2006R0474 — CS — 23.11.2011 — 018.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 474/2006

ze dne 22. března 2006

o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 084, 23.3.2006, p.14)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 910/2006 ze dne 20. června 2006,

  L 168

16

21.6.2006

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1543/2006 ze dne 12. října 2006,

  L 283

27

14.10.2006

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 235/2007 ze dne 5. března 2007,

  L 66

3

6.3.2007

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 787/2007 ze dne 4. července 2007,

  L 175

10

5.7.2007

 M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1043/2007 ze dne 11. září 2007,

  L 239

50

12.9.2007

 M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2007 ze dne 28. listopadu 2007,

  L 311

12

29.11.2007

 M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 331/2008 ze dne 11. dubna 2008,

  L 102

3

12.4.2008

 M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 715/2008 ze dne 24. července 2008,

  L 197

36

25.7.2008

 M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1131/2008 ze dne 14. listopadu 2008,

  L 306

47

15.11.2008

 M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 298/2009 ze dne 8. dubna 2009,

  L 95

16

9.4.2009

 M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 619/2009 ze dne 13. července 2009,

  L 182

4

15.7.2009

 M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1144/2009 ze dne 26. listopadu 2009,

  L 312

16

27.11.2009

 M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 273/2010 ze dne 30. března 2010,

  L 84

25

31.3.2010

 M14

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 590/2010 ze dne 5. července 2010,

  L 170

9

6.7.2010

 M15

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 791/2010 ze dne 6. září 2010,

  L 237

10

8.9.2010

 M16

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1071/2010 ze dne 22. listopadu 2010,

  L 306

44

23.11.2010

 M17

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 390/2011 ze dne 19. dubna 2011,

  L 104

10

20.4.2011

►M18

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1197/2011 ze dne 21. listopadu 2011,

  L 303

14

22.11.2011
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 474/2006

ze dne 22. března 2006

o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES ( 1 ), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola II nařízení (ES) č. 2111/2005 (dále jen „základní nařízení“) stanoví postupy pro vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, a rovněž postupy, které členským státům za určitých okolností umožňují přijmout výjimečná opatření ukládající zákaz provozovat leteckou dopravu na jejich území.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 3 základního nařízení sdělily všechny členské státy Komisi totožnost leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy na jejich území, důvody, které k přijetí těchto zákazů vedly, a další podstatné informace.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo, pokud to nebylo možné, prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi a uvedla podstatné skutečnosti a úvahy, které byly základem pro rozhodnutí uložit jim zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství.

(4)

V souladu s článkem 7 základního nařízení poskytla Komise dotčeným leteckým dopravcům možnost konzultovat dokumenty předložené členskými státy, možnost předložit písemné připomínky a do deseti pracovních dnů přednést ústně jejich stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost ( 2 ).

(5)

V příloze základního nařízení jsou uvedena společná kritéria pro rozhodování o zákazu provozování letecké dopravy z bezpečnostních důvodů na úrovni Společenství.

Air Bangladesh

(6)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Bangladesh, pokud jde o určité letadlo z jeho letadlového parku. Tyto nedostatky zjistil členský stát Německo při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Německa ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na korespondenci tohoto členského státu. Do dnešního dne nemělo Německo příležitost ověřit, zda byly bezpečnostní nedostatky odstraněny.

(8)

Orgány Bangladéše odpovědné za regulační dohled nad Air Bangladesh nevykonávají dostatečný dohled nad jedním konkrétním letadlem, které tento dopravce používá, v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(9)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že dopravci Air Bangladesh by mělo být uloženo přísné provozní omezení a měl by být zařazen do přílohy B.

Air Koryo

(10)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Koryo. Tyto nedostatky zjistila Francie a Německo při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 4 ).

(11)

Při dalších inspekcích letištních ramp v rámci programu SAFA ( 5 ) bylo zjištěno trvalé zanedbávání ze strany Air Koryo řešit nedostatky, o kterých byl dříve informován Francií.

(12)

Na skryté systémové bezpečnostní nedostatky ze strany Air Koryo ukazují průkazné informace o vážné události, které sdělila Francie.

(13)

Air Koryo prokázal neschopnost odstranit tyto bezpečnostní nedostatky.

(14)

Air Koryo neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Francie ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na žádost uvedeného členského státu.

(15)

Nápravný akční plán předložený leteckým dopravcem Air Koryo jako odpověď na žádost Francie nebyl přiměřený a dostatečný, aby mohl napravit zjištěné bezpečnostní nedostatky závažné povahy.

(16)

Orgány Korejské lidově demokratické republiky odpovědné za regulační dohled nad Air Koryo nevykonávají dostatečný dohled nad tímto dopravcem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(17)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Air Koryo nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích u některých letadel, která provozuje letecký dopravce Ariana Afghan Airlines. Tyto nedostatky zjistil členský stát Německo při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines prokázal neschopnost odstranit tyto bezpečnostní nedostatky.

(20)

Ariana Afghan Airlines neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Německa ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl dostatečně na korespondenci tohoto členského státu.

(21)

Příslušné orgány Afghánistánu, v němž jsou letadla, která letecký dopravce Ariana Afghan Airlines používá, zaregistrována, nevykonávají dostatečný dohled nad letadly, která tento dopravce používá, v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(22)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Ariana Afghan nesplňuje příslušné bezpečnostní normy u všech letadel, která provozuje, s výjimkou letadla A310 poznávací číslo F-GYYY, které je zaregistrováno ve Francii a podléhá dohledu francouzských orgánů.

BGB Air

(23)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce BGB Air. Tyto nedostatky zjistila Itálie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 7 ).

(24)

BGB Air prokázal neschopnost nebo neochotu odstranit bezpečnostní nedostatky, o čemž svědčí předložení sebehodnocení podle norem ICAO na základě kontrolního seznamu zahraničního provozovatele předloženého Itálií, které nebylo v souladu s následnými zjištěními inspekcí SAFA.

(25)

BGB Air neodpověděl dostatečně na dotaz úřadu pro civilní letectví Itálie ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na některé dopisy zaslané tímto členským státem.

(26)

Nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by dopravce BGB Air vypracoval nápravný akční plán, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Itálie.

(27)

Orgány Kazachstánu odpovědné za regulační dohled nad BGB Air nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Itálie v případě vzniku obav v souvislosti s bezpečností provozu BGB Air, který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že nereagovaly na korespondenci zaslanou tímto členským státem.

(28)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že BGB Air nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Buraq Air

(29)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích při provozování letecké nákladní dopravy na straně leteckého dopravce Buraq Air. Tyto nedostatky zjistilo Švédsko a Nizozemsko při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 8 ).

(30)

Buraq Air neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Německa ohledně bezpečnostních stránek při provozování letecké nákladní dopravy, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na korespondenci tohoto členského státu.

(31)

Orgány Libye odpovědné za regulační dohled nad Buraq Air nevykonávají dostatečný dohled nad provozováním letecké nákladní dopravy tohoto dopravce v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(32)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že dopravci Buraq Air by měla být uložena přísná provozní omezení a měl by být zařazen do přílohy B.

Air Service Comores

(33)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Service Comores. Tyto nedostatky zjistil členský stát Francie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 9 ).

(34)

Neexistují důkazy o provádění nápravného akčního plánu dopravcem Air Service Comores, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Francie.

(35)

Orgány odpovědné za regulační dohled nad Air Service Comores prokázaly neschopnost odstranit bezpečnostní nedostatky.

(36)

Orgány Komor odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly včas s úřadem pro civilní letectví Francie, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce, který v tomto státě získal licenci nebo oprávnění.

(37)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Air Service Comores nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

GST Aero Air Company

(38)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce GST Aero Air Company. Tyto nedostatky zjistila Itálie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company prokázal neschopnost nebo neochotu odstranit bezpečnostní nedostatky.

(40)

GST Aero Air Company neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Itálie ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na korespondenci zaslanou tímto členským státem.

(41)

Neexistují důkazy o provádění nápravného akčního plánu dopravcem GST Aero Air Company, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Itálie.

(42)

Orgány Kazachstánu odpovědné za regulační dohled nad GST Aero Air Company nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Itálie, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu dopravce, který v tomto státě získal licenci nebo oprávnění, o čemž svědčí to, že na korespondenci zaslanou Itálií reagovaly jen částečně.

(43)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že GST Aero Air Company nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Phoenix Aviation

(44)

Orgány Kyrgyzstánu odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem u leteckého dopravce Phoenix Aviation. I když osvědčení leteckého provozovatele společnosti Phoenix vydal Kyrgyzstán, existují důkazy, že tato letecká společnost měla hlavní sídlo své obchodní činnosti ve Spojených arabských emirátech, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy. Ve vyšetřovací zprávě Státního výboru USA pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ( 11 ) k nehodě letu č. 904 společnosti Kam Air, který provozoval letecký dopravce Phoenix Aviation, se uvádí, že Phoenix Aviation má své hlavní sídlo ve Spojených arabských emirátech.

(45)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Phoenix Aviation nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Phuket Airlines

(46)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Phuket Airlines. Tyto nedostatky zjistily členské státy Spojené království a Nizozemsko při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines prokázal neschopnost odstranit včas a dostatečně bezpečnostní nedostatky.

(48)

Orgány Thajska odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Nizozemska, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce Phuket Airlines, který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že neodpověděly na příslušnou korespondenci tohoto členského státu.

(49)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Phuket Airlines nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Reem Air

(50)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Reem Air. Tyto nedostatky zjistilo nejprve Nizozemsko při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 13 ).

(51)

Při dalších inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 14 ) potvrdilo Nizozemsko v případě jednoho konkrétního letadla trvalé zanedbávání ze strany Reem Air řešit nedostatky.

(52)

Reem Air prokázal neschopnost nebo neochotu odstranit bezpečnostní nedostatky.

(53)

Reem Air neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Nizozemska ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o které svědčí to, že neodpověděl na korespondenci zaslanou uvedeným členským státem.

(54)

Neexistují důkazy o provádění nápravného akčního plánu dopravcem Reem Air, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Nizozemska.

(55)

Orgány Kyrgyzstánu odpovědné za regulační dohled nad Reem Air nevykonávají dostatečný dohled nad tímto dopravcem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy, o čemž svědčí přetrvávající závažné bezpečnostní nedostatky. Kromě toho dokazují informace, které Komisi dodal Reem Air během slyšení poskytnutého této společnosti, že i když osvědčení leteckého provozovatele společnosti Reem Air vydal Kyrgyzstán, má tato letecká společnost hlavní sídlo své obchodní činnosti ve Spojených arabských emirátech, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(56)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Reem Air nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Silverback Cargo Freighters. Tyto nedostatky zjistila Belgie při inspekci letištních ramp prováděné v rámci programu SAFA ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, který rovněž zajišťuje údržbu (kontroly A a B) svých vlastních letadel, neodpověděl dostatečně na dotaz úřadu pro civilní letectví tohoto členského státu ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na příslušné žádosti předložené tímto členským státem.

(59)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Silverback Cargo Freighters nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Letečtí dopravci z Konžské demokratické republiky

(60)

Přes veškerou snahu mají úřady pro civilní letectví Konžské demokratické republiky (KDR) přetrvávající obtíže při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem, o čemž svědčí Souhrnná zpráva z auditu Ředitelství pro civilní letectví Konžské demokratické republiky (Kinshasa, 11. až 18. června 2001) uskutečněného v rámci všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). V současné době zejména nefunguje žádný systém vydávání osvědčení leteckého provozovatele.

(61)

Orgány KDR odpovědné za regulační dohled následně prokázaly neschopnost provádět dostatečný bezpečnostní dohled.

(62)

Dopravci Central Air Express se ukládá zákaz provozování letecké dopravy z důvodů prokázaných nedostatků týkajících se mezinárodních bezpečnostních norem a jeho nedostatečné spolupráce s členským státem.

(63)

Belgie ( 16 ) a Hewa Bora Airways (HBA) poskytly informace ukazující, že v případě HBA byly nedostatky zjištěné v minulosti belgickými orgány v případě určitých letadel do značné míry odstraněny. Belgie dále Komisi informovala, že má v úmyslu provádět v případě HBA systematické inspekce letištních ramp. Vzhledem k tomu by mělo být tomuto leteckému dopravci povoleno nadále provozovat současnou leteckou dopravu.

(64)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že by měli být všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění Konžské demokratické republiky (KDR), zařazeni do přílohy A s výjimkou dopravce Hewa Bora Airways (HBA), který by měl být zařazen do přílohy B.

Letečtí dopravci z Rovníkové Guiney

(65)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Spojeného království, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu dopravců, kteří v tomto státě získali licenci nebo oprávnění. Spojené království požádalo generálního ředitele pro civilní letectví (Director General of Civil Aviation – DGCA) v Rovníkové Guineji dopisem ze dne 27. března 2002 ( 17 ) o objasnění těchto bodů:

 značný nárůst počtu letadel zaregistrovaných v Rovníkové Guineji a návrhy, aby se správou rejstříku zabývala Kancelář pro registraci letadel (Aircraft Registration Bureau – ARB) nebo podobná organizace;

 skutečnost, že řada provozovatelů majících osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydané Rovníkovou Guineou, nemá hlavní sídlo své obchodní činnosti v Rovníkové Guineji.

Dopis rovněž generálního ředitele pro civilní letectví upozorňoval, že Spojené království nebude moci leteckým společnostem Rovníkové Guiney povolit další obchodní operace na svém území, pokud se orgány Spojeného království nepřesvědčí, že je nad těmito společnostmi prováděn dostatečný dohled. Na tento dopis Rovníková Guinea neodpověděla.

(66)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem, o níž svědčí zejména audity a související nápravné akční plány vypracované na základě všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Takovýto audit Rovníkové Guiney na základě USOAP proběhl v květnu 2001, přičemž zpráva z auditu ( 18 ) ukázala, že úřad pro civilní letectví nebyl v době konání auditu schopen poskytnout dostatečný dohled nad svými leteckými společnostmi a zajistit, aby jejich provoz byl v souladu s normami ICAO. Mezi skutečnosti zjištěné během auditu patřilo zejména:

 chybí organizace schopná zabezpečit bezpečnostní dohled, zejména pak vyškolení pracovníci v oblasti udělování licencí, provozu letadel nebo letové způsobilosti;

 neschopnost zjistit číslo letadla v rejstříku nebo čísla vydaných a platných osvědčení způsobilosti letadla;

 není vytvořen strukturovaný systém osvědčování a dohledu nad leteckými provozovateli;

 nejsou přijaty předpisy o leteckém provozu;

 není prováděn dohled nad schválenými provozovateli;

 není vytvořen systém zaměřený na plnění základních povinností agentury pro kontrolu způsobilosti letadla.

Generální ředitelství pro civilní letectví Rovníkové Guiney rovněž dosud nepředložilo ICAO akční plán na vyřešení zjištění vyplývajících z tohoto auditu ( 19 ) a následně neproběhla ani kontrolní mise.

(67)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy. Ve skutečnosti někteří držitelé osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydaného Rovníkovou Guineou nemají hlavní sídlo své obchodní činnosti v Rovníkové Guineji, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy ( 20 ).

(68)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Rovníkové Guiney, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

Letečtí dopravci z Libérie

(70)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce International Air Services, který získal oprávnění v Libérii. Tyto nedostatky zjistila Francie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 21 ).

(71)

Orgány Libérie odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Spojeného království, když byly informovány o závažných bezpečnostních nedostatcích zjištěných během inspekce letištních ramp u letadla zaregistrovaného Libérií, kterou provedl úřad pro civilní letectví Spojeného království dne 5. března 1996 ( 22 ). Vznikly obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckých dopravců, kteří v Libérii získali licenci nebo oprávnění, když úřad pro civilní letectví Spojeného království informoval dne 12. března 1996 liberijského DCA, že budou zamítnuty všechny žádosti o povolení provozovat obchodní služby ve Spojeném království pro letadla zaregistrovaná v Libérii, pokud liberijské orgány neprokáží, že mají účinný regulační systém, který zajistí způsobilost letadla zapsaného do rejstříku Libérie. Liberijské orgány dosud neodpověděly. Podobně nespolupracovaly liberijské orgány v plné míře s úřadem pro civilní letectví Francie, neboť odmítly odpovědět, když tento členský stát projevil obavy o bezpečnost provozu dopravce, který získal licenci nebo oprávnění v Libérii.

(72)

Orgány Libérie odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem. Samotná vláda Libérie v roce 1996 ( 23 ) připustila, že z důvodu občanského konfliktu nebylo možné udržet regulační dohled nad letadlem z Monrovie zaregistrovaným v Libérii. I když byla v roce 2003 podepsána souhrnná mírová dohoda a OSN i prozatímní národní vláda Libérie začínají pomalu uskutečňovat opatření na zlepšení bezpečnosti, schopnost vlády spravovat její rejstřík se pravděpodobně od roku 1996 nezlepšila. Vzhledem k bezpečnostní situaci ICAO dosud v Libérii neprovedla audit na základě všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP).

(73)

Orgány Libérie odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Libérie, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

Letečtí dopravci ze Sierry Leone

(75)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Universal Ltd. Tyto nedostatky zjistilo Švédsko při inspekci letištních ramp prováděné v rámci programu SAFA ( 24 ).

(76)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Švédska, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce Air Universal Ltd., který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že neodpověděly na korespondenci tohoto členského státu.

(77)

Všem dopravcům, kteří podléhají dohledu ze strany Sierry Leone, bylo v dřívější době zamítnuto nebo zrušeno oprávnění k provozování letecké dopravy nebo technické povolení Spojeným královstvím.

(78)

I když osvědčení leteckého provozovatele společnosti Air Universal Ltd. vydala Sierra Leone, existují důkazy, že tato letecká společnost má hlavní sídlo své obchodní činnosti v Jordánsku, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(79)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nad Air Universal Ltd. nevykonávají dostatečný dohled nad tímto dopravcem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(80)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Air Universal Ltd. nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(81)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckých dopravců, kteří získali oprávnění Sierry Leone. Tyto nedostatky zjistily tři členské státy, Spojené království, Malta a Švédsko, při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA ( 25 ).

(82)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřady pro civilní letectví Švédska a Malty, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce Air Universal Ltd., který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že neodpověděly na korespondenci tohoto členského státu.

(83)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy. Sierra Leone nemá příslušný fungující systém na provádění kontrol svých provozovatelů nebo letadel a nemá technické kapacity a zdroje, aby tento úkol zvládla. Někteří držitelé osvědčení leteckého provozovatele vydaného Sierrou Leone neměli hlavní sídlo své obchodní činnosti v Sieře Leone, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(84)

Nápravný akční plán předložený Sierrou Leone je považován za nevhodný (nebo nedostatečný), aby mohl napravit všechny zjištěné závažné bezpečnostní nedostatky. Úřad pro civilní letectví Sierry Leone uzavřel smlouvu se soukromou společností International Aviation Surveyors (IAS), aby jeho jménem prováděla některé činnosti související s dohledem. Tato dohoda mezi dvěma stranami ve formě memoranda o porozumění ( 26 ) však neposkytuje odpovídající systém dohledu nad letadly zapsanými v rejstříku Sierry Leone. Zejména:

 letadla/letecké společnosti, na něž se memorandum o porozumění vztahuje, neměly základnu v Sieře Leone a pracovníci IAS nebyli umístěni ani do Sierry Leone, ani do země, kde měly základnu letecké společnosti;

 zdá se, že IAS neměla žádnou výkonnou pravomoc;

 IAS nesla odpovědnost za běžné inspekce dotyčných leteckých společností, ale nebyla specifikována míra inspekční činnosti;

 memorandum o porozumění poskytovalo IAS smluvní vztah s dotyčnými leteckými společnostmi;

 zdá se, že memorandum o porozumění se nevztahovalo přiměřeným způsobem na dohled nad letovými operacemi.

(85)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (sl) Ltd, Heavylift Cargo, paramount airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Sierry Leone, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

Letečtí dopravci ze Svazijska

(87)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Jet Africa, který získal oprávnění Svazijska. Tyto nedostatky zjistilo Nizozemsko při inspekci letištních ramp prováděné v rámci programu SAFA ( 27 ).

(88)

Jet Africa neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Nizozemska ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o které svědčí to, že neodpověděl na korespondenci zaslanou uvedeným členským státem.

(89)

Nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by dopravce Jet Africa vypracoval nápravný akční plán, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Nizozemska.

(90)

Orgány Svazijska odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem, o čemž svědčí zejména audit na základě USOAP, který proběhl v březnu 1999. Zpráva z auditu ( 28 ) došla k závěru, že v době auditu nebylo Svazijsko schopné uspokojivě vykonávat povinnosti spojené s bezpečnostním dohledem, pokud jde o jeho rejstřík leteckých společností a letadel. Rovněž uvedla, že nebylo možné stanovit skutečný počet letadel v rejstříku, neboť rejstřík nebyl řádně veden. Auditorský tým rovněž nemohl stanovit skutečný počet licencí vydaných Svazijskem, které byly dosud v platnosti, protože nebyly vedeny záznamy. Kontrolní mise auditu na základě USOAP neproběhla, protože Svazijsko neposkytlo ICAO informace o dosaženém pokroku při provádění akčního plánu na řešení zjištění vyplývajících z auditu.

(91)

Orgány Svazijska odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Svazijska, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

Obecné informace o dopravcích zařazených do seznamu

(93)

Vzhledem k tomu, že by nebyla ohrožena bezpečnost, může být všem leteckým dopravcům dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(94)

Seznam Společenství má být aktualizován pravidelně a tehdy, jakmile je to požadováno, aby byl zohledněn vývoj v oblasti bezpečnosti, pokud jde o dotyčné letecké dopravce, a to na základě dalších důkazů o podniknutých nápravných opatřeních.

Letečtí dopravci nezařazení do seznamu

(95)

Vzhledem k důkazům, které poskytla společnost Tuninter a orgány Tuniska odpovědné za regulační dohled nad touto společností a které dále potvrdila Itálie, se má za to, že existují ověřené důkazy o tom, že tento letecký dopravce odstranil závažné bezpečnostní nedostatky zjištěné italskými orgány během dvou inspekcí na místě.

(96)

Na základě informací poskytnutých Německem se má za to, že již nadále neexistují ověřené důkazy o neschopnosti nebo neochotě orgánů Tádžikistánu odpovědných za regulační dohled nad leteckými dopravci, kteří získali oprávnění v tomto státě.

(97)

Na základě informací poskytnutých Belgii, které ukazují, že nedostatky, které vedly k uložení zákazu provozování letecké dopravy v uvedeném státě leteckým dopravcům I.C.T.T.P.W. a South Airlines, již byly plně odstraněny, se má za to, že neexistují ověřené důkazy o přetrvávajících závažných nedostatcích na straně těchto leteckých dopravců.

(98)

Na základě informací poskytnutých Německem, které ukazují, že konkrétní letadlo, kvůli kterému bylo společnosti Atlant Soyuz uloženo provozní omezení, již nadále není součástí jeho letadlového parku, se má za to, že neexistují ověřené důkazy o přetrvávajících závažných nedostatcích na straně tohoto leteckého dopravce.

(99)

Na základě informací, které jsou v tomto stádiu k dispozici, se má za to, že neexistují ověřené důkazy o neodstraněných závažných nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Mauritanie. Nicméně je třeba dále posoudit schopnost orgánů Mauritánie odpovědných za regulační dohled nad tímto leteckým dopravcem. Za tímto účelem by měla Komise do 2 měsíců provést za pomoci orgánů všech zúčastněných členských států hodnocení orgánů Mauritánie odpovědných za regulační dohled nad tímto leteckým dopravcem a podniků, za něž odpovídají.

(100)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II základního nařízení.

Článek 2

Zákazy provozování letecké dopravy

1.  Letečtí dopravci uvedení v příloze A podléhají zákazu provozovat veškerou leteckou dopravu ve Společenství.

2.  Letečtí dopravci uvedení v příloze B podléhají ve Společenství provozním omezením. Provozní omezení spočívají v zákazu používat konkrétní letadla nebo konkrétní typy letadel uvedené v příloze B.

Článek 3

Prosazování

Členské státy uvědomí Komisi o všech opatřeních přijatých podle čl. 3 odst. 1 základního nařízení za účelem prosazování zákazů provozování letecké dopravy na jejich území, které jsou na seznamu Společenství a vztahují se na letecké dopravce, jimž jsou tyto zákazy uloženy.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M18
PŘÍLOHA ASEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V EU (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Označení ICAO

Stát provozovatele

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ghanská republika

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

není známo

VRB

Republika Rwanda

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Islámská republika Afghánistán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islámská republika Afghánistán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islámská republika Afghánistán

PAMIR AIRLINES

není známo

PIR

Islámská republika Afghánistán

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islámská republika Afghánistán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled s výjimkou TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně

 
 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

není známo

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

AIR GICANGO

009

není známo

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

není známo

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

není známo

Angolská republika

DIEXIM

007

není známo

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

není známo

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

není známo

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

není známo

Angolská republika

MAVEWA

016

není známo

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

není známo

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

NENÍ UVEDENO

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

BGL

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC 06-002

RSR

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

není známo

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

není známo

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

není známo

Konžská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Demokratická republika Kongo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratická republika Kongo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratická republika Kongo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratická republika Kongo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratická republika Kongo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

není známo

Demokratická republika Kongo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratická republika Kongo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratická republika Kongo(RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Podpis ministra (nařízení č. 78/205)

LCG

Demokratická republika Kongo(RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratická republika Kongo(RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

není známo

Demokratická republika Kongo(RDC)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

není známo

DAO

Džibutsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

není známo

není známo

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

není známo

CEL

Rovníková Guinea

EGAMS

není známo

EGM

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

není uvedeno

Rovníková Guinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

není uvedeno

Rovníková Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

není známo

není známo

Rovníková Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled s výjimkou dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia a Metro Batavia, včetně

 
 

Indonéská republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

není známo

Indonéská republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

není známo

Indonéská republika

ASCO NUSA AIR

135-022

není známo

Indonéská republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

není známo

Indonéská republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

není známo

Indonéská republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

není známo

Indonéská republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéská republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéská republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéská republika

EASTINDO

135-038

není známo

Indonéská republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéská republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonéská republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

není známo

Indonéská republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

není známo

Indonéská republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéská republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéská republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéská republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonéská republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

není známo

Indonéská republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonéská republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonéská republika

MIMIKA AIR

135-007

není známo

Indonéská republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

není známo

Indonéská republika

NYAMAN AIR

135-042

není známo

Indonéská republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéská republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

není známo

Indonéská republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

není známo

Indonéská republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéská republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonéská republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

není známo

Indonéská republika

SKY AVIATION

135-044

není známo

Indonéská republika

SMAC

135-015

SMC

Indonéská republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéská republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

není známo

Indonéská republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

není známo

Indonéská republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéská republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

není známo

Indonéská republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéská republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéská republika

UNINDO

135-040

není známo

Indonéská republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kazachstánu odpovědných za regulační dohled s výjimkou Air Astana, včetně

 
 

Republika Kazachstán

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republika Kazachstán

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republika Kazachstán

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republika Kazachstán

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republika Kazachstán

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republika Kazachstán

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republika Kazachstán

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republika Kazachstán

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republika Kazachstán

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republika Kazachstán

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republika Kazachstán

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republika Kazachstán

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republika Kazachstán

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republika Kazachstán

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republika Kazachstán

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republika Kazachstán

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republika Kazachstán

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republika Kazachstán

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republika Kazachstán

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republika Kazachstán

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republika Kazachstán

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republika Kazachstán

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republika Kazachstán

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republika Kazachstán

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republika Kazachstán

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republika Kazachstán

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republika Kazachstán

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republika Kazachstán

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republika Kazachstán

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republika Kazachstán

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republika Kazachstán

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republika Kazachstán

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republika Kazachstán

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republika Kazachstán

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republika Kazachstán

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republika Kazachstán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

ASIAN AIR

36

AZZ

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kyrgyzská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kyrgyzská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kyrgyzská republika

DAMES

20

DAM

Kyrgyzská republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kyrgyzská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kyrgyzská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kyrgyzská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

KYRGYZSTAN AIRLINE

není známo

KGA

Kyrgyzská republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kyrgyzská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kyrgyzská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled

 
 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled s výjimkou Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně

 
 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

není známo

Gabonská republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonská republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

není známo

Gabonská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mauritánské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Mauritánská republika

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Mauritánská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mosambické republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Mosambická republika

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Mosambická republika

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 z r. 2010

MXE

Mosambická republika

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 z r. 2010

není známo

Mosambická republika

HELICOPTEROS CAPITAL

není známo

není známo

Mosambická republika

CFA MOZAMBIQUE

není známo

není známo

Mosambická republika

UNIQUE AIR CHARTER

není známo

není známo

Mosambická republika

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

není známo

není známo

Mosambická republika

SAFARI AIR

není známo

není známo

Mosambická republika

ETA AIR CHARTER LDA

04 z r. 2010

není známo

Mosambická republika

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 z r. 2010

není známo

Mosambická republika

CFM-TTA SA

07 z r. 2010

není známo

Mosambická republika

AERO-SERVICOS SARL

08 z r. 2010

není známo

Mosambická republika

VR CROPSPRAYERS LDA

06 z r. 2010

není známo

Mosambická republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Filipín odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Filipínská republika

AEROMAJESTIC

není známo

není známo

Filipínská republika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

není známo

Filipínská republika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Filipínská republika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

není známo

Filipínská republika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

není známo

Filipínská republika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

není známo

Filipínská republika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

není známo

Filipínská republika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

není známo

Filipínská republika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

není známo

Filipínská republika

BEACON

není známo

není známo

Filipínská republika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

není známo

Filipínská republika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

není známo

Filipínská republika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Filipínská republika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

není známo

Filipínská republika

CM AERO

4AN2000001

není známo

Filipínská republika

CORPORATE AIR

není známo

není známo

Filipínská republika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

není známo

Filipínská republika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

není známo

Filipínská republika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

není známo

Filipínská republika

HUMA CORPORATION

2009014

není známo

Filipínská republika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

není známo

Filipínská republika

INTERISLAND

není známo

není známo

Filipínská republika

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Filipínská republika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

není známo

Filipínská republika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

není známo

Filipínská republika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

není známo

Filipínská republika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

není známo

Filipínská republika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

není známo

Filipínská republika

OMNI AVIATION CORP.

2010033

není známo

Filipínská republika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Filipínská republika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

není známo

Filipínská republika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

není známo

Filipínská republika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Filipínská republika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

není známo

Filipínská republika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

není známo

Filipínská republika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

není známo

Filipínská republika

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

není známo

Filipínská republika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

není známo

Filipínská republika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Filipínská republika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

není známo

Filipínská republika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

není známo

Filipínská republika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

není známo

Filipínská republika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Filipínská republika

WORLD AVIATION, CORP.

není známo

není známo

Filipínská republika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

není známo

Filipínská republika

YOKOTA AVIATION, INC.

není známo

není známo

Filipínská republika

ZENITH AIR, INC.

2009012

není známo

Filipínská republika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Filipínská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Svatý Tomáš a Princův ostrov

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSCARG

01/AOC/2009

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

není známo

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

není známo

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

není známo

není známo

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

není známo

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

není známo

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

není známo

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

není známo

není známo

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Súdánská republika

SUDAN AIRWAYS

není známo

SUD

Súdánská republika

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Súdánská republika

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Súdánská republika

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Súdánská republika

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Súdánská republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Súdánská republika

ALMAJARA AVIATION

není známo

MJA

Súdánská republika

BADER AIRLINES

035

BDR

Súdánská republika

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Súdánská republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Súdánská republika

GREEN FLAG AVIATION

017

není známo

Súdánská republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Súdánská republika

NOVA AIRLINES

001

NOV

Súdánská republika

TARCO AIRLINES

056

není známo

Súdánská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svazijska odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

není známo

SZL

Svazijsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Zambie odpovědných za regulační dohled, včetně

 
 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie

(1)   Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
PŘÍLOHA BSEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V EU (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)

Označení ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla podléhající omezení

Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla

Stát zápisu letadla do rejstříku

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

KLDR

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu TU-204

Celý letadlový park s výjimkou: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu falkon 50 a 2 letadel typu Falkon 900

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonská republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstán

Celý letadlový park s výjimkou: 2letadel typu B-767; 4 letadel typu B-757; 10 letadel typu A319/320/321; 5 letadel typu Fokker 50

Celý letadlový park s výjimkou: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Nizozemské království)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Ghanská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu DC8-63F

Celý letadlový park s výjimkou: 9G-TOP a 9G-RAC

Ghanská republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu Boeing B-737-300, 2 letadel typu ATR 72-500, 1 letadla typu ATR 42-500, 1 letadla ATR 42-320 a 3 letadel typu DHC 6-300

Celý letadlový park s výjimkou: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Madagaskarská republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP

Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 1 letadla typu Boeing B-767-200

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LHP

Gabonská republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Íránská islámská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 14 letadel typu A-300, 8 letadel typu A-310, 1 letadlo B-737

Celý letadlový park s výjimkou:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Íránská islámská republika

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Jordánské hášimovské království

Celý letadlový park s výjimkou: 8 letadel typu Boeing B-737, 2 letadel typu Airbus A-310, 1 letadla typu Airbus A-320

Celý letadlový park s výjimkou:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Jordánské hášimovské království

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 1 letadla typu Challenger CL-601, 1 letadla typu HS-125-800

Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonská republika; Jihoafrická republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 5 letadel typu Boeing B-777 a 4 letadel typu B-737-700

Celý letadlový park s výjimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolská republika

(1)   Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)   Afrijet má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropské unii pouze konkrétní uvedená letadla.

(3)   Společnost Air Astana má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropské unii pouze konkrétní uvedená letadla.

(4)   Gabon Airlines má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(5)   Iran Air má povoleno používat k letům do Evropské unie pouze konkrétní letadla za podmínek stanovených v bodě odůvodnění 69 nařízení (EU) č. 590/2010, Úř. věst. L 170, 6.7.2010, s.15.( 1 ) Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

( 2 ) Zřízený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Chybí odkaz na další inspekci SAFA provedenou Německem.

( 5 ) DGAC/F-2000-895.

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

( 11 ) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2. března 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 ) Inspekce letištních ramp v rámci programu SAFA provedená belgickými orgány dne 11. března 2006 v Bruselu.

( 17 ) Korespondence mezi Ministerstvem dopravy Spojeného království a DGCA v Rovníkové Guineji o „rejstříku letadel Rovníkové Guiney“ (ze dne 27. března 2002).

( 18 ) ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (Malabo, 14. až 18. května 2001).

( 19 ) ICAO Pracovní dokument Rady C-WP/12471

( 20 ) Korespondence mezi Ministerstvem Spojeného království a ECAC o „vydávání dokumentů letadla neschválenými společnostmi“ (ze dne 6. srpna 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 nos 315, 316

( 22 ) UK-CAA Regulation Group – Aircraft Survey Report, 5. března 1996 (Office code: 223).

( 23 ) Korespodence mezi Ministerstvem dopravy Libérie a DGCA Spojeného království o „neschopnosti udržovat regulační dohled nad letadly zaregistrovanými v Libérii z důvodu liberijského občanského konfliktu“, 28. srpna 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Memorandum o porozumění mezi DCA Sierra Leone a „Mezinárodní leteckou inspekcí FAST“ o inspekcích, dohledem a poskytováním regulačních služeb mimoregionálním provozovatelům letecké dopravy (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland (Mbabane, 9. až 12 března 1999).