulatiivse järelevalve eest vastutavate Tuneesia ametiasutuste esitatud tõendite ja Itaalia antud täiendava kinnituse põhjal leitakse, et on põhjendatud tõendeid selle kohta, et Itaalia ametiasutuste poolt kahe seisuplatsil korraldatud kontrollimise käigus kindlaks tehtud ohutuspuudujäägid on kõnealune lennuettevõtja kõrvaldanud.

(96)

Saksamaa esitatud teabe põhjal leitakse, et enam ei ole põhjendatud tõendeid Tadžikistanis sertifitseeritud lennuettevõtjate üle regulatiivse järelevalve eest vastutavate Tadžikistani ametiasutuste suutlikkuse või tahtlikkuse puudumise kohta.

(97)

Belgia esitatud teabe põhjal on täielikult kõrvaldatud puudujäägid, mille tõttu kehtestati riiklik tegevuskeeld lennuettevõtjate I.C.T.T.P.W. ja South Airlines suhtes, ning seetõttu ei ole enam põhjendatud tõendeid kõnealuste lennuettevõtjate tõsiste ohutuspuudujääkide kohta.

(98)

Saksamaa esitatud teabe põhjal ei kuulu teatav õhusõiduk, mille tõttu lennuettevõtja Atlant Soyuz suhtes tegevuspiirang kehtestati, enam kõnealuse lennuettevõtja õhussõidukite hulka ning seetõttu ei ole enam põhjendatud tõendeid kõnelause lennuettevõtja tõsiste ohutuspuudujääkide kohta.

(99)

Käesoleval etapil kättesaadava teabe põhjal leitakse, et enam ei ole põhjendatud tõendeid lennuettevõtja Air Mauritanie kõrvaldamata tõsiste ohutuspuudujääkide kohta. Siiski tuleb täiendavalt hinnata kõnealuse lennuettevõtja regulatiivse järelevalve eest vastutavate Mauritaania ametiasutuste võimekust. Sel eesmärgil peaks komisjon mis tahes huvitatud liikmesriikide ametiasutuste abiga 2 kuu jooksul korraldama kõnealuse lennuettevõtja ja tema vastutusalas olevate ettevõtjate regulatiivse järelevalve est vastutavate Mauritaania ametiasutuste hindamise.

(100)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas lennuohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses kehtestatakse algmääruse II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu.

Artikkel 2

Tegevuskeeld

1.  A lisas loetletud lennuettevõtjate suhtes kehtestatakse ühenduse piires tegevuskeeld kogu nende tegevuse osas.

2.  B lisas loetletud lennuettevõtjate suhtes kehtestatakse ühenduse piires tegevuspiirangud. Tegevuspiirang kujutab endast B lisas nimetatud teatavate õhusõidukite või õhusõidukite liikide kasutamise keeldu.

Artikkel 3

Jõustamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikidest meetmetest, mis nad võtavad algmääruse artikli 3 lõike 1 alusel selleks, et jõustada oma territooriumil ühenduse nimekirja kantud tegevuskeelde nende lennuettevõtjate puhul, kelle suhtes kõnealuseid tegevuskeelde kohaldatakse.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M18
A LISANIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE EUROOPA LIIDU PIIRES TEGEVUSKEELDU KOGU NENDE TEGEVUSE OSAS (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) või lennutegevusloa number

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Käitaja päritoluriik

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ghana Vabariik

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Teadmata

VRB

Rwanda Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Afganistani ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Afganistani Islamivabariik

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistani Islamivabariik

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistani Islamivabariik

PAMIR AIRLINES

Teadmata

PIR

Afganistani Islamivabariik

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistani Islamivabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Angola ametiasutused, välja arvatud B lisasse kantud TAAG Angola Airlines, sealhulgas:

 
 

Angola Vabariik

AEROJET

AO 008-01/11

Teadmata

Angola Vabariik

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angola Vabariik

AIR GICANGO

009

Teadmata

Angola Vabariik

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angola Vabariik

AIR NAVE

017

Teadmata

Angola Vabariik

ANGOLA AIR SERVICES

006

Teadmata

Angola Vabariik

DIEXIM

007

Teadmata

Angola Vabariik

FLY540

AO 004-01 FLYA

Teadmata

Angola Vabariik

GIRA GLOBO

008

GGL

Angola Vabariik

HELIANG

010

Teadmata

Angola Vabariik

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Teadmata

Angola Vabariik

MAVEWA

016

Teadmata

Angola Vabariik

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angola Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Benini ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Benini Vabariik

AERO BENIN

PEA nr 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Benini Vabariik

AFRICA AIRWAYS

Teadmata

AFF

Benini Vabariik

ALAFIA JET

PEA nr 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Puudub

Benini Vabariik

BENIN GOLF AIR

PEA nr 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

BGL

Benini Vabariik

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA nr 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Benini Vabariik

COTAIR

PEA nr 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Benini Vabariik

ROYAL AIR

PEA nr 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benini Vabariik

TRANS AIR BENIN

PEA nr 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benini Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Kongo Vabariik

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Vabariik

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Vabariik

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Teadmata

Kongo Vabariik

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Teadmata

Kongo Vabariik

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Teadmata

Kongo Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Kongo Demokraatlik Vabariik

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokraatlik Vabariik

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokraatlik Vabariik

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongo Demokraatlik Vabariik

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokraatlik Vabariik

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministri luba (õigusakt nr 78/205)

LCG

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokraatlik Vabariik

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Djibouti ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Teadmata

DAO

Djibouti

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Ekvatoriaal-Guinea

CRONOS AIRLINES

Teadmata

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Teadmata

CEL

Ekvatoriaal-Guinea

EGAMS

Teadmata

EGM

Ekvatoriaal-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriaal-Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Puudub

Ekvatoriaal-Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriaal-Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Puudub

Ekvatoriaal-Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Teadmata

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Indoneesia ametiasutused, välja arvatud Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines ja Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia ja Metro Batavia, sealhulgas:

 
 

Indoneesia Vabariik

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ASCO NUSA AIR

135-022

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Teadmata

Indoneesia Vabariik

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Teadmata

Indoneesia Vabariik

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Teadmata

Indoneesia Vabariik

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indoneesia Vabariik

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indoneesia Vabariik

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indoneesia Vabariik

EASTINDO

135-038

Teadmata

Indoneesia Vabariik

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indoneesia Vabariik

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indoneesia Vabariik

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Teadmata

Indoneesia Vabariik

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Teadmata

Indoneesia Vabariik

KAL STAR

121-037

KLS

Indoneesia Vabariik

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indoneesia Vabariik

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indoneesia Vabariik

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indoneesia Vabariik

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Teadmata

Indoneesia Vabariik

MEGANTARA

121-025

MKE

Indoneesia Vabariik

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indoneesia Vabariik

MIMIKA AIR

135-007

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NYAMAN AIR

135-042

Teadmata

Indoneesia Vabariik

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indoneesia Vabariik

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Teadmata

Indoneesia Vabariik

PURA WISATA BARUNA

135-025

Teadmata

Indoneesia Vabariik

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indoneesia Vabariik

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indoneesia Vabariik

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Teadmata

Indoneesia Vabariik

SKY AVIATION

135-044

Teadmata

Indoneesia Vabariik

SMAC

135-015

SMC

Indoneesia Vabariik

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indoneesia Vabariik

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Teadmata

Indoneesia Vabariik

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Teadmata

Indoneesia Vabariik

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indoneesia Vabariik

TRAVIRA UTAMA

135-009

Teadmata

Indoneesia Vabariik

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indoneesia Vabariik

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indoneesia Vabariik

UNINDO

135-040

Teadmata

Indoneesia Vabariik

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indoneesia Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kasahstani ametiasutused, välja arvatud Air Astana, sealhulgas:

 
 

Kasahstani Vabariik

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Kasahstani Vabariik

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Kasahstani Vabariik

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Kasahstani Vabariik

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Kasahstani Vabariik

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kasahstani Vabariik

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kasahstani Vabariik

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kasahstani Vabariik

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Kasahstani Vabariik

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Kasahstani Vabariik

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Kasahstani Vabariik

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Kasahstani Vabariik

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Kasahstani Vabariik

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Kasahstani Vabariik

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Kasahstani Vabariik

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Kasahstani Vabariik

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kasahstani Vabariik

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Kasahstani Vabariik

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kasahstani Vabariik

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kasahstani Vabariik

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kasahstani Vabariik

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Kasahstani Vabariik

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Kasahstani Vabariik

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kasahstani Vabariik

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Kasahstani Vabariik

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Kasahstani Vabariik

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Kasahstani Vabariik

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Kasahstani Vabariik

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Kasahstani Vabariik

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Kasahstani Vabariik

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Kasahstani Vabariik

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Kasahstani Vabariik

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Kasahstani Vabariik

SCAT

AK-0420-10

VSV

Kasahstani Vabariik

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Kasahstani Vabariik

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Kasahstani Vabariik

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Kasahstani Vabariik

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kasahstani Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kirgiisi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Kirgiisi Vabariik

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiisi Vabariik

ASIAN AIR

36

AZZ

Kirgiisi Vabariik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiisi Vabariik

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgiisi Vabariik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiisi Vabariik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiisi Vabariik

DAMES

20

DAM

Kirgiisi Vabariik

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgiisi Vabariik

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiisi Vabariik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiisi Vabariik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiisi Vabariik

KYRGYZSTAN AIRLINE

Teadmata

KGA

Kirgiisi Vabariik

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiisi Vabariik

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiisi Vabariik

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiisi Vabariik

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiisi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused

 
 

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Gaboni Vabariigi ametiasutused, välja arvatud B lisasse kantud Gabon Airlines, Afrijet ja SN2AG, sealhulgas:

 
 

Gaboni Vabariik

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Teadmata

Gaboni Vabariik

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gaboni Vabariik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gaboni Vabariik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gaboni Vabariik

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gaboni Vabariik

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gaboni Vabariik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Teadmata

Gaboni Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Mauritaania Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Mauritaania Vabariik

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Mauritaania Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Mosambiigi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas

 
 

Mosambiigi Vabariik

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Mosambiigi Vabariik

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02/2010

MXE

Mosambiigi Vabariik

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03/2010

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

HELICOPTEROS CAPITAL

Teadmata

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

CFA MOZAMBIQUE

Teadmata

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

UNIQUE AIR CHARTER

Teadmata

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Teadmata

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

SAFARI AIR

Teadmata

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

ETA AIR CHARTER LDA

04/2010

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

EMILIO AIR CHARTER LDA

05/2010

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

CFM-TTA SA

07/2010

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

AERO-SERVICOS SARL

08/2010

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

VR CROPSPRAYERS LDA

06/2010

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Filipiinide ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Filipiini Vabariik

AEROMAJESTIC

Teadmata

Teadmata

Filipiini Vabariik

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Teadmata

Filipiini Vabariik

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Filipiini Vabariik

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Teadmata

Filipiini Vabariik

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Teadmata

Filipiini Vabariik

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Teadmata

Filipiini Vabariik

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Teadmata

Filipiini Vabariik

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Teadmata

Filipiini Vabariik

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Teadmata

Filipiini Vabariik

BEACON

Teadmata

Teadmata

Filipiini Vabariik

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Teadmata

Filipiini Vabariik

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Teadmata

Filipiini Vabariik

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Filipiini Vabariik

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Teadmata

Filipiini Vabariik

CM AERO

4AN2000001

Teadmata

Filipiini Vabariik

CORPORATE AIR

Teadmata

Teadmata

Filipiini Vabariik

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Teadmata

Filipiini Vabariik

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Teadmata

Filipiini Vabariik

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Teadmata

Filipiini Vabariik

HUMA CORPORATION

2009014

Teadmata

Filipiini Vabariik

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Teadmata

Filipiini Vabariik

INTERISLAND

Teadmata

Teadmata

Filipiini Vabariik

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Filipiini Vabariik

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Teadmata

Filipiini Vabariik

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Teadmata

Filipiini Vabariik

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Teadmata

Filipiini Vabariik

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Teadmata

Filipiini Vabariik

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Teadmata

Filipiini Vabariik

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Teadmata

Filipiini Vabariik

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Filipiini Vabariik

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Teadmata

Filipiini Vabariik

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Teadmata

Filipiini Vabariik

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Filipiini Vabariik

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Teadmata

Filipiini Vabariik

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Teadmata

Filipiini Vabariik

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Teadmata

Filipiini Vabariik

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Teadmata

Filipiini Vabariik

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Teadmata

Filipiini Vabariik

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Filipiini Vabariik

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Teadmata

Filipiini Vabariik

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Teadmata

Filipiini Vabariik

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Teadmata

Filipiini Vabariik

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Filipiini Vabariik

WORLD AVIATION, CORP.

Teadmata

Teadmata

Filipiini Vabariik

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Teadmata

Filipiini Vabariik

YOKOTA AVIATION, INC.

Teadmata

Teadmata

Filipiini Vabariik

ZENITH AIR, INC.

2009012

Teadmata

Filipiini Vabariik

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Filipiini Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused, sealhulgas:

 
 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Teadmata

São Tomé ja Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé ja Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé ja Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Teadmata

São Tomé ja Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé ja Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Teadmata

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé ja Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Teadmata

São Tomé ja Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé ja Príncipe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Teadmata

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Teadmata

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Teadmata

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Teadmata

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Teadmata

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sudaani ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Sudaani Vabariik

SUDAN AIRWAYS

Teadmata

SUD

Sudaani Vabariik

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Sudaani Vabariik

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Sudaani Vabariik

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Sudaani Vabariik

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Sudaani Vabariik

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Sudaani Vabariik

ALMAJARA AVIATION

Teadmata

MJA

Sudaani Vabariik

BADER AIRLINES

035

BDR

Sudaani Vabariik

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Sudaani Vabariik

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Sudaani Vabariik

GREEN FLAG AVIATION

017

Teadmata

Sudaani Vabariik

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Sudaani Vabariik

NOVA AIRLINES

001

NOV

Sudaani Vabariik

TARCO AIRLINES

056

Teadmata

Sudaani Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Svaasimaa ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Svaasimaa

SWAZILAND AIRLINK

Teadmata

SZL

Svaasimaa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sambia ametiasutused, sealhulgas:

 
 

Sambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambia

(1)   A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.
B LISANIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE EUROOPA LIIDU PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Käitaja päritoluriik

Õhusõiduki liik, mille suhtes kohaldatakse piirangut

Registritunnus(ed), ja kui see on kättesaadav, siis seerianumber/seerianumbrid

Õhusõiduki registreerinud riik

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kaks TU-204 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kaks Falcon 50 tüüpi õhusõidukit ja kaks Falcon 900 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gaboni Vabariik

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kasahstan

Kõik õhusõidukid, v.a Kaks B-767 tüüpi õhusõidukit; neli B-757 tüüpi õhusõidukit; kümme A319/320/321 tüüpi õhusõidukit; viis Fokker 50 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Madalmaade Kuningriik)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ghana Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kaks DC8-63F tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a 9G-TOP ja 9G-RAC

Ghana Vabariik

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Kõik õhusõidukid, v.a Kaks Boeing B-737-300 tüüpi õhusõidukit, kaks ATR 72-500 tüüpi õhusõidukit, üks ATR 42-500 tüüpi õhusõiduk, üks ATR 42-320 tüüpi õhusõiduk ja kolm DHC 6-300 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Madagaskari Vabariik

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoorid

Kõik õhusõidukid, v.a LET 410 UVP

Kõik õhusõidukid, v.a D6-CAM (851336)

Komoorid

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a üks Boeing B-767-200 tüüpi õhusõiduk

Kõik õhusõidukid, v.a TR-LHP

Gaboni Vabariik

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iraani Islamivabariik

Kõik õhusõidukid, v.a 14 A-300 tüüpi õhusõidukit, kaheksa A-310 tüüpi õhusõidukit, üks B-737 tüüpi õhusõiduk

Kõik õhusõidukid, v.a

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Iraani Islamivabariik

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Jordaania Hašimiidi Kuningriik

Kõik õhusõidukid, v.a kaheksa Boeing B-737 tüüpi õhusõidukit, kaks Airbus A-310 tüüpi õhusõidukit, üks Airbus A-320 tüüpi õhusõiduk

Kõik õhusõidukid, v.a

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Jordaania Hašimiidi Kuningriik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a üks Challenger CL-601 tüüpi õhusõiduk, üks HS-125-800 tüüpi õhusõiduk

Kõik õhusõidukid, v.a TR-AAG, ZS-AFG

Gaboni Vabariik; Lõuna-Aafrika Vabariik

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a viis Boeing B-777 tüüpi õhusõidukit ja neli Boeing B-737-700 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angola Vabariik

(1)   B-lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)   Lennuettevõtjal Afrijet lubatakse kasutada ainult konkreetseid õhusõidukeid, mida on nimetatud seoses tema praeguse lennutegevusega Euroopa Liidu piires.

(3)   Lennuettevõtjal Air Astana lubatakse kasutada ainult konkreetseid õhusõidukeid, mida on nimetatud seoses tema praeguse lennutegevusega Euroopa Liidu piires.

(4)   Lennuettevõtjal Gabon Airlines lubatakse kasutada ainult konkreetseid õhusõidukeid, mida on nimetatud seoses tema praeguse lennutegevusega Euroopa Liidu piires.

(5)   Lennuettevõtja Iran Air võib lennata Euroopa Liitu vaid juhul, kui ta kasutab teatavaid õhusõidukeid vastavalt määruse (EL) nr 590/2010 (ELT L 170, 6.7.2010, lk 15) põhjenduses 69 sätestatud tingimustele.( 1 ) ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

( 2 ) Komitee on asutatud nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210

SAKSAMAA korraldatud muu SAFA-kontrolli kohta viide puudub.

( 5 ) DGAC/F-2000-895.

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

( 11 ) Faktiaruanne, USA riiklik transpordiohutuskomitee, 2. märts 2005 (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 ) Belgia ametiasutuste poolt SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimine Belgias 11. märtsil 2006.

( 17 ) Kirjavahetus Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi ja Ekvatoriaal-Guinea tisviillennundusameti peadirektori vahel Ekvatoriaal-Guinea õhusõidukite registri kohta (27. märts 2002).

( 18 ) Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi kokkuvõtlik aruanne – Ekvatoriaal-Guinea Vabariigi tsiviillennundusameti audit (Malabo, 14.–18. mai 2001).

( 19 ) Rahvusvahelisele tsiviillennundusorganisatsiooni nõukogu töödokument C-WP/12471.

( 20 ) Kirjavahetus Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi ja Euroopa tsiviillennunduskonverentsi vahel mittetunnustatud ettevõtete poolt õhusõidukite dokumentide väljastamise kohta.

( 21 ) DGAC/F-2004 nos 315, 316.

( 22 ) Ühendkuningriigi tsiviillennundusameti reguleerimisrühm – õhusõidukite ülevaatuse aruanne, 5. märts 1996 (ameti kood: 223).

( 23 ) Libeeria transpordiministeeriumi ja Ühendkuningriigi tisviillennundusameti peadirektori vaheline kirjavahetus, mis käsitles Libeeria suutmatust regulatiivselt kontrollida Libeerias registreeritud õhusõidukeid, 28. august 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Sierra Leone tsiviillennundusameti ja FAST International Aviation Surveyors vaheline vastastikuse mõistmise memorandum kontrolli, järelevalve ja piirkonnavälistele lennuettevõtjatele regulatiivsete teenuste osutamise kohta (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi kokkuvõtlik aruanne – Svaasimaa tsiviillennundusameti audit (Mbabane, 9.–12. märts 1999).