2006R0474 — BG — 23.11.2011 — 018.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 474/2006 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2006 година

за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 084, 23.3.2006, p.14)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 910/2006 of 20 June 2006 (*)

  L 168

16

21.6.2006

 M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1543/2006 НА КОМИСИЯТА от 12 октомври 2006 година

  L 283

27

14.10.2006

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 235/2007 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2007 година

  L 66

3

6.3.2007

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 787/2007 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2007 година

  L 175

10

5.7.2007

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1043/2007 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2007 година

  L 239

50

12.9.2007

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1400/2007 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2007 година

  L 311

12

29.11.2007

 M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 331/2008 НА КОМИСИЯТА от 11 април 2008 година

  L 102

3

12.4.2008

 M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2008 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2008 година

  L 197

36

25.7.2008

 M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1131/2008 НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 2008 година

  L 306

47

15.11.2008

 M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 298/2009 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2009 година

  L 95

16

9.4.2009

 M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 619/2009 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2009 година

  L 182

4

15.7.2009

 M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1144/2009 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2009 година

  L 312

16

27.11.2009

 M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 273/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2010 година

  L 84

25

31.3.2010

 M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 590/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2010 година

  L 170

9

6.7.2010

 M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 791/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2010 година

  L 237

10

8.9.2010

 M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1071/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2010 година

  L 306

44

23.11.2010

 M17

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 390/2011 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2011 година

  L 104

10

20.4.2011

►M18

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1197/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 2011 година

  L 303

14

22.11.2011(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 474/2006 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2006 година

за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаването на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи, и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО ( 1 ), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 (наричан по-долу „Основен регламент“) определя процедурите за актуализиране на списъка на Общността на въздушните превозвачи, за които е в сила оперативна забрана в Общността, както и процедурите, позволяващи на държавите-членки, при определени обстоятелства, да приемат извънредни мерки, налагащи оперативна забрана в рамките на тяхната територия.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 3 от Основния регламент всяка държава-членка съобщи на Комисията самоличността на въздушните превозвачи, за които е в сила оперативна забрана на територията ѝ, заедно с причините, довели до приемането на такава забрана, както и всякаква друга релевантна информация.

(3)

Комисията информира всички засегнати превозвачи директно, или когато това бе невъзможно — чрез властите, отговарящи за регулаторния им надзор, като посочи съществените факти и съображения, формиращи основата за решение за налагането на забрана за тях за опериране в Общността.

(4)

В съответствие с член 7 от Основния регламент на засегнатите превозвачи бе дадена възможност от Общността да се консултират с предоставените от държавите-членки документи, да предоставят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност ( 2 ).

(5)

Общите критерии за обсъждането на оперативна забрана по съображения за безопасност на общностно равнище са определени в приложението към Основния регламент.

Air Bangladesh

(6)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Air Bangladesh, касаещи определен самолет от нейния авиационен парк. Тези пропуски бяха идентифицирани от Германия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за оценка на безопасността на чуждестранни самолети (ОБЧС) ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh не реагира адекватно и своевременно на запитването на германските власти за гражданско въздухоплаване за аспектите на безопасността на нейното опериране, показвайки липса на прозрачност или комуникация, както се демонстрира от липсата на неин отговор на кореспонденцията от тази държава-членка. До днес Германия нямаше възможността да провери дали пропуските по отношение на безопасността са коригирани.

(8)

Властите на Бангладеш, отговарящи за регулаторния надзор на Air Bangladesh, не са осъществили адекватен надзор над един конкретен самолет, използван от този превозвач в съответствие със задълженията му по Чикагската конвенция.

(9)

Поради това, на базата на общите критерии бе преценено, че на Air Bangladesh следва да бъде наложена стриктна оперативна забрана и да бъде включена в приложение Б.

Air Koryo

(10)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Air Koryo. Тези пропуски бяха идентифицирани от Франция и Германия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 4 ).

(11)

По време на други инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 5 ), беше идентифицирана постоянната неспособност на Air Koryo да реагира на пропуските, оповестени преди това от Франция.

(12)

Оповестената от Франция информация, която е потвърдена с доказателства и която е свързана със сериозни инциденти, показва латентни систематични пропуски по отношение на безопасността от страна на Air Koryo.

(13)

Air Koryo демонстрира липса на способност да реагира на тези пропуски по отношение на безопасността.

(14)

Air Koryo не реагира адекватно и навременно на запитване от властите за гражданско въздухоплаване на Франция относно аспекта на безопасността на своето опериране, показвайки липсата на прозрачност или комуникация, което се демонстрира от липсата на отговор на запитването на тази държава-членка.

(15)

Корективният план за действие, представен от Air Koryo в отговор на искането на Франция, не е адекватен и достатъчен, за да коригира идентифицираните сериозни пропуски по отношение на безопасността.

(16)

Властите на Корейската народнодемократична република, отговарящи за регулаторния надзор над Air Koryo, не са осъществили адекватен надзор над този оператор в съответствие със задълженията им по Чикагската конвенция.

(17)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че Air Koryo не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността във връзка с един самолет, опериран от Ariana Afghan Airlines. Тези пропуски бяха идентифицирани от Германия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines демонстрира липсата на способност да реши проблема с тези пропуски по отношение на безопасността.

(20)

Ariana Afghan Airlines не реагира адекватно и своевременно на запитването на германските власти за гражданско въздухоплаване относно аспектите на безопасността на нейното опериране, показвайки липса на комуникация, което се демонстрира от отсъствието на адекватна реакция на кореспонденцията от тази държава-членка.

(21)

Компетентните власти на Афганистан, където е регистриран самолетът, използван от Ariana Afghan Airlines, не са осъществили напълно адекватен надзор над самолета, използван от този превозвач, в съответствие със задълженията му по Чикагската конвенция.

(22)

Поради това, на базата на общите критерии, се преценява, че Ariana Afghan Airlines не отговаря на съответните стандарти за безопасност за всички самолети, които тя оперира, с изключение на един А310 с регистрационен номер F-GYYY, който е регистриран във Франция и който подлежи на надзор от френските власти.

BGB Air

(23)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на BGB Air. Тези пропуски бяха идентифицирани от Италия по време на инспекции на място,осъществени по програмата за ОБЧС ( 7 ).

(24)

BGB Air показа липса на способност или желание да реагира на тези пропуски по отношение на безопасността, както се демонстрира от подлагането на самооценка със стандартите на ИКАО на базата на списък справка за чуждестранни оператори, предоставен от Италия, който не е в съответствие с последвалите заключения от инспекциите на ОБЧС.

(25)

BGB Air не реагира адекватно на запитване от властите на гражданско въздухоплаване на Италия относно аспекта на безопасността на тяхното опериране, показвайки липса на прозрачност или комуникация, което се демонстрира от липсата на отговор на запитването на тази държава-членка.

(26)

Няма доказателство за прилагане на адекватен корективен план на действие, представен от BGB Air, да коригира сериозните пропуски по отношение на безопасността в отговор на искането на Италия.

(27)

Властите на Казахстан, отговорни за регулаторния надзор на BGB Air, не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Италия, когато се отнасяше до опасения по отношение на безопасността на оперирането на BGB Air, официален превозвач в тази държава, което се демонстрира от липсата на отговор на запитването на тази държава-членка.

(28)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че BGB Air не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

Buraq Air

(29)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по сигурността от страна на Buraq Air по отношение на нейните товарни операции. Тези пропуски бяха идентифицирани от Швеция и Нидерландия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 8 ).

(30)

Buraq Air не реагира адекватно и своевременно на запитване от властите на гражданско въздухоплаване на Германия относно аспекта на безопасността на товарните операции, показвайки липса на прозрачност или комуникация, което се демонстрира от липсата на отговор на запитването на тази държава-членка.

(31)

Компетентните власти на Либия, отговорни за регулаторния надзор на Buraq Air, не са осъществили адекватен надзор на товарните операции на превозвача в съответствие с изискванията на Чикагската конвенция.

(32)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че на Buraq Air следва да бъде наложена стриктна оперативна забрана и да бъде включена в приложение Б.

Air Service Comores

(33)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Air Service Comores. Тези пропуски бяха идентифицирани от държава-членка, Франция, по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 9 ).

(34)

Няма доказателство за прилагане на адекватен корективен план на действие, представен от Air Service Comores, да коригира сериозните пропуски по отношение на безопасността в отговор на искането на Франция.

(35)

Компетентните власти, отговорни за регулаторния надзор на Air Service Comores, са показали липса на способност да реагират на тези пропуски по отношение на безопасността.

(36)

Компетентните власти, отговорни за регулаторния надзор на Air Service Comores, не сътрудничиха навреме с френските власти за гражданско въздухоплаване, когато са възникнали опасения относно мерките за сигурност на превозвач, лицензиран в тази държава.

(37)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че BGB Air не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

GST Aero Air Company

(38)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на GST Aero Air Company. Тези пропуски бяха идентифицирани от Италия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company показа липса на способност или желание да реагира на тези пропуски по отношение на безопасността.

(40)

GST Aero Air Company не реагира адекватно и своевременно на запитване от властите на гражданско въздухоплаване на Италия относно аспекта на безопасността на своите операции, показвайки липса на прозрачност или комуникация, което се демонстрира от липсата на отговор на запитването на тази държава-членка.

(41)

Няма доказателство за прилагане на адекватен корективен план на действие, представен от GST Aero Air Company, който да коригира сериозните пропуски по отношение на безопасността в отговор на искането на Италия.

(42)

Властите на Казахстан, отговорни за регулаторния надзор на GST Aero Air Company, не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Италия, когато се отнасяше за опасения, възникнали по отношение на безопасността на оперирането на превозвач, лицензиран или официално разрешен в тази държава, което се демонстрира от ограничения отговор на кореспонденцията, изпратена от Италия.

(43)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че GST Aero Air Company не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

Phoenix Aviation

(44)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Киргизстан, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност, отнасящи се до Phoenix Aviation. Тъй като свидетелството за авиационен оператор на Phoenix Aviation е било издадено от Киргизстан, няма доказателства, които да показват, че централата на авиолинията е в Обединените арабски емирства, противоположно на изискванията на приложение 6 от Чикагската конвенция. Фактологическият доклад на националния съвет по безопасност на САЩ ( 11 ) за катастрофа, в която е замесен полет 904 на Kam air, управляван от Phoenix Aviation, съобщава, че централата на Phoenix Aviation е в Обединените арабски емирства.

(45)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че Phoenix Aviation не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

Phuket Airlines

(46)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Phuket Airlines. Тези пропуски бяха идентифицирани от държавите-членки, Великобритания и Нидерландия, по време на инспекции място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines показа липса на способност или желание да реагира своевременно и адекватно на тези пропуски по отношение на безопасността.

(48)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Тайланд, не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Нидерландия, когато се отнасяше за опасения, възникнали по отношение на безопасността на оперирането на превозвач, лицензиран или официално разрешен в тази държава, което се демонстрира от липсата на уместни отговори на кореспонденцията, изпратена от тази държава-членка.

(49)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че Phuket Airlines не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

Reem Air

(50)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Reem Air. Тези пропуски бяха идентифицирани от Нидерландия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 13 ).

(51)

Постоянният неуспех на Reem Air да реагира на пропуски по отношение на безопасността беше потвърден от Нидерландия по време на инспекции на място, осъществени по програмата на ОБЧС ( 14 ).

(52)

Reem Air показа липса на способност или желание да реагира на тези пропуски по отношение на безопасността.

(53)

Reem Air не реагира адекватно и своевременно на запитването на нидерландските власти за гражданско въздухоплаване относно аспектите на безопасността на нейното опериране, показвайки липса на прозрачност или комуникация, което се демонстрира от отсъствието на отговор на кореспонденцията на тази държава-членка.

(54)

Няма доказателство за прилагане на адекватен корективен план на действие, представен от Reem Air, който да коригира сериозните пропуски по отношение на безопасността в отговор на искането на Нидерландия.

(55)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Киргизстан, не са упражнили адекватен надзор на този превозвач в съответствие с Чикагската конвенция, което е доказано от постоянни сериозни пропуски по отношение на безопасността. Освен това информация, предоставена на Комисията от Reem Air, по време на изслушването, разрешено на тази компания, показва, че докато свидетелството за авиационен оператор на Reem Air е било издадено от Киргизстан, централата на тази авиолиния е в Обединените арабски емирства, противно на изискванията на приложение 6 от Чикагската конвенция.

(56)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че Reem Air не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Silverback Cargo Freighters. Тези пропуски бяха идентифицирани от Белгия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, която също осигурява поддръжката (A&B проверка) на собствения си самолет, не реагира адекватно и своевременно на запитването на властите за гражданско въздухоплаване на тази държава-членка, относно аспектите на безопасността на нейното опериране, показвайки липса на прозрачност или комуникация, което се демонстрира от отсъствието на отговор на кореспонденцията от тази държава-членка.

(59)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че Silverback Cargo Freighters не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

Въздушни превозвачи от Демократична република Конго

(60)

Независимо от усилията властите на гражданско въздухоплаване на Демократична Република Конго имат сериозни трудности да осъществят и наложат съответни мерки за сигурност, както е показано от ИКАО-USOAP — Кратък доклад за финансовата ревизия на Директората за гражданско въздухоплаване на Демократична република Конго (Киншаса, 11—18 юни 2001 г.). По-специално, не съществува система за официално одобрение на въздушни оператори.

(61)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Демократична република Конго, систематично са показали липса на способност да проведат адекватен надзор по безопасност.

(62)

Действаща забрана е наложена на Central air express поради доказани пропуски, свързани с международните стандарти по безопасност и липсата на сътрудничество с държавата членка.

(63)

Белгия ( 16 ) и Hewa Bora Airways (HBA) са предоставили информация, която показва, че в случая на HBA пропуските, наблюдавани в миналото от белгийските власти, са били значително коригирани по отношение на определен самолет. По-нататък Белгия е информирала Комисията, че възнамерява да извършва систематични проверки на място на HBA. Предвид това се счита, че на този превозвач следва да бъде позволено да продължава със сегашните си операции.

(64)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че всички въздушни превозвачи, официално разрешени в Демократична република Конго, следва да бъдат включени в приложение А с изключение на HBA, която следва да бъде включена в приложение Б.

Въздушни превозвачи от Екваториална Гвинея

(65)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Екваториална Гвинея, не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство за безопасността на оперирането на превозвачи, лицензиран или официално разрешен в тази държава, когато са възникнали опасения. Обединеното кралство писа на генералния директор на гражданско въздухоплаване в Екваториална Гвинея на 22 март 2002 г. ( 17 ) търсейки яснота по следните пунктове:

 значително увеличение на броя самолети, регистрирани в Екваториална Гвинея и предложения Бюрото за регистриране на самолети или подобна организация, да може да управлява регистъра,

 факта, че много оператори, притежаващи свидетелство за авиационен оператор, издаден от Екваториална Гвинея, нямат централа в Екваториална Гвинея.

Писмото също уведомяваше генералния директор на гражданско въздухоплаване, че Обединеното кралство не би позволило по-нататъшни търговски операции на нейна територия от въздушни превозвачи на Екваториална Гвинея, докато властите на Обединеното кралство не са уверени, че тези авиолинии получават задоволителен надзор. Екваториална Гвинея не отговори на това писмо.

(66)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Екваториална Гвинея, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност, особено което е показано от проверките и подобни корективни планове за действие, създадени от ИКАО — Универсална програма за проверка на надзора по мерките за безопасност. Тази проверка на Екваториална Гвинея се състоя през май 2001 г., където докладът по проверката ( 18 ) показа, че властите на гражданско въздухоплаване нямаха по време на проверката способността да обезпечат адекватен надзор на своите въздушни линии и да докажат факта, че оперират съгласно стандартите на ИКАО. Резултатите от проверката показаха:

 липса на организация, способна да извърши надзор на мерките по безопасност, особено липса на специализиран персонал с областта на лицензиране, самолетни операции или летателна годност,

 неспособност да се определи броят на самолетите в регистъра или броят на издадени валидни свидетелства за летателна годност,

 неуспех да се установи структурна система за правоспособност и контрол над въздушните оператори,

 неуспех да се приемат правила на въздухоплавателните операции,

 неуспех да се осъществи система за изпълнение на основните задължения на агенция, инспектираща летателната годност.

Освен това Генералната дирекция на гражданско въздухоплаване на Екваториална Гвинея не е предала навреме на ИКАО план за действие, който да коригира резултатите от проверката ( 19 ), и последваща проверка не се е състояла.

(67)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Екваториална Гвинея, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност, в съответствие с техните задължения според Чикагската конвенция. Всъщност някои притежатели на свидетелства за авиационни оператори, издадени от Екваториална Гвинея, не оперират от централа, намираща се в Екваториална Гвинея, което е в противоречие с изискванията на приложение 6 от Чикагската конвенция ( 20 ).

(68)

Властите на Екваториална Гвинея, отговорни за регулаторния надзор на следващите превозвачи, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност на тези превозвачи: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatoriale, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Trasportes Aéros, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Union de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Поради това, на базата на общите критерииq бе преценено, че всички въздушни превозвачи, официално разрешени в Екваториална Гвинеяq следва да бъдат предмет на оперативна забрана и включени в приложение А.

Въздушни превозвачи от Либерия

(70)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на международните въздушни служби в Либерия. Тези пропуски бяха идентифицирани от Франция по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 21 ).

(71)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Либерия, не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство, когато са били информирани за сериозни пропуски в мерките за безопасност, идентифицирани по време на проверка на място на регистриран либерийски самолет, проведена от властите на гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство на 5 март 1996 г. ( 22 ) Опасения по отношение на безопасността на опериране на превозвачите, лицензирани или официално разрешени в Либерия, възникнаха веднага, когато на 12 март 1996 г. либерийският DCA беше уведомен от властите на гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство, че всички искания за разрешения за либерийски регистриран самолет да упражнява търговски полети до Обединеното кралство, ще бъдат отказани, докато либерийските власти могат да докажат съществуването на ефективна регулаторна система, която да осигури летателната годност на самолет от либерийския регистър. Не е бил получен отговор от либерийските власти. Също така либерийските власти не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Франция, като отказаха да отговорят, когато последната държава-членка изрази опасения за безопасността на оперирането на превозвач, лицензиран или официално разрешен в Либерия.

(72)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Либерия, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност. Правителството на Либерия само признава през 1996 г. ( 23 ), че не е способно да поддържа регулаторен контрол над либерийски регистриран самолет поради граждански конфликт. Докато Всестранното мирно съглашение беше подписано през 2003 г. и ООН и преходното национално правителство на Либерия бавно въвеждаха мерки да подобрят сигурността, малко вероятна е способността на правителството да регулира своя регистър, който да бъде подобрен от 1996 г. ИКАО не е провел проверка на USOAP поради причини на сигурност.

(73)

Властите на Либерия, отговорни за регулаторния надзор на следните превозвачи, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност на тези превозвачи: International Air Services Inc., Sargur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co.ltd.

(74)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че всички въздушни превозвачи, официално разрешени в Либерия, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и включени в приложение А.

Въздушни превозвачи от Сиера Леоне

(75)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Air Universal Ltd. Тези пропуски бяха идентифицирани от Швеция по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 24 ).

(76)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Сиера Леоне, не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Швеция, когато се отнасяше за опасения, възникнали по отношение на безопасността на оперирането на Air Universal Ltd., лицензиран в тази държава, което се демонстрира от липсата на отговор на кореспонденцията, изпратена от тази държава-членка.

(77)

Оперативното одобрение или техническото разрешение на всеки въздушен превозвач под надзора на Сиера Леоне е бил отказан по-рано или анулиран от Обединеното кралство.

(78)

Тъй като свидетелството за авиационен оператор на e било издадено в Сиера Леоне, фактите сочат, че централата на авиолинията е в Йордания, което е в противоречие с изискванията на приложение 6 от Чикагската конвенция.

(79)

Властите на Сиера Леоне, отговорни за регулаторния надзор на Air Universal Ltd., не са упражнили адекватен надзор на този превозвач в съответствие с техните задължения съгласно Чикагската конвенция.

(80)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че Air Universal Ltd. не удовлетворява съответните стандарти за безопасност.

(81)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от превозвачи, лицензирани в Сиера Леоне. Тези пропуски бяха идентифицирани от три държави-членки: Обединеното кралство, Малта и Швеция по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 25 ).

(82)

Властите, отговорни за регулаторния надзор на Сиера Леоне, не сътрудничиха напълно с властите на гражданско въздухоплаване на Швеция и Малта, когато се отнасяше за опасения, възникнали по отношение на безопасността на оперирането на Air Universal Ltd., лицензиран в тази държава, което се демонстрира от липсата на отговор на кореспонденцията, изпратена от тази държава-членка.

(83)

Властите на Сиера Леоне, отговорни за регулаторния надзор на следните превозвачи, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност в съответствие с техните задължения съгласно Чикагската конвенция. На Сиера Леоне ѝ липсва съответна система, с която да наблюдава своите оператори или самолети и няма техническата способност да се заеме с тази задача. Централата на някои притежатели на свидетелство за авиационен оператор, издаден в Сиера Леоне, не се намира в Сиера Леоне, което е в противоречие с приложение 6 от Чикагската конвенция.

(84)

Корективният план на действие, представен от Сиера Леоне, се смята за неподходящ или недостатъчен да коригира идентифицираните сериозни пропуски в мерките за сигурност. Властите на гражданско въздухоплаване на Сиера Леоне са наели частна компания Inernational Aviation Surveyors (IAS) да проведат определени действия по надзора вместо тях. Както и да е, условията, поставени между двете страни в меморандума за разбирателство ( 26 ), не осигурява адекватна система на надзор за самолети в регистъра на Сиера Леоне. По-специално:

 самолетите/авиолиниите, включени в меморандума за разбирателство, не бяха базирани в Сиера Леоне и персоналът на IAS не беше базиран нито в Сиера Леоне, нито в страната, където авиолиниите бяха базирани.

 IAS изглежда нямаше никаква изпълнителна власт.

 IAS пое отговорността за рутинни проверки на дадените авиолинии, но нивото на действията по инспекциите не беше определено.

 меморандумът за разбирателство позволи на IAS договорни отношения с заинтересуваните авиолинии.

 меморандумът за разбирателство не третира адекватно проверката на летателните операции.

(85)

Властите на Сиера Леоне, отговорни за регулаторния надзор на следните превозвачи, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност на тези превозвачи: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd., Air Rum Ltd., Air Salone Ltd., Air Universal Ltd., Destiny Air Services Ltd., First Line Air (SL) Ltd., Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd., Star Air Ltd., Teebah Airways, West Coast Airways.

(86)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че всички въздушни превозвачи, официално разрешени в Сиера Леоне, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и включени в приложение А.

Въздушни превозвачи от Свазиленд

(87)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски по отношение на сигурността от страна на Jet Africa, въздушен превозвач, лицензиран в Свазиленд. Тези пропуски бяха идентифицирани от Нидерландия по време на инспекции на място, осъществени по програмата за ОБЧС ( 27 ).

(88)

Jet Africa не реагира адекватно и своевременно на запитването на нидерландските власти за гражданско въздухоплаване относно аспектите на безопасността на нейното опериране, показвайки липса на прозрачност или комуникация, което се демонстрира от отсъствието на отговор на кореспонденцията на тази държава-членка.

(89)

Не съществува доказателство за корективен план на действие, представен от Jet Africa, за сериозните пропуски в мерките за безопасност в отговор на искането на Нидерландия.

(90)

Властите на Свазиленд, отговорни за регулаторния надзор на следните превозвачи, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност, което по-точно е демонстрирано в проверката на USOAP, състояла се през март 1999 г. Докладът от проверката ( 28 ) направи заключение, че по време на проверката Свазиленд не е била способна да се заеме задоволително с отговорности, отнасящи се до надзора на мерките по безопасност, по отношение на техните авиолинии и регистъра на самолетите. Също беше отбелязано, че е невъзможно да се определи реалният брой на самолети в регистъра, тъй като не е бил поддържан навреме. Нито беше възможно за екипа, провеждащ проверката, да определи реалният брой на разрешителните на персонала, издадени в Свазиленд, които все още са валидни, тъй като регистриране не било поддържано. Последваща USOAP проверка не е била направена, защото Свазиленд не е представила информация на USOAP за напредъка, който е бил постигнат в прилагането на плана за действие да се коригират заключенията на проверката.

(91)

Властите на Свазиленд, отговорни за регулаторния надзор на следните превозвачи, са показали недостатъчна способност да осъществят или наложат съответните стандарти за безопасност на тези превозвачи: Aero Africa (Pty) Ltd., African International Airways (Pty), Airlink Swaziland Ltd., Northeast Airlines (Pty) Ltd., Scan Air Charter Ltd., Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Поради това, на базата на общите критерии, бе преценено, че всички въздушни превозвачи, официално разрешени в Сиера Леоне, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и включени в приложение А.

Главни съображения, отнасящи се до превозвачите, включени в списъка

(93)

Тъй като не се излага на риск сигурността, на всички въздушни превозвачи, споменати по-горе, може да им се разреши да упражняват транспортни права като употребяват въздухоплавателни средства, взети на мокър лизинг от въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, като се обезпечат и спазват съответни мерки за безопасност.

(94)

Списъкът на Общността следва да се осъвременява постоянно и толкова често, колкото се изисква, за да се има предвид развитието на безопасността във връзка със засегнатите въздушни превозвачи, на базата на по-нататъшни доказателства за предприети действия за отстраняване на грешките.

Въздушни превозвачи, които не са включени в списъка

(95)

Като се има предвид доказателството, предоставено от Tuninter и властите на Тунис, отговорни за неговия надзор и последвало потвърждение от Италия, съществува потвърдено доказателство за пропуските в мерките за сигурност по време на две проверки на място, наблюдавани от властите на Италия, че са били коригирани от този превозвач.

(96)

На базата на информацията, предоставена от Германия, се смята, че повече не съществува потвърдено доказателство за липса на способност или готовност от страна на властите на Таджикистан, отговорни за регулаторен надзор на въздушни превозвачи, официално разрешени от тази държава.

(97)

На базата на информацията, предоставена на Белгия, която показва, че пропуските, които доведоха до национална забрана на I.C.T.T.P.W. и South Airlines, са били напълно отстранени, се счита, че не съществува потвърдено доказателство за постоянни сериозни пропуски в мерките за безопасност от страна на тези въздушни превозвачи.

(98)

На базата на информацията, предоставена на Германия, която показва, че точно определеният самолет, който доведе до налагане на операционно ограничение на Atlant Soyuz, вече не част от самолетния парк, се счита, че няма потвърдено доказателство от постоянни сериозни пропуски от страна на този въздушен превозвач.

(99)

На базата на наличната информация на този етап се счита, че не съществува потвърдено доказателство за некоригирани сериозни пропуски в мерките за безопасност от страна на Air Mauritania. Въпреки това способността на властите на Мавритания, отговорни за регулаторния надзор на този въздушен превозвач, следва да бъде преценена в бъдеще. И накрая следва да се направи оценка на властите на Мавритания, отговорни за регулаторния надзор на този въздушен превозвач, в рамките на 2 месеца от Комисията с помощта на властите на която и да е заинтересувана държава-членка.

(100)

Предпазните мерки, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

Настоящият регламент въвежда списък на Общността на въздушни превозвачи, които са предмет на оперативна забрана вътре в Общността, посочено в глава II от Основния регламент.

Член 2

Оперативни забрани

1.  Въздушните превозвачи, упоменати в приложение А, са предмет на забрана вътре в Общността за всички техни операции.

2.  Въздушните превозвачи, упоменати в приложение Б, са предмет на операционни ограничения вътре в Общността. Операционните ограничения се състоят от забрана за използване на определен самолет или определен тип, споменат в приложение Б.

Член 3

Привеждане в изпълнение

Държавите-членки информират Комисията за мерките, взети съгласно 3, параграф 1 от Основния регламент, да приведат в изпълнение на тяхна територия, оперативните забрани, включени в списъка на Общността, по отношение на въздушните превозвачи, които са предмет на тези забрани.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M18
ПРИЛОЖЕНИЕ АСПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ВСИЧКИ ПОЛЕТИ НА КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА ЕС (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Обозначителен номер на ИКАО за авиокомпанията

Държава на оператора

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Република Гана

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Хондурас

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

неизвестен

VRB

Република Руанда

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Афганистан, в това число

 
 

Ислямска република Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ислямска република Афганистан

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ислямска република Афганистан

PAMIR AIRLINES

неизвестен

PIR

Ислямска република Афганистан

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ислямска република Афганистан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, който е включен в приложение Б, в това число

 
 

Република Ангола

AEROJET

AO 008-01/11

неизвестен

Република Ангола

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Република Ангола

AIR GICANGO

009

неизвестен

Република Ангола

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

неизвестен

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

неизвестен

Република Ангола

FLY540

AO 004-01 FLYA

неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

AO 005-01/11

неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

неизвестен

Република Ангола

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, в това число

 
 

Република Бенин

AERO BENIN

PEA № 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Република Бенин

AFRICA AIRWAYS

неизвестен

AFF

Република Бенин

ALAFIA JET

PEA № 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

няма информация

Република Бенин

BENIN GOLF AIR

PEA № 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Република Бенин

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA № 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Република Бенин

COTAIR

PEA № 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Република Бенин

ROYAL AIR

PEA № 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Република Бенин

TRANS AIR BENIN

PEA № 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Конго, в това число

 
 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

неизвестен

Република Конго

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

неизвестен

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 
 

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Министерски подпис (Наредба № 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 
 

Джибути

DAALLO AIRLINES

неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 
 

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

неизвестен

CEL

Екваториална Гвинея

EGAMS

неизвестен

EGM

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

няма информация

Екваториална Гвинея

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

няма информация

Екваториална Гвинея

STAR EQUATORIAL AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia и Metro Batavia, в това число

 
 

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

неизвестен

Република Индонезия

ASCO NUSA AIR

135-022

неизвестен

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

неизвестен

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

неизвестен

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

неизвестен

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

неизвестен

Република Индонезия

KAL STAR

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Република Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

неизвестен

Република Индонезия

MEGANTARA

121-025

MKE

Република Индонезия

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

неизвестен

Република Индонезия

NYAMAN AIR

135-042

неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

неизвестен

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

неизвестен

Република Индонезия

SKY AVIATION

135-044

неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

135-006

неизвестен

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

неизвестен

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

неизвестен

Република Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Казахстан, с изключение на Air Astana, в това число

 
 

Република Казахстан

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Република Казахстан

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Република Казахстан

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Република Казахстан

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Република Казахстан

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Република Казахстан

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Република Казахстан

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Република Казахстан

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Република Казахстан

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Република Казахстан

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Република Казахстан

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Република Казахстан

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Република Казахстан

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Република Казахстан

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Република Казахстан

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Република Казахстан

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Република Казахстан

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Република Казахстан

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Република Казахстан

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Република Казахстан

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Република Казахстан

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Република Казахстан

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Република Казахстан

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Република Казахстан

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Република Казахстан

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Република Казахстан

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Република Казахстан

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Република Казахстан

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Република Казахстан

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Република Казахстан

SCAT

AK-0420-10

VSV

Република Казахстан

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Република Казахстан

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Република Казахстан

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Република Казахстан

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Република Казахстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Киргизката република, в това число

 
 

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

ASIAN AIR

36

AZZ

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

AEROSTAN (ПРЕДИ BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Киргизка република

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

EEA

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

KYRGYZSTAN AIRLINE

неизвестен

KGA

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

SGL

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 
 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Габон, с изключение на Gabon Airlines, Afrijet и SN2AG, които са включени в приложение Б, в това число

 
 

Република Габон

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

неизвестен

Република Габон

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Република Габон

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Република Габон

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Република Габон

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Република Габон

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Мавритания, в това число

 
 

Република Мавритания

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Република Мавритания

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Мозамбик, в това число

 
 

Република Мозамбик

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Република Мозамбик

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 от 2010 г.

MXE

Република Мозамбик

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 от 2010 г.

неизвестен

Република Мозамбик

HELICOPTEROS CAPITAL

неизвестен

неизвестен

Република Мозамбик

CFA MOZAMBIQUE

неизвестен

неизвестен

Република Мозамбик

UNIQUE AIR CHARTER

неизвестен

неизвестен

Република Мозамбик

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

неизвестен

неизвестен

Република Мозамбик

SAFARI AIR

неизвестен

неизвестен

Република Мозамбик

ETA AIR CHARTER LDA

04 от 2010 г.

неизвестен

Република Мозамбик

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 от 2010 г.

неизвестен

Република Мозамбик

CFM-TTA SA

07 от 2010 г.

неизвестен

Република Мозамбик

AERO-SERVICOS SARL

08 от 2010 г.

неизвестен

Република Мозамбик

VR CROPSPRAYERS LDA

06 от 2010 г.

неизвестен

Република Мозамбик

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Филипините, в това число

 
 

Република Филипини

AEROMAJESTIC

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

неизвестен

Република Филипини

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Република Филипини

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

неизвестен

Република Филипини

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

неизвестен

Република Филипини

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

неизвестен

Република Филипини

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

неизвестен

Република Филипини

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

неизвестен

Република Филипини

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

неизвестен

Република Филипини

BEACON

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

неизвестен

Република Филипини

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

неизвестен

Република Филипини

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Република Филипини

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

неизвестен

Република Филипини

CM AERO

4AN2000001

неизвестен

Република Филипини

CORPORATE AIR

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

неизвестен

Република Филипини

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

неизвестен

Република Филипини

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

неизвестен

Република Филипини

HUMA CORPORATION

2009014

неизвестен

Република Филипини

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

неизвестен

Република Филипини

INTERISLAND

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Република Филипини

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

неизвестен

Република Филипини

LION AIR, INCORPORATED

2009019

неизвестен

Република Филипини

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

неизвестен

Република Филипини

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

неизвестен

Република Филипини

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

неизвестен

Република Филипини

OMNI AVIATION CORP.

2010033

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Република Филипини

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

неизвестен

Република Филипини

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Република Филипини

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

неизвестен

Република Филипини

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

неизвестен

Република Филипини

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

неизвестен

Република Филипини

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

неизвестен

Република Филипини

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

неизвестен

Република Филипини

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Република Филипини

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

неизвестен

Република Филипини

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

неизвестен

Република Филипини

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

неизвестен

Република Филипини

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Република Филипини

WORLD AVIATION, CORP.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

WCC AVIATION COMPANY

2009015

неизвестен

Република Филипини

YOKOTA AVIATION, INC.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

ZENITH AIR, INC.

2009012

неизвестен

Република Филипини

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Република Филипини

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

 
 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Сао Томе и Принсипи

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Сао Томе и Принсипи

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Сао Томе и Принсипи

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Сао Томе и Принсипи

TRANSCARG

01/AOC/2009

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сиера Леоне, в това число

 
 

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

неизвестен

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Судан, в това число

 
 

Република Судан

SUDAN AIRWAYS

неизвестен

SUD

Република Судан

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Република Судан

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Република Судан

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Република Судан

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Република Судан

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Република Судан

ALMAJARA AVIATION

неизвестен

MJA

Република Судан

BADER AIRLINES

035

BDR

Република Судан

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Република Судан

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Република Судан

GREEN FLAG AVIATION

017

неизвестен

Република Судан

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Република Судан

NOVA AIRLINES

001

NOV

Република Судан

TARCO AIRLINES

056

неизвестен

Република Судан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Свазиленд, в това число

 
 

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

неизвестен

SZL

Свазиленд

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Замбия, в това число

 
 

Замбия

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Замбия

(1)   На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.
ПРИЛОЖЕНИЕ БСПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ПОЛЕТИ СА ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ИКАО за авиокомпанията

Държава на оператора

Тип на ограниченото въздухоплавателно средство

Регистрационен/ни знак/ци, ако е/са наличен/и, производствен/и сериен/серийни номер/а

Държава на регистрация

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

КНДР

Целият самолетен парк с изключение на: 2 самолета от тип TU- 204

Целият самолетен парк с изключение на: P-632, P-633

КНДР

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Република Габон

Целият самолетен парк с изключение на: 2 самолета от типа Falcon 50, 2 самолета от типа Falcon 900

Целият самолетен парк с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Република Габон

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Казахстан

Целият самолетен парк с изключение на: Целият самолетен парк с изключение на: 2 самолета от тип B-767; 4 самолета от тип B-757; 10 самолета от тип A319/320/321; 5 самолета от тип Fokker 50

Целият самолетен парк с изключение на: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Аруба (кралство Нидерландия)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Република Гана

Целият самолетен парк с изключение на: 2 ВС от тип DC8-63F

Целият самолетен парк с изключение на: 9G-TOP и 9G-RAC

Република Гана

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Мадагаскар

Целият самолетен парк с изключение на: 2 самолета тип Boeing B-737-300, 2 самолета тип ATR 72-500, 1 самолет тип ATR 42-500, 1 самолет тип ATR 42-320 и 3 самолета тип DHC 6-300

Целият самолетен парк с изключение на: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Република Мадагаскар

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият самолетен парк с изключение на: LET 410 UVP

Целият самолетен парк с изключение на: D6-CAM (851336)

Коморски острови

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Република Габон

Целият самолетен парк с изключение на: 1 самолет от тип Boeing B-767-200

Целият самолетен парк с изключение на: TR-LHP

Република Габон

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Ислямска република Иран

Целият самолетен парк с изключение на: 14 самолета тип A-300, 8 самолета тип A-310, 1 самолет B-737

Целият самолетен парк с изключение на:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Ислямска република Иран

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Хашемитско кралство Йордания

Целият самолетен парк с изключение на: 8 самолета тип Boeing B-737, 2 самолета тип Airbus A-310, 1 самолет тип Airbus A-320

Целият самолетен парк с изключение на:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Хашемитско кралство Йордания

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият самолетен парк с изключение на: 1 самолет тип Challenger CL-601, 1 самолет тип HS-125-800

Целият самолетен парк с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG

Република Габон; Република Южна Африка

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Република Ангола

Целият самолетен парк с изключение на: 5 самолета тип Boeing B-777 и 4 самолета тип Boeing B-737-700

Целият самолетен парк с изключение на: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Република Ангола

(1)   На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

(2)   Afrijet има право да използва единствено конкретно посочените самолети за сегашните си полети в рамките на Европейския съюз.

(3)   Air Astana има право да използва единствено конкретно посочените самолети за сегашните си полети в рамките на Европейския съюз.

(4)   Gabon Airlines има право да използва единствено конкретно посочените самолети за сегашните си полети в рамките на Европейската общност.

(5)   Iran Air има право да извършва полети до Европейския съюз с конкретните самолети при условията, посочени в съображение 69 от Регламент (ЕС) № 590/2010, ОВ L 170, 6.7.2010 г., стр. 15.( 1 ) ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

( 2 ) Създаден с член 12 от Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и на административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Няма референции за друга инспекция за ОБЧС, осъществена от Германия.

( 5 ) DGAC/F-2000-895

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

( 7 ) ENAC-IT-2005-237.

( 8 ) LEV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

( 9 ) DGAC/F-2005-1222.

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC – IT-2005-370.

( 11 ) Фактически авиационен доклад САЩ — Национален съвет по безопасност на транспорта, 2 март 2005, (NTSB ID: DC05RA033).

( 12 ) САА-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

( 13 ) САА-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

( 15 ) BCAA-2005-36.

( 16 ) ОБЧС инспекция на място, осъществена от властите на Белгия на 11 март 2006 г. в Брюксел.

( 17 ) Кореспонденция между Министерството на транспорта на Обединеното кралство и ГДГА-Екваториална Гвинея относно „Въздухоплавателен регистър на Екваториална Гвинея“— 27 март 2002 г.

( 18 ) ИКАО-ISOAP — Кратък доклад — Проверка на Дирекцията по гражданско въздухоплаване на Република Екваториална Гвинея (Малабо, 14—18 май 2001 г.).

( 19 ) ICAO — работен доклад на Съвета С-WP/12471.

( 20 ) Кореспонденция между Министерство на транспорта на Обединеното кралство и ECAC по „Издаване на самолетна документация от неодобрени компании“ (6 август 2003 г.).

( 21 ) DGAC/F-2004 Nos 315, 316.

( 22 ) UK-CAA Регулаторна група — Доклад от авиационно проучване, 5 март 1996 г. (Служебен код: 223).

( 23 ) Кореспонденция между Министерството но транспорта на Либерия и ГДГА на Обединеното кралство относно „невъзможността поради граждански конфликт в Либерия, да се поддържа регулаторен контрол над самолети, регистрирани в Либерия“, 28 август 1996 г.

( 24 ) LFV-S-04-0037.

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

( 26 ) Меморандум между ДГА Сиера Леоне и „FAST International Aviation Surveyors“ относно инспекцията и контрола на регулаторните служби за извънрегионални инспектори (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98.

( 28 ) ИКАО — USOAP, Кратък доклад — Проверка на ДГА на Свазиленд (Мбабане, 9—12 март 1999 г.).