2006R0474 — DA — 23.11.2011 — 018.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 474/2006

af 22. marts 2006

om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 084, 23.3.2006, p.14)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 910/2006 af 20. juni 2006

  L 168

16

21.6.2006

 M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1543/2006 af 12. oktober 2006

  L 283

27

14.10.2006

 M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 235/2007 af 5. marts 2007

  L 66

3

6.3.2007

 M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 787/2007 af 4. juli 2007

  L 175

10

5.7.2007

 M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1043/2007 af 11. september 2007

  L 239

50

12.9.2007

 M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/2007 af 28. november 2007

  L 311

12

29.11.2007

 M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 331/2008 af 11. april 2008

  L 102

3

12.4.2008

 M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 715/2008 af 24. juli 2008

  L 197

36

25.7.2008

 M9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1131/2008 af 14. november 2008

  L 306

47

15.11.2008

 M10

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 298/2009 af 8. april 2009

  L 95

16

9.4.2009

 M11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 619/2009 af 13. juli 2009

  L 182

4

15.7.2009

 M12

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1144/2009 af 26. november 2009

  L 312

16

27.11.2009

 M13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 273/2010 af 30. marts 2010

  L 84

25

31.3.2010

 M14

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 590/2010 af 5. juli 2010

  L 170

9

6.7.2010

 M15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 791/2010 af 6. september 2010

  L 237

10

8.9.2010

 M16

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1071/2010 af 22. november 2010

  L 306

44

23.11.2010

 M17

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 390/2011 af 19. april 2011

  L 104

10

20.4.2011

►M18

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1197/2011 af 21. november 2011

  L 303

14

22.11.2011
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 474/2006

af 22. marts 2006

om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

(EØS-relevant tekst)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF ( 1 ), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (i det følgende benævnt »grundforordningen«) indeholder procedurer for opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og procedurer, som under visse omstændigheder gør det muligt for medlemsstaterne at vedtage undtagelsesbestemmelser, hvorved der nedlægges driftsforbud på deres område.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i grundforordningen har hver medlemsstat givet Kommissionen meddelelse om, hvilke luftfartsselskaber der har driftsforbud inden for dens område, ledsaget af årsagerne til vedtagelsen af disse forbud samt alle andre relevante oplysninger.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber enten direkte eller, hvor dette ikke har været muligt, via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, med angivelse af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om at nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet.

(4)

I henhold til artikel 7 i grundforordningen gav Kommissionen de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give Udvalget for Luftfartssikkerhed en mundtlig redegørelse ( 2 ).

(5)

Bilaget til grundforordningen indeholder fælles kriterier med henblik på indførelse af et driftsforbud på fællesskabsplan af sikkerhedsmæssige grunde.

Air Bangladesh

(6)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air Bangladesh, for så vidt angår visse af dette luftfartsselskabs luftfartøjer. Disse mangler er konstateret under rampeinspektioner foretaget af Tyskland i SAFA-programmets regi ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile tyske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat. Til dato har Tyskland ikke haft mulighed for at efterprøve, om disse sikkerhedsmangler er afhjulpet.

(8)

De myndigheder i Bangladesh, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med Air Bangladesh, førte ikke passende tilsyn med et bestemt luftfartøj, der blev benyttet af dette luftfartsselskab, i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til Chicago-konventionen.

(9)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Air Bangladesh bør underlægges en streng driftsmæssig begrænsning og optages i bilag B.

Air Koryo

(10)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air Koryo. Disse mangler er konstateret af Frankrig og Tyskland under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 4 ).

(11)

Vedholdende undladelse fra Air Koryos side af at afhjælpe mangler, som tidligere var meddelt af Frankrig, blev konstateret under andre rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 5 ).

(12)

Veldokumenterede oplysninger fra Frankrig vedrørende alvorlige hændelser tyder på latente systemiske sikkerhedsmangler hos Air Koryo.

(13)

Air Koryo udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler.

(14)

Air Kyoro reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile franske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på en forespørgsel fra den pågældende medlemsstat.

(15)

Den plan for afhjælpende foranstaltninger, som Air Koryo fremlagde som svar på Frankrigs forespørgsel, var ikke hensigtsmæssig og tilstrækkelig til at afhjælpe de konstaterede alvorlige sikkerhedsmangler.

(16)

De myndigheder i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med Air Koryo, førte ikke passende tilsyn med dette luftfartsselskab i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen.

(17)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Air Kyoro ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos visse luftfartøjer, der drives af Ariana Afghan Airlines. Disse mangler er konstateret af Tyskland under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler.

(20)

Ariana Afghan Airlines reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile tyske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(21)

De kompetente myndigheder i Afghanistan, hvor de af Ariana Afghan Airlines benyttede luftfartøjer er registreret, førte ikke fyldestgørende tilsyn med de af dette luftfartsselskab benyttede luftfartøjer i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen.

(22)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Ariana Afghan Airlines ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder for alle de luftfartøjer, som det driver, med undtagelse af A310 registreringsnummer F-GYYY, der er registreret i Frankrig og underlagt de franske myndigheders tilsyn.

BGB Air

(23)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos BGB Air. Disse mangler er konstateret af Italien under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 7 ).

(24)

BGB Air udviste manglende evne eller vilje til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne, som det blev demonstreret, da selskabet fremlagde en selvvurdering i forhold til ICAO-standarder på grundlag af en »Foreign Operator Check List« udarbejdet af Italien, og vurderingen viste sig ikke ikke at være i overensstemmelse med resultaterne af de efterfølgende SAFA-inspektioner.

(25)

BGB Air reagerede ikke hensigtsmæssigt på en forespørgsel fra Italiens civile luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på breve fra Italien.

(26)

BGB Air har ikke fremlagt noget bevis for gennemførelse af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Italien.

(27)

De myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med BGB Air, samarbejdede ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i Italien, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af BGB Air, der er certificeret i den pågældende stat, således som det kom til udtryk ved deres mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(28)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at BGB Air ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Buraq Air

(29)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Buraq Air, for så vidt angår dets lasteoperationer. Disse mangler er konstateret af Sverige og Nederlandene under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 8 ).

(30)

Buraq Air reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile tyske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets lasteoperationer og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(31)

De myndigheder i Libyen, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med Buraq Air, førte ikke tilstrækkeligt tilsyn med dette luftfartsselskabs lasteoperationer i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen.

(32)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Buraq Air bør underlægges strenge driftsmæssige begrænsninger og optages i bilag B.

Air Service Comores

(33)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air Service Comores. Disse mangler er konstateret af en medlemsstat, Frankrig, under en rampeinspektion i SAFA-programmets regi ( 9 ).

(34)

Air Service Comores har ikke fremlagt noget bevis for gennemførelse af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige konstaterede sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Frankrig.

(35)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med Air Service Comores, udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger for at afhjælpe sikkerhedsmanglerne.

(36)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Comorerne, samarbejdede ikke rettidigt med den civile luftfartsmyndighed i Frankrig, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af et luftfartsselskab, der har fået tildelt licens eller er certificeret i den pågældende stat.

(37)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Air Service Comores ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

GST Aero Air Company

(38)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos GST Aero Air Company. Disse mangler er konstateret af Italien under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company udviste manglende evne eller vilje til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne.

(40)

GST Aero Air Company reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile italienske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(41)

GST Aero Air Company har ikke fremlagt noget bevis for gennemførelse af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige konstaterede sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Italien.

(42)

De myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med GST Aero Air Company, samarbejdede ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i Italien, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af et luftfartsselskab, der har fået tildelt licens eller er certificeret i den pågældende stat, således som det kom til udtryk ved deres begrænsede svar på brevet fra denne medlemsstat.

(43)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at GST Aero Air Company ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Phoenix Aviation

(44)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Kirgisistan, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, for så vidt angår Phoenix Aviation. Selv om Phoenix Aviations AOC var udstedt af Kirgisistan, er det bevist, at luftfartsselskabet har sin hovedvirksomhed i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen. Det fremgår af US National Transportation Safety Board's Factual Report ( 11 ) om et havari, som involverede Kam Air-flyvning 904, der blev drevet af Phoenix Aviation, at Phoenix Aviation har sit hovedsæde i UAE.

(45)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Phoenix Aviation ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Phuket Airlines

(46)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Phuket Airlines. Disse mangler er konstateret af medlemsstaterne Det Forenede Kongerige og Nederlandene under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines udviste manglende evne til rettidigt og hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne.

(48)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Thailand, samarbejdede ikke fuldt ud med de civile luftfartsmyndigheder i Nederlandene, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden ved Phuket Airlines, der er certificeret i den pågældende stat, således som det kom til udtryk ved deres mangel på relevante svar på brevene fra denne medlemsstat.

(49)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Phuket Airlines ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Reem Air

(50)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Reem Air. Disse mangler er indledningsvis konstateret af Nederlandene under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 13 ).

(51)

Vedholdende undladelse fra Reem Airs side af at afhjælpe mangler blev bekræftet af Nederlandene under efterfølgende rampeinspektioner af et bestemt luftfartøj i SAFA-programmets regi ( 14 ).

(52)

Reem Air udviste manglende evne eller vilje til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne.

(53)

Reem Air reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile nederlandske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(54)

Reem Air har ikke fremlagt noget bevis for gennemførelse af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige konstaterede sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Nederlandene.

(55)

De myndigheder i Kirgisistan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med Reem Air, førte ikke tilstrækkeligt tilsyn med dette luftfartsselskab i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen, således som det kommer til udtryk i de vedholdende alvorlige sikkerhedsmangler. Desuden fremgik det af de oplysninger, som Reem Air afgav til Kommissionen under den høring, som Kommissionen indrømmede dette selskab, at selv om Reem Airs AOC var udstedt af Kirgisistan, havde dette luftfartsselskab sin hovedvirksomhed i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen.

(56)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Reem Air ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Silverback Cargo Freighters. Disse mangler er konstateret af Belgien under en rampeinspektion i SAFA-programmets regi ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, der også vedligeholder (A- og B-checks) sine egne luftfartøjer, reagerede ikke hensigtsmæssigt på en forespørgsel fra denne medlemsstats civile luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på relevant svar på forespørgsler fra denne medlemsstat.

(59)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Silverback Cargo Freighters ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Luftfartsselskaber fra Den Demokratiske Republik Congo

(60)

På trods af den gjorte indsats har de civile luftfartsmyndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC) vedholdende vanskeligheder ved at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, således som det er påvist af ICAO-USOAP — Audit Summary Report fra Den Demokratiske Republik Congos direktorat for civil luftfart (Kinshasa, 11.-18. juni 2001). Navnlig findes der ikke i øjeblikket noget system til certificering af luftfartsselskaber.

(61)

De myndigheder i RDC, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, har derfor udvist manglende evne til at føre tilstrækkeligt sikkerhedstilsyn.

(62)

Der er nedlagt driftsforbud for Central Air Express som følge af veldokumenterede mangler med tilknytning til internationale sikkerhedsstandarder og mangel på samarbejde med en medlemsstat.

(63)

Belgien ( 16 ) og Hewa Bora Airways (HBA) har afgivet oplysninger, som viser, at de mangler, som de belgiske myndigheder tidligere har konstateret vedrørende HBA, i væsentlig grad er afhjulpet for visse luftfartøjers vedkommende. Desuden har Belgien meddelt Kommissionen, at landet agter at foretage systematiske rampeinspektioner af HBA. Der drages den konklusion heraf, at det bør tillades dette luftfartsselskab at fortsætte dets nuværende drift.

(64)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), bør optages i bilag A, idet dog Hewa Bora Airways (HBA) bør optages i bilag B.

Luftfartsselskaber fra Ækvatorialguinea

(65)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Ækvatorialguinea, samarbejdede ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i Det Forenede Kongerige, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af luftfartsselskaber, der har fået tildelt licens eller er certificeret i den pågældende stat. Det Forenede Kongerige skrev den 27. marts 2002 ( 17 ) til generaldirektøren for civil luftfart i Ækvatorialguinea med anmodning om yderligere oplysninger på følgende punkter:

 Den mærkbare forøgelse af antallet af luftfartøjer, der er registreret i Ækvatorialguinea, med forslag om, at registret eventuelt kunne forvaltes af Aircraft Registration Bureau (ARB) eller en lignende organisation.

 Det forhold, at en række operatører med et AOC, der var udstedt af Ækvatorialguinea, ikke havde deres hovedvirksomhed i Ækvatorialguinea.

I brevet blev det også meddelt generaldirektøren for civil luftfart, at Det Forenede Kongerige ikke ville kunne give luftfartsselskaber i Ækvatorialguinea tilladelse til yderligere forretningsmæssig drift på britisk område, før de britiske myndigheder havde fundet det godtgjort, at der blev ført fyldestgørende tilsyn med disse luftfartsselskaber. Ækvatorialguinea besvarede ikke dette brev.

(66)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Ækvatorialguinea, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, navnlig i forbindelse med revisioner og dermed forbundne planer for afhjælpende foranstaltninger udarbejdet under ICAO’s verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP). Der blev i maj 2001 foretaget en sådan USOAP-revision af Ækvatorialguinea, og det blev i revisionsrapporten ( 18 ) anført, at den civile luftfartsmyndighed på revisionstidspunktet ikke kunne føre et fyldestgørende tilsyn med landets luftfartsselskaber og sikre, at de drev virksomhed i overensstemmelse med ICAO's standarder. Revisionsresultaterne omfattede bl.a. følgende:

 mangel på en organisation, som kunne forestå sikkerhedstilsynsaktiviteter, navnlig mangel på specialiseret personale på områderne licensudstedelse, luftfartsoperationer eller luftdygtighed

 manglende evne til at fastlægge antallet af luftfartøjer i registret eller antallet af gyldige udstedte luftdygtighedscertifikater

 undladelse af at indføre et struktureret system til certificering og overvågning af luftfartsselskaber

 undladelse af at fastlægge forskrifter for luftfartsoperationer

 undladelse af at føre tilsyn med godkendte operatører

 undladelse af at indføre et system til udførelse af en luftdygtighedsinspektionsmyndigheds grundlæggende opgaver.

Desuden har Generaldirektoratet for Civil Luftfart i Ækvatorialguinea til dato ikke forelagt ICAO en plan til afhjælpning af de mangler, der blev konstateret som led i denne revision ( 19 ), og der er derfor ikke foretaget nogen opfølgende revision.

(67)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Ækvatorialguinea, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen. I virkeligheden havde nogle indehavere af AOC udstedt af Ækvatorialguinea ikke deres hovedvirksomhed i Ækvatorialguinea, hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen ( 20 ).

(68)

De myndigheder i Ækvatorialguinea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber, udviste manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med følgende luftfartsselskaber: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Union de Transport Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Ækvatorialguinea, og at de bør optages i bilag A.

Luftfartsselskaber fra Liberia

(70)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos International Air Services, der er certificeret i Liberia. Disse mangler er konstateret af Frankrig under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 21 ).

(71)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Liberia, samarbejdede ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i Det Forenede Kongerige, da de blev underrettet om de alvorlige sikkerhedsmangler, der blev konstateret under en rampeinspektion af et liberiansk registreret luftfartøj foretaget af den civile britiske luftfartsmyndighed den 5. marts 1996 ( 22 ). Der opstod straks betænkeligheder ved sikkerheden i driften af luftfartøjer, der har fået tildelt licens eller er certificeret i Liberia, da den civile britiske luftfartsmyndighed den 12. marts 1996 meddelte det liberianske direktorat for civil luftfart, at alle anmodninger om tilladelser til liberiansk registrerede luftfartøjers forretningsmæssige drift i Det Forenede Kongerige ville blive afvist, indtil de liberianske myndigheder kunne påvise, at der fandtes et effektivt lovpligtigt system til sikring af luftdygtigheden for luftfartøjerne i det liberianske register. Der blev aldrig modtaget noget svar fra de liberianske myndigheder. Tilsvarende samarbejdede de liberianske myndigheder ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i Frankrig, idet de nægtede at svare, da sidstnævnte medlemsstat gav udtryk for betænkeligheder ved sikkerheden i driften af et luftfartsselskab, der har fået tildelt licens eller er certificeret i Liberia.

(72)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Liberia, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder. Liberias regering medgav selv i 1996 ( 23 ), at den som følge af de interne uroligheder var ude af stand til at opretholde lovpligtig kontrol med luftfartøjer registreret i Liberia. Selv om den samlede fredsaftale blev undertegnet i 2003, og FN og den nationale overgangsregering i Liberia langsomt er i færd med at træffe foranstaltninger til forbedring af sikkerheden, er det usandsynligt, at regeringens muligheder for at føre landets register er forbedret siden 1996. ICAO har som følge af sikkerhedssituationen endnu ikke foretaget en USOAP-revision af Liberia.

(73)

De myndigheder i Liberia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber, udviste manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med følgende luftfartsselskaber: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Liberia, og at de bør optages i bilag A.

Luftfartsselskaber fra Sierra Leone

(75)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air Universal Ltd. Disse mangler er konstateret af Sverige under en rampeinspektion i SAFA-programmets regi ( 24 ).

(76)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Sierra Leone, samarbejdede ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i Sverige, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af Air Universal Ltd, der er certificeret i den pågældende stat, således som det kom til udtryk ved deres mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(77)

Det Forenede Kongerige har tidligere nægtet eller tilbagekaldt driftstilladelse eller teknisk godkendelse for ethvert luftfartsselskab, som Sierra Leone fører tilsyn med.

(78)

Selv om AOC for Air Universal Ltd. var udstedt af Sierra Leone, er det bevist, at luftfartsselskabet i øjeblikket har sin hovedvirksomhed i Jordan, hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen.

(79)

De myndigheder i Sierra Leone, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med Air Universal Ltd, har ikke ført passende tilsyn med dette luftfartsselskab i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen.

(80)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Air Universal Ltd ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

(81)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Sierra Leone. Disse mangler er konstateret af tre medlemsstater, Det Forenede Kongerige, Malta og Sverige, under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi ( 25 ).

(82)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Sierra Leone, samarbejdede ikke fuldt ud med de civile luftfartsmyndigheder i Sverige og Malta, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af Air Universal Ltd, der er certificeret i den pågældende stat, således som det kom til udtryk ved deres mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(83)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Sierra Leone, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen. Sierra Leone har ikke noget egnet system til at føre kontrol med landets operatører eller luftfartøjer og har hverken tekniske muligheder eller ressourcer til at påtage sig en sådan opgave. Nogle indehavere af AOC udstedt af Sierra Leone havde ikke deres hovedvirksomhed i Sierra Leone, hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen.

(84)

Den plan for afhjælpende foranstaltninger, som Sierra Leone fremlagde, blev ikke anset for hensigtsmæssig (eller tilstrækkelig) til at afhjælpe de konstaterede alvorlige sikkerhedsmangler. Sierra Leones civile luftfartsmyndighed har indgået kontrakt med et privat selskab, International Aviation Surveyors (IAS), om visse tilsynsaktiviteter på direktoratet for civil luftfarts vegne. De arrangementer, der er indgået mellem de to parter i et aftalememorandum ( 26 ), sikrer dog ikke et passende tilsynssystem for luftfartøjerne i Sierra Leones register. Navnlig skal følgende fremhæves:

 De luftfartøjer/luftfartsselskaber, der var omfattet af aftalememorandummet, havde ikke hjemsted i Sierra Leone, og IAS's personale havde hverken hjemsted i Sierra Leone eller det land, hvor luftfartsselskaberne havde hjemsted

 IAS havde øjensynlig ingen håndhævelsesbeføjelser

 IAS påtog sig ansvaret for de rutinemæssige inspektioner af de pågældende luftfartsselskaber, men inspektionsaktivitetens omfang var ikke fastsat

 ved aftalememorandummet blev der skabt en kontraktuel forbindelse mellem IAS og de pågældende luftfartsselskaber

 aftalememorandummet sikrede øjensynlig ikke en passende overvågning af flyveoperationerne.

(85)

De myndigheder i Sierra Leone, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber, udviste manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med disse luftfartsselskaber: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Sierra Leone, og at de bør optages i bilag A.

Luftfartsselskaber fra Swaziland

(87)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Jet Africa, et luftfartsselskab, der er certificeret i Swaziland. Disse mangler er konstateret af Nederlandene under en rampeinspektion i SAFA-programmets regi ( 27 ).

(88)

Jet Africa reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile nederlandske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(89)

Jet Africa har ikke fremlagt noget bevis for en plan for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Nederlandene.

(90)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn i Swaziland, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, navnlig som påvist ved en USOAP-revision, der fandt sted i marts 1999. I revisionsrapporten ( 28 ) blev der draget den konklusion, at Swaziland på det tidspunkt, hvor revisionen fandt sted, ikke var i stand til på tilfredsstillende vis at påtage sig ansvar i form af kontrol med sikkerheden i tilknytning til landets luftfartsselskabs- og luftfartøjsregister. Desuden blev det bemærket, at det ikke var muligt at fastlægge det faktiske antal luftfartøjer i registret, da det ikke blev ajourført behørigt. Fremdeles var det ikke muligt for revisionsholdet at fastlægge det faktiske antal personcertifikater, der var udstedt af Swaziland og stadig var gyldige, fordi registrene ikke blev ajourført. Der er ikke foretaget nogen opfølgende USOAP-revision, fordi Swaziland ikke har givet ICAO oplysning om nogen fremskridt med gennemførelsen af planen for foranstaltninger til afhjælpning af de ved revisionen påviste mangler.

(91)

De myndigheder i Swaziland, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber, udviste manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med disse luftfartsselskaber: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Swaziland, og at de bør optages i bilag A.

Almindelige betragtninger vedrørende de luftfartsselskaber, der er optaget på listen

(93)

Da det ikke vil udgøre en fare for sikkerheden, bør det tillades samtlige ovennævnte luftfartsselskaber at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af et driftsforbud, forudsat at de relevante sikkerhedsstandarder er opfyldt.

(94)

Fællesskabslisten skal ajourføres jævnligt og så snart, det er nødvendigt, for at tage hensyn til den sikkerhedsmæssige udvikling i de berørte luftfartsselskaber, og på grundlag af yderligere beviser for trufne afhjælpende foranstaltninger.

Luftfartsselskaber, der ikke optræder på listen

(95)

Der drages den konklusion af de beviser, der er fremlagt af Tuninter og de tunesiske myndigheder vedrørende det lovpligtige tilsyn dermed, og den yderligere bekræftelse fra Italien, at der foreligger et veldokumenteret bevis for, at de sikkerhedsmangler, der blev konstateret under to inspektioner foretaget af de italienske myndigheder på stedet, er blevet afhjulpet af dette luftfartsselskab.

(96)

Der drages den konklusion af de oplysninger, der er afgivet af Tyskland, at der ikke længere foreligger noget veldokumenteret bevis for manglende evne eller vilje hos de myndigheder i Tadsjikistan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaber, der er certificeret i denne stat.

(97)

Der drages den konklusion af de oplysninger, der er afgivet til Belgien, og hvoraf det fremgår, at de mangler, der førte til et nationalt forbud for I.C.T.T.P.W. og South Airlines, er blevet afhjulpet fuldt ud, at der ikke foreligger noget veldokumenteret bevis for fortsatte alvorlige sikkerhedsmangler ved disse luftfartsselskaber.

(98)

Der drages den konklusion af de oplysninger, der er afgivet af Tyskland, og hvoraf det fremgår, at det bestemte luftfartøj, der førte til, at der blev fastsat en driftsmæssig begrænsning for Atlant Soyuz, ikke længere indgår i selskabets flåde, at der ikke foreligger noget veldokumenteret bevis for fortsatte alvorlige sikkerhedsmangler ved dette luftfartsselskab.

(99)

Der drages den konklusion af de i øjeblikket foreliggende oplysninger, at der ikke foreligger noget veldokumenteret bevis for ikke-afhjulpne sikkerhedsmangler hos Air Mauritanie. Alligevel bør kompetenceniveauet for de mauretanske myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med dette luftfartsselskab, vurderes yderligere. I dette øjemed bør Kommissionen bistået af enhver interesseret medlemsstats myndigheder inden for 2 måneder foretage en evaluering af de myndigheder i Mauretanien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med dette luftfartsselskab og de foretagender, der henhører under dets ansvar.

(100)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning opstilles fællesskabslisten over luftfartsselskaber, der er omfattet af et driftsforbud i Fællesskabet som omhandlet i kapitel II i grundforordningen.

Artikel 2

Driftsforbud

1.  De luftfartsselskaber, der er anført i bilag A, er omfattet af et forbud i Fællesskabet, for så vidt angår alle former for drift.

2.  De luftfartsselskaber, der er anført i bilag B, er omfattet af driftsmæssige begrænsninger i Fællesskabet. De driftsmæssige begrænsninger består af et forbud mod brug af de særlige luftfartøjer eller luftfartøjstyper, der er omhandlet i bilag B.

Artikel 3

Håndhævelse

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 3, stk. 1, i grundforordningen for på deres område at håndhæve de driftsforbud, som er anført på fællesskabslisten vedrørende de luftfartsselskaber, der er omfattet af nævnte forbud.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M18
BILAG ALISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I EU (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemstat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republikken Ghana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ukendt

VRB

Republikken Rwanda

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Afghanistan, herunder:

 
 

Den Islamiske Republik Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Den Islamiske Republik Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Den Islamiske Republik Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Ukendt

PIR

Den Islamiske Republik Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Den Islamiske Republik Afghanistan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines, der er optaget i bilag B, herunder:

 
 

Republikken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Ukendt

Republikken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republikken Angola

AIR GICANGO

009

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republikken Angola

AIR NAVE

017

Ukendt

Republikken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ukendt

Republikken Angola

DIEXIM

007

Ukendt

Republikken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Ukendt

Republikken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republikken Angola

HELIANG

010

Ukendt

Republikken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Ukendt

Republikken Angola

MAVEWA

016

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Republikken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republikken Benin

AFRICA AIRWAYS

Ukendt

AFF

Republikken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republikken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republikken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republikken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republikken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republikken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republikken Benin

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Congo, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Ukendt

Republikken Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ukendt

Republikken Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Djibouti, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 
 

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ukendt

CEL

Ækvatorialguinea

EGAMS

Ukendt

EGM

Ækvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Ækvatorialguinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ækvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ækvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia og Metro Batavia, herunder:

 
 

Republikken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Republikken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ukendt

Republikken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Ukendt

Republikken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Republikken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Republikken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republikken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republikken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republikken Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Republikken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republikken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Republikken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Ukendt

Republikken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republikken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republikken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republikken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republikken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Republikken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republikken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republikken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Ukendt

Republikken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ukendt

Republikken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Ukendt

Republikken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republikken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Republikken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Republikken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republikken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republikken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Republikken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Ukendt

Republikken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republikken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republikken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Republikken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republikken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Republikken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republikken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republikken Indonesien

UNINDO

135-040

Ukendt

Republikken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republikken Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, herunder:

 
 

Republikken Kasakhstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republikken Kasakhstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republikken Kasakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republikken Kasakhstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republikken Kasakhstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republikken Kasakhstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republikken Kasakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republikken Kasakhstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republikken Kasakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republikken Kasakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republikken Kasakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republikken Kasakhstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republikken Kasakhstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republikken Kasakhstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republikken Kasakhstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republikken Kasakhstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republikken Kasakhstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republikken Kasakhstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republikken Kasakhstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republikken Kasakhstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republikken Kasakhstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republikken Kasakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republikken Kasakhstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republikken Kasakhstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republikken Kasakhstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republikken Kasakhstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republikken Kasakhstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republikken Kasakhstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republikken Kasakhstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republikken Kasakhstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republikken Kasakhstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republikken Kasakhstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republikken Kasakhstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republikken Kasakhstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republikken Kasakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republikken Kasakhstan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 
 

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

ASIAN AIR

36

AZZ

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

EEA

Den Kirgisiske Republik

ITEK AIR

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN AIRLINE

Ukendt

KGA

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

SGL

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

TRAST AERO

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 
 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, der er optaget i bilag B, herunder:

 
 

Den Gabonesiske Republik

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Mauretanien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Republikken Mauretanien

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Republikken Mauretanien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Mozambique, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Republikken Mozambique

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republikken Mozambique

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 of 2010

MXE

Republikken Mozambique

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 of 2010

Ukendt

Republikken Mozambique

HELICOPTEROS CAPITAL

Ukendt

Ukendt

Republikken Mozambique

CFA MOZAMBIQUE

Ukendt

Ukendt

Republikken Mozambique

UNIQUE AIR CHARTER

Ukendt

Ukendt

Republikken Mozambique

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Ukendt

Ukendt

Republikken Mozambique

SAFARI AIR

Ukendt

Ukendt

Republikken Mozambique

ETA AIR CHARTER LDA

04 of 2010

Ukendt

Republikken Mozambique

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 of 2010

Ukendt

Republikken Mozambique

CFM-TTA SA

07 of 2010

Ukendt

Republikken Mozambique

AERO-SERVICOS SARL

08 of 2010

Ukendt

Republikken Mozambique

VR CROPSPRAYERS LDA

06 of 2010

Ukendt

Republikken Mozambique

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Filippinerne, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Republikken Filippinerne

AEROMAJESTIC

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republikken Filippinerne

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Ukendt

Republikken Filippinerne

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Ukendt

Republikken Filippinerne

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Ukendt

Republikken Filippinerne

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Ukendt

Republikken Filippinerne

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Ukendt

Republikken Filippinerne

BEACON

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Ukendt

Republikken Filippinerne

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Ukendt

Republikken Filippinerne

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republikken Filippinerne

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Ukendt

Republikken Filippinerne

CM AERO

4AN2000001

Ukendt

Republikken Filippinerne

CORPORATE AIR

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Ukendt

Republikken Filippinerne

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Ukendt

Republikken Filippinerne

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Ukendt

Republikken Filippinerne

HUMA CORPORATION

2009014

Ukendt

Republikken Filippinerne

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Ukendt

Republikken Filippinerne

INTERISLAND

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republikken Filippinerne

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Ukendt

Republikken Filippinerne

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Ukendt

Republikken Filippinerne

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Ukendt

Republikken Filippinerne

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Ukendt

Republikken Filippinerne

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Ukendt

Republikken Filippinerne

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Ukendt

Republikken Filippinerne

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republikken Filippinerne

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Ukendt

Republikken Filippinerne

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Ukendt

Republikken Filippinerne

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republikken Filippinerne

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Ukendt

Republikken Filippinerne

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Ukendt

Republikken Filippinerne

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Ukendt

Republikken Filippinerne

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republikken Filippinerne

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Ukendt

Republikken Filippinerne

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Ukendt

Republikken Filippinerne

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Ukendt

Republikken Filippinerne

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republikken Filippinerne

WORLD AVIATION, CORP.

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Ukendt

Republikken Filippinerne

YOKOTA AVIATION, INC.

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

ZENITH AIR, INC.

2009012

Ukendt

Republikken Filippinerne

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republikken Filippinerne

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i São Tomé and Príncipe, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

São Tomé og Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé og Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé og Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Ukendt

São Tomé og Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé og Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé og Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé og Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Ukendt

São Tomé og Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé og Príncipe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sudan, herunder:

 
 

Republikken Sudan

SUDAN AIRWAYS

Ukendt

SUD

Republikken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republikken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republikken Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republikken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republikken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republikken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Ukendt

MJA

Republikken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republikken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republikken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republikken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Unkown

Republikken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republikken Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republikken Sudan

TARCO AIRLINES

056

Ukendt

Republikken Sudan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

 
 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Zambia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 
 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

(1)   Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.
BILAG BLISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I EU (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og dens firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemstat

Luftfartøjstype med begrænsning

Registreringsnummer eller -numre og serie-nummer eller -numre, hvis de/det er kendt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen TU-204

Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50, 2 luftfartøjer af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Den Gabonesiske Republik

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakhstan

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen B-767; 4 luftfartøjer af typen B-757; 10 luftfartøjer af typen A319/320/321; 5 luftfartøjer af typen Fokker 50

Hele flåden, undtagen: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Kongeriget Nederlandene)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republikken Ghana

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøj af typen DC8-63F

Hele flåden, undtagen: 9G-TOP og 9G-RAC

Republikken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Boeing B-737-300, 2 luftfartøjer af typen ATR 72-500, 1 luftfartøj af typen ATR 42-500, 1 luftfartøj af typen ATR 42-320 og 3 luftfartøjer af typen DHC 6-300

Hele flåden, undtagen: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republikken Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336)

Comorerne

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonesiske Republik

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Den Islamiske Republik Iran

Hele flåden, undtagen: 14 luftfartøjer af typen A-300, 8 luftfartøjer af typen A-310, 1 luftfartøj B-737

Hele flåden, undtagen:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Den Islamiske Republik Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Hele flåden, undtagen: 8 luftfartøjer af typen B-737, 2 luftfartøjer af typen A-310, 1 luftfartøj af typen A-320

Hele flåden, undtagen:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Det Hashemitiske Kongerige Jordan

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Challenger CL-601, 1 luftfartøj af typen HS-125-800

Hele flåden, undtagen: TR-AAG, ZS-AFG

Den Gabonesiske Republik; Den Sydafrikanske Republik

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republikken Angola

Hele flåden, undtagen: 5 luftfartøjer af typen Boeing B-777 og 4 luftfartøjer af typen Boeing B-737-700

Hele flåden, undtagen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republikken Angola

(1)   Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)   Afrijet må kun bruge de luftfartøjer, der er anført for dets nuværende operationer i Den Europæiske Union.

(3)   Air Astana må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(4)   Gabon Airlines må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(5)   Iran Air må kun beflyve Den Europæiske Union med de specifikke luftfartøjer og på de betingelser, der er fastsat i betragtning 69 i forordning (EU) nr. 590/2010, EUT L 170 af 6.7.2010, s. 15.( 1 ) EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

( 2 ) Nedsat ved artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Referencenummer for en anden SAFA-inspektion foretaget af Tyskland.

( 5 ) DGAC/F-2000-895

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

( 7 ) ENAC-IT-2005-237

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

( 9 ) DGAC/F-2005-1222

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

( 11 ) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2. marts 2005 (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

( 15 ) BCAA-2005-36

( 16 ) SAFA-rampeinspektion foretaget af de belgiske myndigheder den 11. marts 2006 i Bruxelles.

( 17 ) Brevveksling mellem det britiske transportministerium og generaldirektøren for civil luftfart i Ækvatorialguinea vedrørende »Ækvatorialguineas register over luftfartøjer« (27. marts 2002).

( 18 ) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Ækvatorialguinea (Malabo, 14.-18. maj 2001).

( 19 ) ICAO-Rådets arbejdsdokument C-WP/12471.

( 20 ) Brevveksling mellem det britiske transportministerium og ECAC om »spørgsmål vedrørende ikke-godkendte selskabers luftfartøjsdokumentation« (6. august 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 nr. 315 og 316.

( 22 ) UK-CAA Regulation Group — Aircraft Survey Report, 5. marts 1996 (Office code: 223).

( 23 ) Brevveksling mellem Liberias transportministerium og Det Forenede Kongeriges generaldirektorat for civil luftfart om »det umulige i at føre lovpligtig kontrol med luftfartøjer registreret i Liberia som følge af de interne uroligheder i Liberia«, 28. august 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

( 26 ) Aftalememorandum mellem Sierra Leones direktorat for civil luftfart og »FAST International Aviation Surveyors« om inspektion, overvågning og lovpligtige ydelser til luftfartsselskaber fra lande uden for regionen (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98

( 28 ) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland, (Mbabane, 9.-12. marts 1999).